2. Korintliler 1

1
1 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos'tan Ahaya'nın her yanındaki bütün kutsallara ve Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam!
2Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Teselli Kaynağı Tanrı
3Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun! 4Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. 5Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih sayesinde büyük teselli de buluyoruz. 6Sıkıntı çekiyorsak, bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Teselli buluyorsak bu, bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmanızda etkin olan bir teselli bulmanız içindir. 7Size ilişkin umudumuz sarsılmaz. Çünkü acılarımıza olduğu gibi, tesellimize de ortak olduğunuzu biliyoruz.
8 Kardeşlerim, Asya İli'nde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok ağır bir yük altındaydık. Öyle ki, yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. 9Ölüme mahkûm olduğumuzu içimizde hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. 10-11Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı; daha da kurtaracaktır. Umudumuzu O'na bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe, bizi yine kurtaracaktır. Öyle ki, birçok kişinin dualarıyla bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulsun.
12Dünyaya ve özellikle size, insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'dan gelen saflık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır. Ve biz bununla övünüyoruz. 13-14Okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyoruz. Bizi bir ölçüde anladığınız gibi, tümüyle anlayacağınızı umarım. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz siz olacağınız gibi, sizin övüncünüz de biz olalım.
Pavlus'un Geciken Ziyareti
15-16 Bu güvenle, sizleri iki kez sevindirmek için önce size uğramak, sonra Makedonya'ya geçmek, Makedonya'dan yine size geri gelerek tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeydim. 17Bunu isterken acaba kararsız mıydım? Ya da isteklerim benlikten mi doğuyor ki, önce “Evet, evet”, sonra “Hayır, hayır” diyeyim? 18Tanrı'nın güvenilirliği hakkı için diyorum ki, size ilettiğimiz söz hem “evet” hem “hayır” değildir. 19 Silvanus ve Timoteos'la birlikte size tanıttığımız Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih hem “evet” hem “hayır” değildi. O'nda yalnız “evet” vardır. 20Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te “evet” tir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrı'ya “Amin” deriz. 21Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve meshetmiş olan Tanrı'dır. 22O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi.
23Tanrı'yı tanık tutarım ki, Korint'e dönmeyişimin nedeni sizi esirgemekti. 24İmanınıza egemen olmak istemiyoruz, sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Tanrı’nın isteğiyle... elçisi Bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not. Pavlus Bkz. Rom.1:1’e ait not. Timoteos’tan Bu mektup yazıldığında Timoteos Pavlus’la birlikteydi ; ancak mektubu yazan kişi Pavlus’tur. kardeşlerimiz Bkz. Elç.9:17; İbr.2:11. Ahaya’nın Bölge, Makedonya’nın dışında kalan bugünkü Yunanistan’ı kapsıyordu. kutsallara Bkz. Rom.1:7’ye ait not. Tanrı’nın... kilisesine Bkz. 1Ko.1:1-3’ e ait not. Korint’teki Bkz. 1. Korintliler:Giriş.
1:2 lütuf ve esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
1:3 Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na Bkz. Ef.1:3.
1:4 Tanrı, Pavlus’u ölümden kurtarmış (2Ko.1:10-11), Korintliler’in durumuyla ilgili iyi bir haber getiren Titus’u göndererek de (2Ko.7:6-7,2Ko.7:13) Pavlus’u teselli etmişti.
1:8 Metinde geçen zamirler (biz, bizi, bize, bizim), aksi belirtilmedikçe yalnızca Pavlus’a ait kabul edilmelidir. Kardeşlerim Bkz. Rom.1:13’e ait not. Asya İli’nde Bugünkü Ege Bölgesi ve civarı.
1:9 Pavlus öyle ölümcül zorluklardan geçiyordu ki, hayatta kalabilmeyi ve eski haline kavuşabilmeyi ölümden dirilmekle eşdeğer görüyordu (bkz. 2Ko.6:3-10). Tanrı’ya güvenmemiz Bu mektubun temalarından biri (bkz. 2Ko.4:7-15; 2Ko.12:9-10; Flp.4:13 ve ilgili not).
1:10-11 Umudumuzu Bkz. Ef.1:18-20’ ye ait not. Siz de dualarınızla bize yardım edin Krş. Rom.15:31-33; Ef.6:19-20.
1:12 Pavlus, hakkında yayılan iftiralara karşı kendi güvenilirliğini savunurken vicdanı ve kendisini yakından tanıyan Korintliler’i tanık gösterir. Korint’te on sekiz ay kalmıştı (Elç.18:11), bu yüzden onlardan dürüstlüğünü sorgulamamalarını bekliyordu.
1:13-14 Rabbimiz İsa’nın gününde İsa Mesih’in ikinci gelişinde (krş. 1Se.2:19-20).
1:15-16 Bkz. Giriş. Makedonya’dan Bkz. 2Ko.1:1 ve Flp.4:15’e ait notlar.
1:17 Pavlus’un Korint’teki karşıtları, ziyaret tasarısındaki bu değişiklikten ötürü, onun dönek ve sözüne güvenilmez biri olduğuna dair imanlıları ikna etmeye çalışıyordu. Pavlus ayetteki iki soruyu, bu iddiayı çürütmek amacıyla soruyor. Korintliler’e yapacağı ziyaretle ilgili değişikliklerin asla niyet veya karakter değişikliği anlamına gelemeyeceğinin altını çiziyor.
1:19 Silvanus Bkz. Silas, Elç.15:22 ve ilgili not. size tanıttığımız Korint’i ilk ziyaretinde (bkz. Elç.18:5).
1:20 Amin Krş. 1Ko.14:16 ve 1Ko.14:15-17’ ye ait not.
1:21 Bizi... meshetmiş Bkz. 1Yu.2:20,1Yu.2:27.
1:18-22 Karşıtlarından gelen saldırıların asıl hedefinin temsil ettiği Mesih ve Mesih’in müjdesi olduğunu gören Pavlus, kendisi hakkındaki iddiaları yalanlamak için Mesih’in ve Müjde’nin güvenilirliği üzerinde durmaktadır.
1:22 mühürledi Bkz. Ef.1:13 ; Ef.4:30 ve ilgili notlar. güvence İmanlının içinde yaşayan Kutsal Ruh sonsuz yaşamın teminatıdır (bkz. Rom.8:23 ve ilgili not).
1:23 sizi esirgemekti Bkz. 2Ko.2:1 ve ilgili not.

Videolar

2. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus'un Korintliler'e yazdığı birinci mektuptan sonra neler olup bittiğini ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Yalnızca ikinci mektuba bakarak durumu anlamaya çalışıyoruz. Pavlus, Korintliler'e yazdığı ilk mektupta onları bazı günahlarından ötürü azarlamıştı (1. Korintliler'e Giriş bölümüne bkz.). Ama sonuç alamayınca onları doğru yola döndürmek için ikinci ziyarette bulunuyor (2:1; 13:1-2). Umduğu sonucu vermeyen bu ziyareti «keder dolu» bir ziyaret diye niteliyor. Üçüncü bir ziyaret tasarlar; ama aynı durumla karşılaşmamak için bundan vazgeçer (1:15-2:3). Sonunda «büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla» başka bir mektup yazar (2:4), Titus'un eliyle Korint'e gönderir. Korintliler mektubu alınca tövbe ederler. Titus bu haberle döner ve Pavlus'u sevince boğar (7:5-16).

Pavlus ve Timoteos bu arada Asya İli'nde (bugünkü Ege Bölgesi) büyük sıkıntılardan geçmekteler. O kadar ki, yaşama umutlarını bile yitirirler (1:8-11). Pavlus buradan Troas'a geçer; ama Korintliler'in mektubu nasıl karşıladıklarına ilişkin haberleri getirecek olan Titus'u bulamayınca huzur içinde çalışamaz, Makedonya'ya gider (2:12-13). Burada da sıkıntılar peşini bırakmaz (7:5). Bu mektubu buradan, Titus'un getirdiği sevindirici haberleri aldıktan sonra, büyük olasılıkla İ.S. 56-57 yıllarında yazar.

Mektubun İçeriği: Korintliler tövbe ettikleri halde her şey pek de yolunda görünmüyor. Kimi Yahudi din adamları, ya da Pavlus'un deyimiyle «sözüm ona üstün elçiler» (11:5) Korintliler'e gelerek «farklı bir müjde» yaymaya çalışırlar (11:4-5). Pavlus bu adamları, Korintliler'i köleleştirmek isteyen «sahte elçiler, düzenbaz işçiler» diye niteler ve şiddetle eleştirir (11:13)1. Öte yandan Korintliler'in hâlâ kendisini ve yazdıklarını daha içtenlikle benimsemelerini bekler2.

Pavlus, biraz da bu din adamlarının kendisine saldırmasından ötürü mektupta kendinden epey söz eder. Amacının ve görevinin Korintlilerce anlaşılmasını ister (1:12-14). Bunun için görevini açıklamakta3 ve Korintliler'e nasıl davrandığını4 anlatmaktadır. Kendi yaşayışını, «sözüm ona üstün elçilerin» faaliyetleriyle karşılaştırır5. Pavlus'un bu denli gayretli olmasının nedenlerini kavramak, ruhsal önderlerin çağlar boyunca görevlerini yerine getirmelerine büyük ölçüde yardım etmiştir.

Pavlus, 8 ve 9. bölümlerde Yeruşalim'deki yoksullara yapılacak bağışlardan söz ederek Korintliler'i, vaat ettikleri bağışları toplamaya çağırır (Rom.15:26). Titus'la birlikte iki kardeş bunun hazırlığı için Korint'e gider (8:16-24).

Ana Hatlar:

1:1-7:16 Pavlus'un görevi
8:1-9:15 Yahudiye'deki inanlılar için bağış toplanması
10:1-12:18 Pavlus ve sahte elçiler
12:19-13:14 Son uyarılar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş