Hagay 1

1
Tapınağı Yeniden Kurmak için Çağrı
1 Kral Darius'un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla Şealtiel'in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil ve Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu'ya seslendi:
2“Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Bu halk, RAB'bin Tapınağı'nı yeniden kurmak için vakit daha gelmedi diyor.’ ”
3Sonra RAB, Peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi: 4“Bu tapınak yıkık durumdayken, sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı?”
5Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün! 6Çok ektiniz ama az biçtiniz; yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz, içiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz; giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz; ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz.”
7-8Her Şeye Egemen RAB, “Tuttuğunuz yolları iyi düşünün!” diyor, “Dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun. Öyle ki, ondan hoşnut olayım, yüceltileyim. 9Bol ürün umdunuz ama az topladınız. Eve ne getirdiyseniz üfleyip dağıttım. Acaba neden?” Böyle soruyor Her Şeye Egemen RAB. “Yıkık duran tapınağımdan ötürü! Oysa hepiniz kendi evinizle uğraşıyorsunuz. 10İşte bunun içindir ki, gök çiyini, toprak ürününü sizden esirgiyor. 11Ülkeyi –dağlarını, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını, toprağın verdiği ürünleri, insanlarını, hayvanlarını, ellerinizin bütün emeğini– kuraklıkla cezalandırdım.”
Halk Çağrıya Kulak Veriyor
12Şealtiel'in torunu Zerubbabil, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu ve sürgünden dönen halkın tümü Tanrıları RAB'bin sözüne, O'nun tarafından gönderilen Peygamber Hagay'ın sözlerine kulak verdiler. Halk RAB'den korktu.
13Sonra RAB'bin ulağı Hagay, RAB'bin şu sözlerini halka bildirdi: “RAB, ‘Ben sizinle birlikteyim’ diyor.” 14-15Böylece RAB Şealtiel'in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil'i, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu'yu ve sürgünden dönen halkın tümünü bu konuda harekete geçirdi. Darius'un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın yirmi dördüncü günü gelip Tanrıları Her Şeye Egemen RAB'bin Tapınağı'nda işe başladılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Kral Darius’un Darius Hystaspes, Pers İmparatorluğu’nu İÖ 522-486 yıllarında yönetmiştir. ikinci yılında, altıncı ayın birinci günü İÖ 29 Ağustos 520. Şealtiel’in torunu Bkz. 1Ta.3:17-19; 1Ta.3:19’a ait not. Yahuda Valisi... Başkâhin İsrail ulusunun yönetim düzeni sürgünden sonra yeniden oluşturulmuştu. Zerubbabil Şeşbassar adıyla da bilinir (bkz. Ezr.1:7-8’ e ait not). Yehosadak Nebukadnessar tarafından tutsak alınmıştı (1Ta.6:15). Yeşu’ya Bkz. Ezr.2:2’ye ait not. Ezr.1:12,Ezr.1:14 ve Ezr.2:2,Ezr.2:4 ayetlerinde Zerubbabil ile birlikte adı geçer. seslendi Bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not.
1:2 Her Şeye Egemen RAB Bu tanımlamaya, Hagay, Zekeriya ve Malaki gibi sürgün sonrası peygamberlik kitaplarında sıkça rastlanır (bkz. 1Sa.1:3’e ait not). Bu halk Bkz. Hag.2:14. RAB, İsrail halkına, günahlarından ötürü artık “halkım” diye hitap etmez (bkz. Yşa.6:9-10; Yer.14:10-11; ayrıca bkz. Hoş.1:9’a ait not). vakit daha gelmedi İÖ 536’ da tapınağın temelinin atılmasından sonra (bkz. Ezr.3:8-10) halkın cesareti kırıldı ve 520 yılına kadar çalışmaya ara verildi (bkz. Ezr.4:1-5,Ezr.4:24).
1:4 ağaç kaplamalı evlerinizde Bu deyim genellikle sedir ağacıyla kaplanan krallık konutları için kullanılır (bkz. 1Kr.7:3,1Kr.7:7; Yer.22:14). Ağaç kaplama inşaatın son etabında yapıldığına göre evlerin yapımı tamamlanmak üzeredir ; hâlbuki RAB’bin tapınağı hâlâ yıkıntı haldedir.
1:5 iyi düşünün ! Krş. Hag.1:7; Hag.2:15,Hag.2:18.
1:6 Çok ektiniz ama az biçtiniz Söz dinlemezliğin bir laneti (bkz. Yas.28:38-39; bkz. örn. Lev.26:20). yiyorsunuz... ısınamıyorsunuz Antlaşmaya uymamalarının getirdiği lanetlerden ötürü halkın tüm gayretleri boşa gidiyordu (krş. Hoş.4:10-11; Mik.6:13-15). delik keseye Kıtlık yüzünden fiyatlar alabildiğine yükselmişti.
1:7-8 Dağlara... kütük Lübnan’dan satın alınan sedir ağaçlarına ek olarak civardan kesilen ağaç kütükleri (bkz. Ezr.3:7). ondan hoşnut olayım Krş. Yşa.1:11.
1:10 çiyini Ürünlerin yetiştiği mevsimde düşen çiy, yağmur kadar değerliydi (bkz. 2Sa.1:21; 1Kr.17:1).
1:11 dağlarını Tepeler, özellikle teraslama yöntemiyle tarıma açılırdı (bkz. Mez.104:13-15; Yşa.7:25; Yoe.3:18). tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını Bkz. Yas.7:13; Yoe.1:10 ve ilgili notlar. Zeytinyağı gıda ürünü, merhem ve şifa aracı olarak kullanılıyordu.
1:12 sürgünden dönen halkın Bkz. Yşa.1:9’a ait not. RAB’den korktu Bkz. Yar.20:11 ve ilgili not; Özd.1:7 ve ilgili not; Yas.31:12-13; Mal.1:6; Mal.3:5,Mal.3:16.
1:13 RAB’bin ulağı Zaman zaman peygamberler (bkz. 2Ta.36:15-16; Yşa.42:19 ve ilgili not) veya kâhinler (bkz. Mal.2:7 ve ilgili not) için kullanılan unvandır.
1:14-15 harekete geçirdi Krş. Ezr.1:5. ikinci yılında, altıncı ayın yirmi dördüncü günü İÖ 21 Eylül 520.

Videolar

Hagay Girişi

Hagay Kitabı Rab'bin Peygamber Hagay aracılığıyla İ.Ö. 520 yılında ilettiği bildirileri içerir. İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim'e yerleşerek kendi evlerini kurmuşlardı. Ama tapınak hâlâ yıkık durumdaydı. Bildiriler halkın önderlerini tapınağı yeniden kurmaları için göreve çağırıyordu. Rab de yenilenmiş ve kutsanmış halk için gönenç ve barış dolu bir gelecek vaat ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-15 Tapınağı kurmak için çağrı
2:1-23 Teselli ve umut bildirileri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş