Matta 6:1-18

6
Yoksullara Yardım
1 “Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Babanız'dan ödül alamazsınız.
2“Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 3Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. 4Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.”
Dua
(Luk.11:2-4)
5 “Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 6Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. 7Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. 8Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O'ndan dilemeden önce bilir.
9“Bunun için siz şöyle dua edin:
‘Göklerdeki Babamız,
Adın kutsal kılınsın.
10Egemenliğin gelsin.
Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de
Senin istediğin olsun.
11Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
12Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
Sen de bizim suçlarımızı bağışla.
13 Ayartılmamıza izin verme.
Bizi kötü olandan kurtar.
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
Sonsuzlara dek senindir! Amin[a]’.
14 “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. 15Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.”
Oruç
16“Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 17Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. 18Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız'a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Yahudiler’in başlıca üç doğru (erdemli) eylem olarak kabul ettiği sadaka verme ( Mat.1:2-4), dua etme ( Mat.1:5-15) ve oruç tutma (Mat.1:16-18) konuları ele alınmaktadır. İsa’nın burada vurguladığı nokta, bunları yapan kişinin yüreğindeki gerçek niyetin önemidir. Babanız’dan ödül Ya erdemli davranışların sonucunda gerçekleşecek ruhsal gelişim ve olgunluk ya da dirilişten sonra verilecek göksel ödül veya bunların ikisi birden söz konusudur.
6:2 borazan çaldırarak Muhtemelen, madeni paraların tapınaktaki Kadınlar Avlusu’nda bulunan borazan şeklindeki para toplama kutularına atıldıklarında çıkardıkları sesten söz edilmektedir; ‘gösteri yapmak’ anlamına gelen mecazi bir deyim de olabilir. İkiyüzlüler ‘Dindar gibi görünenler’ anlamında (bkz. Luk.13:15 ve ilgili not).
6:6 iç odanıza Buradaki sözcüğün Grekçesi ‘depo, kiler’ anlamına da gelebilir. Evdeki birçok odanın aksine, bu odanın kapısı kapatılabilir türdendi. İsa, bu ifadeyle, gösterişsiz biçimde dua edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
6:7 putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın Putperestler, kendilerine yardım edecek doğru ilahı bulacaklarını umut ederek ilahlarının adlarını içeren uzun listeler kullanırdı. İsa aslında uzun duaları değil, duada anlamsız laf kalabalığını kınamaktadır.
6:9 Adın Bkz. Mez.5:11; Hez.20:9’a ait notlar. kutsal kılınsın Bkz. Lev.10:3; Lev.11:44; Hez.36:23 ve ilgili notlar; 1Pe.1:15. ‘Tüm dünya Tanrı’nın kutsallığını görsün ve O’nu kabul ederek O’nu yüceltsin’ anlamındadır.
6:10 Egemenliğin gelsin Tanrı’nın şu anda yeryüzündeki egemenliği ve gelecekte nihai olarak gerçekleşecek egemenliği (bkz. Luk.17:21’e ait not ; Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383).
6:11 Bkz. Çık.16:4 ve ilgili not; Luk.11:3.
6:9-13 “Göklerdeki Babamız” ifadesi, imanlıların Tanrı’nın çocukları olarak Babaları’na duydukları sevgiyi ve aynı zamanda Babaları’nın yetkisini kabul ettiklerini ifade eder. O dönemde Yahudi duaları bunun aksine daha resmi ve mesafeliydi (bkz. Mat.11:25-26; Luk.11:2-4; Yu.3:35; Yu.5:19-20; Yu.8:28-29; Rom.8:15). Tanrı ile Baba Oğul ilişkisine sahip olan İsa, öğrencilerine kendilerinin de Tanrı ile benzer ilişkiye sahip olabileceklerini öğretir.
6:13 Ayartılmamıza izin verme Bkz. Yak.1:13 ve ilgili not. kötü olandan Şeytan’dan veya kötülükten. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin İlk imanlılar topluluklarında Rab’bin Duası’nı bu sözlerle bitirmek gelenek haline gelmişti (krş. 1Ta.29:11 ; Va.1:6).
6:16 Oruç Bkz. Makale:Oruç, s.1030.
6:17 başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın Oruçlu olduklarını başkalarının anlaması için kendilerine perişan bir görünüm verip başlarına kül serpen Yahudiler’den olmamaya yönelik bir uyarıdır.
5:1-7:29 Dağdaki Vaaz, İsa’nın hizmetinin ilk konuşmasıdır. Matta’daki beş önemli vaazın ilkidir (öbürleri 10,13,18,24-25. bölümlerdedir). İsa Mesih, Mat.4:17’ deki ilanından sonra Tanrı’nın Egemenliği’nin ilkelerini, beklentilerini ve vaatlerini tümüyle açıkladı. Yahudiler, Göklerin Egemenliği’ni, Tanrı’nın İbrahim ve Davut’la yaptığı antlaşmalardaki vaatlerini yerine getireceği çağ olarak algılıyorlardı. Egemenliğin ruhsal unsurlarından çok siyasal ve sosyal unsurlarını düşünüyorlardı. Oysa Tanrı’nın Egemenliği’nde doğru kişi (salih) sayılmanın önemini yeniden vurgulayan İsa, Yahudi din önderlerinin “Kutsal Yasa’ya göre doğru kişi olmak”la ilgili anlayışlarının kısıtlı olduğunu gösterdi (bkz. “doğru”, Mat.1:19’a ait not). Kişinin sadece doğru ve iyi eylemlerde bulunmasının yeterli olmadığını, yüreğinde bencilliğin veya herhangi bir kötü niyetin bile yer almaması gerektiğini vurguladı. İsa bu vaazı verirken, insanın, bu ilkenin gerektirdiklerini kendi gücüyle yerine getirmesinin mümkün olmadığını biliyordu (bkz. Yu.3:3-5).

Videolar

Matta Girişi

Genel Bakış: Matta'nın amacı, İsa'nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa'nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa'nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. İsa'nın kurtuluş Müjdesi'nin bütün uluslar için olduğunu ayrıca vurgular2.

Kitabın İçeriği: Matta, İsa'nın soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle başlar (1:1-2:23). İsa'nın vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl denendiğini anlattıktan sonra O'nun faaliyetlerine geçer. Kendisine gelen hastaların tümünü iyileştirdiği bazı olayları kaydeder3; belirli bazı hastaları iyileştirmesinden4 ve öbür mucizelerinden5 de söz eder. Bununla birlikte ağırlık, İsa'nın beş temel bölümde6 toplanan öğretisine veriliyor. Bu öğretinin odağında Göklerin Egemenliği7 bulunuyor. Göklerin Egemenliği, İncil'in öbür kısımlarında Tanrı'nın Egemenliği diye de geçer. İsa'nın ilk gelişiyle başlayan bu egemenlik, O'nun Kral olarak dönüşüyle tamamlanacaktır. Günahlarından dönüp İsa'yı izleyenler, egemenliğin çocukları olurlar. Bunlar, İsa'nın özellikle Dağdaki Konuşma'da açıkladığı yeni yaşama çağrılıyorlar (5-7 bölümleri). Örneğin, ön planda bulunmak yerine başkalarına hizmet etmeyi amaç edinmeliler8; gösterişe kapılmadan iyilik yapmalılar (6:1-18); bağışlayıcı olmalılar (18:21-35); canları pahasına da olsa İsa'yı izlemeliler9.

İsa, sözleri ile eylemleri arasında büyük uyumsuzluklar olan Yahudi din önderlerini şiddetle eleştirir. Onlar için şöyle der: «Göklerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kaparlar; ne kendileri içeri girerler, ne de girmek isteyenleri bırakırlar»10. Buna karşılık İsa, doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya gelmiştir (9:13). İsa ayrıca çağın sonu, kendisinin ikinci gelişi ve son yargı konusunda açıklamalarda bulunur; izleyicilerinin bütün bu olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır11. İsa'nın kimliğine gelince, Matta imalı ama kesin konuşur12.

Son bölümler İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır. Ondan önce İsa, nasıl öleceğini birkaç kez açıklar. Son yemeğinde, «Kanım... günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır» der (26:28). Uzun zamandan beri onu öldürmeyi tasarlayan Yahudi önderlerce tutuklanır, yargılanır ve Romalı vali tarafından çarmıha gerilir. Ölür ve dirilir. Kitap, İsa'nın izleyicilerine verdiği ünlü son buyruğuyla noktalanır: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin...»

Ana Hatlar:

1:1-2:23 İsa'nın doğumu ve çocukluğu
3:1-4:16 İsa'nın göreve hazırlanması
4:17-18:35 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
19:1-20:34 Yeruşalim (Kudüs) yolunda
21:1-27:66 İsa'nın Yeruşalim'de öğretisini yayması, tutuklanıp çarmıha gerilmesi
28:1-20 İsa'nın dirilmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş