2. Petrus 2

2
Yanlış Öğreti Yayanların Yıkımı
1Ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı; tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan Efendi'yi[a] bile yadsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. 2Birçokları da onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek. 3Açgözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz.
4Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu[b]. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar. 5 Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. Ama tanrısızların dünyasına tufanı gönderdiğinde, doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve yedi kişiyi daha korudu. 6 Sodom ve Gomora kentlerini yakıp yıkarak yargıladı. Böylece tanrısızların başına geleceklere bir örnek verdi. 7 Ama ilke tanımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan doğru adam Lut'u kurtardı. 8Çünkü onların arasında yaşayan bu doğru adam, görüp işittiği yasa tanımaz davranışlar yüzünden doğru yüreğinde her gün ıstırap çekerdi. 9-10Görülüyor ki Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları, özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir.
Bu küstah, dikbaşlı kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmazlar. 11Oysa melekler bile, güç ve kudrette daha üstün oldukları halde bu varlıkları Rab'bin önünde söverek yargılamazlar. 12Ama anlamadıkları konularda sövüp sayan bu kişiler, içgüdüleriyle yaşayan, yakalanıp boğazlanmak üzere doğan, akıldan yoksun hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar. 13Ettikleri haksızlığa karşılık zarar görecekler. Gündüzün zevk alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Birer leke ve yüzkarasıdırlar. Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar. 14Gözleri zinayla[c] doludur, günaha doymazlar. Kararsız kişileri ayartırlar. Yüreği açgözlülüğe alıştırılmış lanetli insanlardır. 15 Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beor oğlu Balam'ın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar. 16Balam işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek, insan diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığına engel oldu.
17Bu kişiler, susuz pınarlar, fırtınanın dağıttığı sis gibidirler. Onları koyu karanlık bekliyor. 18Çünkü yanlış yolda yürüyenlerden henüz kurtulanları, boş ve kurumlu sözler söyleyerek benliğin tutkularıyla, sefahatle ayartırlar. 19Onlara özgürlük vaat ederler, oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler. Çünkü insan neye yenilirse onun kölesi olur. 20Rab ve Kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla dünyanın çirkefliğinden kurtulduktan sonra yine aynı işlere karışıp yenilirlerse, son durumları ilk durumlarından beter olur. 21Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilen kutsal buyruktan geri dönmektense, bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu. 22 Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor: “Köpek kendi kusmuğuna döner”, “Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 sahte peygamberler Bkz. 1Kr.18:19; Yşa.9:13-17; Yer.5:31; Yer.14:14; Yer.23:30-32’ye ait notlar; Mik.3:5,Mik.3:7 ve ilgili notlar. aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi Yeni Antlaşma’da, hem o günlerde görülen hem de gelecekte ortaya çıkacak sahte din öğretmenleri hakkında çok sayıda uyarı yer alır (bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729; Mat.24:4-5,Mat.24:11; Elç.20:29-30; Gal.1:6-9; Flp.3:2; Kol.2:4,Kol.2:8,Kol.2:18-23; 2Se.2:1-3; 1Ti.1:3-7; 1Ti.4:1-3; 2Ti.1Ti.3:1-8; 1Yu.2:18-19,1Yu.2:22-23; 2Yu.7-11; Yah.3-4). kendilerini satın alan Efendi Rab İsa (bkz. Yah.4 ve ilgili not). Mesih’in ölümü, sahte din öğretmenlerinin günahının cezasını da ödemiştir ; ancak bu bedel, Mesih’e iman etmedikleri sürece onlar için geçerli olmayacaktır (bununla birlikte bu kişilerin en azından Rab’bi tanıdıklarını iddia ettikleri açıktır, bkz. 2Pe.2:20-22). yıkıcı öğretiler Kabul edenlerin ahlâksal ve ruhsal yıkımına neden olacak bölücü öğretiler. ani bir yıkım Hemen gerçekleşecek bir felaketten değil, öldüklerinde veya Rab’bin ikinci gelişinde başlarına gelecek ani mahvoluştan söz edilmektedir (krş. Mat.24:50-51; 2Se.1:9 ve ilgili not).
2:2 sefahatine Vicdanın utanç duygusunun engelleyici etkisinden yoksun, aşırı ahlâksızlık. gerçeğin yoluna Bkz. Mez.119:30. Hıristiyan inancı yalnızca doğru öğreti değil, aynı zamanda doğru yaşam tarzıdır (bkz. Yu.1:14-17; Yu.8:31-32; Yu.17:17; Ef.5:9; 2Yu.2-4).
2:3 Açgözlülüklerinden ötürü Sahte öğretiler yayanlar, bencil çıkarları uğruna inancı ticaret aracı yaparlar. uydurma sözlerle Bkz. 2Pe.1:16’ya ait not. çoktan beri verilmiş Onlarla ilgili yargı Eski Antlaşma döneminde açıklanmıştır (krş. 2Pe.2:4-9). yıkım da uyuklamaz Yıkımın hemen gerçekleşmemesi Tanrı’nın yargısından kurtulduklarını düşündürse de, üzerlerine gelecek yıkım mutlak bir gerçektir.
2:4 günah işleyen melekleri Bazı yorumcular bu günahın Yar.6:2’de söz edilen günah olduğuna inanır. Bu görüşe göre, melekler insan kızlarıyla evlenmiş ve doğan çocukları Nefiller olarak adlandırılmıştı (bkz. Yar.6:2,Yar.6:4 ve ilgili notlar). Bazıları da, bunlarınAdem ve Havva’dan önce Tanrı’ya isyan eden melekler (İblis, cinler ve kötü ruhlar) olduklarına inanır. onları cehenneme atıp Burada geçen sözcük, Grekler’e göre, kötü ruhların cezalandırılmak üzere gönderildiği yeri belirten “tartaros”tur. Bazı kötü melekler tutsak edilirken bazılarının cinler olarak Şeytan’a hizmet etmek üzere serbest bırakılmasının nedeni Kutsal Yazılar’da açıklanmamaktadır. karanlıkta zincire vurdu Bazı Grekçe elyazmalarında, “karanlık mağaralara kapattı” diye geçer. Yargılanıncaya Bkz. Va.20:11-15.
2:5 tanrısızların Bkz. Yar.6:5,Yar.6:11-12. doğruluk yolunu bildiren Sadece Nuh için yapılmış, Kutsal Yazılar’ın başka hiçbir yerinde bulunmayan bir tanımlama. Bununla birlikte, Josefus (Josefus’un Yahudiler’in Tarihi kitabı, 1.3.1), I. Clemens (7.6 ve 9.4) ve Sibylline Oracles (1.128-29) Nuh hakkında benzer tanımlamalar kullanmıştır. yedi kişiyi daha Nuh’un karısı, üç oğlu ve üç gelini (Nuh sekizinci kişiydi; bkz. 1Pe.3:20).
2:6 Sodom ve Gomora kentlerini... yargıladı Bkz. Yar.19. bölüm.
2:7 sefih yaşayışından azap duyan Bkz. Yar.19. bölüm. Sadece bu ayetlerde Lut’un Sodom ve Gomora hakkında hissettiklerinden söz edilir.
2:4-8 Tanrı’nın, yolunda yürüyenleri kurtaracağını ve kötüleri yok edeceğini gösteren üç örnek.
2:8 doğru adam... doğru yüreğinde Bkz. Mat.1:19’a ait not.
2:9-10 Lut’un günahkârlar arasındayken de yüreğini doğru yolda tutmak için gösterdiği gayretten ötürü Rab’bin merhametini görmesi, yanlış öğretiler yayanlar arasında gerçeğe bağlı kalmaya gayret gösteren imanlılar için cesaret verici bir örnektir. özellikle Petrus’un zamanındaki sapkınların, iki temel sebep yüzünden yargılanacakları kesindir: (1) Cinselliğe aşırı düşkünlükleri (bkz. 2Pe.2:18; 2Pe.1:4; 2Pe.3:3) ve (2) Tanrı’nın yetkisini küçümsemeleri. yüce varlıklara sövmekten korkmazlar Krş. Yah.8-10.
2:11 melekler bile... söverek yargılamazlar İmanlılardan daha üstün güce sahip olmalarına rağmen.
2:12 anlamadıkları konularda Petrus’un söz ettiği sapkın öğretiyi savunanlar kendilerinin özel bir bilgiye sahip olduklarını iddia etmektedir (bkz. Giriş).
2:13 Gündüzün zevk âlemleri Bkz. 1Se.5:7. Putperestler bile ahlâksızlıklarını gizli tutarken, bu sapkınlar utanç verici eylemlerini herkesin önünde yapmaktan kaçınmıyorlardı. Sizinle... zevk alırlar Burada muhtemelen Yah.12’deki “sevgi şölenleri”nden söz edilmektedir. Sahte din öğretmenleri, Rab’bin Sofrası’nı anarken bir arada yenen kardeşlik yemeğine de katılıyordu. Hatta içki âlemlerini de bu kutsal törenlere taşıyor ve ahlâk dışı davranışlarından zevk alıyorlardı (krş. 1Ko.11:17-22, 27-34; 1Ko.11:20-22’ye ait notlar).
2:14 zinayla Grekçe’den birebir çevirisi: “zina yapan kadınla”. Gözleri zinayla doludur Sürekli şehvet dolu hayaller kurarlar. Kararsız kişileri ayartırlar “Ayartmak” sözcüğünün Grekçesi (deleazo), yem ve olta ile balık yakalamaya çalışan balıkçıyı betimler (krş. Yak.1:14 ve ilgili not).
2:15 Beor oğlu Balam’ın yolunu Bkz. Say.22-24. bölümler. Balam, Tanrı tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, İsrail’i lanetlemeye ayartıldı ; Balak’ın kendisine teklif ettiği paraya tamah etti. Bu sahte din öğretmenleri de, benzer bir hırsla saf dinleyicilerinden para sızdırmaya çalışıyordu.
2:17 susuz pınarlar... fırtınanın dağıttığı sis Sahte din öğretmenleri “tatmin edici bir gerçek” vaat ederler ama aslında sunduklarının hiçbir yararı yoktur. koyu karanlık Bkz. Makale: Yargı, s.260; Cennet, Cehennem, s.1898.
2:18 henüz kurtulanları Yozlaşmış sahte din öğretmenleri, henüz ruhsal direnç kazanmamış yeni imanlıları avlamaya çalışırlar. boş ve kurumlu sözler Yeni imanlıları etkileyebilecek, ama ruhsal bakımdan hiçbir yararı olmayan sözler. ayartırlar Bkz. 2Pe.1:14’e ait not.
2:19 İmanlıların arasındaki sahte din öğretmenleri ahlâksızlığı özgürlük olarak gösteriyorlardı (krş. 1Ko.6:12-13; Gal.5:13). Oysa iman ederek günahın mahkûmiyetinden ve günaha tutsaklıktan özgür kılınmışken tekrar ahlâksız bir yaşama dönmek, imanlıları tekrar günaha köle ediyordu.
2:20 dünyanın çirkefliğinden kurtulduktan sonra Eğer burada sahte din öğretmenlerinden söz ediliyorsa, bu kişilerin Mesih’i bir ş ekilde biliyor olmalarının en azından yaşam tarzlarında olumlu bir değişiklik yarattığı ima edilir. Gerçek imanlılardan söz ediliyorsa, Tanrı yolunda bir yaşam sürmeyi seçtikleri dönem söz konusudur.
2:21 kutsal buyruktan Tanrı’nın önünde nasıl doğru bir yaş ama kavuşulacağını açıklayan Müjde (krş. Yah.3’e ait not). bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu Hıristiyanlık, ilk dönemlerinde “yol” olarak bilinmekteydi (bkz. Elç.9:2 ve ilgili not). Doğru yolu (Yu.14:6) bilmek kişinin sorumluluğunu artırır ; bu yolu bilip de reddedenlerin sonu önceki durumlarından daha kötü olacaktır (Mat.12:43-45).
2:20-22 Bazı yorumculara göre bu ayetler, kurtuluşun (bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716) yitirilebileceğini anlatmaktadır; buna göre burada söz edilen insanlar, ahlâksızlığa geri dönerek kurtuluşlarını yitirmişlerdir. Bazı yorumculara göre ise bu ayetlerde söz edilen kişiler, ikinci bölümde söz edilen sahte din öğretmenleridir. Bu öğretmenlerin dış görünüşlerine veya iddialarına karşın (2Pe.2:20-21) yaydıkları yanlış öğretileri ve ahlâksız yaşamları (2Pe.2:10-16), yüreklerinin aslında hiç değişmediğini (2Pe.2:22 ve ilgili not) ve hâlâ günahın köleleri olduklarını göstermektedir (2Pe.2:17-19).
2:22 Söz edilen kişilerdeki değişim yürekten kaynaklanmıyordu.

Videolar

2. Petrus Girişi

Genel Bakış: Elçi Petrus'un İkinci Mektubu'nu1 alanlar, Birinci Mektubu'nu alan Anadolu'daki inanlılarla aynı kişiler olabilir. Petrus mektubunu yazdığında yakında öleceğini biliyordu2. Mektubu ruhsal gerçekleri arkadaşlarına anımsatmak için yazıyor3. Amacı, öğretisini yazıya dökmektir. Böylelikle arkadaşları ölümünden sonra da bunu anımsayabilecekler4.

Bu mektupla Yahuda'nın Mektubu arasında benzerlikler var. Petrus'un yanlış öğreti yayanlara ilişkin öğretisini (2. bölüm) Yahuda'nın aynı konuya ilişkin öğretisiyle karşılaştırın (4-18).

Mektubun İçeriği: Petrus, mektubu alanlara Tanrı'nın neler sağladığını hatırlatmakla söze başlıyor5. Tanrı bize, kendi yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi vermiştir. Petrus, inanlıların geliştirmesini istediği yedi temel niteliği -erdem, bilgi, özdenetim, dayanma gücü, Tanrı yoluna bağlılık, kardeşseverlik ve sevgi- sıralayarak inanlıları gayretli olmaya özendiriyor6. Bildirisinin, uydurma masallara dayanmayıp peygamberlerin sözlerinden ve kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını altını çizerek belirtir. İsa ile birlikte dağa çıktığında İsa'nın görünümünün değiştiğini görmüş ve Tanrı'nın sesini işitmişti7.

Bunların yanısıra Kutsal Yazılar'ın kesinliğini de vurgular8. Okuyucularını yanlış öğreti yayanlara karşı uyarır9. Eski Antlaşma'dan örnekler vererek bu tür adamların uğrayacağı cezayı belirtir. Yaşamlarının, tıpkı öğretileri gibi kötülükle dolu olduğunu vurgular. Bu adamların İsa'nın ikinci gelişindeki gecikmeye ilişkin alaycı iddialarını yanıtlar10. Gecikme, kimsenin mahvolmasını istemeyen, ama herkesin tövbe etmesini dileyen Tanrı'nın sabrıyla açıklanır. Petrus inanlıları, Rab'bin gelişini bekler ve o günün yaklaşmasını çabuklaştırırken kutsal ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmeye çağırır11. Sonra Petrus, «sevgili kardeşimiz Pavlus'tan» övgüyle söz ediyor. Anlaşılan o ki, Petrus, Pavlus'un mektuplarını öbür Kutsal Yazılar'la aynı değerde buluyor12.

Ana Hatlar:

1:1-11 Gayretli olun
1:12-21 Petrus'un amacı ve yetkisi
2:1-20 Yanlış öğreti yayanlar
3:1-18 Rab'bin gelişi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş