2. Petrus 1

1
1İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simun Petrus'tan Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam! 2Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.
Tanrısal Çağrı
3Kendi yüceliği ve erdemiyle[a] bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. 4O'nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız. 5-7İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. 8Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. 9Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. 10Bunun için, ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız, hiçbir zaman tökezlemezsiniz. 11Böylece Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır.
12Onun için, her ne kadar bunları biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekle pekiştirilmişseniz de, bunları size her zaman anımsatacağım. 13Bu bedende[b] yaşadığım sürece bunları anımsatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum. 14 Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi, bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. 15Ben bu dünyadan göçtükten sonra da bunları sürekli anımsayabilmeniz için şimdi her gayreti göstereceğim.
16Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. O'nun görkemini gözlerimizle gördük. 17 Mesih, yüce ve görkemli Olan'dan kendisine ulaşan sesle, “Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum” diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. 18Kutsal dağda O'nunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. 19Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz. 20Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar'daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. 21Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 kulu Bkz. Rom.1:1’e ait not. elçisi Bkz. Mar.6:30; 1Ko.1:1 ve İbr.3:1’e ait notlar. Simun Petrus Bkz. 1. Petrus:Giriş; ayrıca bkz. Mat.16:18 ve Yu.1:42’ye ait notlar. Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in Bkz. Rom.9:5 ve ilgili not. imana İman, inanılması gereken gerçekler bütünü değil, kurtuluş için Mesih’e güvenmek anlamına gelir (bkz. Bilgi Kutusu: İman, s.1821). olanlara Büyük olasılıkla, 1Pe.1:1’de de aynı kişilerden söz edilir.
1:2 Tanrı’yı ve Rabbimiz İsa’yı tanımakla İmanlı olmanın anlamı, bu mektupta öne çıkan önemli bir konudur (bkz. 2Pe.1:3 ve ilgili not; 2Pe.1:5-8; 2Pe.3:18 ve ilgili not; Yu.17:3). Petrus sapkın öğretiler yayanlarla mücadele etmektedir ve sapkınlığın en iyi panzehirlerinden biri gerçek bilgidir (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729). lütuf ve esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
1:3 erdemiyle Grekçesi’nden “erdemine” olarak da çevrilebilir. yüceliği ve erdemiyle “Yücelik” sözcüğü, Tanrı’nın niteliklerinin ve özünün mükemmelliğini, “erdem” sözcüğü ise eylemlerinde görülen mükemmelliği anlatır. yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi Petrus, her imanlının sahip olduğu Tanrı bilgisinin, imanlının kutsallık içinde ve Tanrı korkusunda yaşamını sürdürmesi için ruhsal ihtiyaçlarını tümüyle karşılamaya yeterli olduğunu ısrarla belirtir.
1:4 O’nun... büyük... vaatler verildi Burada söz edilen vaatlerin özü, tanrısal özyapıya ortak olmak ve dünyasal yozlaşmadan kurtulmaktır. dünyada Bkz. Yu.1:9’a ait not. tanrısal özyapıya ortak olasınız İmanlıların tanrılaştığından söz edilmiyor; anlatılmak istenen, Tanrı’nın Kutsal Ruh aracılığıyla imanlılarda yaşadığıdır (bkz. Yu.14:16-17 ve ilgili notlar). İmanlının insanlığı ile O’nun tanrılığı birbirinden ayrıdır.
1:5-7 imanınıza Ruhsal yaşamın temeli (bkz. 2Pe.1:1 ve ilgili not). erdemi Krş. 2Pe.1:3 ve ilgili not. bilgiyi Tanrı’yı tanımak; bkz. 2Pe.1:2-3’e ait notlar. özdenetimi Sahte din öğretmenleri bilginin özdenetimi gereksiz kıldığını öğretiyordu (bkz. 2Pe.2:10-16) ; Petrus ise Tanrı bilgisinin imanlıya özdenetim kazandırdığını öğretir (krş. Özd.25:28; Gal.5:23). sevgiyi Kişiyi başkalarının iyiliği uğruna fedakârlıkta bulunmaya yönelten, bencillikten uzak bir tutum (bkz. 1Ko.13. bölüm ; 1Pe.4:8).
1:8 bu niteliklere... sahip olursanız Bu niteliklerin hepsi birlikte ve aynı zamanda geliştirilmelidir. artan ölçüde Kesintisiz ruhsal büyüme (krş. 2Pe.3:18; 1Pe.2:2; Flp.3:10; 1Se.3:12). tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız İmanlıların sahip olduğu bilgi, yaş am biçimlerini etkilemelidir. Bilgi, yanlış öğretiler yayanların iddia ettiğinin aksine, kişiyi ahlâksal kısıtlamalardan özgür kılmaz, hatta kutsallığın ve benzer bütün iyi niteliklerin gelişmesini sağlar (krş. Kol.1:9-12).
1:5-9 Dengeli, olgun ve verimli bir iman yaşamı için gerekli nitelikler (bkz. Gal.5:22-23 ve ilgili not).
1:10 İmanlıların Tanrı tarafından seçilip çağrıldıklarına dair güvence, 5-7. ayetlerde belirtilen niteliklerin geliştirilmesiyle pekiş ecektir (krş. Mat.7:20; Gal.5:6; Yak.2:18 ve ilgili notlar). Bu şekilde imanlılar sona kadar dayanacaktır. Tanrı seçer, itaate ve kutsallığa çağırır (bkz. 1Pe.1:2; Ef.1:3-6 ve ilgili notlar) ; itaat ve kutsallık gibi meyvelerin kaynağı Tanrı’dır. kardeşler Bkz. Rom.1:13’e ait not.
1:11 sonsuz egemenliğine Sonsuz yaşama (krş. Mat.25:46).
1:13 Beden Grekçe’den birebir çevirisi: “çadır” (bkz. Yu.1:14; 2Ko.5:1 ve ilgili notlar).
1:14 Rabbimiz İsa Mesih’in bana bildirdiği gibi Ya Yu.21:18-19’da bildirilen (bkz. ilgili notlar) ya da daha sonradan Rab’bin doğrudan Petrus’a bildirdiği sözü.
1:16 Rabbimiz İsa Mesih’in kudretini ve gelişini Mesih’in görünümünün değişmesi sırasında, öğrencileri O’nun sonsuz egemenliğini kurmak üzere geleceği zamana (ikinci gelişine) ilişkin bir tanıklık yaşamışlardı (bkz. Mat.16:28 ve ilgili not). uydurma masallara Petrus’un bildirisi, İsa’nın yaşamında bizzat tanık olduğu doğaüstü olaylara dayanıyordu ; 2Pe.2:3’te söz edilen sapkınların bildirileri gibi hayali hikâyeler değildi. O’nun görkemini gözlerimizle gördük Mesih’in görünümünün değişmesinden söz etmektedir (bkz. 2Pe.2:17-18 ; Mat.11:28-17:8).
1:18 Kutsal dağda Bkz. Luk.9:28’e ait not.
1:19 bizim için daha büyük kesinlik kazandı Bu ifade hakkındaki farklı yorumlar arasında şu ikisi öne çıkar: (1) Petrus’un beraberindekilerle İsa Mesih’in görünümünün değiştiğini görmesi ve Tanrı’nın sesini duymasıyla (Mat.11:1-8), Eski Antlaşma peygamberlerinin Mesih hakkında bildirdiklerinin doğruluğunun ve Mesih’in tekrar geleceğine dair umudun kesinlik kazanmasından söz etmektedir. (2) Petrus, gördüklerinin Eski Antlaşma peygamberlerinin bildirileri doğrultusunda olduğunu, ancak peygamberlerin bildirilerinin kişisel deneyimden daha üstün olduğunu vurgulamaktadır. Hangi yorum tercih edilirse edilsin, asıl anlatılmak istenen, yanlış öğretileri yayanların sözlerindense hem Eski Antlaşma peygamberleri tarafından bildirilenlere hem de elçilerin öğretilerine kulak vermek gerektiğidir. sabah yıldızı Bkz. Va.22:16; krş. Say.24:17 ve ilgili not.
1:19-21 Petrus’un bildirisi iki sağlam temele dayanmaktadır: (1) İsa’nın görünümünün değişmesi sırasında duyulan Tanrı’nın sesi ( 2Pe.1:16-18) ve (2) bundan daha da önemlisi, Kutsal Yazılar (2Pe.1:19-21).
1:21 Kutsal Ruh tarafından yöneltilen Bkz. 2Ti.2Pe.3:16 ve ilgili not. Kutsal Yazılar’ın oluşumu sürecinde hem Tanrı hem de insan etkindir. Tanrı Kutsal Yazılar’ın kaynağıdır; bu yüzden Kutsal Kitap’ın her sözü, Tanrı’nın sözüdür. Tanrı’nın sözlerini yazıya dökenlerin yaptığı sadece kayıt tutma değil, Tanrı’nın sözlerini etkin bir şekilde aktarmaktı (bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Yazılar’ın Yetkisi, s.1795).

Videolar

2. Petrus Girişi

Genel Bakış: Elçi Petrus'un İkinci Mektubu'nu1 alanlar, Birinci Mektubu'nu alan Anadolu'daki inanlılarla aynı kişiler olabilir. Petrus mektubunu yazdığında yakında öleceğini biliyordu2. Mektubu ruhsal gerçekleri arkadaşlarına anımsatmak için yazıyor3. Amacı, öğretisini yazıya dökmektir. Böylelikle arkadaşları ölümünden sonra da bunu anımsayabilecekler4.

Bu mektupla Yahuda'nın Mektubu arasında benzerlikler var. Petrus'un yanlış öğreti yayanlara ilişkin öğretisini (2. bölüm) Yahuda'nın aynı konuya ilişkin öğretisiyle karşılaştırın (4-18).

Mektubun İçeriği: Petrus, mektubu alanlara Tanrı'nın neler sağladığını hatırlatmakla söze başlıyor5. Tanrı bize, kendi yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi vermiştir. Petrus, inanlıların geliştirmesini istediği yedi temel niteliği -erdem, bilgi, özdenetim, dayanma gücü, Tanrı yoluna bağlılık, kardeşseverlik ve sevgi- sıralayarak inanlıları gayretli olmaya özendiriyor6. Bildirisinin, uydurma masallara dayanmayıp peygamberlerin sözlerinden ve kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını altını çizerek belirtir. İsa ile birlikte dağa çıktığında İsa'nın görünümünün değiştiğini görmüş ve Tanrı'nın sesini işitmişti7.

Bunların yanısıra Kutsal Yazılar'ın kesinliğini de vurgular8. Okuyucularını yanlış öğreti yayanlara karşı uyarır9. Eski Antlaşma'dan örnekler vererek bu tür adamların uğrayacağı cezayı belirtir. Yaşamlarının, tıpkı öğretileri gibi kötülükle dolu olduğunu vurgular. Bu adamların İsa'nın ikinci gelişindeki gecikmeye ilişkin alaycı iddialarını yanıtlar10. Gecikme, kimsenin mahvolmasını istemeyen, ama herkesin tövbe etmesini dileyen Tanrı'nın sabrıyla açıklanır. Petrus inanlıları, Rab'bin gelişini bekler ve o günün yaklaşmasını çabuklaştırırken kutsal ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmeye çağırır11. Sonra Petrus, «sevgili kardeşimiz Pavlus'tan» övgüyle söz ediyor. Anlaşılan o ki, Petrus, Pavlus'un mektuplarını öbür Kutsal Yazılar'la aynı değerde buluyor12.

Ana Hatlar:

1:1-11 Gayretli olun
1:12-21 Petrus'un amacı ve yetkisi
2:1-20 Yanlış öğreti yayanlar
3:1-18 Rab'bin gelişi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş