Ezra 1

1
Koreş'in Duyurusu
(2Ta.36:22-23)
1 Pers Kralı Koreş'in[a] krallığının birinci yılında RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu:
2 “Pers Kralı Koreş şöyle diyor: ‘Göklerin Tanrısı RAB yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'nde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. 3Aranızda O'nun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'ne gidip İsrail'in Tanrısı RAB'bin, Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'nı yeniden yapsınlar. 4Krallığımda yaşayan yerliler, sürgün oldukları yerlerde sağ kalmış olanlara altın, gümüş, mal ve hayvanlar sağlamakla birlikte Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'na gönülden sunular sunsun.’ ”
Sürgündekilerin Yeruşalim'e Dönüşü
5Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları, kâhinler, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes, RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti. 6Komşuları gönülden verdikleri armağanların yanısıra, altın, gümüş kaplar, mal, hayvan ve değerli armağanlarla onları desteklediler. 7-8Pers Kralı Koreş de Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki RAB'bin Tapınağı'ndan alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı. Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirterek sayımını yaptırdı ve Yahuda önderi Şeşbassar'a verdi.
9Sayım sonucu şuydu:
30 altın leğen,
1 000 gümüş leğen,
29 tas,
1030 altın tas
ve birbirinin benzeri 410 gümüş tas,
1 000 parça değişik kap.
11Altın ve gümüş eşyaların toplamı 5 400 parçaydı. Sürgünler Babil'den Yeruşalim'e dönerken Şeşbassar bunların hepsini birlikte getirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-3 Bkz. Giriş; Yazar.
1:1 birinci yılında Koreş’in, İÖ Ekim 539’da Babil’i ele geçirdikten sonra 538 yılının Mart ayında başlayan Babil üzerindeki egemenliğinin birinci yılı. Pers İmparatorluğu’nun kurucusu Koreş, Persler üzerinde 559-530 yıllarında hüküm sürmüştür (bkz. Yşa.44:28; Yşa.45:1). RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla Peygamber Yeremya, yetmiş yıl sürecek Babil sürgününü önceden bildirmişti (bkz. Yer.25:11-12; Yer.29:10 ve ilgili notlar). İsrail halkı ilk olarak Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılı olan İÖ 605’ te sürgüne gönderilmiş (bkz. Dan.1:1 ve ilgili not) ve yaklaşık yetmiş yıl sonra, 538 yılında, ülkeye (İsrail’e) geri dönmeye başlamıştı.
1:2-6 Pers imparatorlarının hâkimiyetlerine aldıkları halklara yönelik politikasıAsur ve Babilliler’inkinden çok farklıydı; fethettikleri halklara hoşgörülü davranarak özgürce tapınmalarına ve sürgündekilerin kendi topraklarına dönüp yıkılmış kentleri (tapınakları dâhil) onarmalarına izin vererek hem bu halkların yaşadığı yerlerde isyan çıkmasını engelleyeceklerini hem de o halkların tapındığı ilahların beğenisini kazanacaklarını düşünüyorlardı.
1:2-4 Koreş’in fermanı İsrailliler’in dili olan İbranice’de yazılmıştır. Halbuki Ezr.6:3-5’ te sözü edilen ferman, arşiv dili olanAramice’de yazılmıştır.
1:2 Göklerin Tanrısı ‘En büyük ilah’ anlamındadır. Persler fethettikleri halkların ilahlarını böyle tanımlıyor, bu ilahların yardımıyla savaşlarda zafer kazanacaklarına inanarak onların beğenisini kazanmaya çalışıyorlardı (bkz. Dan.2:18’e ait not). Yeruşalim... tapınak Ezra ve Nehemya kitaplarının ana temalarını oluştururlar.
1:4 gönülden sunular Hem Tanrı’nın tapınağının yeniden kurulması ve tapınağa ait hizmetlerin yeniden başlatılması hem de halkın gereksinimlerinin karşılanması açısından önemli bir bağış (bkz. Ezr.2:68; Ezr.3:5; Ezr.8:28).
1:5 Yahuda ve Benyamin Yahuda Krallığı’nın iki büyük oymağı. boy başları Bkz. Ezr.10:16.
1:7-8 Savaşta galip gelenlerin, fethettikleri kentlerin ilahlarına üstün geldiklerini (krş. Hak.11:21’e ait not) göstermek amacıyla putlarını götürmeleri gelenekti. İsrailliler’in puta tapması yasak olduğu için tapınakta RAB’bi simgeleyen resim veya heykel yoktu (bkz. Çık.20:4) ; Nebukadnessar sadece tapınaktaki eşyalarla yetinmek zorunda kalmıştı. Şeşbassar Bir Babilli adı olmasına rağmen Şeşbassar, büyük olasılıkla Samiriye satrapının yönetimi altında Yahuda vali yardımcısı olarak hizmet etmiş bir Yahudi memurdu (bkz. Ezr.5:14). Bazı yorumcular, Yahudi Tarihçi Josefus’un yazılarına dayanarak (Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 11.1.3) ve bazı ayetleri karşılaştırarak (krş. Ezr.5:14 ile Hag.1:1; Hag.2:2; Ezr.3:2-8; Ezr.5:16 ile Hag.1:14-15; bkz. Zek.Hag.4:6-10) Şeşbassar ile Zerubbabil’in aynı kişi olduğunu, bazıları Apokrifa’daki 1 Esdras Hag.6:18’e dayanarak bunların farklı kişiler olduğunu, bazıları ise, Şeşbessar’ın Kral Yehoyakin’in dördüncü oğlu olan Şenassar (1Ta.3:18) olduğunu savunur ki buna göre Zerubbabil Şeşbessar’ın yeğenidir (krş. Ezr.3:2 ile 1Ta.3:17-18).
1:9-11 Asurlu ve Babilli savaşçıların getirdiği ganimetlerin envanteri yazmanlar tarafından tutulurdu. 9-10. ayetlerdeki rakamların toplamı, Ezr.1:11’deki 5 400 değil, 2 499’ dur. Bu toplamada, yalnızca büyük ve daha değerli kaplar dikkate alınmış olmalıdır.
1:11 Yaklaşık 1.500 km olan bu yol o çağın imkanlarıyla yaklaşı k dört ayda katedilebilirdi (Ezr.7:8-9).

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş