Ezra 8

8
Ezra ile Yeruşalim'e Dönenlerin Listesi
1Artahşasta'nın krallığı döneminde ben Ezra'yla birlikte Babil'den dönen boy başlarının ve onlarla birlikte kayıtlı olanların listesi:
2Pinehasoğulları'ndan Gerşom,
İtamaroğulları'ndan Daniel,
Davutoğulları'ndan Hattuş.
3Şekanyaoğulları'ndan, Paroşoğulları'ndan Zekeriya ve onunla birlikte bu boydan kaydedilen 150 erkek.
4Pahat-Moavoğulları'ndan Zerahya oğlu Elyehoenay ve onunla birlikte 200 erkek.
5Yahaziel oğlu Şekanya'nın oğullarından 300 erkek.
6Adinoğulları'ndan Yonatan oğlu Ebet ve onunla birlikte 50 erkek.
7Elamoğulları'ndan Atalya oğlu Yeşaya ve onunla birlikte 70 erkek.
8Şefatyaoğulları'ndan Mikael oğlu Zevadya ve onunla birlikte 80 erkek.
9Yoavoğulları'ndan Yehiel oğlu Ovadya ve onunla birlikte 218 erkek.
10Yosifya oğlu Şelomit'in oğullarından 160 erkek.
11Bevayoğulları'ndan Bevay oğlu Zekeriya ve onunla birlikte 28 erkek.
12Azgatoğulları'ndan Hakkatan oğlu Yohanan ve onunla birlikte 110 erkek.
13Adonikam'ın küçük oğullarından adları Elifelet, Yeiel, Şemaya olanlar ve onlarla birlikte 60 erkek.
14Bigvayoğulları'ndan Utay, Zakkur ve onlarla birlikte 70 erkek.
Yeruşalim'e Dönüş
15Onları Ahava Kenti'ne doğru uzanan kanalın yanına topladım. Orada üç gün konakladık. Halkın ve kâhinlerin arasında yoklama yaptığımda orada Levililer'den kimse olmadığını gördüm. 16Bunun üzerine Eliezer, Ariel, Şemaya, Elnatan, Yariv, Elnatan, Natan, Zekeriya, Meşullam adındaki önderleri, Öğretmen Yoyariv'i ve Elnatan'ı çağırttım. 17Sonra onları Kasifya'da bulunan Önder İddo'ya gönderdim. İddo'ya ve tapınak görevlisi olan kardeşlerine neler söylemeleri gerektiğini bildirdim. Öyle ki, bize Tanrımız'ın Tapınağı'nda görev yapacak adamlar göndersinler. 18Tanrımız'ın iyiliği sayesinde İsrail oğlu Levi oğlu Mahlioğulları'ndan Şerevya adında bilge bir kişiyi bize gönderdiler. Kendisiyle birlikte oğulları ve kardeşleri toplam on sekiz kişi geldi. 19Haşavya'yı, Merarioğulları'ndan Yeşaya'yı ve kardeşleriyle oğullarını, toplam yirmi kişiyi de gönderdiler. 20Ayrıca Levililer'e yardım etmek üzere Davut'la görevlilerinin atadığı tapınak görevlilerinden iki yüz yirmi kişi gönderdiler. Hepsinin adı listeye yazılmıştı.
21Tanrımız'ın önünde alçakgönüllü davranmak, O'ndan kendimiz, çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzere orada, Ahava Kanalı yanında oruç ilan ettim. 22Yolculuğumuz sırasında herhangi bir düşmandan bizi korumaları için, kraldan asker ve atlı istemeye utanıyordum. Çünkü krala, “Tanrımız kendisine yönelenlerin hepsine iyilik eder, ama kızgın öfkesi kendisini bırakanların üzerindedir” demiştik. 23Oruç tuttuk ve bu konuda Tanrımız'a yakardık. O da yakarışımızı yanıtladı.
24Şerevya, Haşavya ve kardeşlerinden on kişiyle birlikte on iki önde gelen kâhin seçtim. 25Kralın, danışmanlarının, komutanlarının ve orada bulunan İsrailliler'in Tanrımız'ın Tapınağı'na bağışladığı altını, gümüşü, kapları tartıp onlara verdim. 26Tartıp verdiklerim şunlardır:
650 talant[a] gümüş,
100 talant[b] gümüş kap,
100 talant altın,
27bin dariklik[c] yirmi altın tas ve altın kadar değerli, kaliteli, parlak tunçtan iki kap.
28Onlara, “Siz RAB için kutsalsınız, bu kaplar da öyle” dedim, “Altın ve gümüş, atalarınızın Tanrısı RAB'be gönülden sunulan sunudur. 29RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nın odalarında, önde gelen kâhinlerin, Levililer'in, İsrail'in boy başlarının önünde tartıncaya dek bunları iyi koruyun.” 30Böylece kâhinlerle Levililer Yeruşalim'e, Tanrımız'ın Tapınağı'na götürülmek için tartılan altını, gümüşü, kapları aldılar.
31Birinci ayın on ikinci günü Yeruşalim'e gitmek üzere Ahava Kanalı'ndan ayrıldık. Tanrımız'ın eli üzerimizdeydi; yol boyunca düşmandan, pusuya yatanların saldırısından bizi korudu. 32Sonunda Yeruşalim'e vardık. Orada üç gün kaldık.
33Dördüncü gün, Tanrımız'ın Tapınağı'na gidip altını, gümüşü, kapları tarttık ve Uriya oğlu Kâhin Meremot'a verdik. Pinehas oğlu Elazar, Levili Yeşu oğlu Yozavat ve Binnuy oğlu Noadya da onunla birlikteydi. 34Her şey sayıldı, tartıldı; tartılanların tümü anında kayda geçirildi.
35Sürgünden dönenler İsrail'in Tanrısı'na yakmalık sunular sundular: Bütün İsrail için on iki boğa, doksan altı koç, yetmiş yedi kuzu ve günah sunusu olarak on iki teke. Bütün bunlar RAB'be yakmalık sunu olarak sunuldu. 36Ayrıca kralın buyruklarını içeren belgeyi kralın satraplarına ve Fırat'ın batı yakasındaki valilere verdiler. Bunlar İsrail halkına ve Tanrı'nın Tapınağı'na yardım etmişlerdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:44 İnsanların, koşulların ve önderlerin değişmesinden ötürü İsrailliler’den yeni yetişen soy, RAB’be ve sözüne bağlı kalacağına, O’na itaat edeceğine dair yeniden ant içmeli, adanmışlığını yenilemeliydi. Söz konusu adanma, her zaman olduğu gibi, önderlerin ve halkın RAB’be sadık kalmalarına bağlıydı.
8:1-21 Adı geçen kişilere ek olarak, sayıları verilen erkeklerin toplamı 1 496’dır; ayrıca kadınlar ve çocuklar da vardır (bkz. Ezr.8:21’e ait not). Kırk kadar Levili de (Ezr.8:18-19), 220 tapınak görevlisi (Ezr.8:20) gibi bu listeye dâhildi. Tapınmanın Kral Davut’un zamanındaki gibi Tanrı’nın buyurduğu şekliyle yapılması, Tanrı’nın Davut’la yaptığı antlaşmanın vaatlerinin devamı açısından önemlidir.
8:2 İtamar Aynı zamanda Harun’un dördüncü oğlunun adıdır (Çık.6:23).
8:3 Zekeriya Krş. Ezr.8:11.
8:6 Ebet Muhtemelen “Ovadya”nın kısaltılmış biçimidir (krş. Ezr.8:9).
8:7 Atalya Yeşaya’nın (peygamber olan değil) babası. Atalya, aynı zamanda Ahav’ın kızı olan ünlü bir kraliçenin de adıdır (2Kr.11. bölüm).
8:12 Azgat Bkz. Ezr.2:12’ye ait not.
8:15 Ahava Kenti’ne doğru uzanan kanalın Büyük olasılıkla Babil’den uzak olmayan bir yerde Fırat veya Dicle Irmağı’na dökülür (Hez.1:1’deki Kevar “Irmağı” da aslında bir kanaldır). üç gün Büyük olasılıkla 9-12 Nisan arası; yolculuk 12 Nisan’da başlamıştır (bkz. Ezr.8:31). Levililer’den kimse olmadığını Bkz. Ezr.2:40’ a ait not.
8:16 Meşullam Ezr.10:15’ te geçen Meşullam olması muhtemeldir (Ezr.10:15). Öğretmen Yahudi din öğretmeni.
8:17 Önder İleri gelenlerden.
8:18-19 Ezra’nın kervanına katılmaya sadece iki aileden kırk kadar Levili gönüllü olmuştur.
8:20 tapınak görevlilerinden Bkz. Ezr.2:43-57’ye ait not. Levililer’in az sayıda olması dolayısıyla bu tapınak görevlilerinin tapınak hizmetine katılması gerekmişti.
8:21 mallarımız için güvenli bir yolculuk Beraberlerinde taşıdıkları değerli eşyalar, haydutlar için çekiciydi; dönemin siyasal huzursuzluğu yol kesip soygun yapan çetelerin sayısını artırmıştı.
8:23 Oruç tuttuk ve... yakardık Bkz. 2Sa.12:16; Neh.1:4; Dan.9:3; Mat.11:20-21’ e ait not; Elç.14:23; Makale: Oruç, s.1030.
8:26 Bkz. ayrıca Ezr.7:22’ye ait not.
8:27 parlak Bu tür tunç, altını andıran ve antik çağlarda çok değerli olan parlak sarı renkteki bakır alaşımı olabilir (Lev.13:30, 32,36’da geçen “sarı” sözcüğü İbranice’de, buradaki “parlak” sözcüğüyle ilişkilidir).
8:31 on ikinci günü Bkz. Ezr.7:7-9.
8:32 Orada üç gün kaldık Krş. Neh.2:11.
8:33 Uriya oğlu Kâhin Meremot Neh.3:4,Neh.3:21’de geçen Meremot’tur.
8:34 kayda geçirildi Babil’deki uygulamaya göre (örn. Hammurabi Yasası’nda), satışlar ve evlilikler de dâhil olmak üzere, hemen hemen her işlem kaydedilirdi. Ezra burada, muhtemelen hazinenin teslimatına ilişkin imzalı bir belgeyi Artahşasta’ya geri göndermekle yükümlüydü.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş