2. Korintliler 11

11
Sahte Elçiler
1Umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur, beni hoş görün! 2Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el değmemiş kız gibi tek ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım. 3 Ne var ki, yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. 4Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pekâlâ hoş görüyorsunuz. Ayrıca, aldığınız ruhtan farklı bir ruhu ve kabul ettiğinizden farklı bir müjdeyi kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz. 5Sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı olduğumu sanmıyorum! 6Acemi bir konuşmacı olabilirim, ama bilgiden yana acemi değilim. Bunu size her durumda, her bakımdan açıkça gösterdik.
7Yücelmeniz için kendimi alçaltarak Tanrı'nın Müjdesi'ni size karşılıksız bildirmekle günah mı işledim? 8Size hizmet etmek için yardım aldığım başka kiliseleri adeta soydum. 9 Aranızdayken ihtiyacım olduğu halde hiçbirinize yük olmadım. Çünkü Makedonya'dan gelen kardeşler eksiklerimi tamamladılar. Size yük olmamaya hep özen gösterdim, bundan böyle de özen göstereceğim. 10Mesih'in gerçeğine sahip olarak kesinlikle diyebilirim ki, Ahaya İli'nde hiç kimse beni böyle övünmekten alıkoyamaz. 11Neden mi? Sizi sevmediğimden mi? Tanrı biliyor ki, sizi seviyorum. 12Övündükleri konuda bize eşit sayılmak isteyen fırsatçılara fırsat vermemek için, yaptığımı yapmaya devam edeceğim. 13Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. 14Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. 15Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkârları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır.
Övünmek Gerekirse...
16Yine söylüyorum, kimse beni akılsız sanmasın. Öyle sanıyorsanız, akılsız birini kabul eder gibi de olsa beni kabul edin ki, ben de biraz övüneyim! 17Söylediklerimi Rab'bin söyleyeceği gibi değil, akılsız biri gibi, bu övüngen tavırla söylüyorum. 18Mademki birçokları ne olduklarıyla övünüyorlar, ben de övüneceğim. 19Sizler akıllı olduğunuz için akılsızlara seve seve katlanıyorsunuz! 20Aslında sizi köle edenlere, sömürenlere, sizden yararlananlara, büyüklük taslayanlara ya da sizi tokatlayanlara katlanıyorsunuz. 21Utanarak kabul ediyorum ki, biz bunu yapacak güçte değildik!
Ama birinin övünmeye cesaret ettiği konuda –akılsız biri gibi konuşuyorum– ben de övünmeye cesaret ediyorum. 22Onlar İbrani mi? Ben de İbrani'yim. İsrailli mi? Ben de İsrailli'yim. İbrahim'in soyundan mıdırlar? Ben de onun soyundanım. 23 Mesih'in hizmetkârları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben O'nun daha üstün bir hizmetkârıyım. Ben daha çok emek verdim, hapse daha çok girdim, sayısız dayak yedim, çok kez ölümle burun buruna geldim. 24 Beş kez Yahudiler'den otuz dokuzar kırbaç yedim. 25 Üç kez değnekle dövüldüm, bir kez taşlandım, üç kez deniz kazasına uğradım. Bir gün bir gece açık denizde kaldım. 26 Sık sık yolculuk ettim. Irmaklarda, haydutlar arasında, gerek soydaşlarımın gerekse öteki ulusların arasında tehlikelere uğradım. Kentte, kırda, denizde, sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm. 27Emek verdim, sıkıntı çektim, çok kez uykusuz kaldım. Açlığı, susuzluğu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim, soğukta çıplak kaldım. 28Öbür sorunların yanısıra, bütün kiliseler için her gün çektiğim kaygının baskısı var üzerimde. 29Kim güçsüz olur da ben güçsüz olmam? Kim günaha düşürülür de ben onun için yanmam?
30Övünmem gerekiyorsa, güçsüzlüğümü gösteren şeylerle övüneceğim. 31Rab İsa'nın sonsuza dek övülecek olan Tanrısı ve Babası biliyor ki, yalan söylemiyorum. 32 Şam'da Kral Aretas'ın valisi beni yakalatmak için kenti denetim altına almıştı. 33Ama beni küfe içinde surdaki bir pencereden sarkıttılar; böylece onun elinden sıyrılıp kaçtım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1 akılsızlığı Pavlus, kendi hizmetini yanlış öğreti yayanlarla karşılaştırmak için kendisinden söz etmek zorundadır ; bu da kaçınılmaz olarak akılsızca övünmek gibi görünecektir (2Ko.11:17).
11:2 tanrısal bir kıskançlık Pavlus, Korintliler’in Mesih’e ve O’nun müjdesinin yerine o çağın felsefe akımlarından birine bağlanmaları düşüncesine katlanamaz. el değmemiş kız Yanlış öğretilerle bozulmamış Korintli imanlılar (bkz. 2Ko.11:3-4). tek ere... niş anladım Korint’teki imanlıların ruhsal babaları olan Pavlus (krş. 2Ko.6:13), YeniAntlaşma’da damat olarak tasvir edilen Mesih ile O’nun gelini olarak betimlenen kiliseyi, nişanlı bir çifte benzetiyor (bkz. Mat.9:15; Ef.5:23-32 ve ilgili notlar ; Va.19:7-9; Va.21:2).
11:3 yılanın... kurnazlığıyla aldatması Bkz. Yar.3:1-7 ve Yar.3:1’ e ait not.
11:4 Yanlış öğretiler yayan bazı Yahudi imanlılar (bkz. 2Ko.11:22) İsa’yı ve Müjde’yi Yahudi öğretileriyle bağdaştırıyorlardı. Korintli imanlılar bütün bunların Müjde’nin özüne uygun olmadığını fark etmedikleri için bu öğretmenleri hoş görüyorlardı. farklı bir ruhu Özgürlük, sevgi, sevinç, esenlik ve güç ruhu yerine (krş. 2Ko.3:17; Gal.2:4; Gal.5:1; 2Ti.Gal.1:7) tutsaklık ve korku ruhunu (krş. Rom.8:15; 1Ko.2:12 ve ilgili not; Gal.2:4; Kol.2:20-23; Kol.2:23’ e ait not). farklıbir müjdeyi Krş. Gal.1:6-9.
11:5 üstün elçilerden Pavlus, Korint kilisesine sızan bu kişilerden alaycı şekilde söz ediyor; kendilerini Pavlus’tan üstün sayan bu kişiler elçi bile değildi (krş. 2Ko.10:12 ve ilgili not).
11:6 Acemi bir konuşmacı olabilirim Pavlus konuşmalarında söz ustalarının becerilerine ve gösterişli sözlerine başvurmadığını kabul eder (bkz. 2Ko.10:10 ve ilgili not). bilgiden yana acemi değilim Pavlus, Mesih’le ilgili olarak Tanrı’dan vahiy yoluyla aldığı ilâhi bilgiye sahipti (krş. 1Ko.2:6-16 ve ilgili notlar ; Kol.1:24-29).
11:7 karşılıksız Pavlus’la ilgili başka bir eleştiri, öğretiş hizmeti karşılığında para almayı reddetmesiydi. Karşıtlarına göre Pavlus, öğretenin ücret almasını gerektiren kuralı çiğneyerek kendisini küçük düşürüyor (krş. 1Ko.9:3-14) ve verdiği derslerin hiçbir değeri olmadığını kanıtlıyordu.
11:8 başka kiliseleri adeta soydum Pavlus yerel toplulukların gönülden verdiği parasal desteği kabul etti.
11:9 yük Maddi açıdan onları yükümlü saymadı ; bu da İsa Mesih’in müjdesinin karşılıksız bir armağan olduğu öğretisini pekiştirdi (bkz. Rom.6:23 ve ilgili not). Makedonya’dan gelen kardeşler Bkz. 2Ko.1:1’ e ait not. Oradaki kiliselerden (Elç.18:5), özellikle Filipi’deki kiliseden (Flp.4:15) parasal bağışları getirenler.
11:10 Ahaya Bkz. 2Ko.1:1’ e ait not.
11:13-14 Kutsal Kitap’ta, yanlış öğreti yayanların ve sahte peygamberlerin mesajları ve karakteri ağır sözlerle kınanır (bkz. Yer.23:9-40; Gal.1:6-9; Gal.2:4; Gal.4:8-19; 1Ti.4:1-4; 1Ti.6:3-6; Tit.1:10-16; 2Pe.2. bölüm; Yahuda Mektubu). Çünkü bu kişilerin sözleri ve yaptıkları Tanrı’nın halkına ancak yıkım getirir.
11:16 kimse beni akılsız sanmasın Bkz. 2Ko.11:1’ e ait not.
11:18 övüneceğim Elçilik hizmetiyle.
11:19 akılsızlara seve seve katlanıyorsunuz Pavlus onları 4. ayetteki gibi iğneleyici bir şekilde azarlamaya kaldığı yerden devam ediyor ; o ayette yanlış öğretiyi hoş görmelerinden, burada ve 20. ayette ise sahte öğretmenlerin utanç verici davranışlarına katlanmalarından söz ediyor.
11:20 sizi köle edenlere İnsansal kurallar uygulayarak imanlıları bu kurallara köle edenler söz konusudur (krş. Gal.5:1 ve ilgili not). sömürenlere Bkz. Mar.12:40 ve ilgili not. sizden yararlananlara Korintliler, gösterişten ve zekice konuşmalardan etkilendikçe yanlışı ve doğruyu ayırt etme yeteneğinden yoksun kalmışlardı. büyüklük taslayanlara Kiliseye egemen olmak isteyenlere (krş. 2Ko.1:24). sizi tokatlayanlara Boyun eğdirmek isteyenlere.
11:21 bunu yapacak güçte değildik! Pavlus 20. ayette söz ettiği kişiler gibi davranmıyor.
11:22 İbrani... İsrailli... İbrahim’in soyundan Sahte elçilerin bu iddialarından, bu kişilerin kendilerini öteki uluslardan olan Hıristiyanlar’dan üstün gören Yahudi kökenli Hıristiyanlar oldukları anlaşılmaktadır. Bunlar Yahudi geleneklerini öteki uluslardan iman edenlere kabul ettirmeye çalışanlardı (bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s. 1729). Pavlus’un kendisi de Yahudi kökenli olmasına rağmen böyle davranmadı (bkz. Rom.2:28-29; Gal.3:28-29; Ef.2:11-18; Kol.3:11 ve ilgili not).
11:23 Pavlus, yanlış öğretiler yayan bu Yahudiler’in Mesih’in hizmetkârı olduklarına dair iddialarını kabul etmiyor. Hizmetinin niteliğini ve bu hizmet uğruna ödediği bedelleri göz önüne alındığı nda Mesih’in gerçek hizmetkârının Pavlus olduğu açıkça görülür (bkz. Gal.6:11-16).
11:24-25 kırbaç Burada sekiz kırbaçlamadan söz edilmektedir:beşi Yahudi yetkililerin (krş. Yas.25:3; Mar.15:15 ve ilgili notlar), üçü Romalı yetkililerin elinden. değnekle Bkz. Elç.16:22,Elç.16:37; Elç.22:25 ve ilgili notlar.
11:25 taşlandım Yahudiler’in uyguladığı bir cezalandırma yöntemi (krş. Yu.8:59; Elç.7:57-59; Elç.14:19-20). üç deniz kazasına Burada söz edilen üç deniz kazası, Elçilerin İşleri’nde geçen öbür yolculuklar sırasında gerçekleşmiş olmalı (bkz. Elç.13:4,Elç.13:13; Elç.14:26; Elç.16:11; Elç.18:18-22 ; krş. Elç.27:39-44).
11:28 çektiğim kaygının Bkz. Flp.2:28 ve ilgili not; krş. Flp.4:6 ve ilgili not.
11:30 Bkz. 2Ko.12:9-10.
11:32 Şam’da Bkz. Elç.1:1-2’ ye ait not. KralAretas’ın Hirodes Antipa’nın kayınbabası IV. Aretas, yaklaşık olarak İÖ 9’ dan İS 40’ a kadar Nabati Arapları’nı yönetti. Roma İmparatoru Kaligula,Aretas’ın yönetimi altındaki bölge içinde kalan Şam’ı büyük olasılıkla Aretas’a geri vermişti.
11:32-33 Bu olay da, Pavlus’un maruz kaldığı aşağılanmalara (“güçsüzlüğümü”, 2Ko.11:30) başka bir örnektir.
11:33 bir pencereden Bkz. Elç.9:25; krş. Yşu.2:15; 1Sa.19:12.
10:1-13:14 Bkz. Giriş. Bu son kısımda Pavlus, karşıtlarının Korint’te yaydığı iftiraları sert bir dille yanıtlar. Pavlus’u gözden düşürmeyi arzulayanlar onun mektuplarında gözü pek, ancak kişiliğinin zayıf ve tutarsız olduğunu, kısacası elçilik yetkisini taşımadığını söylüyorlardı (krş. örn. 1Ko.4:21’deki uyarısı). Pavlus, Korint’e üçüncü gelişinde gerekirse aksini kanıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor (bkz. 2Ko.10:6,2Ko.10:10-11 ; 2Ko.10:10’ a ait not).

Videolar

2. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus'un Korintliler'e yazdığı birinci mektuptan sonra neler olup bittiğini ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Yalnızca ikinci mektuba bakarak durumu anlamaya çalışıyoruz. Pavlus, Korintliler'e yazdığı ilk mektupta onları bazı günahlarından ötürü azarlamıştı (1. Korintliler'e Giriş bölümüne bkz.). Ama sonuç alamayınca onları doğru yola döndürmek için ikinci ziyarette bulunuyor (2:1; 13:1-2). Umduğu sonucu vermeyen bu ziyareti «keder dolu» bir ziyaret diye niteliyor. Üçüncü bir ziyaret tasarlar; ama aynı durumla karşılaşmamak için bundan vazgeçer (1:15-2:3). Sonunda «büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla» başka bir mektup yazar (2:4), Titus'un eliyle Korint'e gönderir. Korintliler mektubu alınca tövbe ederler. Titus bu haberle döner ve Pavlus'u sevince boğar (7:5-16).

Pavlus ve Timoteos bu arada Asya İli'nde (bugünkü Ege Bölgesi) büyük sıkıntılardan geçmekteler. O kadar ki, yaşama umutlarını bile yitirirler (1:8-11). Pavlus buradan Troas'a geçer; ama Korintliler'in mektubu nasıl karşıladıklarına ilişkin haberleri getirecek olan Titus'u bulamayınca huzur içinde çalışamaz, Makedonya'ya gider (2:12-13). Burada da sıkıntılar peşini bırakmaz (7:5). Bu mektubu buradan, Titus'un getirdiği sevindirici haberleri aldıktan sonra, büyük olasılıkla İ.S. 56-57 yıllarında yazar.

Mektubun İçeriği: Korintliler tövbe ettikleri halde her şey pek de yolunda görünmüyor. Kimi Yahudi din adamları, ya da Pavlus'un deyimiyle «sözüm ona üstün elçiler» (11:5) Korintliler'e gelerek «farklı bir müjde» yaymaya çalışırlar (11:4-5). Pavlus bu adamları, Korintliler'i köleleştirmek isteyen «sahte elçiler, düzenbaz işçiler» diye niteler ve şiddetle eleştirir (11:13)1. Öte yandan Korintliler'in hâlâ kendisini ve yazdıklarını daha içtenlikle benimsemelerini bekler2.

Pavlus, biraz da bu din adamlarının kendisine saldırmasından ötürü mektupta kendinden epey söz eder. Amacının ve görevinin Korintlilerce anlaşılmasını ister (1:12-14). Bunun için görevini açıklamakta3 ve Korintliler'e nasıl davrandığını4 anlatmaktadır. Kendi yaşayışını, «sözüm ona üstün elçilerin» faaliyetleriyle karşılaştırır5. Pavlus'un bu denli gayretli olmasının nedenlerini kavramak, ruhsal önderlerin çağlar boyunca görevlerini yerine getirmelerine büyük ölçüde yardım etmiştir.

Pavlus, 8 ve 9. bölümlerde Yeruşalim'deki yoksullara yapılacak bağışlardan söz ederek Korintliler'i, vaat ettikleri bağışları toplamaya çağırır (Rom.15:26). Titus'la birlikte iki kardeş bunun hazırlığı için Korint'e gider (8:16-24).

Ana Hatlar:

1:1-7:16 Pavlus'un görevi
8:1-9:15 Yahudiye'deki inanlılar için bağış toplanması
10:1-12:18 Pavlus ve sahte elçiler
12:19-13:14 Son uyarılar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş