Efesliler 5

5
1Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. 2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.
3Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. 4Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. 5Şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin, Mesih'in ve Tanrı'nın Egemenliği'nde mirası yoktur. 6Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. 7Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın.
Işıkta Yürüyün!
8Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. 9Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. 10Rab'bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. 11Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın. 12Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır. 13Işığın açığa vurduğu her şey görünür. 14Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor:
“Uyan, ey uyuyan! Ölümden diril!
Mesih sana ışık saçacak.”
15Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. 16 Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. 17Bunun için akılsız olmayın, Rab'bin isteğinin ne olduğunu anlayın.
18Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolun: 19 Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun; 20durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin; 21Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.
Karı Koca İlişkileri
22 Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. 23Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. 24Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.
25 Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. 26Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. 27Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. 28Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. 29Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. 30Çünkü bizler O'nun bedeninin üyeleriyiz. 31 “Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” 32Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. 33Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 örnek alın Örneğin, bağışlayıcı olmak konusunda (bkz. Ef.4:32). İsa Mesih’in sergilediği özverili sevgi, yalnızca kurtuluş yolunu değil, aynı zamanda başkalarının yararına nasıl yaşamamız gerektiğini de gösterir.
5:2 güzel kokulu bir sunu Bkz. Yar.8:21; Çık.29:18,Çık.29:25,Çık.29:41; Lev.1:9,Lev.1:13,Lev.1:17 ve ilgili notlar.
5:3 fuhuş, pislik ya da açgözlülük Bu günahlar, cinsel şehveti içerdiği gibi her türden aşırı arzuyu da içermektedir. anılmasın bile Bkz. Ef.5:12. Kutsallara Bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not.
5:4 şükredin Bkz. Ef.1:20; 1Se.5:18.
5:3-5 Bkz. Rom.1:29-3.
5:5 fuhuş yapanın, pisliğe düşkün... açgözlü Bkz. Ef.5:3. putperest demek olan açgözlü Açgözlü biri, Tanrı yerine başka şeyleri daha çok arzuladığı ve hayatında önceliği sadece bunlara verdiği, tüm eylemleri, amaçları ve hedefleri bu yönde olduğu için putperestlik etmiş olur (krş. Kol.3:5). mirası Şehvet ve her tür açgözlülükte ısrar edenler, Tanrı’yı ve İsa Mesih’i dışlamış olur; Tanrı da bu yüzden onlara egemenliğinde yer vermemektedir (ancak bkz. 1Ko.6:9-11’ e ait notlar).
5:6 Tanrı’nın gazabı Bkz. Zek.Ef.1:2; Rom.1:18 ve ilgili notlar.
5:7 oturup kalkmayın İmanlılar, İsa Mesih gibi, insanlarla bir arada olmalı (Luk.5:30-32; Luk.15:1-2), ancak onların günahkâr tutumlarına ortak olmamalıdırlar (krş. 2Ko.6:14 ve ilgili not).
5:9 Bkz. Gal.5:22-23 ; krş. Ef.5:11.
5:11 katılmayın Bkz. Ef.5:7. açığa çıkarın Işık, karanlıkta olan her ş eyi açığa çıkarır ve günahın ne olduğunu gösterir.
5:14 şöyle deniyor Buradan itibaren, ilk Hıristiyanlar tarafından söylenen bir ilahinin sözleri yer alır (bkz. Kol.3:16’ya ait not). Uyan... diril! Günahkâra çağrı (krş. Ef.2:1-2 ve ilgili not).
5:15 Bilgelikten yoksun... bilgeler Krş. Yak.3:13-17.
5:16 Fırsatı değerlendirin Kötülüğün hüküm sürdüğü bu geçici dünyada imanlıdan, kısa olan yaşamını Tanrı’yla, Tanrı için ve başkaları yararına yaşayarak geçirmesi beklenir (bkz. Kol.4:5).
5:17 akılsız... anlayın Akılsızlık, zamanı akıllıca kullanmamak (bkz. Ef.5:16’ ya ait not), Tanrı’nın insanlık ve Mesih imanlıları için amaçladıklarını anlamamaktır. Tanrı’nın amaçları, bu mektubun ana konusudur (bkz. 1. bölüm).
5:8-18 Bu bölümde, Işık olan Tanrı’ya (1Yu.1:5) ait olanların, insan ilişkilerindeki (günahtan kaynaklanan) karanlığa ışı k getirecek aracılar olduğu gösterilerek (krş. Mat.5:14) ışık ile karanlık karşılaştırılıyor.
5:18 sarhoş olmayın... Ruh’la dolun Kutsal Ruh, durumun gerekliliğine göre tapınma, hizmet ve tanıklık için imanlıyı güçlendirir. Ef.5:18-6:9 ile Kol.3:15-4:1 benzerdir; bu mektupta Ruh’la dolmaktan, Koloseliler Mektubu’nda da Mesih’in esenliğiyle yaşamaktan ve Mesih’in sözünün imanlıların yüreklerinde yaşamasından söz edilirken, imanlıların Tanrı’nın etkisi altında oldukları anlatılmak istenir. Bu etkinin sonuçları, her iki mektupta da aynı ş ekilde belirtilmiştir:Tanrı’yı sevinçle yürekten yüceltmek ve başka insanlarla karşılıklı, sağlıklı ilişkiler kurmak.
5:19 ezgiler, mezmurlar Bkz. Kol.3:16’ya ait not.
4:17-5:20 Konular genel olarak imanlı yaşamının nasıl olması gerektiğiyle ilgilidir (Ef.4:17; Ef.5:2,Ef.5:8,Ef.5:15).
5:20 durmadan... şükredin Bkz. Kol.2:7; Kol.3:15; Kol.4:2; 1Se.5:18.
5:21 birbirinize bağımlı olun Pavlus, buraya kadar ele aldığı konuyu tamamlar ve sonraki paragraflara giriş yapar ; kişilerin karşı lıklı tutumlarının, ilişkilerin gelişmesine nasıl yardım ettiğini gösterecektir. Karşılıklı bağlılığın, Kutsal Ruh’la dolmak ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır (Ef.5:18).
5:22 kadınlar... bağımlı olun 21. ayette sözü edilen karşılıklı bağlılığın bir yönü. Kadından, kendi yaşamını kocasının yönetiminde gönüllü olarak düzenlemesi beklenir (krş. Ef.5:25 ve ilgili not).
5:23 bedenin Bkz. Ef.2:14-16; Ef.4:4-6,Ef.4:12,Ef.4:16. Mesih... kilisenin başıolduğu gibi Mesih’in kilise ile ilişkisi bölümün temel konusudur. kadının başıdır Bkz. 1Ko.11:3 ve ilgili not.
5:25 Pavlus, evliliğin tek taraflı değil, karşılıklı bir ilişki olduğunu anlatmaktadır. onun uğruna kendini feda ettiyse Kocanın sevdiği uğruna kendini feda etmesi, kadından istenen bağımlılıktan daha büyük bir bağlılığı ifade eder (bkz. Ef.5:22’ye ait not).
5:26 suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek İsa Mesih yalnızca günahlara karşılık bir kurban olarak değil, aynı zamanda “gelin”i olan imanlılar topluluğunu (kiliseyi) kutsallaştırmak için ölmüştür (bkz. Yu.3:5 ve ilgili not; Yu.15:3; Tit.1:4-6 ; İbr.10:22; Yak.1:18; 1Pe.1:23; 1Pe.3:21 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Makale: Vaftiz, s.1591).
5:27 kutsal ve kusursuz Bkz. Ef.1:4 ve ilgili not.
5:28-29 kendi bedenleri gibi... kendini sever... kendi bedeninden Bkz. Yar.2:24 ; ayrıca bkz. Ef.5:31.
5:32 sır Bkz. Rom.11:25’e ait not. Mesih ve O’nun gelini olan kilisenin birliği, yalnızca Tanrı’nın verdiği vahiy aracılığıyla anlaşı labilir. Mesih ve kilisenin birliği, temel gerçektir.
5:21-6:9 2. ve 3. bölümler Tanrı’nın, iman eden Yahudiler ile öbür uluslardan olan imanlıları Mesih’te yeni bir ilişkide nasıl bir araya getirdiğini açıklar (bkz. Ef.2:14-16’ya ait not). Ef.4:1-6’da bu birliğin önemi vurgulanır. Bu bölümlerde ise Pavlus, Kutsal Ruh’la dolan imanlıların her düzeyde nasıl yaşamaları gerektiğini gösterir (bkz. Kol.1:18-4:1; 1Pe.1:13-3 :12; krş. Rom.13:1-10).

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş