Titus 3

3
Doğru Olanı Yapmak
1Yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. 2Kimseyi kötülemesinler. Kavgacı değil, uysal olsunlar. Herkese her zaman yumuşak davransınlar. 3Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik. 4-6Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı. 7Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım. 8Bu güvenilir bir sözdür. Tanrı'ya iman etmiş olanların, kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum. Bunlar insan için iyi ve yararlıdır.
9Akılsız tartışmalardan, soyağacı didişmelerinden, Kutsal Yasa'yla ilgili çekişme ve kavgalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir. 10Birinci ve ikinci uyarıdan sonra bölücü kişiyle ilişkini kes. 11Böyle birinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin; o kendi kendini mahkûm etmiştir.
Son İstekler ve Selamlar
12 Ben Artemas'ı ya da Tihikos'u sana gönderir göndermez, Nikopolis'e, yanıma gelmeye gayret et. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim. 13 Hukukçu Zenas'la Apollos'u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et. 14Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar.
15Yanımdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven imanlılara selam söyle.
Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Yöneticilerle yönetimlere Her düzeyden yetkilileri kapsar (krş. Ef.3:10; bkz. Rom.11:1-7; 1Ti.2:1-2; 1Pe.2:13-17). iyi olan Bkz. Giriş.
3:1-2 Yeni Antlaşma öğretisi bireysel kurtuluşla sınırlı değildir, gündelik ve toplumsal yaşamla ilgili pek çok öğüt ve uyarı da içerir. İmanlılar göksel vatana ait olmakla beraber (bkz. Flp.3:20 ve ilgili not), yaşadıkları toplumun refahının artmasına yardımcı olmakla yükümlüdür.
3:3 Krş. Ef.2:1-3.
3:4-6 Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini Tanrı’nın günahlı insanlığı kurtarmak için harekete geçmesinin nedenleri (krş. Tit.2:11; Rom.2:4; Rom.11:22). kurtardı... kendi merhametiyle Kurtuluş, insan çabası veya erdemler sayesinde değil, sadece Tanrı’nın merhametiyle gerçekleşir (bkz. Ef.2:8-9 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716). yeniden doğuş yıkamasıyla Vaftizle ifade edilen yeniden doğuş Kutsal Ruh sayesinde gerçekleşir (bkz. örn. Yu.3:5). üzerimize bol bol döktüğü Krş. Rom.5:5. Kutsal Ruh’un yenilemesiyle Yeniden doğuştan söz edilmektedir (bkz. Yu.3:3-5; Makale: Kurtuluş, s.1716). Tanrı, Mesih’e iman eden herkesi ebedi ölüme mahkûmiyetten kurtararak Mesih’teki yaşamı iman edene bahşeder, böylelikle iman eden kişi Tanrı’nın çocuğu olur (bkz. 1Pe.1:3; 1Yu.5:1-4). “Yeniden doğuş” kavramı, yine Pavlus’un öğrettiği “yeni yaratılış” kavramına benzer (bkz. 2Ko.5:17; Gal.6:15 ve ilgili notlar) ve Tanrı’nın insan için belirlediği tasarısını (kurtarışı) yerine getirdiğini ifade eder.
3:7 lütfuyla aklanmış olarak Bkz. Rom.3:24 ve ilgili not. umut Bkz. Rom.5:5; Kol.1:5-6’ya ait notlar. mirasçıları Bkz. Rom.8:17 ve ilgili not.
3:8 güvenilir bir sözdür Bkz. 1Ti.1:15’e ait not. Buradaki ifade 1Ti.3:4-7’deki öğretiyle ilgilidir. iyi Bkz. Giriş.
3:9 soyağacı Bkz. 1Ti.1:3-4’e ait not. Kutsal Yasa’yla ilgili Tit.1:10-16’da anlatılan duruma gönderme (krş. 1Ti.1:3-11 ve ilgili not).
3:10 Burada “bölücü kişi” diye çevrilen Grekçe sözcük, kilisenin ilk yıllarında toplulukta çekişmeler yaratan kişiler için kullanılırken (Tit.3:9), daha sonraki yüzyıllarda Müjde’nin temel öğretileri yerine sapkın öğretişler yayan kişileri tanımlamak için kullanıldı.
3:11 Yapılan hatalarla ilgili uyarıları inatla reddetmek sapkınlığın göstergesidir.
3:12 Tihikos’u Zaman zaman Pavlus’la birlikte veya onun adına yolculuk etmiş olan, Pavlus’un güvenilir emektaşı (bkz. Elç.20:4; Ef.6:21-22; Kol.4:7-9). Nikopolis’e O dönemlerde bu adla anılan birkaç kent vardı; burada Yunanistan’ın batı kıyısındaki Epirus bölgesinde bulunan bir kentten söz edildiği tahmin edilir. kışı orada geçirmeye karar verdim Pavlus’un bunları yazdığı sırada henüz oraya ulaşmadığı, hâlâ özgürce seyahat edebildiği ve Roma’da ikinci tutuklanmasının henüz gerçekleşmediği anlaşılıyor.
3:13 Hukukçu Roma hukuku uzmanı için kullanılan bu sıfat, kiş inin Yahudi olması halinde Kutsal Yasa uzmanı anlamına gelirdi. Apollos’u Pavlus’un İskenderiyeli emektaşı (Elç.18:24-28; Elç.19:1-2; 1Ko.1:12; 1Ko.3:4-6,1Ko.3:22; 1Ko.16:12).
3:14 iyi Bkz. Giriş. temel ihtiyaçları karşılamış Bkz. 1Ti.5:8; krş. 2Se.3:10-12.
3:15 Tanrı’nın lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not. hepinizle birlikte Bkz. 2Ko.13:14’e ait not.

Videolar

Titus Girişi

Genel Bakış: Grek asıllı olan Titus, uzun süre Pavlus'la çok yakın bir işbirliği yapmıştır (1:4, 2Ko.8:23). Pavlus, yaymakta olduğu öğretiyi ileri gelen inanlılarla gözden geçirmek için Yeruşalim'e gittiğinde Titus'u birlikte götürür (Gal.2:1-3). Titus, bir kez de Korint'te (2Ko.7:6-8:24), Pavlus'un temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Bu mektubun yazıldığı tarihlerde ise Girit'teydi. Bu yöredeki kiliselerin ortaya çıkışında Pavlus'la yakın işbirliği içinde olduğu anlaşılıyor. Titus, Pavlus'un ayrılmasından sonra geri kalan işleri düzene sokma ve her kentte oluşan topluluğa ihtiyarlar atama görevini yüklenir (1:5). Yerini alacak birileri gelir gelmez, Pavlus'a katılması istenir (3:12). Daha sonra Pavlus'un onu Dalmaçya'ya (Arnavutluk ve eski Yugoslavya toprakları) gönderdiğini okuruz (2Ti.4:10).

Pavlus'un gerek Girit'e yaptığı ziyaret, gerekse bunu izleyen öbür yolculukları Elçilerin İşleri Kitabı'nda yer almadığı için, Titus'a yazdığı bu mektubun tarihini ve olayların gelişimini tam olarak belirleyemiyoruz. En yaygın kanı Pavlus'un, Elç. 28. bölümde açıklanan olaylardan sonra salıverildiği yönündedir. Tekrar tutuklanıp Roma'da öldürülmeden önce Girit'i ve başka birçok yeri ziyaret ettiği sanılıyor (bkz. 1. ve 2. Timoteos'a Giriş).

Mektubun İçeriği: Pavlus'un Titus'a verdiği görevi gözönüne alırsak, inanlılar topluluğunu güdecek önderlerde bulunması gereken özellikleri burada tekrarlaması pek şaşırtıcı olmamalıdır (1:6-9). Pavlus sağlam öğretiye ve tutarlı davranışlara duyulan ihtiyacı açıkça vurguluyor. Öğreti ve davranışlarında önemli sapmalar gösteren Giritli birçok din öğretmeni, bu konuların tekrar tekrar gündeme gelmesine neden olmuş olabilir (1:10-16; 3:9-11).

Ana Hatlar:

1:1-4 Giriş
1:5-16 Yönetim de öğreti de sağlam olmalı
2:1-3:11 Ne öğretmeli
3:12-15 Öğüt ve selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş