Ester 1

1
Ahaşveroş'un Şölenleri
1 Ahaşveroş[a] Hoddu'dan Kûş'a[b] uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilin kralıydı. 2O sırada ülkeyi Sus Kalesi'ndeki tahtından yönetiyordu. 3Krallığının üçüncü yılında bütün önderlerinin ve görevlilerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordu komutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı. 4Ahaşveroş tam yüz seksen gün süren şenliklerle krallığının sonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini ve yüceliğini gösterdi.
5Bunun ardından, sarayının avlusunda küçük büyük ayırmadan, Sus Kalesi'nde bulunan bütün halka yedi gün süren bir şölen verdi. 6Mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert kumaşlar asılmıştı. Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti. 7Sarayın en iyi şarabı kralın cömertliğine yaraşır biçimde bol bol ve her biri değişik altın kupalar içinde sunuluyordu. 8Kralın buyruğu uyarınca, konuklar içki içmeye zorlanmadı. Kral saray hizmetkârlarına konukların dileklerini yerine getirmeleri için buyruk vermişti.
Kraliçe Vaşti'nin Tacını Yitirmesi
9O sırada Kraliçe Vaşti de Kral Ahaşveroş'un sarayındaki kadınlara bir şölen veriyordu.
10-11Yedinci gün, şarabın etkisiyle keyiflenen Kral Ahaşveroş, hizmetindeki yedi haremağasına –Mehuman, Bizta, Harvona, Bigta, Avagta, Zetar ve Karkas'a– Kraliçe Vaşti'yi başında tacıyla huzuruna getirmelerini buyurdu. Kraliçe Vaşti güzeldi. Kral halka ve önderlere onun ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyordu. 12Ama Kraliçe Vaşti haremağalarının kraldan getirdiği buyruğu reddedip gitmedi. Bunun üzerine kral çok kızdı, öfkesinden küplere bindi.
13Kral yasaları[c] bilen bilge kişilerle görüştü. Çünkü kralın, yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi. 14Kendisine en yakın olan Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena ve Memukan onunla yüzyüze görüşebiliyorlardı. Pers ve Med İmparatorluğu'nun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi.
15Kral Ahaşveroş onlara, “Kralın haremağaları aracılığıyla gönderdiği buyruğa uymayan Kraliçe Vaşti'ye yasaya göre ne yapmalı?” diye sordu.
16Memukan, kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi: “Kraliçe Vaşti yalnız krala karşı değil, bütün önderlere ve kralın bütün illerindeki halklara karşı suç işledi. 17Bütün kadınlar, kraliçenin davranışıyla ilgili haberi duyunca, ‘Kral Ahaşveroş Kraliçe Vaşti'nin huzuruna getirilmesini buyurdu, ama kraliçe gitmedi’ diyerek kocalarını küçümsemeye başlayacaklar. 18Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medli soylu kadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Bu da alabildiğine kadınların küçümsemesine, erkeklerin de öfkelenmesine yol açacak. 19Kral uygun görüyorsa ferman çıkarsın; bu ferman Persler'le Medler'in değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vaşti bir daha Kral Ahaşveroş'un huzuruna çıkmasın ve kral ondan daha iyi birini kraliçeliğe seçsin. 20Kralın fermanı büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca, ister soylu ister halktan olsun, bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir.”
21Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral, Memukan'ın önerisine uyarak, 22krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Ahaşveroş Farsçası Khşayarşan olan adın Grek alfabesi ile yazılmış şekli. Kserkses diye de bilinir.Ahaşveroş, babası Darius’un ardından tahta geçti ve İÖ 486-465 yılları arasında yüz yirmi yedi il üzerinde hüküm sürdü (bkz. Est.8:9). Hoddu’dan Kûş’a Bugünkü Pakistan’dan Sudan’a. ilin Grek tarihçi Herodot (3.89), Ahaşveroş’un babası Darius’un Pers İmparatorluğu’nu yirmi satrapa böldüğünü kaydeder (bkz. Est.3:12; Est.8:9; Est.9:3). İller, satraplardan daha küçük idari birimlerdi.
1:2 Sus Pers krallarının kışlık konutu bu kentteydi (bkz. Ezr.4:9 ve ilgili not). Öbür üç başkentAhmeta (bkz. Ezr.6:2 ve ilgili not), Babil ve Persepolis’ti (krş. Dan.8:2 ; Neh.1:1). Sus Kalesi’ndeki Güçlendirilmiş kale saray. Est.3:15 ve Est.8:14-15 ayetlerinde, kentten ayrı olarak ifade edilmektedir.Ahaşveroş, saray yapılarında geniş kapsamlı yenileme çalışmaları yaptı.
1:3-4 İÖ 483-482 yılları. Katılan kişiler ve şölenin uzunluğu, toplantının İÖ 482-479 yıllarında Grekler’e karşı düzenlenecek ve felaketle sonuçlanacak saldırıyı tasarlamak amacıyla yapıldığı izlenimini uyandırır. Tarihçi Herodot da (7.8) büyük olasılıkla bu toplantıyı tasvir etmektedir.
1:9 Kraliçe Vaşti İÖ 484-483’ te azledilmiş ve 479-478’ de yerine Ester kraliçe olmuştur (Est.2:16-17). Grek tarihçiler Ahaşveroş’un kraliçesini,Amestris olarak adlandırır; onunAhaşveroş’un krallığının ilk dönemindeki etkisinden ve ardından oğlu Artahş asta’nın krallığı döneminden kendi ölümüne (İÖ yaklaşık 424) dek süren dönem boyunca (Ezr.7:1,Ezr.7:7,Ezr.7:11-12,Ezr.7:21; Ezr.8:1; Neh.2:1; Neh.5:14; Neh.13:6) ana kraliçe olarak etkisinden söz ederler. Anlaşılan Vaşti, Ester’in ölümünün veya gözden düşmesinin ardından, gücünü tekrar elde edebilmiş ve oğlu üzerinde etki sahibi olmuştur.
1:13-14 Ezr.7:14 ve Grek tarihçi Herodot, krala yakın yedi kişinin danışmanlık görevi yaptığını belirtir.
1:13 yasaları İbranice’den birebir çevirisi: “zamanları”.
1:19 değişmeyen yasalarına Bkz. Est.8:8 ; krş. Dan.6:8; 12. bölüm. bir daha KralAhaşveroş’un huzuruna çıkmasın Belirlenen ceza, işlenen suça uygundur: Kralın huzuruna çıkmayı reddeden Vaşti, bir daha kralın huzuruna çıkamayacaktır. Bu olaydan itibaren Ester Kitabı boyunca kendisinden “kraliçe” olarak söz edilmez.
1:22 Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu... vurgulandı İbranice’den, “her erkek kendi evinin egemeni olacak ve evinde onun dili konuşulacak” diye de çevrilebilir. Öbür halklardan olanlarla yapılan evliliklerde, erkeğin konuştuğu dilin kullanılması onun evdeki egemenliğinin bir göstergesi olacaktı (bkz. Neh.13:23-25).

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş