2. Timoteos 1

1
1-2 Mesih İsa'daki yaşam vaadi uyarınca Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan sevgili oğlum Timoteos'a selam! Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.
Müjde'ye Bağlılık Çağrısı
3Durmadan, gece gündüz dualarımda seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı'ya şükrediyorum. 4Gözyaşlarını anımsıyor, sevinçle dolmak için seni görmeyi özlemle bekliyorum. 5 Sendeki içten imanı anımsıyorum. Önce büyükannen Lois'in ve annen Evniki'nin sahip olduğu imana şimdi senin de sahip olduğuna eminim. 6Bu nedenle, ellerimi senin üzerine koymamla Tanrı'nın sana verdiği armağanı alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum. 7Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.
8Bunun için Rabbimiz'e tanıklık etmekten de O'nun uğruna tutuklu bulunan benden de utanma. Tanrı'nın gücüyle Müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. 9-10Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa'da bağışlanmış, şimdi de O'nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır. 11 Ben Müjde'nin habercisi, elçisi ve öğretmeni atandım. 12Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. O'nun bana emanet ettiğini[a] o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim. 13Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle bunlara bağlı kal. 14Sana emanet edilen iyi öğretileri içimizde yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla koru.
15Biliyorsun, Asya İli'ndekilerin hepsi beni terk edip gittiler. Figelos'la Hermogenis de bunlardandır. 16Rab, Onisiforos'un ev halkına merhamet etsin. Çünkü o çok kez içimi ferahlattı ve zincire vurulmuş olmamdan utanmadı. 17Tersine, Roma'ya geldiğinde beni gayretle arayıp buldu. 18O gün Rab'den merhamet bulmasını dilerim. Efes'te onun bana ne kadar hizmet ettiğini sen de çok iyi bilirsin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-2 elçisi Bkz. 1Ko.1:1-3’e ait not. Pavlus’tan Bkz. Rom.1:1’e ait not. lütuf... esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not. merhamet Bkz. 1Ti.1:1-2.
1:3 dualarımda... şükrediyorum Bkz. Flp.1:3-5’e ait not.
1:4 Gözyaşlarını anımsıyor Makedonya’ya gitmek üzereyken (bkz. 1Ti.1:3-4) Timoteos’un ağladığından söz ediliyor olabilir. seni görmeyi özlemle bekliyorum Bkz. 2ti.4:9,2ti.4:21.
1:5 büyükannen... ve annen Timoteos’un Yahudi olan annesiyle büyükannesi İsa Mesih’i kabul etmişlerdi; ama Grek olan babası muhtemelen İsa’ya iman etmemişti (Elç.16:1).
1:6 ellerimi senin üzerine koymamla Bkz. 1Ti.4:14 ve ilgili not. Pavlus’un kilise ihtiyarlarıyla birlikte Timoteos’u kilisedeki göreve atamasından söz edilmektedir (bkz. 1Ti.1:18’e ait not). Tanrı’nın sana verdiği armağanı alevlendirmen Timoteos kendisine verilen ruhsal armağanı kullanmakta çekingen davranmış olmalı.
1:7 Timoteos’un kendine güven konusunda sorunları olduğuna yönelik işaretler görülür (bkz. 1Ko.16:10-11 ve ilgili not; 1Ti.4:12).
1:8 utanma Krş. 2ti.1:12; Rom.1:16 ve ilgili not. Zulüm sonucu bazı imanlıların şehit olduğu, hapiste bulunan Pavlus’un ölümle yüzleştiği bir dönemde Timoteos’un bazı konularda çekingenlik gösterdiği anlaşılmaktadır.
1:9-10 bizi yaptıklarımıza göre... lütfuna göre Kurtuluş, insan çabasına değil, Tanrı’nın lütfuna ve biricik Oğlu aracılığıyla gerçekleştirdiği kurtuluşa dayanır (bkz. Yu.3:16; Rom.1:21-28; ayrıca bkz. Ef.2:8-9; Tit.3:4-6 ve ilgili notlar). kutsal bir yaşama çağı rdı Bkz. Ef.1:4 ve ilgili not; 1Se.4:7. zamanın başlangıcından önce Tanrı’nın günahkârları kurtarma tasarısı ezelidir (bkz. Ef.1:4; Tit.1:3; 1Pe.1:20 ve ilgili notlar; Va.13:8). Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış Bkz. 1Ko.15:26,1Ko.15:54-57 ve ilgili notlar. yaşamı ve ölümsüzlüğü... ışığa çıkarmıştır Eski Antlaşma’da “ölümden sonra yaşam” hakkında net bir bildiri görülmez (bkz. Mez.11:7; Vai.3:21; Yşa.26:19; Dan.12:2 ve ilgili notlar); ancak Mesih’in ölümü ve dirilişi aracılığıyla sonsuz yaşamın gerçek olduğu açığa çıkmıştır (bkz. Rom.3:24-26). Müjde Bkz. Mar.1:1’e ait not.
1:11 habercisi, elçisi Krş 1Ti.2:7.
1:12 utanmıyorum Krş. 2ti.1:8 ve ilgili not. O’nun bana emanet ettiğini Grekçesi’nden, “O’na emanet ettiğimi” diye de çevrilebilir. Burada söz konusu olan ya Müjde ya da Pavlus’un sonsuz yaş ama kavuşma umududur (krş. 2ti.1:14; 1Ti.6:20 ve ilgili notlar). o güne Tanrı’nın bütün insanları yargılayacağı son güne.
1:13 doğru sözleri Bkz. Tit.1:9 ve ilgili not.
1:14 sana emanet edilen iyi öğretileri Müjde’yi (bkz. 2ti.1:12’ye ait not; 1Ti.6:20). içimizde yaşayan Kutsal Ruh Bkz. Rom.5:5; 1Ko.6:19 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Rom.8:9.
1:15 Asya İli Anadolu’nun Roma’ya bağlı olan bölgesi (bugünkü Ege Bölgesi); bu Roma eyaletinin başkenti Efes’ti (bkz. Efesliler: Giriş). hepsi Pavlus burada, Roma’daki tutukluluğu sırasında Asya İli’nden olan imanlıların çoğunun onu yalnız bıraktığını ima etmektedir.
1:16 Onisiforos’un Ailesiyle birlikte Efes’te yaşıyordu (2ti.1:18; 2ti.4:19).
1:17 Roma’ya Bkz. Giriş; krş. 2ti.1:8; 2ti.2:9.
1:18 O gün Yargı günü.

Videolar

2. Timoteos Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu yaşamının sonuna doğru, yıllarca yakın işbirliği içinde olduğu genç çömezi Timoteos'a yazmıştır (bkz. 1.Timoteos'a Giriş). Mektubu, Müjde'yi yaymak ve öğretmekten ötürü tutuklu bulunduğu Roma'dan gönderiyor1. İlk savunmasından (4:16-17) sonra, ölüme mahkûm olacağını biliyordur (4:6-8). Tarihi kaynaklar, çok geçmeden de kafasının kesilerek öldürüldüğünü yazar.

Arkadaşlarının çoğu ya onu terk etmiş ya da çok uzağında kalmışlardı2. Pavlus bu arada Timoteos'u bir hayli özler (1:1-5); iki kez, zaman yitirmeden yanına gelmesini ister (4:9,21).

Mektubun İçeriği: Timoteos'u durumdan haberdar edip ivedilikle yanına gelmesini istemenin dışında Pavlus'un esas kaygısı ona, İsa'ya tanıklık etmenin utanılacak bir şey olmadığını, tersine, sıkıntı ve baskılara dayanıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymanın gerekliliğini anlatmaktır3. Pavlus ayrıca Timoteos'u yanlış öğreti yayanların4 çok olduğu bir ortamda doğru öğretiye bağlı kalmaya çağırır5. Bu çağrıyı yaparken de kendini örnek gösterir (2:8-10; 3:10-12); kendisinden öğrendiklerini, «başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet etmesini» ister (2:2). Adım adım ölüme yaklaşan Pavlus, Tanrı'ya duyduğu güveni oldukça duygulu sözlerle ifade eder6.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Sıkıntıya göğüs ger
2:14-26 Anlamsız tartışmalardan kaçın
3:1-9 Dünyanın son günleri
3:10-4:5 Öğrendiğin ilkelere bağlı kal, Tanrı sözünü duyur
4:6-18 Pavlus'un durumu
4:19-22 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş