Markos 6

6
İsa Reddediliyor
(Mat.13:53-58; Luk.4:16-30)
1İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. 2Şabat Günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. “Bu adam bunları nereden öğrendi?” diye soruyorlardı. “Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? 3Meryem'in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kızkardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu?” Ve gücenip O'nu reddettiler.
4 İsa da onlara, “Bir peygamber, kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez” dedi. 5Orada birkaç hastayı, üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. 6Halkın imansızlığına şaşıyordu.
İsa On İki Elçisini Görevlendiriyor
(Mat.10:5-15; Luk.9:1-6)
İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu. 7On iki öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi.
8 Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. 9Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama, “İki mintan giymeyin” dedi.
10“Bir yere gittiğiniz zaman, oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın” diye devam etti. 11 “İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken, onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin!”
12Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. 13 Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.
Yahya'nın Öldürülmesi
(Mat.14:1-12; Luk.9:7-9)
14 Kral Hirodes de olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları, “Bu adam, ölümden dirilen Vaftizci Yahya'dır. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur” diyordu. 15Başkaları, “O İlyas'tır” diyor, yine başkaları, “Eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir” diyordu.
16Hirodes bunları duyunca, “Başını kestirdiğim Yahya dirildi!” dedi.
17-18 Hirodes'in kendisi, kardeşi Filipus'un karısı Hirodiya'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Hirodes bu kadınla evlenince Yahya ona, “Kardeşinin karısıyla evlenmen Kutsal Yasa'ya aykırıdır” demişti. 19Hirodiya bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı; onu öldürtmek istiyor, ama başaramıyordu. 20Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Hirodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu.
21Ne var ki, Hirodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu. 22Hirodiya'nın kızı içeri girip dans etti. Bu, Hirodes'le konuklarının hoşuna gitti.
Kral genç kıza, “Dile benden, ne dilersen veririm” dedi. 23Ant içerek, “Benden ne dilersen, krallığımın yarısı da olsa, veririm” dedi.
24Kız dışarı çıkıp annesine, “Ne isteyeyim?” diye sordu.
“Vaftizci Yahya'nın başını iste” dedi annesi.
25Kız hemen koşup kralın yanına girdi, “Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum” diyerek dileğini açıkladı.
26Kral buna çok üzüldüyse de, konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. 27Hemen bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti. 28Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi, kız da annesine götürdü. 29Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular.
İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor
(Mat.14:13-21; Luk.9:10-17; Yu.6:1-14)
30Elçiler, İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi O'na anlattılar. 31İsa onlara, “Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin” dedi. Gelen giden öyle çoktu ki, yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı.
32Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. 33Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. 34 İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı.
35-36Vakit ilerlemişti. Öğrencileri İsa'ya gelip, “Burası ıssız bir yer” dediler, “Vakit de ilerledi. Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar.”
37İsa ise, “Onlara siz yiyecek verin” diye karşılık verdi.
Öğrenciler İsa'ya, “Gidip iki yüz dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani?” diye sordular.
38İsa onlara, “Kaç ekmeğiniz var, gidin bakın” dedi.
Öğrenip geldiler, “Beş ekmekle iki balığımız var” dediler.
39İsa herkesi küme küme yeşil çayıra oturtmalarını buyurdu. 40Halk yüzer ellişer kişilik bölükler halinde oturdu. 41İsa beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti; sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. İki balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. 42-43Herkes yiyip doydu. Artakalan ekmek ve balıktan on iki sepet dolusu topladılar. 44Yemek yiyen erkeklerin sayısı beş bin kadardı.
İsa Su Üstünde Yürüyor
(Mat.14:22-33; Yu.6:15-21)
45Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Beytsayda'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. 46Onları uğurladıktan sonra, dua etmek için dağa çıktı. 47-48Akşam olduğunda, tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa, öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı[a] İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. 49Onlar ise, gölün üstünde yürüdüğünü görünce O'nu hayalet sanarak bağrıştılar. 50Hepsi O'nu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek, “Cesur olun, benim, korkmayın!” dedi. 51Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi. 52Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı; zihinleri körelmişti.
İsa Ginnesar'da Hastaları İyileştiriyor
(Mat.14:34-36)
53İsa'yla öğrencileri gölü aştılar, Ginnesar'da karaya çıkıp tekneyi bağladılar. 54Onlar tekneden inince, halk İsa'yı hemen tanıdı. 55Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler, hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. 56Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde, hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 kendi memleketi Nasıra (bkz. Mat.2:23 ve Luk.4:23’e ait notlar).
6:3 marangoz Bkz. Mat.13:55. Sözcüğün Grekçesi genel anlamda bir inşaatçı için de kullanılır.
6:5-6 Orada... başka hiçbir mucize yapamadı Bkz. Bilgi Kutusu:Mucizeler, s. 1393. ş aşıyordu Krş. Luk.7:9.
6:7 On iki öğrencisi Bkz. Elç.1:11 ve 1Ko.15:5’e ait notlar. ikiş er ikişer Yalnız gitmemeleri, hem yanlarında destek veren birinin olmasını sağladı hem de kendilerinden başka tanığa sahip oldukları için güvenilirliklerini arttırdı (krş. Yas.17:6).
6:8 Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para Bkz. Luk.9:3’e ait not.
6:9 İki mintan giymeyin Bkz. Mat.5:40’a ait not.
6:11 ayağınızın altındaki tozu silkin Bkz. Luk.9:5 ve Elç.13:51.
6:7-13 Bkz. Luk.9:1-6’ya ait not. Verilen bu görevle öğrencilerin hizmeti başlar (bkz. Mar.3:14-19). Öbür görevlerinden farklı olarak yanlarına erzak almazlar (krş. Luk.22:35-36 ve ilgili not).
6:13 yağ sürerek iyileştirdiler Eski çağlarda zeytinyağı ilaç olarak kullanılırdı (bkz. Yak.5:14 ve ilgili not).
6:15 O İlyas’tır Bkz. Mal.3:1; Mal.4:5 ve ilgili notlar.
6:16 Yahya dirildi Hirodes, hem vicdanen huzursuz olduğundan hem de batıl inançlarından ötürü Yahya’nın kendisini öldürmek üzere hortladığını sanıp büyük korkuya kapılmıştır.
6:23 krallığımın yarısı da olsa Hirodes konukların beğenisini kazanmak amacıyla cömertliği ifade eden bu deyişi kullanmıştır (bkz. Est.5:3,Est.5:6).
6:14-29 Kral Hirodes Bkz. Mat.14:1-7 ve ilgili notlar; Tablo: Hirodes Hanedanlığı, s. 1381. Hirodes aslında bölge kralı (tetrark) olduğuna göre, Markos “kral” unvanını ya alaycı üslupla ya da Hirodes’in genel unvanı bu olduğu için kullanıyor olabilir.
6:30 Elçiler “Elçi” diye çevrilen Grekçe sözcük ‘vekil’ veya ‘temsilci’ anlamına da gelir. Onikiler, Rab İsa’nın tam temsil yetkisiyle görevlendirdiği özel elçilerdir (Mar.3:14-19). Dirilmiş İsa mucizevî şekilde göründüğü Pavlus’a da Onikiler’le aynı elçilik yetkisini vermiştir. Yeni Antlaşma’da elçi olarak adlandırılan başkaları da vardır; ancak bunlar kiliseleri temsil eden ve yetkilerini doğrudan Rab’den değil, kiliselerden alan kişilerdir. Barnaba (Elç.14:14) ve muhtemelen Rab İsa’nın kardeşi olan Yakup (Gal.1:19) böyle kişilerdendir. yaptıkları ve öğrettikleri her şeyiO’na anlattılar Bkz. Mar.1:39 ve ilgili not. Muhtemelen Celile’deki üçüncü müjdeleme yolculuğundan dönmüşlerdi.
6:37 iki yüz dinarlık Vasıfsız bir işçinin günlük kazancı bir dinardı.
6:38 ekmek Bkz. Yu.1:8-9’ a ait not.
6:43 Artakalan ekmek ve balıktan on iki sepet dolusu topladılar Yahudiler ekmeği nimet olarak gördüklerinden, yemek sonrasında kalan ekmek artıklarını giysilerinin önlerine bağlı hasır ceplerinde toplarlardı (Luk.6:38). Öğrencilerin her biri, cepleri dolu döndü.
6:30-44 Mar.6:52’de ve Mar.8:17-19’ da tekrar sözü edilen bu mucize, İsa’nın yaşam ekmeği olduğuyla ilgili açıklamasına zemin hazırlamıştır (krş. Yu.6:25-59 ve ilgili notlar).
6:44 Komşu kasabalar olan Kefarnahum ve Beytsayda’nın nüfusu iki bin civarında olduğundan, kalabalığın sayısı son derece şaşırtıcıdır. Yalnızca Matta, beş bin erkeğe ek olarak kadınların ve çocukların da bulunduğunu kaydeder (krş. Mat.14:21 ve ilgili not). Halk yüzer ellişer kişilik bölükler halinde oturduğundan ( Mat.6:40), toplam sayıyı (beş bin) hesaplamak kolaydı.
6:52 zihinleri körelmişti İsa Mesih’in karşıtları gibi (bkz. Mar.3:5; Mar.8:17-21; Mar.8:16’ya ait not).
6:53 Ginnesar Bkz. Mat.14:34’e ait not.
6:55 ş ilteleriyle Bkz. Mar.2:3-4.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş