Yahuda 1

1
1 İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam! 2Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun.
Günah ve Yargı
3Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. 4Çünkü Tanrımız'ın lütfunu sefahate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır.
5 Bütün bunları bildiğiniz halde, size anımsatmak isterim ki, ilk ve son kez halkı Mısır'dan kurtaran Rab iman etmeyenleri daha sonra yok etti. 6Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri, büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. 7 Sodom, Gomora ve çevrelerindeki kentler de benzer biçimde kendilerini fuhuş ve sapıklığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çeken bu kentler ders alınacak birer örnektir.
8Aranıza sızan bu kişiler de onlar gibi gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyor, Rab'bin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara sövüyorlar. 9 Oysa Başmelek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblis'le çekişip tartışırken, söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak, “Seni Rab azarlasın” dedi. 10Ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Öte yandan, akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa, onları yıkıma götürüyor. 11 Vay onların haline! Çünkü Kayin'in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular. 12Sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. 13Köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor.
14-15 Adem'den sonraki altıncı[a] kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu: “İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla[b] geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkârların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir.” 16Bunlar hep yakınıp söylenir, kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar, kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar.
Uyarılar ve Öğütler
17Ama siz, sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. 18 Size demişlerdi ki, “Dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır.” 19Bunlar bölücü, insan doğasıyla sınırlı, Kutsal Ruh'tan yoksun kişilerdir. 20Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh'un yönetiminde dua edin. 21Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. 22Kimi kararsızlara merhamet edin. 23Kimini ateşten çekip kurtarın. Kimine de korkuyla merhamet edin. Ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin.
24-25Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun! Amin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 kulu Bkz. Rom.1:1’e ait not. Yakup’un kardeşi Bkz. Giriş. Tanrı tarafından sevilip Bkz. Yu.3:16; Rom.8:28-39. İsa Mesih için korunmuş Tüm evreni bir arada tutan İsa Mesih (bkz. Kol.1:17; İbr.1:3), Tanrı’nın çocuklarının imanlarını korur ve sonsuz miraslarına kavuşmalarını sağlar (bkz. Yu.6:37-40; Yu.17:11-12; 1Pe.1:3-5). çağırılmışlara Bkz. Rom.8:28’e ait not.
1:2 Merhamet İnsanın kurtuluşunun dayanaklarından biri olan merhamet, aynı zamanda gündelik ihtiyacıdır. esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
1:3 Sevgili kardeşlerim Bkz. 17,20. ayetler. kutsallara Bkz. Rom.1:7 ve Ef.1:1’e ait notlar. ilk ve son kez emanet edilen iman Kesin ve değişmez olan Müjde’nin tüm içeriği söz konusudur (bkz. Giriş; 1Ti.4:6).
1:4 Tanrımız’ın lütfunu sefahate araç eden Bu sahte din öğretmenleri muhtemelen ya günahlarının Tanrı tarafından karşılıksız olarak bağışlanacağı ya da günahın Tanrı’nın lütfunu daha da çoğaltacağı (krş. Rom.5:20; Rom.6:1 ve ilgili not) gerekçesiyle, lütuf yoluyla kurtuluşun kendilerine günah işleme hakkı verdiğini ileri sürüyorlardı (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729). tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih’i yadsıyan Krş. 2Pe.2:1. tanrısızlar Bkz. 14-15,18. ayetler. yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır Tanrısızların yargılanacağına dair, EskiAntlaşma’da bulunan uyarılara veya Hanok’un peygamberliğine (14-15. ayetler) gönderme yapılmıştır. Yahuda, tanrısızların günahları yüzünden belirlenen yargının yaklaştığını (bkz. 2Pe.2:3) söylüyor da olabilir.
1:5 iman etmeyenleri... yok etti İsrail halkı, Tanrı’nın Kenan topraklarını kendisine vereceğine inanmamış, bu yüzden iman etmeyen tüm yetişkinler vaat edilen topraklara giremeden çölde ölmüştü (bkz. Say.14:29-30; Yas.1:32-36; Yas.2:15; 1Ko.10:1-5; 1Ko.10:5’e ait not; İbr.3:16-19 ve ilgili not).
1:6 Bkz. 2Pe.2:4’e ait not. Ayrıcalıklı konumlarını terk eden bazı melekler, Şeytan ve onun kötü melekleri (cinler) haline geldi (krş. Mat.25:41; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Melekler, s.1808). Bazı yorumculara göre, göksel konumlardan ayrılan bu melekler yeryüzüne inmiştir (bkz. Bilgi Kutusu:Şeytan, s.1385).
1:5-7 İlahi yargının üç örneği.
1:7 benzer biçimde Anlatılmak istenen, Sodom ve Gomora’nın günahının meleklerinki ile aynı olduğu değildir. Bu ifade, günahkârların yargı gününde ebedi mahkûmiyete uğrayacaklarının kesin olduğunu üçüncü kez vurgulamak üzere kullanılmıştır. sapıklığa Eşcinsel ilişkileri ifade eder (bkz. Yar.19:5 ve ilgili not). birer örnektir Tanrı, Sodom ve Gomora’yı yanan kükürt yağdırarak yok etmişti (Yar.19:24). Bu olay, yargı gününde görülecek ateşin ön habercisidir (bkz. Makale: Yargı, s.260).
1:8 gördükleri düşlere Buradaki “düş” sözcüğü, tanrısızların, ya vahiy olarak kabul ettikleri düşlerini ifade eder ya da kendi tutkularının etkisi altında kalıp hakikatten uzaklaşmaları anlamına gelir. öz bedenlerini kirletiyor Sodom ve Gomora’daki eşcinsel ilişkilere gönderme yapılıyor (bkz. 4,7. ayetler; 1Ko.6:9-10,1Ko.6:18 ve ilgili not). Rab’bin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara sövüyorlar Bkz. 2Pe.1:9-10’a ait not.
1:9 İ.S ilk asırlarda yaşamış olan kilise babaları denen din alimlerine göre bu sözler, Kutsal Yazılar listesinde yer almayan Musa’nınAntlaşması adlı kitaptan (yaklaşık olarak İS birinci yüzyıl) alıntılanmıştır. Yeni Antlaşma’da alıntı yapılan veya söz edilen öbür Kutsal Kitap dışı kaynaklar arasında Pavlus’un Aratus’tan (bkz. Elç.17:28 ve ilgili not), Menander’den (bkz. 1Ko.15:33 ve ilgili not) ve Epimenides’ten (bkz. Tit.1:12 ve ilgili not) alıntıları bulunmaktadır. Bu durum, yazarların bu alıntıları veya kaynakları tanrısal esin olarak kabul ettikleri anlamına gelmez. Yazar öğretileri başkalarına iletirken ele aldığı konu açısından yardımcı, onaylayıcı, açıklayıcı veya örnekleyici bulduğu alıntıları kullanabilir (bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Yazılar’ın Yetkisi, s.1795).
1:10 anlamadıkları her şeye Bkz. 2Pe.2:12’ye ait not; krş. 1Ko.2:14. akıldan yoksun hayvanlar gibi Bkz. 2Pe.2:12’ye ait not.
1:11 Yahuda imanlıları üç çeşit insan hakkında, EskiAntlaşma’da bulunan üç örnekle uyarır. Vay onların haline! Bkz. Mat.23:13-29 ; Makale: Yargı, s.260. Kayin’in yolundan Ruhsal kayıtsızlık (bkz. Yar.4:3-4’e ait not), kin ve cinayet (bkz. 1Yu.3:12). Balam’ı nkine İnsanı tüketen açgözlülük ve hırs (bkz. 2Pe.2:15’e ait not). Korah’ı nkine Korah, Tanrı’nın belirlediği yönetime karşı ayaklanmıştı (bkz. Say.16. bölüm). Yahuda’nın Korah’ı örnek göstermesinin amacı muhtemelen o günlerdeki sahte din öğretmenlerinin kilise yönetimine karşı ayaklanmalarıdır (krş. 3Yu.9-10).
1:12-13 Bu ayetlerdeki mecazlar sahte öğretmenlerin iddialı konuşmalarının ve vaatlerinin boşluğunu ve yararsızlığını betimler. Sevgi şölenlerinizde... kara lekedir Bkz. 2Pe.2:13’e ait not. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır Bkz. Hez.34:8-10. denizin azgın dalgaları Bkz. Yşa.57:20.
1:14-15 Adem’den sonraki altıncı kuşaktan olan Hanok Burada söz edilen, Kayin’in soyundan olan Hanok (Yar.4:17) değil, Şit’in soyundan olan Hanok’tur (Yar.5:18-24; 1Ta.1:1-3). Alıntı, Yaratılış 5. bölümdeki Hanok tarafından yazıldığı düşünülen, ancak yaklaşık İsa’nın doğumundan önceki dört yüz yıl içinde derlenen (Apokrifa’dan) Hanok’un Kitabı’ndan yapılmıştır. Hanok’un Kitabı, YeniAntlaşma döneminde oldukça saygın bir eserdi. Kutsal Yazılar listesinde yer almaması kitabın ruhsal gerçekleri içermediği anlamına gelmeyeceği gibi, Yahuda’nın bu kitaptan alıntı yapması da kitabın Tanrı esini olduğu anlamına gelmez (bkz. Giriş; 9. ayete ait not). İş te Rab... geliyor Yahuda alıntıyı Mesih’in dünyayı yargılamak üzere gelişinden söz etmek için kullanır (bkz. 2Se.1:6-10). onbinlerce kutsalıyla Meleklerle (bkz. Dan.4:13-17; 2Se.1:6-8). Bazı yorumcular bu “kutsallar”ın, göğe alınmış ve Rab ile birlikte gelecek olan imanlılar olduğunu düşünür (bkz. 1Se.4:13 ve ilgili not). tanrısızca... tanrısız Bu tekrarlama ve tarif edilen yargı sahnesiyle, özellikle 4. ayette söz edilen sahte din öğretmenlerinin yargılanacaklarını vurgulamak üzere yapılmıştır.
1:16 Bunlar Tanrı’nın lütfunu saptıran, Mesih’teki özgürlüğü, günah işleme özgürlüğü olarak öğreten sahte din öğretmenlerinden söz edilmektedir (10,12,14-15,19. ayetler; krş. 8. ayet; 1Pe.2:16 ve 2Pe.1:8’e ait notlar; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729).
1:17 elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın Bkz. Elç.20:29; 1Ti.4:1-3 ; 2Ti.1Ti.3:1-5; 2Pe.2:1-3; 2Pe.3:2-4.
1:18 Size demişlerdi ki Bu ifadenin Grekçesi, elçilerin bu sapkınların gelişi hakkında sürekli veya defalarca uyarıda bulunduğunu belirtir. Dünyanın son günlerinde Bkz. Yak.5:3. alay edenler 2Pe.3:3-4 ve Yahuda Mektubu’nda “alay edenler”, bencil tutkuları doğrultusunda yaşamını sürdürenleri tanımlamak üzere kullanılmıştır.
1:19 Kutsal Ruh’a sahip olmayan bir insan, açıkça kurtulmamış demektir (bkz. Rom.8:9). Yahuda bu sahte din öğretmenlerinin, imanlıları elçilerin öğretisinden uzaklaştırıp kendi etkileri altına almayı amaçladıklarını, ruhsallıkla hiçbir ilgilerinin olmadığını net bir dille belirtiyor.
1:20 tümden kutsal olan imanınızın Bkz. 3. ayete ait not. Kutsal Ruh’un yönetiminde Kutsal Ruh’un yönlendirişine uygun olarak ve Kutsal Ruh’un gücüyle (bkz. Rom.1:1-17 ; Gal.4:6; Gal.5:13-26; Ef.5:18 ve ilgili notlar).
1:21 sonsuz yaşama Bkz. Yu.3:15 ve ilgili not. kendinizi Tanrı’nın sevgisinde koruyun Tanrı, imanlıları kendi yüce sevgisinde korur (bkz. Rom.8:35-39 ve ilgili not); imanlılar O’nun bu koruyuculuğuna ve sevgisine daima güvenmelidir.
1:22 Kimi kararsızlara Muhtemelen, sahte din öğretmenlerinin etkisi altında kalanlardan söz edilmektedir.
1:23 kimini ateşten çekip kurtarın Yargı gününde yargının ateşine maruz kalacak eylemlerde bulunanları uyarmaya yönelik çağrı; burada hem yanlış öğretilerin etkisine kapılanlar hem de Mesih’in merhametine ihtiyaçları olan imanlı olmayan insanlar söz konusudur (bkz. Makale: Yargı, s.260; 1Ko.3:15 ve ilgili notlar). korkuyla merhamet edin Başkalarına merhamet gösterirken günahın çekiciliğine kapılıp tuzağa düşme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerektiğine yönelik uyarı (krş. Gal.6:1). günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin Hiçbir uyarıya kulak asmayan yozlaşmış kişilerin yaptıklarına ortak olmamakla ilgili bir uyarıdır.
1:24-25 Yahuda özellikle tanrısızlar ve onların karanlık işleriyle ilgili imanlılara uyarılarda bulunduğu mektubunu, Tanrı’nın imanlıları korumaya gücü yeten bir Tanrı olduğunu vurgulayarak bitirir.

Videolar

Yahuda Girişi

Genel Bakış: Bu mektup oldukça kısadır, kime ve ne zaman yazıldığı açıkça belirtilmez. Kendini «Yakup'un kardeşi» diye tanıtan yazarın İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot'la ilgisi yoktur. Mektubun, inananları, aralarına sızıp yanlış öğreti yayanlara karşı uyarmak için yazıldığı anlaşılıyor (4). Söz konusu uyarılarla Petrus'un İkinci Mektubu'nda geçen uyarılar arasında benzerlikler var (2Pe.2).

Mektubun İçeriği: Yahuda, «tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyan» bu kişilerin yaşamına ilişkin çok şey söylüyor (4). Kendi tutkularının peşinden giden bu adamlar, Tanrı lütfunu sefahate araç ederler1. Yakınıp söylenen (16), yerici (8-10) ve alaycı (17-19) kişilerdir. «Yalnız kendilerini besleyen çobanlar» gibi, amaçları sadece kazançtır2. Bölücüdürler (19) ve meyvesiz bir yaşam sürerler (12). Yahuda okuyucularına, Eski Antlaşma zamanında Tanrı'nın söz dinlemeyenleri cezalandırdığı gibi, yanlış öğreti yayan bu kişileri de cezalandıracağını hatırlatıyor (5-7, 13-15). Bu bağlamda, inanlıları gerçek iman uğrunda mücadeleye (3) ve kendilerini bu iman temeli üzerinde geliştirmeye (20)özendiriyor. Yoldan sapanları tekrar yola çekip kurtarmalarını istiyor (22-23). Mektubunu şu güvenceli sözlerle bitiriyor: «Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir»3.

Kuşkulandığımız öğreticilerle karşılaştığımızda Yahuda Mektubu bize yol gösterebilir. Mektupta sözü geçen günahların bu tür kişilerin yaşamında olup olmadığına bakmalıyız. İsa, «Onları meyvelerinden tanıyacaksınız» diyor (Mat.7:15-20).

Ana Hatlar:

1-3 Selamlar ve amaç
4-19 Yanlış öğreti yayanlar
20-25 Öğütler ve Tanrı'ya övgüler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 28

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş