Efesliler 2:1-3

2
Ölümden Yaşama Geçtik
1-2 Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine[a], yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. 3Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık[b].
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-2 ölüydünüz İsa Mesih’e iman etmemiş insan ruhsal yönden ölüdür. Yaşamı boyunca iman etmeyen kişi sonsuz ölüme mahkûmdur (bkz. Bilgi Kutusu: Ölüm, s.1660; krş. Yu.3:16,Yu.3:36; Yu.5:24; Yu.11:25; Rom.6:23; Kol.1:21; 1Yu.5:12). havadaki hükümranlığın egemenine Yani Şeytan’a; Şeytan yalnızca dünyayla sınırlı bir düşman değildir (krş. Ef.6:12; Yu.14:30). ruha Şeytan’a (krş. Eyü.1:6; Hez.28:15; bkz. Yşa.14:12-15’ e ait not). Kimileri gramer açısından “ruh” sözcüğünün ‘insanın kendi ruhu’ anlamına geldiğini savunur; buna göre bu ayette Şeytan’ın imanlı olmayanları hem dıştan ( “havadaki hükümranlığın egemeni”) hem de içten (imanlı olmayanların kendi ruhuyla) etki ettiğinden söz edilmektedir.
2:3 hepimiz İsrail halkı ve öbür uluslar (bkz. Ef.1:12’ye ait not). gazap çocukları Tanrı’nın öfkesine maruz kalanlar (bkz. gazap, Rom.1:18-20; Rom.2:5; Rom.9:22).
2:1-10 Pavlus, ilk bölümde her biri Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için olan ve Mesih’in yönetiminde (Ef.1:10,Ef.1:22) doruk noktasına ulaşan harika amaçlarını ve tasarısını aktarır. Bu bölümde ise Tanrı’nın bireylere ve kiliseye yönelik amaçlarını gerçekleştirdiği adımları açıklar.

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş