2. Timoteos 4

4
1-2Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde, O'nun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum: Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. 3Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. 4Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. 5Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla. 6Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere[a]. Benim için ayrılma zamanı geldi. 7Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. 8Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, O'nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.
Özel İstekler, Selamlar
9Yanıma tez gelmeye gayret et. 10 Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti. Kriskis Galatya'ya, Titus Dalmaçya'ya gitti. 11 Yanımda yalnız Luka var. Markos'u alıp beraberinde getir, yapacağım hizmette bana yardım eder. 12 Tihikos'u Efes'e gönderdim. 13 Troas'ta Karp'ın yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle yazı derilerini gelirken beraberinde getir. 14 Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. 15Sen de ondan sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydu.
16İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. 17Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum! 18Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek O'na yücelik olsun! Amin.
19 Priska, Akvila ve Onisiforos'un ev halkına selam söyle. 20 Erastus, Korint'te kaldı. Trofimos'u da Milet'te hasta bıraktım. 21Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evvulus, Pudens, Linus, Klavdiya ve bütün kardeşler sana selam ederler.
22Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrı'nın lütfu sizlerle olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-2 yargılayacak olan Mesih İsa’nın Bkz. Mat.25:31-33; ayrıca bkz. Yu.5:22; Yak.5:9; 1Pe.4:5 ve ilgili notlar.
4:3 sağlam öğreti Bkz. Tit.1:9.
4:4 masallara Bkz. 1Ti.1:3-4 ve ilgili not.
4:6 kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere Grekçe’den birebir çevirisi: “ben zaten adak şarabı gibi dökülmekteyim”. Pavlus, Mesih ve imanlıları uğruna (bkz. Flp.2:17 ve ilgili not) sürdürdüğü hizmette sıkıntı çekmeye ve ölmeye razıdır (bkz. Bilgi Kutusu: Hizmet, s.1784). ayrılma Bir süre sonra gerçekleşecek ölümünden söz etmektedir (İS 67-68’de; krş. Flp.1:23).
4:7 Timoteos’a İS 60 yıllarında bu mektupları yazan Pavlus, bir elçi olarak geride bıraktığı otuz küsur yıllık emeğini değerlendirmektedir. Yarışmada başarılı olan bir sporcu gibi (krş. 2ti.2:3-4 ve ilgili notlar; 1Ti.1:18) işini tamamlamış ve imanını, yani Mesih’in emanetini özenle korumuştu. imanı Bkz. 1Ti.3:9’a ait not.
4:8 doğruluk tacı Pavlus, yarışı kazananlara takılan defneden yapılmış taç benzetmesini kullanmaktadır. Bu taç burada ‘doğruluk ödülü olarak verilen taç’, 2ti.2:5’te ‘zafer tacı’, 1Ko.9:24-27’de ‘hiç çürümeyecek bir taç’ ve Va.2:10’de ‘yaşam tacı’ olarak betimlenmektedir. Elindeki imkânlarını hizmet etmek üzere değerlendiren, hizmet ederken çekilen sıkıntılara katlanan, Mesih’in müjdesini herkesle paylaşmak için fırsatları değerlendiren, Tanrı’nın Mesih aracılığıyla kendisine sağladığı kutsallığa yaraşır yaş amı süren imanlıların ödülsüz kalmayacağı Kutsal Kitap’ta bildirilir. Hıristiyanlar için gelecekteki ödül, hem Mesih aracılığıyla kavuşulan kurtuluşun bereketleridir (doğruluk, sonsuz yaşam gibi) hem de Tanrı’yla sonsuz yaşamın tadını çıkarmak olarak tanımlanır. o gün Mesih’in ikinci kez geleceği gün (2ti.4:1-2 ; bkz. Tit.2:13).
4:10 Dimas Bkz. Kol.4:14 ve ilgili not; Flm.23-24. Selanik’e Bkz. 1. Selanikliler: Giriş. Galatya’ya Bir Roma ili; bu bölge günümüzdeki İçAnadolu civarıdır (bkz. Gal.1:1-2’ye ait not ve Galatyalılar Giriş). Titus Bkz. Titus: Giriş. Dalmaçya’ya İllirikum olarak da bilinir (Rom.15:18-19).
4:11 Markos Bkz. Markos: Giriş. Yuhanna diye de bilinen Markos, Pavlus ve Barnaba’yı ilk müjdeleme yolculuğunda (Elç.13:13) terk etmişti. Pavlus, Markos’u ikinci yolculukta yanına almayı kabul etmeyince Barnaba Pavlus’tan ayrılıp Markos’la beraber Müjde’yi yaymak üzere Kıbrıs’a gitti (Elç.15:36-41). Markos’un daha sonra Pavlus’u tutukluluğu sırasında ziyaret etmesinden (Kol.4:10; Flm.23-24) ve Pavlus’un bu ayetteki ricasından tekrar beraber çalışmaya başladıkları anlaşılıyor.
4:12 Tihikos Bkz. Elç.20:4; Ef.6:21 ve ilgili notlar.
4:13 Troas Bkz. Elç.16:8 ve ilgili not. abayı Nemli ve soğuk havaya karşı korunmak için (bkz. Giriş) giysilerin üstüne giyilen, keçe gibi kalın kumaştan yapılmış, yakasız, kolsuz ve sadece başı dışarıda bırakan yuvarlak şekilli bir tür üstlük. yazı derilerini Eski Antlaşma el yazmaları olabilir.
4:14 Bakırcı İskender 1Ti.1:20’de sözü edilen İskender olabilir.
4:16 İlk savunmamda İlk tutukluluğu sırasındaki savunmasından (Elç.28. bölüm) değil, sürmekte olan davası ile ilgili ilk duruşmasından söz ediyor.
4:17 Tanrı bildirisi... açıklansın Pavlus, kötü koşullar altında bile Mesih İsa’nın müjdesini duyuruyordu (bkz. Elç.16:25; krş. Flp.1:12-14 ve ilgili notlar); Roma’daki yargılanmasını bir fırsat olarak değerlendirip orada yüce inancı açıkça ilan etmişti (krş. 1Ti.6:12-14 ve ilgili not). Aslanın ağzından böyle kurtuldum Roma vatandaşı olduğu için Pavlus’un amfitiyatroda aslanlara atılma tehlikesi yoktu; burada, hemen ilk duruşmada kendisi için suçlu kararı verilmemesini mecazî bir dille anlatmaktadır.
4:18 her kötülükten kurtarıp Pavlus yakında öleceğinden neredeyse emin görünmektedir (bkz. 2ti.4:6 ve ilgili not), bu nedenle burada sözünü ettiği kurtarış fiziksel değil, ruhsaldır. Rab’be kavuşmayı, her türlü kötülükten kurtulmak olarak görmektedir. göksel egemenliğine Bkz. Va.21. bölüm; 2ti.22:5.
4:19 Priska veAkvila Bkz. Elç.18:2-3,Elç.18:18; 1Ko.16:19 ve ilgili notlar. Onisiforos Bkz. 2ti.1:16-18 ve ilgili not.
4:20 Erastus Bkz. Rom.16:23-24. Korint’e Bkz. 1. Korintliler: Giriş. Trofimos’u Bkz. Elç.20:4’e ait not. Milet’te Ege kıyısında, Efes’in 50 km kadar güneyindeki liman kenti (bkz. Elç.20:15 ve ilgili not).
4:21 Linus İlk kiliseler dönemine ait metinlere göre, Petrus ve Pavlus’un ölümlerinden sonra Roma piskoposu (imanlılar topluluğunun gözetmeni) olmuştur.
4:22 ruhunla birlikte olsun Bkz. Gal.6:18’e ait not. lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not. ruhunla Bkz. 2Ko.13:14’e ait not. İfadenin tekil olması, bu cümledeki kutsamanın sadece Timoteos’a hitap ettiğini gösterir. Yakında öleceğini bilen Pavlus, büyük sorumluluklarla yüz yüze kalan genç ve ürkek öğrencisi Timoteos’a cesaret vermektedir (2Ti.2Ko.4:1-6). sizlerle 1. Timoteos’un sonunda olduğu gibi (bkz. 1Ti.6:21’e ait not), Pavlus’un sözcüğün çoğul biçimiyle hitap etmesi, bu mektubun topluluğa okunmasını amaçladığını gösterir.

Videolar

2. Timoteos Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu yaşamının sonuna doğru, yıllarca yakın işbirliği içinde olduğu genç çömezi Timoteos'a yazmıştır (bkz. 1.Timoteos'a Giriş). Mektubu, Müjde'yi yaymak ve öğretmekten ötürü tutuklu bulunduğu Roma'dan gönderiyor1. İlk savunmasından (4:16-17) sonra, ölüme mahkûm olacağını biliyordur (4:6-8). Tarihi kaynaklar, çok geçmeden de kafasının kesilerek öldürüldüğünü yazar.

Arkadaşlarının çoğu ya onu terk etmiş ya da çok uzağında kalmışlardı2. Pavlus bu arada Timoteos'u bir hayli özler (1:1-5); iki kez, zaman yitirmeden yanına gelmesini ister (4:9,21).

Mektubun İçeriği: Timoteos'u durumdan haberdar edip ivedilikle yanına gelmesini istemenin dışında Pavlus'un esas kaygısı ona, İsa'ya tanıklık etmenin utanılacak bir şey olmadığını, tersine, sıkıntı ve baskılara dayanıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymanın gerekliliğini anlatmaktır3. Pavlus ayrıca Timoteos'u yanlış öğreti yayanların4 çok olduğu bir ortamda doğru öğretiye bağlı kalmaya çağırır5. Bu çağrıyı yaparken de kendini örnek gösterir (2:8-10; 3:10-12); kendisinden öğrendiklerini, «başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet etmesini» ister (2:2). Adım adım ölüme yaklaşan Pavlus, Tanrı'ya duyduğu güveni oldukça duygulu sözlerle ifade eder6.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Sıkıntıya göğüs ger
2:14-26 Anlamsız tartışmalardan kaçın
3:1-9 Dünyanın son günleri
3:10-4:5 Öğrendiğin ilkelere bağlı kal, Tanrı sözünü duyur
4:6-18 Pavlus'un durumu
4:19-22 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş