Efesliler 3

3
Pavlus'a Açıklanan Sır
1Bu nedenledir ki, ben Pavlus siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum. 2Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur. 3Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı, sır olan tasarısını bana vahiy yoluyla bildirdi. 4 Bu mektubu okuduğunuzda Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. 5Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. 6Şöyle ki, öteki uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vaade ortaktır.
7Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu Müjde'yi yaymakla görevlendirildim. 8-9Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. 10Öyle ki, Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği, kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara[a] şimdiki dönemde bildirilsin. 11Bu, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. 12Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. 13Bu nedenle, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır.
Mesih'in Sevgisini Anlamak
14-15Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba'nın önünde diz çökerim. 16-19Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.
20Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. 21Kilisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek O'na yücelik olsun! Amin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Mesih İsa’nın tutuklusu Pavlus o sırada bir evde göz hapsindeydi (bkz. Elç.28:16,Elç.28:30; Elç.28:16’ya ait not; krş. 2Ti. Elç.2:9-10; Flm.8-9). Buradan itibaren Pavlus, kendisine iletilen sırrı ( Elç.1:4) açıklamak için konuyla ilgili sözlerine ara verir, daha sonra Elç.3:14’ te aynı konuyu anlatmaya kaldığı yerden devam eder.
3:2 görevlendirildiğimi Tanrı’nın imanlılar topluluğuyla ve tüm evrenle ilgili tasarısının yerine getirilmesinde Pavlus’a önemli bir sorumluluk verilmişti.
3:3 Yukarıda kısaca değindiğim gibi Bkz. Ef.1:9-10; Ef.2:11-22. sır Bkz. Ef.1:5; ayrıca bkz. Rom.11:25 ; Rom.16:25 ve Kol.1:25-26’ ya ait notlar. Tanrı’nın, iman eden Yahudiler ile öbür uluslardan iman edenleri bir beden (“yeni bir topluluk”, Kol.2:14-16) oluşturmak üzere birleştirmesine ilişkin bilgece tasarısından söz edilmektedir (bkz. Ef.3:6).
3:5 kutsal Burada ‘Tanrı’nın hizmetine adananlar’ anlamındadır. elçilerine ve peygamberlerine Bkz. Ef.2:20’ye ait not. Pavlus öncelikli olarak vahiy aldığını açıkça bildirmekle birlikte, öbür elçi ve peygamberlerin de aynı vahyi aldıklarını belirtiyor.
3:6 mirasa Bkz. Ef.1:18-20’ ye ait not. ortaktır... ortaktır İsrail halkından olmayanların da “İsrail’in Tanrısı”na iman edip kurtulabilecekleri Eski Antlaşma’da iletilmişti (bkz. örn. Yşa.49:6 ; Rom.11:8-12) ama İsrail halkından olan imanlılar bu kişilerin kendileri ile eşit koşullar içinde, canlı bir birliğe kavuşacaklarını beklemiyordu. İsa Mesih’in ölümü sayesinde İsrailli olsun olmasın bütün imanlılar “miras”tır (Rom.1:3-14,Rom.1:18-20), tek bir bedenin üyeleridir (krş. “İsrail’de vatandaşlıktan yoksun”, Rom.2:12) ve vaatlere eşit biçimde sahiptir (“vaade dayanan antlaşmalara yabancı”, Rom.2:12).
3:7 bana verilen lütuf armağanı Bkz. Ef.1:2 ve ilgili not.
3:8-9 en değersiziydim Bir zamanlar Ferisi (koyu dindar) bir Yahudi, her yönden iyi bir eğitime ve aynı zamanda Roma vatandaşı olmanın ayrıcalıklarına sahip olan Pavlus, İsa Mesih kendisine göründüğü zaman ne denli günahlı olduğunu anlamıştı (bkz. 1Ti.1:15 ve ilgili not). Tanrı’nın tasarısında görev almasının sadece Tanrı’nın lütfu sayesinde gerçekleştiğini her zaman vurguladı. akıl ermez Ancak tamamen anlaşılamaz değil. Tanrı, iman için gerekli her türlü bilgiyi insana sunmuştur (krş. Ef.1:15-20; Rom.11:33; 1Ko.2:9-12). müjdeleme... açıklama ayrıcalığı Bu ayrıcalık, hizmet etme sorumluluğunu beraberinde getirir. sırrın nasıl düzenlendiğini Bkz. Ef.1:2,Ef.1:5 ve ilgili notlar.
3:10 kilise aracılığıyla Bkz. Ef.2:14-16’ya ait not. Tanrı’nın, insanın gözünde imkânsız olanı yapması (Yahudi imanlılar ile öbür uluslardan olan imanlılarla yeni bir topluluk oluşturması), kiliseyi Tanrı’nın bilgeliğini yansıtan kusursuz bir araç yapar. göksel yerlerdeki Bkz. Ef.1:3’e ait not. yönetimlere ve hükümranlıklara Hem kötü (örneğin cinlerden) hem de iyi ruhsal varlıklardan oluş an yönetimler ve hükümranlıklar. İsrail halkından ve öbür uluslardan iman edenlerin tek bedende oluşturdukları birlik (ayrıca bkz. Ef.4:1-6), bu ruhsal güçlere Tanrı’nın bilgeliğini ilan eder.
3:12 Bkz. İbr.4:16; İbr.10:19-22 ve ilgili notlar.
3:1-13 Tanrı, lütfu ile kurtardığı herkesi (Ef.2:1-10), Mesih’in ölümü sayesinde kendisiyle ve (Yahudi olanlar ile olmayanları) birbirleriyle barıştırdı (Ef.2:11-22) ve tek bedende, yani imanlılar topluluğunda (kilisede) birleştirdi. Tanrı’nın öncesiz ve ebedi tasarısındaki bu aşama, Eski Antlaşma döneminde tam olarak açıklanmamıştı (“sır”).
3:14-15 Bunun için Pavlus Ef.3:1’ deki düşüncelerini aktarmaya devam ediyor. diz çökerim Pavlus’un yaşadığı dönemde insanlar genellikle ayakta dua ederdi. Burada Pavlus, Tanrı’ya duyduğu saygıyı, teslimiyetini ve yalvarışını ifade etmektedir.
3:16-19 yaşamasını Mesih, Efesli imanlıların yaşamlarında zaten vardı (krş. Rom.8:9); Pavlus burada, Mesih’in yüreklerinde olmasının sağladığı kalıcı etkiyi, imanlıların derin bir şekilde yaş amaları için dua ediyor. doluluğuyla Tüm sıfatlarıyla sonsuz ve sınırsız olan Tanrı, tüm sınırsız ve sonsuz sıfatlarından (burada sevgisi söz konusudur) yararlanılmasına izin verir. Mesih’in sevgisinin Krş. Rom.8:35-39. bilgiyi çok aşan Bilinemez değil, ancak tümüyle kavranamayacak kadar kapsamlı.
3:20 kudretiyle Bkz. Ef.1:1 8-21.
3:14-21 Pavlus Tanrı’dan imanlıların güçlenmesini ve sevgide köklenmesini diler.
3:21 Kilisede ve Mesih İsa’da Tanrı, imanlılar topluluğunu olağanüstü bir konuma getirip ona ilahi bir görev vermiştir (krş. Ef.3:10; Ef.4:1). O’na yücelik olsun! Varoluşun mutlak amacı (bkz. Ef.1:6 ve ilgili not) Tanrı’yı yüceltmektir.

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş