Markos 8

8
İsa Dört Bin Kişiyi Doyuruyor
(Mat.15:32-39)
1-2O günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyleri olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp, “Halka acıyorum” dedi. “Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. 3Onları aç aç evlerine gönderirsem, yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor.”
4Öğrencileri buna karşılık, “Böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir?” dediler.
5İsa, “Kaç ekmeğiniz var?” diye sordu.
“Yedi tane” dediler.
6Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra yedi ekmeği aldı, şükredip bunları böldü, dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. 7Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. 8Herkes yiyip doydu. Artakalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. 9-10Orada yaklaşık dört bin kişi vardı. İsa onları evlerine gönderdikten sonra öğrencileriyle birlikte hemen tekneye binip Dalmanuta bölgesine geçti.
Ferisiler'in ve Hirodes'in Mayası
(Mat.16:1-12)
11 Ferisiler gelip İsa'yla tartışmaya başladılar. O'nu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. 12 İsa içten bir ah çekerek, “Bu kuşak neden bir belirti istiyor?” dedi. “Size doğrusunu söyleyeyim, bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek.” 13Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve karşı yakaya yöneldi.
14Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede, yanlarında yalnız bir ekmek vardı. 15 İsa onlara şu uyarıda bulundu: “Dikkatli olun, Ferisiler'in mayasından ve Hirodes'in mayasından sakının!”
16Onlar ise kendi aralarında, “Ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor” şeklinde tartıştılar.
17Bunun farkında olan İsa, “Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz?” dedi. “Hâlâ akıl erdiremiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi? 18-19 Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz, beş ekmeği beş bin kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız?”
“On iki” dediler.
20“Yedi ekmeği dört bin kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız?”
“Yedi” dediler.
21İsa onlara, “Hâlâ anlamıyor musunuz?” dedi.
Beytsayda'da Kör Bir Adam İyileştiriliyor
22İsa ile öğrencileri Beytsayda'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. 23İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve, “Bir şey görüyor musun?” diye sordu.
24Adam başını kaldırıp, “İnsanlar görüyorum” dedi, “Ağaçlara benziyorlar, ama yürüyorlar.”
25Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı, baktı; iyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. 26İsa, “Köye bile girme!” diyerek onu evine gönderdi.
Petrus'un Mesih'i Tanıması
(Mat.16:13-20; Luk.9:18-21)
27İsa, öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesi'ne bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, “Halk benim kim olduğumu söylüyor?” diye sordu.
28 Öğrencileri O'na şu karşılığı verdiler: “Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.”
29 O da onlara, “Siz ne dersiniz, sizce ben kimim?” diye sordu.
Petrus, “Sen Mesih'sin” yanıtını verdi.
30Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.
İsa Ölüp Dirileceğini Önceden Bildiriyor
(Mat.16:21-28; Luk.9:22-27)
31İsa, İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. 32Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus O'nu bir kenara çekip azarlamaya başladı.
33İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı; Petrus'u azarlayarak, “Çekil önümden, Şeytan!” dedi. “Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür.”
34 Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. 35 Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. 36İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? 37İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? 38Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babası'nın görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:8 yedi küfe dolusu Bkz. Mat.15:37’ye ait not.
8:1-10 Muhtemelen hem Yahudiler’i hem de Yahudi olmayanları içeren bu mucize, Dekapolis (Mar.7:31) bölgesinde gerçekleşti.
8:9-10 dört bin kişi Bkz. Mar.6:44’e ait not. Dalmanuta Yakın tarihte Ginnesar Ovası’nın (bkz. Mat.14:34’e ait not) güneyinde Talmanuta adını taşıyan bir mağara bulunmuştur. Matta, İsa Mesih’in “Magadan bölgesine gittiğini” söyler (Mat.11:32-39 ve ilgili not). Dalmanuta ve Magadan (Mecdelli Meryem’in memleketi olan Mecdel olarak da bilinir), Celile Gölü’nün batı kıyısında, aynı yer veya birbirine yakın iki ayrı yer olabilir.
8:11 Ferisiler Bkz. Luk.5:17’ye ait not. gökten bir belirti Bkz. Mat.12:38’e ait not.
8:12 Size doğrusunu söyleyeyim Bkz. Mar.3:28’e ait not.
8:13 karşı yakaya Celile Gölü’nün doğu kıyısına.
8:15 maya Yeni Antlaşma’nın birçok yerinde olduğu gibi (Mat.16:6,Mat.16:11; Luk.11:1; bkz. 1Ko.5:6-8; Gal.5:9; ayrıca krş. Mat.13:33), kötülüğün ve yozlaşmanın simgesidir. Az mayanın büyük bir hamuru mayalaması düşüncesinden yola çıkılarak, Ferisiler’in ve Hirodes Antipas’ın kötüye eğilimli mizaçlarının halk üzerindeki etkileri ima edilmektedir.
8:16 Grekçesi’nden “Neden ekmekleri olmadığı hakkında aralarında tartıştılar” şeklinde de çevrilebilir. Bu çeviriye göre, öğrenciler ekmek olmadığı için kimi suçlayacaklarını düşünüyorlardı. İsa Mesih’in Ferisiler ve Hirodes’in mayası hakkındaki uyarısını anlamamışlardı. Bu yorum, Markos’un Mesih’in öğrencilerini yavaş öğrenen kişiler olarak betimleyişine uygundur (bkz. Mar.4:13; Mar.5:51-52; Mar.7:18; Mar.9:32; Mar.10:13-14,Mar.10:35-40).
8:17 Zihniniz köreldi mi? Bkz. Mar.6:52 ve ilgili not.
8:23 tükürüp Bkz. Mar.7:33 ve ilgili not. ellerini üzerine koydu Bkz. Mar.1:41; Elç.1:5-6 ve ilgili not.
8:26 Köye bile girme Bkz. Mat.8:4; Mat.16:20 ve ilgili not; krş. Mar.5:19,Mar.5:43 ve ilgili notlar.
8:29 Mesih Bkz. Makale: İsa Mesih Kimdir?, s. 1373.
8:31 İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. İsa, kendisi için kullandığı bu unvanla sadece insan değil, Tanrı olduğunu da vurgulamaktadır. Dan.7:13-14’te tanımlanan İnsanoğlu, hem insansal hem de tanrısal unsurları ifade ettiği için Mesih kavramını doğru şekilde tanımlar. Özellikle Markos’ta İnsanoğlu’nun aynı zamanda ‘acı çeken kul’ olduğu da vurgulanır. acı çekmesi Yşa.51:13-53:12’ de bildirilir (bkz. ilgili not; ayrıca bkz. Mar.9:9,Mar.9:12,Mar.9:31; Mar.10:32-34; Mar.14:21). ileri gelenler... başkâhinler... din bilginleri Bu üç grup Yüksek Kurul’u oluşturmaktadır (bkz. Yu.11:47’e ait not). ileri gelenler Yahudi Yüksek Kurulu’nun dinsel görevi olmayan üyeleri. başkâhinler Bu ifade görevde bulunan başkâhin Kayafa’yı, eski başkâhin Hanan’ı ve ailelerini içermektedir (bkz. Luk.3:2’ye ait not).
8:32 Petrus O’nu... azarlamaya başladı Petrus’a göre Mesih, acı çeken ve reddedilen biri olamazdı (bkz. Yu.6:15).
8:33 azarlayarak... Şeytan Petrus’un İsa’yı çarmıha gerilmekten caydırma çabası, Şeytan’ın İsa’yı ayartma çabasıyla benzerlik taşımaktadır (bkz. Mat.4:1-11).
8:34 ‘Kendini inkâr etmek’ ve ‘çarmıhını yüklenmek’ aynı anlamı taşır. Çarmıh yüklenmek, Rab’bin uğruna acı çekmeye ve ölmeye hazır olmaktır; ancak bu sadece bedensel eziyete uğramakla ilgili değildir. İsa’yı izleyenler kararlarını artık kendi hayatlarını korumak veya itibar kazanmak üzere vermez; kendini hiçe sayıp ölüme kadar giden İsa Mesih’i takip ederler (bkz. Mat.10:38’e ait not; ayrıca bkz. Mat.16:24; Luk.9:23-24; Bilgi Kutusu: Hizmet, s.1784; Acılar, Denenmeler, s. 1830).
8:35 Canını kurtarmak İsa Mesih’i reddeden kişi bu dünyada kabul gören bir yaşam sürdürebilir, ancak sonsuz yaşamdan ve onun bereketlerinden yoksun kalır. canını... yitiren İsa Mesih’i izlemek, işgal altındaki bir ülkede bir askerin savaşa katılmaktan kaçınmamasına benzer; savaşa katılması yaşamını yitirmesiyle sonuçlanabilir ama kendisi için öncelikli olan yaşamak değildir (bkz. Luk.9:24’e ait not; krş. Pavlus, Elç.20:24; Flp.1:19-21), katılmadığı takdirde ise bir süre daha yaşaması mümkün olur, ama sonrasında yaşayacakları çok daha kötü olacaktır.
8:38 kim benden ve benim sözlerimden utanırsa Krş. Rom.1:16. “Vefasız ve günahkâr kuşak” tarafından kabul görmeyi, Mesih’i izlemekten daha fazla önemseyen birinin Tanrı’nın Egemenliği’nde yeri olmayacaktır. İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. Babası’nın görkemi içinde... geldiğinde... utanacaktır Mesih’in ikinci gelişinde herkes hak ettiği karşılığı alacaktır (bkz. 2Se.1:6-10 ve ilgili notlar).
8:31-10:52 İsa Mesih’in ölüp dirileceğini üç kez bildirmesi (Mar.8:31; Mar.9:31; Mar.10:32-34) öğrencilerinin aklındaki ‘Mesih’ kavramını tamamen değiştirir. Mesih olarak neler yaşayacağını bildirerek öğrencilerinin de yaşamlarının ve hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyar. Bunun ardından Celile bölgesinden ayrılarak çarmıha gerileceği Yeruşalim’e yönelir.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş