Markos 12

12
Bağ Kiracıları Benzetmesi
(Mat.21:33-46; Luk.20:9-19)
1 İsa onlara benzetmelerle konuşmaya başladı. “Adamın biri bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkmak için bir çukur kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. 2Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni almak üzere bağcılara bir köle yolladı. 3Bağcılar köleyi yakalayıp dövdü ve eli boş gönderdi. 4Bağ sahibi bu kez onlara başka bir köle yolladı. Onu da başından yaralayıp aşağıladılar. 5Birini daha yolladı, onu öldürdüler. Daha birçok köle yolladı. Kimini dövüp kimini öldürdüler.
6“Bağ sahibinin yanında tek kişi kaldı, o da sevgili oğluydu. ‘Oğlumu sayarlar’ diyerek bağcılara en son onu yolladı.
7“Ama bağcılar birbirlerine, ‘Mirasçı budur, gelin onu öldürelim, miras bizim olur’ dediler. 8Böylece onu yakaladılar, öldürüp bağdan dışarı attılar.
9“Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. 10-11 Şu Kutsal Yazı'yı okumadınız mı?
‘Yapıcıların reddettiği taş,
İşte köşenin baş taşı oldu.
Rab'bin işidir bu,
Gözümüzde harika bir iş!’ ”
12İsa'nın bu benzetmede kendilerinden söz ettiğini anlayan Yahudi önderler O'nu tutuklamak istediler; ama halkın tepkisinden korktukları için O'nu bırakıp gittiler.
Sezar'ın Hakkı Sezar'a
(Mat.22:15-22; Luk.20:20-26)
13Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisiler'den ve Hirodes yanlılarından bazılarını O'na gönderdiler. 14Bunlar gelip İsa'ya, “Öğretmenimiz” dediler, “Senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermek Kutsal Yasa'ya uygun mu, değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi?”
15Onların ikiyüzlülüğünü bilen İsa şöyle dedi: “Beni neden deniyorsunuz? Bana bir dinar getirin bakayım.” 16Parayı getirdiler. İsa, “Bu resim, bu yazı kimin?” diye sordu.
“Sezar'ın” dediler.
17İsa da, “Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin” dedi.
İsa'nın sözlerine şaşakaldılar.
Dirilişle İlgili Soru
(Mat.22:23-33; Luk.20:27-40)
18-19 Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler İsa'ya gelip şunu sordular: “Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur: ‘Eğer bir adam ölür, geride bir dul bırakır, ama çocuk bırakmazsa, kardeşi onun karısını alıp soyunu sürdürsün.’ 20Yedi kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü. 21İkincisi aynı kadını aldı, o da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsüne de öyle oldu. 22Yedisi de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü. 23Diriliş günü, ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi.”
24İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Ne Kutsal Yazılar'ı ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi? 25İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir, göklerdeki melekler gibidirler. 26 Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Musa'nın Kitabı'nda, alevlenen çalıyla ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? ‘Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı'yım’ diyor. 27Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı'dır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz.”
En Büyük Buyruk
(Mat.22:34-40; Luk.10:25-28)
28Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O'na, “Buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu.
29 İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir. 30Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ 31 İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.”
32 Din bilgini İsa'ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “ ‘Tanrı tektir ve O'ndan başkası yoktur’ demekle doğruyu söyledin. 33 İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir.”
34İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, “Sen Tanrı'nın Egemenliği'nden uzak değilsin” dedi.
Bundan sonra kimse O'na soru sormaya cesaret edemedi.
Mesih Kimin Oğlu?
(Mat.22:41-46; Luk.20:41-44)
35İsa tapınakta öğretirken şunu sordu: “Nasıl oluyor da din bilginleri, ‘Mesih, Davut'un Oğlu'dur’ diyorlar? 36 Davut'un kendisi, Kutsal Ruh'tan esinlenerek şöyle demişti:
‘Rab Rabbim'e dedi ki,
Ben düşmanlarını
Ayaklarının altına serinceye dek
Sağımda otur.’
37Davut'un kendisi O'ndan Rab diye söz ettiğine göre, O nasıl Davut'un Oğlu olur?”
Oradaki büyük kalabalık O'nu zevkle dinliyordu.
İsa İkiyüzlü Din Bilginlerini Kınıyor
(Mat.23:1-36; Luk.20:45-47)
38-39İsa öğretirken şöyle dedi: “Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde başköşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. 40Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır.”
Dul Kadının Bağışı
(Luk.21:1-4)
41İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. 42Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para[a] attı.
43İsa öğrencilerini yanına çağırarak, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. 44Çünkü ötekilerin hepsi, zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın, varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa, tümünü verdi.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1 onlara Mar.11:27’ de (bkz. ilgili not) söz edilen Yüksek Kurul’un temsilcileri. benzetmeler Bkz. Mar.4:2-3’ e ait not. Adamın biri bağ dikti Betimleme, bağın açıkça İsrail’i simgelediği Yşa.5:1-2’nin üslubundadır (bkz. Yşa.5:7). bekçi kulesi Bkz. Mat.21:33 ve Yşa.5:2’ye ait notlar.
12:2 Bkz. Luk.20:10’a ait not.
12:6 sevgili oğlu Bkz. Mar.9:7 ve ilgili not.
12:7 miras bizim olur Yahudi yasası, bir mirasçı tarafından talep edilmeyen bir mülkün sahipsiz ilan edilmesini ve ardından başkalarının bu mülk üzerinde hak iddia etmesini mümkün kılıyordu. Kiracılar, oğlun, babasına ait mülkü talep edecek mirasçı olarak geldiğini ve onu öldürürlerse arazi üzerinde hak iddia edebileceklerini düşündüler.
12:10 köşenin baş taşı Bkz. Mez.118:22’ye ait not.
12:1-12 Benzetmenin ana fikri şudur: Tanrı, İsa Mesih’i öldürmek isteyenleri yargılayacaktır (bkz. Mat.21:35-37,Mat.21:41’e ait notlar).
12:13 İlk olarak Celile’de başlayan (Mar.3:6) İsa’yı öldürme tasarısı, Yeruşalim’de adım adım gerçekleşmektedir.
12:14 Sezar’a vergi vermek Bkz. Mat.22:15-17’ye ait not.
12:15 ikiyüzlülüğünü Bkz. Mat.5:18-20; Mat.6:2 ve ilgili not. dinar Bkz. Mar.6:37 ve Mat.22:19’a ait notlar.
12:13-17 Bu olay muhtemelen, İsa Mesih’in ölümünden önceki salı günü tapınağın avlularından birinde meydana gelmiştir (bkz. Tablo: İsa Mesih’in Son Haftası, s. 1466).
12:17 Sezar’ın hakkını Sezar’a Bkz. Mat.22:21 ; Rom.13:1-7; 1Ti.2:1-3; Tit.3:1-2 ve 1Pe.2:13-17’ye ait notlar.
12:18-19 Sadukiler Çoğu Yeruşalim’de yaşayan soylu sınıftan olan Sadukiler, laik ve putperest önderlerle uzlaşmaya yönelik siyasi bir görüşe sahipti. O dönemde başkâhinlik ile tapınak düzeni onların idaresindeydi ve Yüksek Kurul’daki makamların büyük çoğunluğunu ellerinde tutuyorlardı. Sayıca az olmalarına rağmen, güçlü siyasal ve dinsel etkileri vardı (bkz. Mat.3:7; Luk.20:27-28 ve Elç.4:1’e ait notlar). Ölülerin dirileceğine inanmıyorlardı ve yalnızca Musa Peygamber’in beş kitabını Kutsal Yazılar olarak kabul etmişlerdi. Bu inançları, onları Ferisiler’den ve genel Yahudi dininden ayırıyordu (Mat.21:23-24; Josefus’un Yahudiler’in Tarihi kitabı, 13.10.6).
12:25 Bkz. Luk.20:36’ya ait not. Krş. Mar.11:24; bkz. 1Ko.15:42-44 ve ilgili not.
12:26 Musa’nın kitabı Eski Antlaşma’nın ilk beş kitabı. Alevlenen çalıyla ilgili bölümde Bkz. Çık.3:1-6.
12:28 Buyrukların en önemlisi hangisidir Bkz. Mat.22:34-40’a ait not.
12:29 Bu alıntı Yahudilerce Ş’ma olarak adlandırılır. “Ş’ma”, Yas.6:4’ün ilk sözcüğü olan “dinle” fiilinin İbranicesi’dir. Günümüzde halen her sabah, her akşam ve her havra ibadetinin başlangıcında okunan Yahudi iman ikrarıdır (bkz. Yak.2:19’a ait not).
12:30 Bkz. Yas.6:5; Mat.22:37; krş. Luk.10:27’ye ait not.
12:31 İkinci önemli buyruk (Lev.19:18), “komşu” (yani, insan) sevgisinin Tanrı sevgisinin önemli bir parçası olduğunu ifade eder (bkz. Yu.13:34; 1Yu.4:19-5:1 ve ilgili notlar). komşunu Bkz. Luk.10:25-37.
12:33 Karşılaştırma, tartışmanın tapınak avlusunda meydana gelmesinden kaynaklanmış olabilir (bkz. Mar.11:27 ve ilgili not). bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan Bkz. 1Sa.15:22; Yşa.1:11-15; Hoş.6:6 ve ilgili notlar.
12:34 Tanrı’nın Egemenliği Bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383.
12:35 Mesih Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. Davut’un Oğlu Bkz. Mat.1:1’e ait not. Halkın çoğu, Mesih’in Davut’un soyundan geleceğini biliyordu.
12:36-37 Rab Rabbim’e dedi İbranice’den birebir çevirisi, “Yahve Rabbim’e (ya da Efendim’e) dedi”. Davut Mesih’ten “Rab (Efendim)” diye söz etmekle, Mesih’in kendisinden üstün olduğunu kabul etmiştir (bkz. Mez.110:1 ve Luk.20:44’e ait notlar).
12:38-39 havralarda en seçkin yerler Kutsal Yazı tomarlarının bulunduğu sandığın önündeki yerden söz edilmektedir. Burada oturanlar topluluğa dönük oldukları için havradaki herkes tarafından görülürdü.
12:40 Düzenli bir gelire sahip olmayan Kutsal Yasa öğretmenleri başkalarının desteğine bağımlıydı, ancak aralarından bu durumu suiistimal edenler oluyordu; duygusal baskıya en açık kiş iler de dullardı. gösteriş için uzun uzun dua eden Bkz. Mat.6:5-7. cezası daha ağır olacaktır Bkz. Luk.20:47’ye ait not.
12:41-44 Bağış toplanan yer Burası, Kadınlar Avlusu’nda yer alırdı. Bu avluya hem kadınlar hem de erkekler girebilirdi ; ancak kadınlar tapınak binasına giremezdi. Burada, ibadet etmeye gelenlerin getirdiği bağışların konulması için borazan şeklinde on üç kutu bulunurdu. Dul kadın, bağış kutusuna o dönemde en küçük madeni para olan iki lepton atmıştı (krş. 2Ko.8:12). İsa burada kadının cömertliğini övüp fakirlerin son kuruşunu sömüren tapınak görevlilerinin yozlaşmasını kınar.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş