Filimon 1

1
1-2 Sevgili emektaşımız Filimon, Mesih İsa uğruna tutuklu olan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos'tan sana, kızkardeşimiz Afiya'ya, birlikte mücadele verdiğimiz Arhippus'a ve senin evindeki inanlılar topluluğuna selam! 3Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Şükran ve Dua
4-5Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrım'a sürekli şükrediyorum. 6Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine vararak imana dayanan paydaşlıkta etkin olman için dua ediyorum. 7Sevgin benim için büyük sevinç ve teselli kaynağı oldu. Çünkü kutsalların yürekleri senin sayende ferahladı, kardeşim.
Pavlus'un Onisimos için Ricası
8-9Bu nedenle, gerekeni sana buyurmaya Mesih'te büyük cesaretim olduğu halde, şimdi Mesih İsa uğruna tutuklu bulunan ben yaşlı Pavlus sana sevgiyle rica etmeyi yeğliyorum. 10-11 Tutukluluğum sırasında kendisine ruhsal baba olduğum oğlum Onisimos'la[a] ilgili bir ricam var. Bir zamanlar sana yararsızdı; ama şimdi hem sana hem de bana yararlıdır. 12Kendisini, yani can ciğerimi[b] sana geri gönderiyorum. 13-14Müjde'nin uğruna tutuklu kaldığım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda alıkoymak isterdim; ama senin onayın olmadan bir şey yapmak istemedim. Öyle ki, yapacağın iyilik zorunluluktanmış gibi görünmesin, gönülden olsun. 15Onisimos'un bir süre senden ayrılması belki de onu temelli geri alman içindi. 16Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O, özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan, hem de Rab'be ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir.
17Bu nedenle, eğer beni yoldaşın sayıyorsan, kendisini beni kabul eder gibi kabul et. 18Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa, bunu benim hesabıma say. 19Ben Pavlus bunu kendi elimle yazıyorum, bedelini ben öderim. Senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe gerek yok. 20Evet, kardeş, Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesih'te yüreğimi ferahlat. 21Sözümü dinleyeceğinden emin olarak ve istediğimden fazlasını da yapacağını bilerek sana yazıyorum.
22Bu arada bana kalabileceğim bir yer hazırla. Çünkü dualarınız aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı umuyorum.
Son Selamlar
23-24 Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafras, emektaşlarım Markos, Aristarhus, Dimas ve Luka sana selam ederler.
25Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-2 Filimon Kolose’de veya Kolose yakınlarında yaşayan bir imanlıdır ve Onisimos adlı kölenin sahibidir. tutuklu Bkz. Ef.3:1; Flp.1:13 ve ilgili notlar. Pavlus Bkz. Rom.1:1’e ait not. Timoteos’tan Bkz. Kol.1:1’e ait not; ayrıca bkz. 1. Timoteos: Giriş. Afiya’ya Büyük olasılıkla Filimon’un karısı. Arhippus’a Bkz. Kol.4:17.
1:3 lütuf ve esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
1:4-5 kutsallara Bkz. Rom.1:7 ve Ef.1:1’e ait notlar. dualarımdaseni anıyor... şükrediyorum Bkz. Flp.1:3-4 ve ilgili not.
1:7 yürekleri İnsanın içsel varlığı için kullanılan bu mecaz, özellikle burada şefkat ve sevgi duygularını vurgulamak üzere yapılmıştır (bkz. 12,20; krş. Mez.5:9’ a ait not).
1:10-11 oğlum Bkz. 1Ti.1:2. Onisimos Bu ad ‘yararlı’ anlamına gelir (bkz. Giriş). yararsızdı... yararlıdır Tövbe etmeden önceki ve sonraki yaşamı kıyaslanarak, Onisimos’un adının anlamıyla sözcük oyunu yapılıyor.
1:13-14 Müjdenin uğruna tutuklu Bkz. 1-2 ve ilgili not.
1:16 Krş. 1Ti.6:2.
1:17-19 Martin Luther’in dediği gibi, “Mesih’in Baba Tanrı’nın nezdinde bizim için yaptığını, Pavlus da Filimon’un nezdinde Onisimos için yapar”. Bkz. Giriş.
1:19 kendi elimle yazıyorum Bkz. 1Ko.16:21 ve ilgili not. Senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu Pavlus, Filimon’un iman edip kurtulmasında büyük rol oynamıştı.
1:20 7. ayette söz edilenlere gönderme yapılıyor. yardımın Bu sözcüğün Grekçesi (onaymen), Onisimos adıyla (bu defa ses vurgusu üzerine) yapılmış başka bir sözcük oyunudur (krş. 10-11’e ait not).
1:21 istediğimden fazlasını Muhtemelen hâlâ yasal olarak köle sayılan Onisimos’un Filimon tarafından azat edildiğinin ilan edilmesinden söz ediliyor.
1:23-24 Epafras Bkz. Kol.1:7 ve ilgili not; Kol.4:12. Markos, Aristarhus Bkz. Kol.4:10’a ait not. Dimas ve Luka Bkz. Kol.4:14’e ait not.
1:25 lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not. ruhunuzla birlikte olsun Bkz. Gal.6:18’e ait not.

Videolar

Filimon Girişi

Pavlus bu mektubu Filimon, Afiya, Arhippus ve Filimon'un evinde toplanan imanlılara yazmakla birlikte, seslenmek istediği esas kişi, büyük olasılıkla Kolose'deki kilisenin önderlerinden biri olan Filimon'dur. Pavlus ondan övgüyle söz ediyor (4-7), onu «sevgili emektaşımız» diye adlandırıyor ve hapisten salıverildikten sonra onun yanına gitmeyi umuyor (22).

Pavlus, tutukluluğu sırasında Filimon'un kaçak kölesi Onisimos'la tanışır. Yazdığı bu mektupta da Onisimos için Filimon'dan önemli bir ricada bulunur. Onisimos, Pavlus'un aracılığıyla iman etmekle kalmamış (10-11), onun sevgisini kazanmış (12), «güvenilir ve sevgili» bir kardeş olduğunu da kanıtlamıştır (Kol.4:9).

Onisimos, kaçak dolaşan bir köle olarak Roma yasalarına göre ölüm cezasına çarptırılabilirdi. Ayrılırken Filimon'u soyduğu da sanılıyor (18). Ama Pavlus, her şeye rağmen Filimon'dan Onisimos'u, aynı imana sahip sevgili bir kardeş olarak kabul etmesini rica eder (16-21).

Öyle görülüyor ki, bu mektup, Koloseliler'e yazılan mektupla aynı zamanda, büyük olasılıkla İ.S. 60 yılı dolaylarında Roma'dan yazıldı. Onisimos'un kendisi Koloseli'ydi ve oraya Tihikos'la birlikte döndü (Kol.4:7-9).

Ana Hatlar:

1-3 Selamlar
4-7 Teşekkür ve dua
8-22 Pavlus'un Onisimos için ricaları
23-25 Son selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş