2. Petrus 3:3-4

3-4 Öncelikle şunu bilmelisiniz: Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar, “Rab'bin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor” diyerek alay edecekler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:3-4 Dünyanın son günlerinde... türeyecek İsa bu sözleri söylerken o günler bir bakıma “gelecek” günler sayılıyordu. Buna göre söz konusu zamanın, Mesih’in yeryüzüne ilk gelişi ile başlayan dönemin tamamı (dolayısıyla bugünler) olduğu anlaşılır. Bir başlangıç ve hazırlık niteliğindeki Eski Antlaşma günleri ile kıyaslandığında bu günler son günlerdir (bkz. İbr.1:1-2’ye ait notlar). alaycı kişiler Büyük olasılıkla, ikinci bölümde söz edilen sahte din öğretmenleridir (krş. 2Pe.2:10,2Pe.2:18-19). Bu kişiler, yargı zamanının geleceğine ve hesap vereceklerine inanmayanlardır (bkz. Giriş). Atalarımızın ölümünden beri Ya ilk Hıristiyanlar (örn. İstefanos, Yuhanna’nın kardeşi Yakup ve ölen diğer imanlı önderler; krş. İbr.13:7 ve ilgili not) ya da EskiAntlaşma’da adı geçen önderler (bkz. Giriş). olduğu gibi duruyor Sahte öğretmenler, yaratılış döneminden veya kilise babalarının ölümünden sonra Tanrı’nın evrene müdahale etmediğini öğretiyor, İsa Mesih’in de hiçbir zaman dönmeyeceğini savunuyorlardı.

Videolar

2. Petrus Girişi

Genel Bakış: Elçi Petrus'un İkinci Mektubu'nu1 alanlar, Birinci Mektubu'nu alan Anadolu'daki inanlılarla aynı kişiler olabilir. Petrus mektubunu yazdığında yakında öleceğini biliyordu2. Mektubu ruhsal gerçekleri arkadaşlarına anımsatmak için yazıyor3. Amacı, öğretisini yazıya dökmektir. Böylelikle arkadaşları ölümünden sonra da bunu anımsayabilecekler4.

Bu mektupla Yahuda'nın Mektubu arasında benzerlikler var. Petrus'un yanlış öğreti yayanlara ilişkin öğretisini (2. bölüm) Yahuda'nın aynı konuya ilişkin öğretisiyle karşılaştırın (4-18).

Mektubun İçeriği: Petrus, mektubu alanlara Tanrı'nın neler sağladığını hatırlatmakla söze başlıyor5. Tanrı bize, kendi yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi vermiştir. Petrus, inanlıların geliştirmesini istediği yedi temel niteliği -erdem, bilgi, özdenetim, dayanma gücü, Tanrı yoluna bağlılık, kardeşseverlik ve sevgi- sıralayarak inanlıları gayretli olmaya özendiriyor6. Bildirisinin, uydurma masallara dayanmayıp peygamberlerin sözlerinden ve kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını altını çizerek belirtir. İsa ile birlikte dağa çıktığında İsa'nın görünümünün değiştiğini görmüş ve Tanrı'nın sesini işitmişti7.

Bunların yanısıra Kutsal Yazılar'ın kesinliğini de vurgular8. Okuyucularını yanlış öğreti yayanlara karşı uyarır9. Eski Antlaşma'dan örnekler vererek bu tür adamların uğrayacağı cezayı belirtir. Yaşamlarının, tıpkı öğretileri gibi kötülükle dolu olduğunu vurgular. Bu adamların İsa'nın ikinci gelişindeki gecikmeye ilişkin alaycı iddialarını yanıtlar10. Gecikme, kimsenin mahvolmasını istemeyen, ama herkesin tövbe etmesini dileyen Tanrı'nın sabrıyla açıklanır. Petrus inanlıları, Rab'bin gelişini bekler ve o günün yaklaşmasını çabuklaştırırken kutsal ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmeye çağırır11. Sonra Petrus, «sevgili kardeşimiz Pavlus'tan» övgüyle söz ediyor. Anlaşılan o ki, Petrus, Pavlus'un mektuplarını öbür Kutsal Yazılar'la aynı değerde buluyor12.

Ana Hatlar:

1:1-11 Gayretli olun
1:12-21 Petrus'un amacı ve yetkisi
2:1-20 Yanlış öğreti yayanlar
3:1-18 Rab'bin gelişi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş