Markos 14

14
İsa'nın Ölümü Yaklaşıyor
(Mat.26:1-16; Luk.22:1-6; Yu.11:45-53)
1 Fısıh ve Mayasız Ekmek Bayramı'na iki gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. 2“Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar” diyorlardı.
3 İsa Beytanya'da cüzamlı Simun'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymaktaşından bir kap içinde çok değerli, saf hintsümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı O'nun başına döktü. 4-5Bazıları buna kızdılar; birbirlerine, “Bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? Üç yüz dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi” diyerek kadını azarlamaya başladılar.
6“Kadını rahat bırakın” dedi İsa. “Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. 7 Yoksullar her zaman aranızdadır, dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda olmayacağım. 8Kadın elinden geleni yaptı, beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. 9Size doğrusunu söyleyeyim, Müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.”
10Bu arada Onikiler'den biri olan Yahuda İskariot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. 11Onlar bunu işitince sevindiler, Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
Fısıh Yemeği
(Mat.26:17-30; Luk.22:7-23; Yu.13:21-30)
12Fısıh kurbanının kesildiği Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günü öğrencileri İsa'ya, “Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?” diye sordular.
13O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi: “Kente gidin, orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. 14Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin: ‘Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? diye soruyor.’ 15Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın.”
16Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi, İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. 17Akşam olunca İsa Onikiler'le birlikte geldi. 18 Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek.”
19Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, “Beni demek istemedin ya?” diye sormaya başladılar.
20İsa onlara, “Onikiler'den biridir, ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır” dedi. 21“Evet, İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor, ama İnsanoğlu'na ihanet edenin vay haline! O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu.”
22İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve, “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. 23Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. 24 “Bu benim kanım” dedi İsa, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. 25Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği'nde yenisini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.”
26İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
Petrus'un İnkârı Önceden Bildiriliyor
(Mat.26:31-35; Luk.22:31-34; Yu.13:36-38)
27 Bu arada İsa öğrencilerine, “Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz” dedi. “Çünkü şöyle yazılmıştır:
‘Çobanı vuracağım,
Koyunlar darmadağın olacak.’
28 Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim.”
29Petrus O'na, “Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem” dedi.
30“Sana doğrusunu söyleyeyim” dedi İsa, “Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.”
31Ama Petrus üsteleyerek, “Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkâr etmem” dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
Getsemani Bahçesinde
(Mat.26:36-46; Luk.22:39-46)
32Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, “Ben dua ederken siz burada oturun” dedi.
33Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. 34Onlara, “Ölesiye kederliyim” dedi. “Burada kalın, uyanık durun.”
35Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. “Mümkünse o saati yaşamayayım” dedi. 36“Abba[a], Baba, senin için her şey mümkün, bu kâseyi benden uzaklaştır.[b] Ama benim değil, senin istediğin olsun.”
37Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, “Simun” dedi, “Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? 38Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.”
39Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. 40Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı.
41İsa üçüncü kez yanlarına döndü, “Hâlâ uyuyor, dinleniyor musunuz?” dedi. “Yeter! Saat geldi. İşte İnsanoğlu günahkârların eline veriliyor. 42Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi!”
İsa Tutuklanıyor
(Mat.26:47-56; Luk.22:47-53; Yu.18:3-12)
43Tam o anda, İsa daha konuşurken, Onikiler'den biri olan Yahuda çıkageldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. 44İsa'ya ihanet eden Yahuda, “Kimi öpersem, İsa O'dur. O'nu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün” diye onlarla sözleşmişti. 45Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, “Rabbî” diyerek O'nu öptü. 46Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. 47İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu.
48İsa onlara, “Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?” dedi. 49 “Her gün tapınakta, yanıbaşınızda öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu, Kutsal Yazılar yerine gelsin diye oldu.” 50O zaman öğrencilerinin hepsi O'nu bırakıp kaçtı.
51İsa'nın ardından sadece keten beze sarınmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. 52Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.
İsa Yüksek Kurul'un Önünde
(Mat.26:57-68; Luk.22:54-55,63-71; Yu.18:13-14,19-24)
53İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. 54Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusuna kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı.
55Başkâhinler ve Yüksek Kurul'un öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor, ama bulamıyorlardı. 56Birçok kişi O'na karşı yalan yere tanıklık ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı.
57-58 Bazıları kalkıp O'na karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: “Biz O'nun, ‘Elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde, elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım’ dediğini işittik.” 59Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı.
60Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, “Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?” diye sordu. 61Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi.
Başkâhin O'na yeniden, “Yüce Olan'ın[c] Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu.
62 İsa, “Benim” dedi. “Ve sizler, İnsanoğlu'nun Kudretli Olan'ın[ç] sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.”
63-64 Başkâhin giysilerini yırtarak, “Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?” dedi. “Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?”
Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. 65Bazıları O'nun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak O'nu yumruklamaya başladılar. “Haydi, peygamberliğini göster!” diyorlardı. Nöbetçiler de O'nu aralarına alıp tokatladılar.
Petrus İsa'yı İnkâr Ediyor
(Mat.26:69-75; Luk.22:56-62; Yu.18:15-18,25-27)
66-67Petrus aşağıda, avludayken, başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, “Sen de Nasıralı İsa'yla birlikteydin” dedi.
68Petrus ise bunu inkâr ederek, “Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum” dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü.
69Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine, “Bu adam onlardan biri” demeye başladı.
70Petrus tekrar inkâr etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine, “Gerçekten onlardansın; sen de Celileli'sin” dediler.
71Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, “Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum” dedi.
72Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine, “Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin” dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1 Fısıh Bayramı Bu bayramda Rab’bin meleğinin Mısır’daki tüm ilk doğanları öldürmesi ve kurban kanını kapı sövelerine süren İbraniler’in evlerinin üzerinden hiç zarar vermeden geçmesi anılır (bkz. Çık.12:11 ve ilgili not). Kuzular ve oğlaklar, eski İbrani ayı olan Nisan’ın 14’ünde kesilir ve Fısıh yemeği aynı akşam günbatımı ve gece yarısı arasında yenilir. Yahudiler günün başlangıcını günbatımından itibaren kabul ettiklerine göre, Fısıh Bayramı Nisan’ın 15’inde başlar. Mayasız Ekmek Bayramı Bkz. Çık.12:17; Çık.23:15 ve ilgili notlar. başkâhinler... din bilginleri Bkz. Yu.11:47’ye ait not.
14:2 Bayramda olmasın Fısıh sırasında ve Mayasız Ekmek Bayramı haftası boyunca Yeruşalim’in nüfusu birkaç yüz bine ulaşı yordu. İsa Mesih’i böyle büyük bir kalabalığın olduğu dönemde tutuklamak tehlikeli olabilirdi (örneğin, halk ayaklanma çıkarabilirdi).
14:3 Beytanya Bkz. Mat.21:17’ye ait not. sofrada otururken Ziyafetlerde yemeği sedirde uzanarak yemek âdetti. Cüzamlı Simun Bkz. Mat.26:6’ya ait not. kadın Yu.12:3’e göre, Marta ve Lazar’ın kızkardeşi Meryem. kaymaktaşından bir kap Uzun boyunlu ve sıkıca kapalı, bir seferlik kullanım için yeterli miktarda sıvı içeren ve kullanmak için kırılması gereken bir tür matara. hintsümbülü Bkz. Ezg.1:12 ve Yu.12:3’e ait notlar. yağı O’nun başına döktü Ziyafete katılanların başlarına yağ sürmek misafirperverliğin bir göstergesiydi (bkz. Mez.23:5). Kadının davranışı İsa Mesih’e olan derin bağlılığını ve sevgisini ifade eder.
14:4-5 Bazıları Mat.26:8’de bu kişiler öğrenciler olarak tanımlanırken, Yu.12:4-5’te içlerinden sadece Yahuda İskariot vurgulanır. parası yoksullara verilebilirdi Fısıh Bayramı akşamında yoksullara hediyeler vermek bir Yahudi geleneğiydi (bkz. Yu.13:29).
14:7 Bkz. Yas.15:11 ve ilgili not. İsa Mesih’in bu sözü yoksullara karşı ilgisiz olduğunu ifade etmez (bkz. Mat.6:2-4; Luk.4:18-19 ; Luk.6:20; Luk.14:13,Luk.14:21; Yu.13:29); tam aksine pek çok yerde yoksullara yardım etme gerekliliğini vurgulamıştır. O bu sözüyle önceliklere işaret etmektedir.
14:8 beni gömülmeye hazırlamak Gömülmeye hazırlamak üzere cesede hoş kokulu yağlar sürmek bir Yahudi geleneğiydi (bkz. Mar.16:1 ve ilgili not) ; ancak idam edilen suçlunun cesedine yağ sürülmezdi. Bu sözler İsa Mesih’in bir suçlu gibi öleceğini ima eder.
14:1-9 Bkz. Yu.12:1-11’e ait not.
14:3-9 Yuhanna’da bu olay, İsa Mesih’in öldüğü haftanın başlangıcından önce meydana gelir (bkz. Yu.12:1-11 ve ilgili not). Matta ve Markos, din önderlerinin nefreti ile Yahuda İskariot’un ihanetini, İsa Mesih’in ayaklarına yağ döken kadının sevgisi ve bağlılığıyla karşılaştırmak için bu olayı burada aktarmış olabilir.
14:10 Yahuda İskariot Bkz. Mar.1:14-19’ a ait not. başkâhinler Bkz. Yu.11:47’e ait not. Başkâhinler hiç umulmadık anda bir fırsat ele geçirmişlerdi. İsa Mesih’i kalabalıktan uzak bir yerde tutuklamayı tasarlıyorlardı (bkz. Mar.14:2 ve ilgili not).
14:11 para Bkz. Mat.27:3 ve ilgili not.
14:12 Mayasız Ekmek Bayramı’nın ilk günü Yani Fısıh kuzularının kesildiği İbrani Nisan ayının 14’ü (Çık.12:6). Bu tarih günümüzde kullanılan takvime göre 6 Nisan’a (yaklaşık İS 33) denktir. Sekiz günlük kutlamanın tamamı Mayasız Ekmek Bayramı olarak da adlandırılır. hazırlık Bayramda yenmek üzere mayasız ekmek, şarap, acı otlar gibi yiyeceklerin ve kurbanlık kuzunun veya oğlağın temin edilmesi.
14:13 öğrencilerinden Petrus ve Yuhanna (Luk.22:8). Su testisi taşıyan bir adam Bkz. Luk.22:10-11’ e ait not.
14:14 konuk odası Yeruşalim’de boş odası bulunanın, Fısıh Bayramı’nı kutlamaya gelen birine bu odayı vermesi bir Yahudi geleneğiydi.
14:17 Akşam İsa’nın ölümünden önceki perşembe günü.
14:21 İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. kendisi için yazılmış olduğu gibi İsa Mesih, muhtemelen Yşa.53. bölümde yazılanlardan söz etmektedir.
14:22 Yeni Antlaşma Rab’bin Sofrası hakkında üç anlatım sunar (bu ayetler; Mat.26:26-28; Luk.22:19-20; Pavlus’un anlatımı olan, 1Ko.11:23-25). Tüm anlatımlar İsa’nın ekmeği almasını, şükretmesini veya kutsamasını, “Bu benim bedenimdir” diyerek ekmeği bölmesini, kâseyi almasını ve kanın antlaşmayla ilişkisini açıklamasını içerir. Pavlus ve Luka ayrıca İsa Mesih’in Rab’bin Sofrası’nın kutlanmaya devam edilmesine ilişkin buyruğunu kaydeder. İsa Mesih burada, Fısıh Yemeği ile ilgili öğeleri kendisiyle ilişkilendirerek yemeğe yeni bir anlam kazandırmaktadır. Bu benim bedenimdir Bkz. 1Ko.11:23-24 ve ilgili not.
14:24 antlaşma kanıdır Kâsedeki içecek İsa Mesih’in akıtılan kanını, yani ölümünü temsil eder. Söz edilen antlaşma, peygamberlerin önceden bildirdiği yeni antlaşmadır (Yer.31:31-34; Hez.36:24-32). Tanrı’nın, halkına sunduğu vaatlerin gerçekleşmesi ancak Mesih’in günahları bağışlatan ölümü ve dirilişi aracılığıyla mümkündür. Birçokları uğruna Bkz. Mat.20:28; Rom.5:15 ve ilgili notlar.
14:26 İlahi Bkz. Mat.26:30’a ait not. Zeytin Dağı Bkz. Mar.11:1-2’ ye ait not.
14:27 sendeleyip düşeceksiniz İsa Mesih tutuklandığında, öğrenciler cesaretlerini yitirip O’nu terk edeceklerdir (bkz. Mat.26:31’e ait not).
14:28 dirildikten sonra... Celile’ye gideceğim Bkz. Mar.16:7; ayrıca bkz. Tablo: İsa Mesih’in Son Haftası, s. 1466.
14:32 Getsemani bahçesi Zeytin Dağı’nın eteklerindeki bir zeytin korusu (Yu.18:1); İsa Mesih’in sıklıkla gittiği yerlerden biri (bkz. Luk.22:39; Yu.18:2).
14:33 Petrus, Yakup ve Yuhanna Bkz. Mar.5:37’ye ait not.
14:36 Abba, Baba Bkz. Mat.6:9-13’e ait not. Bu kâse Bkz. Mar.10:38’e ait not; Mat.26:39 ve ilgili notlar ; Mesih’in kurban oluşu, Yu.1:29; krş. Yşa.51:17,Yşa.51:21-23.
14:37 Simun Bkz. Mar.1:16’ya ait not. İsa Mesih, kendisini terk etmeyeceğine yönelik cesur iddiası nedeniyle Petrus’a hitap etmiş olabilir (bkz. Mar.14:29-31).
14:38 ayartılmayasınız Buradaki ayartılma, imanlının önüne çıkan tehditler karşısında sadakatini yitirmesidir. Ruh isteklidir Krş. Mez.51:12; Mez.51:10-12’ ye ait not.
14:43 kılıçlı sopalı bir kalabalık Tapınağın dışındaki kamu düzenini korumakla görevli yardımcı kuvvetler veya tapınak muhafızları. Yu.18:3, İsa’yı tutuklayanlar arasında tapınak koruyucuları ile birlikte Romalı askerlerin de bulunduğunu belirtir. başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler Bkz. Yu.11:47’ye ait not. İsa Mesih’i tutuklama emri Yüksek Kurul tarafından verilmişti.
14:45 O’nu öptü Bir saygı ifadesiydi; öğrenciler öğretmenlerini bu şekilde selamlardı.
14:47 Bkz. Yu.18:10. yanında bulunanlardan biri Petrus. Başkâhinin kölesi Malkus.
14:48 “Haydut”burada daha çok ‘asi, yönetim karşıtı’ anlamına gelir.
14:49-50 tapınakta Tapınak avlularında (bkz. Mar.11:27-28’ e ait not). Kutsal Yazılar İsa, Yşa.53. bölümden veya Zek.Mar.13:7’den söz ediyor olabilir (bkz. Zek.Mar.13:7’ye ait not). Mar.14:27’de söz edilen olayın (kısmen de olsa) gerçekleştiği görülmektedir.
14:51 bir genç Bu kişiden yalnızca Markos’ta söz edilir.Adının belirtilmemiş olması, kendisinin YeniAntlaşma’nın bu kitabını kaleme alan Markos olduğunu akla getirir. keten bez Dış giysiler genellikle yün olurdu. Keten giysi, gencin varlıklı bir aileden geldiğini gösterirdi.
14:53 başkâhin Eski başkâhin Hanan’ın damadı Kayafa. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri Bkz. Yu.11:47’ye ait not.
14:54 başkâhinin avlusuna Bkz. Mat.26:57’ye ait not.
14:55 Yüksek Kurul Başkanlık eden başkâhin de dâhil olmak üzere üye sayısı yetmiş birdi (bkz. Elç.5:21’e ait not). Yüksel Kurul, Roma yönetimi altında, geniş bir yargı yetkisine sahipti, ancak idam cezası kararını bazı istisnalar dışında uygulayamıyordu (bkz. Mat.27:2 ve ilgili notlar). Bu kısıtlama oldukça önemliydi, çünkü böyle olmasaydı Roma’yı destekleyenler toplu idamlarla sessizce ortadan kaldırılabilirdi.
14:56-58 Yahudi hukukunda tanıklar savcı olarak işlev görüyordu. Yas.17:6 (bkz. ilgili notlar) ve Yas.19:15 ayetlerine göre, bir insan iki veya daha fazla kişinin tanıklığı olmadan öldürülemezdi. Ancak İsa’nın davasında, tanıkların ifadeleri çelişkiliydi. Yas.14:5 7-59’ da yer alan suçlama, İsa’nın Yu.2:19’daki (bkz. ilgili not) sözlerinin çarpıtılması gibi görülmektedir.
14:61 susmaya devam etti Bkz. Yşa.53:7 ve ilgili not. Yüce Olan’ın Oğlu “Tanrı Oğlu” (Mat.26:63) ile aynı anlamdadır ve Mesih’in bir unvanıdır.
14:62 Bkz. Çık.3:14-15 ve ilgili not; Yu.8:58-59; Yu.8:58’e ait not. Rab İsa, yanıtında Mesih’in tanrısal doğasını anlatan iki peygamberlik sözünü birleştirir (bkz. Mez.110:1 ve Dan.7:13).
14:63-64 giysilerini yırtarak Bkz. Elç.14:14’e ait not; bkz. örn. Yar.37:29; 2Kr.18:37; 2Kr.19:1. Başkâhinin bu hareketi, İsa Mesih’in yanıtını Tanrı’ya küfür olarak algıladığını gösteren bir tür hukuki eylemdir. küfür Yalnızca Tanrı’nın adına sövmeyi değil (bkz. Lev.24:10-16), Tanrı’nın yüceliğini veya yetkisini küçümsemeyi de içerir (Lev.2:6-7; bkz. Yu.1:17-18 ve ilgili not; Yu.10:33). Kayafa, İsa’nın yalnızca Tanrı’ya ait olan yücelik ve yetkiye sahip olduğunu öne sürmesini, taşlanarak ölmeyi öngören cezayı (Lev.24:16) gerektiren küfür olarak kabul eder.Ayrıca Yas.13:1-5’e dayanarak İsa’nın sahte peygamber olduğunu düşünmüş de olabilir. Kurulda bulunan ‘tanıklar’ın değil, İsa’nın kendi tanıklığının mahkûmiyetine yol açması dikkat çekicidir.
14:65 gözlerini bağlayarak İsa’nın peygamberlik iddialarıyla dalga geçiyorlardı (bazı din bilginlerinin Yşa.11:2-4 yorumuna göre, Mesih görmeden yargılayabilme yeteneğine sahip olacaktı). Peygamberliğini göster Bkz. Mat.26:67-68.
14:66-67 aşağıda, avludayken İsa Mesih Kayafa’nın evinin üst katındaki odada dövülürken. hizmetçi kızlarından biri Kapıcı kız (bkz. Yu.18:16). Nasıralı Bkz. Mat.2:23’e ait not.
14:70 Celileli’sin Bkz. Mat.26:73’e ait not.
14:72 Bkz. Mar.14:30.
14:53-15:15 İsa Mesih’in yargılanması iki aşamada gerçekleş ir: her biri üç sorgulamadan oluşan Yahudi yargılaması ve ardından Roma yargılaması. Yahudiler’in sorgulamaları: (1) Eski başkâhin Hanan’ın huzurundaki hazırlık sorgulaması (yalnızca Yu.18:12-14,Yu.18:19-23’te geçer); (2) görevdeki başkâhin Kayafa ve Yüksek Kurul’un huzurundaki sorgulama (Yu.14:53-65; bkz. Mat.26:57-68; Luk.22:54-65; Yu.18:24) ve (3) kurulun tüm gece boyunca süren oturumuyla son bulan sonuncu sorgulama (Yu.15:1; bkz. Mat.27:1; Luk.22:66-71). Bunlar resmi bir mahkemeden çok bir soruşturma heyetiydi. Eğer resmi mahkeme olsaydı, Yahudiler kendi kurallarını ihlal etmiş olurdu (bkz. Yu.18:28’e ait not).Aslında onların istediği, Roma mahkemesinde İsa’ya karşı kullanacakları siyasi bir suç bulmaktı. Romalılar’ın sorgulamaları: (1) Pilatus’un huzurundaki sorgulama (Yu.15:2-5; bkz. Mat.27:11-26; Luk.23:1-5; Yu.11:28-19 :16); (2) HirodesAntipas’ın huzurundaki sorgulama (yalnızca Luk.23:6-12’de) ve (3) Pilatus’un huzurunda sonuçlanan sorgulama (Luk.15:6-15). İsa Mesih’in HirodesAntipas’ın huzuruna götürülüşünden söz etmeyen Matta, Markos ve Yuhanna, Pilatus’un huzurundaki iki sorgulamayı bir arada aktarır.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş