Ester 8

8
Yahudiler Kurtuluyor
1O gün Kral Ahaşveroş Yahudi düşmanı Haman'ın malını mülkünü Kraliçe Ester'e verdi. Ester'in Mordekay'a yakınlığını açıklaması üzerine Mordekay kralın huzuruna kabul edildi. 2Kral, Haman'dan geri almış olduğu mühür yüzüğünü parmağından çıkarıp Mordekay'a verdi. Ester de onu Haman'ın malının mülkünün yöneticisi atadı.
3Ester yine kralla görüştü. Ağlayarak onun ayaklarına kapandı. Agaklı Haman'ın Yahudiler'e karşı kurduğu düzene ve kötü tasarıya engel olması için yalvardı. 4Kral altın asasını Ester'e doğru uzatınca Ester ayağa kalkıp kralın önünde durdu 5ve şöyle dedi: “Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa, benden hoşlanıyorsa ve dileğimi uygun buluyorsa, Agaklı Hammedata oğlu Haman'ın krallığın bütün illerinde yaşayan Yahudiler'in yok edilmesini buyurmak için yazdırdığı mektupları yazılı olarak geçersiz kılsın. 6Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım? Soydaşlarımın öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım?”
7Kral Ahaşveroş, Kraliçe Ester'e ve Yahudi Mordekay'a, “Bakın” dedi, “Haman'ın malını mülkünü Ester'e verdim ve Yahudiler'i yok etmeyi tasarladığı için Haman'ı darağacına astırdım. 8Ama kral adına yazılmış ve onun yüzüğüyle mühürlenmiş yazıyı kimse geçersiz kılamaz. Bunun için, uygun gördüğünüz biçimde kral adına Yahudi sorunu konusunda şimdi siz yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin.”
9Bunun üzerine üçüncü ay olan Sivan ayının yirmi üçüncü günü kralın yazmanları çağrıldı. Mordekay'ın buyurduğu her şey, Hoddu'dan Kûş'a[a] dek uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilde yaşayan Yahudiler'e, satraplara, vali ve önderlere yazıldı. Her il için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı. Yahudiler'e de kendi alfabelerinde ve kendi dillerinde yazıldı. 10Mordekay Kral Ahaşveroş adına yazdırdığı mektupları kralın yüzüğüyle mühürledi ve kralın hizmetinde kullanılmak üzere yetiştirilen atlara binmiş ulaklarla her yere gönderdi.
11Kral mektuplarda Yahudiler'e bütün kentlerde toplanma ve kendilerini koruma hakkını veriyordu. Ayrıca kendilerine, çocuklarına ve kadınlarına saldırabilecek herhangi bir düşman halkın ya da ilin silahlı güçlerini öldürüp yok etmelerine, kökünü kurutmalarına ve mallarını mülklerini yağmalamalarına izin veriyordu. 12Bu izin Kral Ahaşveroş'un bütün illerinde tek bir gün –on ikinci ayın, yani Adar ayının on üçüncü günü– geçerli olacaktı. 13Bütün halklara duyurulan bu fermanın metni her ilde yasa yerine geçecekti. Böylece Yahudiler belirlenen gün düşmanlarından öç almaya hazır olacaklardı.
14Kralın hizmetindeki atlara binen ulaklar, kralın buyruğuna uyarak hemen dörtnala yola koyuldular. Ferman Sus Kalesi'nde de okundu.
15Mordekay, lacivert ve beyaz bir krallık giysisiyle, başında büyük bir altın taç ve sırtında ince ketenden mor bir pelerinle kralın huzurundan ayrıldı. Sus Kenti sevinç çığlıklarıyla yankılandı. 16Yahudiler için aydınlık ve sevinç, mutluluk ve onur dolu günler başlamıştı. 17Kralın buyruğu ve fermanı ulaştığı her ilde ve her kentte Yahudiler arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenler düzenlendi, bir bayram havası doğdu. Ülkedeki halklardan çok sayıda kişi Yahudi oldu; çünkü Yahudi korkusu hepsini sarmıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-17 Est.3:1-4:3 ayetlerinde kullanılan ifade tarzı tekrarlanarak durumun tersine dönüşü vurgulanır.
8:1 Haman’ın malını mülkünü Kraliçe Ester’e verdi Tarihçi Herodot (3.128-129) ve Josefus ( Yahudiler’in Tarihi kitabı, 11.17) yazılarında bir hainin servetinin kraliyet ailesine iadesinden söz eder.
8:2 Krş. Est.3:10-11. Kralın, yüzüğünü Haman’a vermesi paraların da Haman’da kalabileceği anlamına geliyordu. Mordekay, Haman’ın hem makamına hem de servetine sahip olmuştu.
8:3-6 Ester ve Mordekay güvendeydi (Est.7:4-8:2), ancak değiştirilemez nitelikteki ferman Yahudiler için hâlâ bir tehditti.
8:3 Agaklı Bkz. Est.3:1’e ait not.
8:5 hoşnutsa Bkz. Est.4:11; Est.5:2.
8:6 Krş. Yar.44:34; bkz. Est.2:3-4’e ait not.
8:8 ş imdi siz yazın Bkz. Est.1:19 ve ilgili not; krş. Dan.6:8,Dan.6:12,Dan.6:15. Haman’ın önceki fermanı (Dan.3:12; krş. Dan.6:7-9) geçersiz kılınmayacak (bkz. Est.9:2-3’e ait not) ama fermanın aksini buyuran başka bir ferman yayınlanacaktır (krş. Dan.6:25-27).
8:9-13 Krş. Est.3:12-14. Yıkımın boyutu, daha önceAmalekliler hakkında verilen buyruğa hemen hemen denkti (bkz. Est.3:13’e ait not).
8:9 Krş. Est.1:1’e ait not. üçüncü ay... yirmi üçüncü gün Ahaşveroş’un krallığının on ikinci yılı, yani İÖ 25 Haziran 474 ; Haman’ın çıkarttığı fermanın ilanından iki ay on gün sonrası (bkz. Est.3:12’ye ait not).
8:12 on ikinci ayın... on üçüncü günü İÖ 7 Mart 473 (bkz. Est.3:13 ve ilgili not). Bu ilk Purim kutlamasından on beş yıl sonra, İÖ 458’ de Ezra Yeruşalim’in yolunu tutacaktı (Ezr.7:9).
8:14-17 Krş. Est.3:15-4:3.
8:15 krallık giysisiyle Bkz. Est.1:6-8’ e ait not. Mordekay ikinci kez resmi olarak görevlendiriliyor (bkz. Est.6:7-11).

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş