Markos 15

15
İsa, Vali Pilatus'un Önünde
(Mat.27:1-2,11-14; Luk.23:1-5; Yu.18:28-38)
1Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve Yüksek Kurul'un öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler.
2Pilatus O'na, “Sen Yahudiler'in Kralı mısın?” diye sordu.
İsa, “Söylediğin gibidir” yanıtını verdi.
3Başkâhinler O'na karşı birçok suçlamada bulundular. 4Pilatus O'na yeniden, “Hiç yanıt vermeyecek misin?” diye sordu. “Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar!”
5Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.
İsa Ölüm Cezasına Çarptırılıyor
(Mat.27:15-26; Luk.23:13-25; Yu.18:39-19:16)
6Pilatus, her Fısıh Bayramı'nda halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. 7Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. 8Halk, Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi.
9Pilatus onlara, “Sizin için Yahudiler'in Kralı'nı salıvermemi ister misiniz?” dedi. 10Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. 11Ne var ki başkâhinler, İsa'nın değil, Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar.
12Pilatus onlara tekrar seslenerek, “Öyleyse Yahudiler'in Kralı dediğiniz adamı ne yapayım?” diye sordu.
13“O'nu çarmıha ger!” diye bağırdılar yine.
14Pilatus onlara, “O ne kötülük yaptı ki?” dedi.
Onlar ise daha yüksek sesle, “O'nu çarmıha ger!” diye bağrıştılar.
15Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.
Askerlerin İsa'yı Aşağılaması
(Mat.27:27-31; Yu.19:2-3)
16Askerler İsa'yı, Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. 17O'na mor bir giysi giydirdiler, dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. 18“Selam, ey Yahudiler'in Kralı!” diyerek O'nu selamlamaya başladılar. 19Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. 20O'nunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O'nu dışarı götürdüler.
İsa Çarmıha Geriliyor
(Mat.27:32-44; Luk.23:26-43; Yu.19:17-27)
21 Kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. 22İsa'yı Golgota, yani Kafatası denilen yere götürdüler. 23O'na mürle karışık şarap vermek istediler, ama içmedi. 24 Sonra O'nu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar.
25İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu. 26Üzerindeki suç yaftasında,
YAHUDİLER'İN KRALI
diye yazılıydı. 27-28İsa'yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler.[a] 29-30 Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, “Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini!” diyorlardı.
31Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de O'nunla alay ederek aralarında, “Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor” diye konuşuyorlardı. 32“İsrail'in Kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim.” İsa'yla birlikte çarmıha gerilenler de O'na hakaret ettiler.
İsa'nın Ölümü
(Mat.27:45-56; Luk.23:44-49; Yu.19:28-30)
33Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. 34 Saat üçte İsa yüksek sesle, “Elohi, Elohi, lema şevaktani” yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı.
35Orada duranlardan bazıları bunu işitince, “Bakın, İlyas'ı çağırıyor” dediler.
36 Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. “Dur bakalım, İlyas gelip O'nu indirecek mi?” dedi.
37Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.
38 O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. 39İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, O'nun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, “Bu adam gerçekten Tanrı'nın Oğlu'ydu” dedi.
40 Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. 41İsa daha Celile'deyken bu kadınlar O'nun ardından gitmiş, O'na hizmet etmişlerdi. O'nunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.
İsa'nın Gömülmesi
(Mat.27:57-61; Luk.23:50-56; Yu.19:38-42)
42-43O gün Hazırlık Günü, yani Şabat Günü'nden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle, Yüksek Kurul'un saygın bir üyesi olup Tanrı'nın Egemenliği'ni umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı, İsa'nın cesedini istedi. 44Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, “Öleli çok oldu mu?” diye sordu. 45Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a, cesedi alması için izin verdi. 46Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. 47Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:1 Pilatus Bkz. Luk.3:1’e ait not. Sabah olunca O gün, İsa Mesih’in çarmıha gerilip öleceği cuma günüydü. Yahudi yetkililer, İsa Mesih’i bir devlet yetkilisinin önünde Tanrı’ya küfür yerine vatana ihanet ile suçlamaya karar verdiler (bkz. Luk.23:1-14; Luk.23:2-3’ e ait not).
15:2 Yahudiler’in Kralı Bkz. Yu.18:33-37 ve Yu.18:33,Yu.18:36’ya ait notlar.
15:3 Bkz. Luk.23:2-3 ve ilgili not.
15:4 Hiç yanıt vermeyecek misin? Roma kanunlarına göre, İsa Mesih kendini savunmadığı takdirde Pilatus onun aleyhine bir karar açıklamak zorundaydı.
15:5 yanıt vermiyordu Bkz. Mar.14:61; Yşa.53:7 ve ilgili not.
15:6 salıverirdi Bkz. Yu.18:39’a ait not.
15:7 Barabba Büyük olasılıkla, Yahudi milliyetçi bir örgüt olan Yurtseverler’in üyesiydi (bkz. Mat.11:2-4; Yu.18:40; Elç.5:37; Tablo: Yahudi Mezhepleri, s. 1418). ayaklanma Romalı valilerin yönetimi altındaki bölgelerde bu tip isyanlar sıklıkla çıkardı (bkz. Luk.13:1).
15:13-14 Çarmıha ger Bkz. Mar.15:24’e ait not.
14:53-15:15 İsa Mesih’in yargılanması iki aşamada gerçekleş ir: her biri üç sorgulamadan oluşan Yahudi yargılaması ve ardından Roma yargılaması. Yahudiler’in sorgulamaları: (1) Eski başkâhin Hanan’ın huzurundaki hazırlık sorgulaması (yalnızca Yu.18:12-14,Yu.18:19-23’te geçer); (2) görevdeki başkâhin Kayafa ve Yüksek Kurul’un huzurundaki sorgulama (Yu.14:53-65; bkz. Mat.26:57-68; Luk.22:54-65; Yu.18:24) ve (3) kurulun tüm gece boyunca süren oturumuyla son bulan sonuncu sorgulama (Yu.15:1; bkz. Mat.27:1; Luk.22:66-71). Bunlar resmi bir mahkemeden çok bir soruşturma heyetiydi. Eğer resmi mahkeme olsaydı, Yahudiler kendi kurallarını ihlal etmiş olurdu (bkz. Yu.18:28’e ait not).Aslında onların istediği, Roma mahkemesinde İsa’ya karşı kullanacakları siyasi bir suç bulmaktı. Romalılar’ın sorgulamaları: (1) Pilatus’un huzurundaki sorgulama (Yu.15:2-5; bkz. Mat.27:11-26; Luk.23:1-5; Yu.11:28-19 :16); (2) HirodesAntipas’ın huzurundaki sorgulama (yalnızca Luk.23:6-12’de) ve (3) Pilatus’un huzurunda sonuçlanan sorgulama (Luk.15:6-15). İsa Mesih’in HirodesAntipas’ın huzuruna götürülüşünden söz etmeyen Matta, Markos ve Yuhanna, Pilatus’un huzurundaki iki sorgulamayı bir arada aktarır.
15:15 Halkı memnun etmek isteyen Bkz. Yu.19:12. kamçılattıktan sonra Romalılar deri şeritlerden yapılmış, uçlarına kemik ve kurşun parçaları yerleştirilmiş kamçılar kullanıyorlardı. Yahudiler vurulacak kamçı sayısını kırk ile sınırlandırmışlardı (ancak yanlış saymaktan korktukları için otuz dokuzda bırakırlardı; bkz. Yas.25:3 ve ilgili not) ; ama Romalılar’ın böyle bir kısıtlaması yoktu ve kamçılananların birçoğu ölürdü (bkz. Elç.22:2 5 ve ilgili not).
15:16 Pretorium Terim, aslen komutan çadırı veya bir ordugâhtaki karargâh çadırı için kullanılırdı. bütün taburu Pretorium askerleri, İsrail topraklarında yaşayıp Yahudi olmayan ve askeri yöneticiye tahsis edilmiş kişilerden oluşuyordu.
15:17-19 Mor bir giysi Büyük olasılıkla, pahalı olduğu için kraliyet ailesi tarafından kullanılan mor renkli giysiyi çağrıştıran, eski bir askeri pelerindir (bkz. Mat.27:28; Elç.16:14 ve ilgili notlar). Dikenlerden bir taç İsrail’de bol bulunan dikenli bir ağacın dallarından yapılmıştı. Alay ederek söyledikleri, “Selam, ey Yahudiler’in Kralı!” sözü, “Selam, ey Sezar!” sözünü çağrıştırır.
15:20 alay ettikten sonra Krş. Mez.22:6-8; Yşa.50:6 ve ilgili not.
15:21 Kirene Bkz. Elç.6:9 ve ilgili not. Simun Muhtemelen Fısıh Bayramı’nı kutlamak için Yeruşalim’de bulunan bir Yahudi (bkz. Luk.23:26’ya ait not). çarmıhını zorla taşıttılar İsa muhtemelen kamçılanmanın etkisiyle bitkin düştüğünden ötürü İsa’nın çarmıhını yolun bir noktasından itibaren Kireneli Simun taşımıştır (bkz. Yu.19:17 ve ilgili not).
15:22 Kafatası denilen yer Kafatası gibi görünen küçük bir tepe olabilir ; burada çok sayıda idam gerçekleştiği için böyle adlandırılmış da olabilir.
15:23 mürle karışık şarap Mür,Arap çöllerine veAfrika’ya özgü bitkilerden elde edilen bir baharattır (bkz. Yar.37:25’e ait not). Talmud’da, mürle hazırlanan buhurun acıyı azaltmak için şarapla karıştırıldığından söz edilir (krş. Özd.31:6).
15:24 çarmıha gerdiler Mahkûmun çarmıha çıplak olarak çivilendiği, Roma idam şekli. Ağır, dövülmüş demirden çiviler, bileklerden ve topuk kemiklerinden geçirilirdi. Kurbanlar çok uzun süre dayanırlarsa, bacakları kırılarak ölümleri hızlandırılırdı (bkz. Yu.19:33). Yalnızca köleler, caniler ve Roma vatandaşı olmayan suçlular bu şekilde idam edilirdi. Bu, acı ve utanç verici bir ölümdü. giysilerini aralarında paylaştılar Kurbanın eşyalarını paylaşmak, idam mangasının hakkı olarak görülürdü. kura çekerek Bkz. Yu.11:23-24 ve ilgili notlar.
15:25 saat dokuzdu Saatler güneşin doğuşuna göre hesaplanırdı (bkz. Yu.19:14 ve ilgili notlar).
15:26 suç yaftasında Mahkûmun, idam edileceği yere giderken, suçunun yazıldığı tahta bir pano taşıması âdetti ; daha sonra bu pano başının üzerinde duracak şekilde çarmıha çakılırdı. Pilatus bunu, hem İsa’nın neyle suçlandığını ilan etmek hem de Yahudi önderlerle alay etmek için yaptırmıştı. Yahudiler’in Kralı Krş. Mat.27:37; Luk.2 Mat.3:38; Yu.19:19. Suçlama Matta, Luka ve Yuhanna’da küçük farklılıklarla aktarılsa da hepsi de İsa Mesih’in, Yahudiler’in kralı olduğunu bildirdiği için çarmıha gerildiğini belirtir. Tahtanın üstündeki yazıda muhtemelen, “BU, YAHUDİ-LER’İN KRALI NASIRALI İSA MESİH’TİR” yazıyordu.
15:27-28 iki haydudu da Roma kanunlarına göre haydutluk idamlık bir suç değildi. Bu adamlar, muhtemelen isyan gibi başka ağır bir suç da işlemişlerdi (bkz. Mar.14:48’e ait not).
15:29-30 Bkz. Mar.11:56-58 ve ilgili not.
15:34 Elohi, Elohi, lema şevaktani Bu sözcükler, İsa Mesih’in zamanında İsrail’de yaygın olarak konuşulan dillerden biri olan Aramice’nin bir lehçesinde söylenmiştir. İsa Mesih’in “dünyanın günahını” yüklenirken Tanrı tarafından terk edilmeyi ne denli derin hissettiğini ifade etmektedir (Yu.1:29; bkz. Mez.22 ve ilgili notlar).
15:35 İlyas Oradakiler İsa Mesih’in İlyas’a (Elohi, Elohi) seslendiğini düşündüler. Zor anlarda İlyas’ın masumları korumak ve doğruları kurtarmak üzere geldiğine inanılırdı.
15:36 Ekşi şarap Bkz. Luk.23:36-37’ ye ait not.
15:38 tapınaktaki perde Bkz. Mat.27:51’e ait not.
15:40 Mecdelli Meryem Bkz. Luk.8:2-3. küçük Yakup ile Yose’nin annesi Meryem Bkz. Mar.15:47; Mar.16:1. Salome Muhtemelen Zebedi’nin karısı, yani Yakup ile Yuhanna’nın annesi (bkz. Mat.27:56).
15:42-43 Hazırlık Günü Cuma günü. Öğleden sonra geç bir vakit olduğundan, İsa Mesih’in cesedinin Şabat Günü’nün başladığı gün batımından önce çarmıhtan indirilmesi gerekiyordu. Yüksek Kurul’un bir üyesi olan Yusuf, Pilatus’a cesaretle yaklaşarak Rab İsa’ya bağlılığını gösterdi. Vatana ihanetle suçlanan birinin cesedinin, üstelik yakın akrabası olmayan birine, verilmesi alışı lmadık bir durumdu. Aramatyalı Bkz. Mat.27:57’ye ait not. Yusuf... İsa’nın cesedini istedi Bkz. Luk.23:50’ye ait not.
15:44 ş aştı Krş. Mar.15:37. İsa Mesih’in çabuk ölümü sıradışı bir durumdu.
15:46 kayaya oyulmuş Mat.21:59-60’ta, mezarın Yusuf’a ait ve yeni olduğu (daha önce kimsenin konulmadığı) belirtilir. İsa’nın çarmıha gerildiği tepeye çok yakın bir bahçede yer almaktadır (bkz. Yu.19:41). İsa Mesih’in gömüldüğü alanın (günümüzde Yeruşalim’deki Kutsal Kabir Kilisesi) İS birinci yüzyılda bir mezarlık olarak kullanıldığına dair arkeolojik kanıtlar bulunmaktadır. taş Mezarın girişine doğru eğimli bir aralıkta yuvarlanan, iri (bkz. Mar.16:4), teker biçiminde bir kayaydı.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş