Markos 6:30

İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor
(Mat.14:13-21; Luk.9:10-17; Yu.6:1-14)
30Elçiler, İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi O'na anlattılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:30-44 Mar.6:52’de ve Mar.8:17-19’ da tekrar sözü edilen bu mucize, İsa’nın yaşam ekmeği olduğuyla ilgili açıklamasına zemin hazırlamıştır (krş. Yu.6:25-59 ve ilgili notlar).
6:30 Elçiler “Elçi” diye çevrilen Grekçe sözcük ‘vekil’ veya ‘temsilci’ anlamına da gelir. Onikiler, Rab İsa’nın tam temsil yetkisiyle görevlendirdiği özel elçilerdir (Mar.3:14-19). Dirilmiş İsa mucizevî şekilde göründüğü Pavlus’a da Onikiler’le aynı elçilik yetkisini vermiştir. Yeni Antlaşma’da elçi olarak adlandırılan başkaları da vardır; ancak bunlar kiliseleri temsil eden ve yetkilerini doğrudan Rab’den değil, kiliselerden alan kişilerdir. Barnaba (Elç.14:14) ve muhtemelen Rab İsa’nın kardeşi olan Yakup (Gal.1:19) böyle kişilerdendir. yaptıkları ve öğrettikleri her şeyiO’na anlattılar Bkz. Mar.1:39 ve ilgili not. Muhtemelen Celile’deki üçüncü müjdeleme yolculuğundan dönmüşlerdi.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş