Matta 9

9
Bir Felçlinin İyileştirilmesi
(Mar.2:1-12; Luk.5:17-26)
1İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. 2Kendisine, yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, “Cesur ol, oğlum, günahların bağışlandı” dedi.
3Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden, “Bu adam Tanrı'ya küfrediyor!” dediler.
4Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, “Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? 5Hangisi daha kolay? ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa ‘Kalk, yürü’ demek mi? 6Ne var ki, İnsanoğlu'nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye...” Sonra felçliye, “Kalk, yatağını topla, evine git!” dedi. 7Adam da kalkıp evine gitti. 8Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.
Matta'nın Öğrencilere Katılması
(Mar.2:13-17; Luk.5:27-32)
9İsa oradan geçerken, vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama, “Ardımdan gel” dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti.
10 Sonra İsa, Matta'nın evinde sofrada otururken, birçok vergi görevlisiyle günahkâr gelip O'nunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. 11Bunu gören Ferisiler, İsa'nın öğrencilerine, “Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek yiyor?” diye sordular.
12İsa bunu duyunca şöyle dedi: “Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. 13 Gidin de, ‘Ben kurban değil, merhamet isterim’ sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim.”
Oruçla İlgili Soru
(Mar.2:18-22; Luk.5:33-39)
14Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, “Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?” diye sordular.
15İsa şöyle karşılık verdi: “Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar. 16Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar, yırtık daha beter olur. 17Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar; hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur, böylece her ikisi de korunmuş olur.”
Dirilen Kız, İyileşen Kadın
(Mar.5:21-43; Luk.8:40-56)
18İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip O'nun önünde yere kapanarak, “Kızım az önce öldü. Ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan, dirilecek” dedi. 19İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti.
20Tam o sırada, on iki yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. 21İçinden, “Giysisine bir dokunsam kurtulurum” diyordu. 22İsa arkasına dönüp onu görünce, “Cesur ol, kızım! İmanın seni kurtardı” dedi. Ve kadın o anda iyileşti.
23-24İsa, yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, “Çekilin!” dedi. “Kız ölmedi, uyuyor.” Onlar ise kendisiyle alay ettiler. 25Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu, kız ayağa kalktı. 26Bu haber bütün bölgeye yayıldı.
İki Körle Bir Dilsizin İyileştirilmesi
27İsa oradan ayrılırken iki kör, “Ey Davut Oğlu, halimize acı!” diye feryat ederek O'nun ardından gittiler. 28İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, “İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?” diye sordu.
Körler, “İnanıyoruz, ya Rab!” dediler.
29Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, “İmanınıza göre olsun” dedi. 30Ve adamların gözleri açıldı.
İsa, “Sakın kimse bunu bilmesin” diyerek onları sıkı sıkı uyardı. 31Onlar ise çıkıp İsa'yla ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar.
32Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. 33Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, “İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir” diyordu.
34 Ferisiler ise, “Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor” diyorlardı.
Ürün Bol, İşçi Az
35 İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. 36 Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. 37 O zaman İsa öğrencilerine, “Ürün bol, ama işçi az” dedi, 38“Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1 karşı kıyıya Celile Gölü’nün kuzey kıyısına. kendi kentine Kefarnahum’a (bkz. Mat.4:13’e ait not).
9:2 onların Hem felçli adamın hem de onu taşıyan adamların. günahların bağışlandı Bkz. Mar.2:5’e ait not; krş. Yu.9:1-3.
9:3 Tanrı’ya küfrediyor ‘Tanrı’nın günahları bağışlama yetkisini gasp ediyor’ anlamında (bkz. Mar.2:7).
9:5-6 Bkz. Mar.2:9-10’a ait notlar.
9:9 Matta Markos ve Luka, aynı olayı aktarırken bu öğrencinin Levi adını kullanır (ancak bkz. Mar.3:14-19; Luk.6:1 3-16 ; Elç.1:13). Vergi toplama yerinde Bkz. Mar.2:14’e ait not. kalkıp... ardından gitti Bkz. Luk.5:28’e ait not.
9:11 Bkz. Mar.2:15-16’ ya ait not.
9:17 yeni tulumlara Antik çağlarda şarap, keçi derisinden yapılan tulumlarda saklanırdı. Taze üzüm suyu mayalandıkça şarabın hacmi genişler ve yeni tulum esnerdi; ancak daha önce kullanılmış eski bir tulum içine yeni şarap koyulduğunda tulum patlayabilirdi. İsa bu benzetmeyle, Kutsal Yasa’nın sınırlarını aşan bir yenilik getirdiğini söylemektedir (bkz. Mat.26:28-29; Mar.1:27; Yu.13:34-35; 2Ko.5:17; Ef.2:15).
9:18-26 Bkz. Mar.5:22-43’e ait notlar. az önce öldü Mar.5:22-23’te “can çekişiyor” diye geçer. Matta’da sonradan gelen haberciler (Mar.5:35) anlatıma dâhil edilmez, İsa eve ulaşmadan önce gerçekleşmiş olan ölüm anlatılarak konuya giriş yapılır (bkz. Mat.21:12-17; Mat.21:18-22’ye ait notlar).
9:27 iki kör Peygamber Yeşaya, Mesih’in döneminde körlerin gözlerinin açılacağını bildirmişti (Yşa.35:5). Davut Oğlu Bkz. Mat.1:1’e ait not.
9:29 İmanınıza göre ‘İmanınız ölçüsünde’ değil, ‘iman ettiğiniz için’ anlamındadır. İsa şifayı, kişinin imanının derecesine göre vermez (bkz. Mat.17:20; krş. Mat.8:13; Mar.9:23; Mar.11:23; Yu.11:40).
9:32 dilsiz Yeşaya, Mesih’in döneminde dilsizlerin konuşacağını da bildirmişti (Yşa.35:6).
9:34 cinlerin önderi Şeytan (bkz. Bilgi Kutusu: Şeytan, s. 1385).

Videolar

Matta Girişi

Genel Bakış: Matta'nın amacı, İsa'nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa'nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa'nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. İsa'nın kurtuluş Müjdesi'nin bütün uluslar için olduğunu ayrıca vurgular2.

Kitabın İçeriği: Matta, İsa'nın soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle başlar (1:1-2:23). İsa'nın vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl denendiğini anlattıktan sonra O'nun faaliyetlerine geçer. Kendisine gelen hastaların tümünü iyileştirdiği bazı olayları kaydeder3; belirli bazı hastaları iyileştirmesinden4 ve öbür mucizelerinden5 de söz eder. Bununla birlikte ağırlık, İsa'nın beş temel bölümde6 toplanan öğretisine veriliyor. Bu öğretinin odağında Göklerin Egemenliği7 bulunuyor. Göklerin Egemenliği, İncil'in öbür kısımlarında Tanrı'nın Egemenliği diye de geçer. İsa'nın ilk gelişiyle başlayan bu egemenlik, O'nun Kral olarak dönüşüyle tamamlanacaktır. Günahlarından dönüp İsa'yı izleyenler, egemenliğin çocukları olurlar. Bunlar, İsa'nın özellikle Dağdaki Konuşma'da açıkladığı yeni yaşama çağrılıyorlar (5-7 bölümleri). Örneğin, ön planda bulunmak yerine başkalarına hizmet etmeyi amaç edinmeliler8; gösterişe kapılmadan iyilik yapmalılar (6:1-18); bağışlayıcı olmalılar (18:21-35); canları pahasına da olsa İsa'yı izlemeliler9.

İsa, sözleri ile eylemleri arasında büyük uyumsuzluklar olan Yahudi din önderlerini şiddetle eleştirir. Onlar için şöyle der: «Göklerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kaparlar; ne kendileri içeri girerler, ne de girmek isteyenleri bırakırlar»10. Buna karşılık İsa, doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya gelmiştir (9:13). İsa ayrıca çağın sonu, kendisinin ikinci gelişi ve son yargı konusunda açıklamalarda bulunur; izleyicilerinin bütün bu olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır11. İsa'nın kimliğine gelince, Matta imalı ama kesin konuşur12.

Son bölümler İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır. Ondan önce İsa, nasıl öleceğini birkaç kez açıklar. Son yemeğinde, «Kanım... günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır» der (26:28). Uzun zamandan beri onu öldürmeyi tasarlayan Yahudi önderlerce tutuklanır, yargılanır ve Romalı vali tarafından çarmıha gerilir. Ölür ve dirilir. Kitap, İsa'nın izleyicilerine verdiği ünlü son buyruğuyla noktalanır: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin...»

Ana Hatlar:

1:1-2:23 İsa'nın doğumu ve çocukluğu
3:1-4:16 İsa'nın göreve hazırlanması
4:17-18:35 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
19:1-20:34 Yeruşalim (Kudüs) yolunda
21:1-27:66 İsa'nın Yeruşalim'de öğretisini yayması, tutuklanıp çarmıha gerilmesi
28:1-20 İsa'nın dirilmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş