2. Timoteos 3

3
Son Günler
1Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. 2-3İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. 4-5Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. 6-7Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen, ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var. 8 Yannis'le Yambris nasıl Musa'ya karşı geldilerse, bunlar da gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır. 9Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yannis'le Yambris örneğindeki gibi, bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir.
Timoteos'a Son Öğütler
10-11 Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya'da, Konya'da ve Listra'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım! Ama Rab beni hepsinden kurtardı. 12Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. 13Ama kötüler ve sahtekârlar, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. 14-15Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar'ı da çocukluğundan beri biliyorsun. 16Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 17Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 son günler Bkz. “son zamanlar”, 1Ti.4:1-3; “son çağ”, İbr.1:2 ve ilgili notlar; “çağların sonu”, 1Pe.1:20; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260.
3:4-5 Tanrı yolundaymış Bkz. 1Ti.2:1-2 ve ilgili not.
3:6-7 zayıf iradeli Sahte din öğretmenlerinin sözlerine kolay aldanan, iman konusunda karasız olan ve günaha direnemeyen.
3:8 Yannis’le Yambris Yahudi kaynaklarına göre, Musa’ya karşı koyan Mısırlı iki saray büyücüsü (bkz. Çık.7:11 ve ilgili not).
3:10-11 Antakya’da, Konya’da ve Listra’da Pavlus’un birinci ve ikinci müjdeleme yolculukları sırasında (bkz. Elç.13:14,Elç.13:51; Elç.14:6-7 ve ilgili notlar) Galatya İli’nde ziyaret ettiği üç şehir. Listralı olan Timoteos (Elç.16:1) Pavlus’un o bölgede çektiği acılara tanık olmuştu.
3:12 Bkz. Mat.5:10-12; Mat.10:22; Elç.14:21-22; Flp.1:29-30 ve ilgili not; 1Se.1:2-5 ve ilgili notlar; 1Pe.4:12.
3:14-15 bunları kimlerden öğrendiğini Pavlus, kendinden ve Timoteos’un annesiyle büyükannesinden söz ediyor (bkz. 2ti.1:5 ve ilgili not). Kutsal Yazıları... biliyorsun Yahudi erkek çocuklar, beş yaşından itibaren resmi olarak EskiAntlaşma’yı öğrenmeye başlardı.
3:16 Kutsal Yazılar’ın tümü Burada Eski Antlaşma’dan söz edildiği anlaşılıyor (bkz. 1Ti.5:18 ve ilgili not). Tanrı esinlemesidir Bundan ötürü Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı’nın yanılmaz ve yetkili sözüdür (bkz. 2Pe.1:20-21 ve ilgili not; Bilgi Kutusu: Kutsal Yazılar’ın Yetkisi, s.1795).

Videolar

2. Timoteos Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu yaşamının sonuna doğru, yıllarca yakın işbirliği içinde olduğu genç çömezi Timoteos'a yazmıştır (bkz. 1.Timoteos'a Giriş). Mektubu, Müjde'yi yaymak ve öğretmekten ötürü tutuklu bulunduğu Roma'dan gönderiyor1. İlk savunmasından (4:16-17) sonra, ölüme mahkûm olacağını biliyordur (4:6-8). Tarihi kaynaklar, çok geçmeden de kafasının kesilerek öldürüldüğünü yazar.

Arkadaşlarının çoğu ya onu terk etmiş ya da çok uzağında kalmışlardı2. Pavlus bu arada Timoteos'u bir hayli özler (1:1-5); iki kez, zaman yitirmeden yanına gelmesini ister (4:9,21).

Mektubun İçeriği: Timoteos'u durumdan haberdar edip ivedilikle yanına gelmesini istemenin dışında Pavlus'un esas kaygısı ona, İsa'ya tanıklık etmenin utanılacak bir şey olmadığını, tersine, sıkıntı ve baskılara dayanıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymanın gerekliliğini anlatmaktır3. Pavlus ayrıca Timoteos'u yanlış öğreti yayanların4 çok olduğu bir ortamda doğru öğretiye bağlı kalmaya çağırır5. Bu çağrıyı yaparken de kendini örnek gösterir (2:8-10; 3:10-12); kendisinden öğrendiklerini, «başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet etmesini» ister (2:2). Adım adım ölüme yaklaşan Pavlus, Tanrı'ya duyduğu güveni oldukça duygulu sözlerle ifade eder6.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Sıkıntıya göğüs ger
2:14-26 Anlamsız tartışmalardan kaçın
3:1-9 Dünyanın son günleri
3:10-4:5 Öğrendiğin ilkelere bağlı kal, Tanrı sözünü duyur
4:6-18 Pavlus'un durumu
4:19-22 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş