Markos 10

10
Boşanmayla İlgili Soru
(Mat.19:1-12; Luk.16:18)
1İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı; her zamanki gibi onlara öğretiyordu.
2Yanına gelen bazı Ferisiler O'nu denemek amacıyla, “Bir erkeğin, karısını boşaması Kutsal Yasa'ya uygun mudur?” diye sordular.
3İsa karşılık olarak, “Musa size ne buyurdu?” dedi.
4 Onlar, “Musa, erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir” dediler.
5İsa onlara, “İnatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı” dedi. 6 “Tanrı, yaratılışın başlangıcından ‘İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.’ 7-8 ‘Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.’ Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. 9O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın.”
10Öğrencileri evde O'na yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. 11 İsa onlara, “Karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur” dedi. 12“Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur.”
İsa Küçük Çocukları Kutsuyor
(Mat.19:13-15; Luk.18:15-17)
13Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları azarladılar. 14İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, “Bırakın, çocuklar bana gelsin” dedi. “Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı'nın Egemenliği böylelerinindir. 15 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği'ni bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez.” 16Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.
Zenginlik ve Sonsuz Yaşam
(Mat.19:16-30; Luk.18:18-30)
17İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O'na, “İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?” diye sordu.
18İsa, “Bana neden iyi diyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var, O da Tanrı'dır. 19 O'nun buyruklarını biliyorsun: ‘Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin.’ ”
20Adam, “Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum” dedi.
21Ona sevgiyle bakan İsa, “Bir eksiğin var” dedi. “Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle.”
22Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı, üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.
23İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, “Varlıklı kişilerin Tanrı Egemenliği'ne girmesi ne güç olacak!” dedi.
24Öğrenciler O'nun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, “Çocuklar” dedi, “Tanrı'nın Egemenliği'ne girmek ne güçtür! 25Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği'ne girmesinden daha kolaydır.”
26Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, “Öyleyse kim kurtulabilir?” diyorlardı.
27İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür” dedi.
28Petrus O'na, “Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik” demeye başladı.
29-30“Size doğrusunu söyleyeyim” dedi İsa, “Benim ve Müjde'nin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. 31 Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.”
İsa Ölüp Dirileceğini Üçüncü Kez Bildiriyor
(Mat.20:17-19; Luk.18:31-34)
32-33Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi, ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa Onikiler'i yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı: “Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz” dedi. “İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da O'nu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. 34O'nunla alay edecek, üzerine tükürecek ve O'nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki O, üç gün sonra dirilecek.”
Yakup'la Yuhanna'nın Dileği
(Mat.20:20-28)
35Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, “Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu yapmanı istiyoruz” dediler.
36İsa onlara, “Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?” diye sordu.
37“Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver” dediler.
38 “Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz” dedi İsa. “Benim içeceğim kâseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?”[a]
39-40“Evet, olabiliriz” dediler.
İsa onlara, “Benim içeceğim kâseden siz de içeceksiniz, benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız” dedi. “Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır.”
41Bunu işiten on öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. 42 İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: “Bilirsiniz ki, ulusların önderleri sayılanlar, onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. 43Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. 44Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun. 45Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.”
Kör Bartimay'ın Gözleri Açılıyor
(Mat.20:29-34; Luk.18:35-43)
46Sonra Eriha'ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. 47Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, “Ey Davut Oğlu İsa, halime acı!” diye bağırmaya başladı. 48Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o, “Ey Davut Oğlu, halime acı!” diyerek daha çok bağırdı.
49İsa durdu, “Çağırın onu” dedi.
Kör adama seslenerek, “Ne mutlu sana! Kalk, seni çağırıyor!” dediler. 50Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi.
51İsa, “Senin için ne yapmamı istiyorsun?” diye sordu.
Kör adam, “Rabbuni[b], gözlerim görsün” dedi.
52İsa, “Gidebilirsin, imanın seni kurtardı” dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1 Yahudiye Bkz. Luk.9:51’e ait not. Yahuda bölgesinin Grek ve Roma dilindeki adı; aslında İsrail’in güneyindeki bu topraklar, yıkılmadan önce Yahuda Krallığı olarak geçiyordu. Şeria Irmağı’nın karşı yakasındaki topraklarına Bkz. Mar.1:5. İsa Mesih, Kefarnahum’dan güneye, Samiriye dağlarının üzerinden Yahudiye’ye ve ardından Şeria Irmağı’nın doğu kıyısından HirodesAntipas’ın yönetimindeki Pereya’ya geçti (bkz. Mat.4:25 ve Mat.14:1’ e ait not ; İsa Mesih’in Pereya’daki hizmeti, Luk.13:22’ye ait not).
10:2 Ferisiler Bkz. Luk.1:17’ye ait not. O’nu denemek amacıyla Yahya, Hirodes Antipas ile Hirodiya’yı, Kutsal Yasa’ya aykırı biçimde boşanarak birbirleriyle evlenmeleri nedeniyle uyarmıştı (bkz. Mar.6:17-18). Bu uyarı Yahya’nın yaşamına mal olmuştu. İsa Mesih artık Hirodes’in yetki alanındaydı ve Ferisiler muhtemelen, valinin tıpkı Peygamber Yahya’yı tutukladığı gibi İsa’yı da verdiği yanıt nedeniyle tutuklatacağını umuyorlardı. Bir erkeğin, karısını boşaması Kutsal Yasa’ya uygun mudur? Kutsal Yasa uzmanları boşanmanın Kutsal Yasa’ya uygun olduğu konusunda hemfikirdi, ancak boşanmaya hangi nedenlerle izin verileceği konusunda görüş birliği içinde değillerdi (bkz. Mat.19:3’e ait not).
10:5 İnatçı olduğunuz için Boşanma günah yüzünden vardır ve Mar.11:6-9’da açıkça belirtildiği gibi Tanrı’nın asıl isteği değildir. Yas.24:1-4 (bkz. ilgili not) boşanmanın sonuçlarına ilişkin düzenlemeler getirmiştir.
10:6-9 İsa, Yar.1:27’den (Yar.10:6) ve Yar.2:24’ten (Yar.10:7-8) alıntı yaparak, Tanrı’nın evlilik konusundaki asıl amacını anlatmak amacıyla dünyaya günahın girişinden önce erkek kadın ilişkisinin nasıl olduğuyla ilgili örnek gösterir. Tanrı, evliliği bir erkek ile bir kadını birleştirip kutsamak için yaratmıştır ; evliliğin sözleşme veya iş anlaşması değil, kadın ile erkek arasında kalıcı bir birlik ve paylaşım olmasını amaçlamıştır (krş. Ef.5:22-32).
10:11 Karısını boşayıp başkasıyla evlenen Yahudi geleneğinde boşanma hâkim veya mahkeme kararıyla değil, kocanın kararını beyan etmesiyle gerçekleşirdi. karısına karşı zina etmiş olur Çünkü adamın boşandığını beyan etmesi, Tanrı’nın gözünde onu evlilikten ve evliliğin ahlâki yükümlülüklerinden özgür kılmaz (bkz. Mat.19:3-9 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. 1Ko.7:12,1Ko.7:15’e ait notlar).
10:14 Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir Bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383.
10:16 ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı Bkz. Elç.1:5-6 ve İbr.1:1-3’e ait notlar. İsa Mesih, Tanrı’nın Egemenliği’nin bereketlerinin karşılıksız verildiğini gözle görülür biçimde gösterdi.
10:17 sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım ? Bkz. Mat.19:16’ya ait not; Yu.6:28. Sonsuz yaşam sevaplarla kazanılamaz, Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla sunduğu karşılıksız bir armağandır.
10:19 kimsenin hakkını yemeyeceksin Açgözlü olmamaya yönelik buyruğun bir açıklamasıdır. Bu durumda, İsa başkalarına karşı yanlış eylemleri ve tavırları yasaklayan altı buyruktan söz etmektedir (bkz. Çık.20:12-17; Yas.5:16-21).
10:20 gençliğimden beri Yahudi erkek çocukların buyruklara itaat etme konusunda sorumlu tutulmaya başladığı on üç yaşı ndan beri.
10:21 Bir eksiğin var... Git neyin varsa sat Genç adamı Mesih’i izlemekten alıkoyan, para sevgisiydi (bkz. Mat.19:23-26 ve ilgili not). gökte hazinen olur Tanrı’nın huzurunda sonsuza dek yaş amanın sevinci. İnsan bu hazineye, sahip olduğu varlıkları dağı tarak değil, İsa Mesih’i izleyerek kavuşabilir. gel, beni izle Bkz. Mar.1:17’ye ait not.
10:18-22 İsa Mesih, adamı neye inandığı ve söylediklerinin ne ölçüde doğru olduğu konusunda düşündürmektedir. Sadece Tanrı’nın “iyi” olduğu kabul edildiğinden dolayı, adamın kendisini Mesih olarak kabul edip etmediğini bir kere daha değerlendirmesini sağlar ve buyrukların tümüne uyduğunu belirttiği halde bunun tam olarak doğru olmadığını kendisine kanıtlar.
10:25 iğne deliğinden İsa, o coğrafyada akla gelen en büyük hayvanı benzetmede kullanarak durumun imkânsızlığını vurguluyor. Bazı uzmanlar, Yeruşalim’in kapılarından birinin adının İğne Deliği olduğunu savunur.
10:27 Bkz. Mat.19:23-26’ya ait not.
10:29-30 bu çağda... gelecek çağda Şimdiki çağ kötüdür (bkz. Gal.1:4 ve ilgili not), ancak gelecek doğruluk çağı Mesih’in ikinci kez yeryüzüne gelişi ile başlayacak ve sonsuza dek sürecektir. zulümlerle birlikte Mesih’in öğrencisi olmak vaat ile zulmün ve bereket ile acının birleşimidir.
10:32-33 Bkz. Mar.8:31-10:52’ye ait not. Yola çıkmış Yeruşalim’e gidiyorlardı İsa Mesih Yeruşalim’e yaptığı son yolculuğundan, önce Efrayim kentine (bkz. Yu.11:54), ardından Celile’ye (Luk.17:11), Pereya ve Eriha boyunca güneye (Luk.18:35), ardından Beytanya’ya gitti (Luk.19:29-30,Luk.19:41; bkz. Luk.9:51 ve Luk.13:22’ye ait notlar). ş aşkınlık içindeydi Bkz. Mar.1:22 ve ilgili not. Öğrencilerin şaşkınlığı, İsa Mesih’in amacına ilerlemekteki kararlığı yüzünden olabilir (bkz. Yşa.50:7 ve ilgili not). O’nu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler “Çarmıha germek” ifadesi, Markos’un Rab İsa’nın ölümünü önceden haber veren kısımlarının hiçbirinde yer almaz. Romalı olmayan kişilerin Romalılar tarafından idam edilmesinin en yaygın yolu çarmıha germek olduğundan, İsa’nın “öteki uluslar”a (Yahudi olmayanlara) teslim edileceğiyle ilgili sözleri çarmıha gerileceği anlamına gelir. İnsanoğlu... başkâhinler... din bilginleri Bkz. Yu.11:47 ve Luk.5:17’ye ait notlar ; Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373.
10:35 Zebedi’nin oğulları Yakup ile Yuhanna Bkz. Mar.1:19; Mar.3:14-19.
10:37 yüceliğine kavuşunca Öğrenciler hâlâ göksel egemenliği anlamıyor, İsa’nın dünyasal bir krallığa sahip olacağı anı bekliyorlardı. birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver Saygınlık ve güç mevkileri.
10:38 Benim içeceğim kâseden siz içebilir misiniz? Başka birinin kaderini paylaşmak anlamına gelen Yahudi deyimi. Kutsal Kitap’ta “kâse” Tanrı’nın öfkesine ve cezasına maruz kalan kişileri ifade eder (bkz. Yşa.51:17-23; Yer.25:15-28; Yer.51:7-8; Hez.23:32-34; Hab.2:16; ayrıca bkz. Va.11:9-10; Va.16:19; Va.18:6). İsa’nın “içeceği kâse”, sadece ıstıraplı ve acı bir ölüm değil, aynı zamanda günahlı insanlığın yerine üstlendiği günahların Tanrı tarafından cezalandırılmasıdır (bkz. Mar.10:45; Mar.14:36 ve ilgili notlar). Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz? İsa zaten vaftiz olmuştu; burada anlatmak istediği, çekeceği acı ve ölümüydü.
10:39-40 izin vermek benim elimde değil Rab İsa bu sözle göksel Babası’nın yetkisine işaret ediyordu.
10:43 Sizin aranızda böyle olmayacak İsa Mesih dünyanın değerler sistemini alt üst eder. Mesih’in öğrencisi olarak yaşamak, alçakgönüllülük ve sevgiyle hizmet etmek demektir.
10:35-45 Karş. Mar.9:33-37.
10:45 Bkz. Mat.20:28’e ait not. İsa, insanlığın kurtuluşu için acı çeken ve ölen Kul’dur (bkz. Yşa.52:13-53:12). İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye... geldi Bkz. Yu.13:5’e ait not.
10:46 Eriha Şeria Irmağı’nın 8 km batısında ve Yeruşalim’in yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda bulunan antik kent. İsa Mesih’in yaşadığı dönemde Eski Antlaşma’da söz edilen Eriha terkedilmişti ve Büyük Hirodes tarafından eskisinin güneyinde yeni bir kent inşa edilmişti. Eriha’dan ayrılırken Luka, İsa’nın iyileştirmeyi Eriha’ya yaklaşırken gerçekleştirdiğini söyler (Luk.18:35). Matta (Luk.20:29) ve Markos eski kentten söz ederken, Luka yeni Eriha’dan söz ediyor olabilir.
10:47 Davut Oğlu Bkz. Mat.1:1’e ait not.
10:51 Rabbuni Bkz. Yu.20:16’ya ait not.
8:31-10:52 İsa Mesih’in ölüp dirileceğini üç kez bildirmesi (Mar.8:31; Mar.9:31; Mar.10:32-34) öğrencilerinin aklındaki ‘Mesih’ kavramını tamamen değiştirir. Mesih olarak neler yaşayacağını bildirerek öğrencilerinin de yaşamlarının ve hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyar. Bunun ardından Celile bölgesinden ayrılarak çarmıha gerileceği Yeruşalim’e yönelir.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş