Ezra 2

2
Sürgünden Dönenlerin Listesi
(Neh.7:6-73)
1Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. 2Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler.
Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:
3Paroşoğulları: 2172
4Şefatyaoğulları: 372
5Arahoğulları: 775
6Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812
7Elamoğulları: 1254
8Zattuoğulları: 945
9Zakkayoğulları: 760
10Banioğulları: 642
11Bevayoğulları: 623
12Azgatoğulları: 1222
13Adonikamoğulları: 666
14Bigvayoğulları: 2056
15Adinoğulları: 454
16Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
17Besayoğulları: 323
18Yoraoğulları: 112
19Haşumoğulları: 223
20Gibbaroğulları: 95
21Beytlehemliler: 123
22Netofalılar: 56
23Anatotlular: 128
24Azmavetliler: 42
25Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
26Ramalılar ve Gevalılar: 621
27Mikmaslılar: 122
28Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223
29Nevolular: 52
30Magbişliler: 156
31Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1254
32Harimliler: 320
33Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725
34Erihalılar: 345
35Senaalılar: 3630.
36Kâhinler:
Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
37İmmeroğulları: 1052
38Paşhuroğulları: 1247
39Harimoğulları: 1017.
40Levililer:
Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.
41Ezgiciler:
Asafoğulları: 128.
42Tapınak kapı nöbetçileri:
Şallumoğulları, Ateroğulları,
Talmonoğulları, Akkuvoğulları,
Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.
43Tapınak görevlileri:
Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
44Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,
45Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,
46Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,
47Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,
48Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,
49Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,
50Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,
51Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
52Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
53Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
54Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
55Süleyman'ın kullarının soyu:
Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,
56Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
57Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,
Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.
58Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392.
59Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer'den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
60Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.
61Kâhinlerin soyundan:
Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları. 62Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı. 63Vali, Urim ile Tummim'i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
64Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
65-67Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle,
kadınlı erkekli 200 ezgici,
736 at,
245 katır,
435 deve,
6 720 eşek vardı.
68Bazı aile başları Yeruşalim'deki RAB Tanrı'nın Tapınağı'na varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler. 69Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik[a] altın, 5 000 mina[b] gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.
70 Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler –ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri– kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-70 Sürgünden dönenlerin buradaki listesi, Neh.7:6-73’teki listeyle hemen hemen aynıdır (bkz.Apokrifa’dan, 1. Esdras Neh.5:4-46). Yeruşalim’e dönenlerin çoğu, Tanrı’nın vaat ettiği topraklara dönmek, tüm engellemelere karşın Tanrı’nın isteğine uyarak buyruklarını ayrıntılarıyla yerine getirmek, ataların ve peygamberlerin umudunun gerçekleştiğini görmek isteyenlerdi (bkz. Makale: Kalıntı, s.948).
2:1 ilden Yahuda kastedilmektedir (krş. Ezr.5:8; ayrıca bkz. Neh.1:3). Yeruşalim’de ve Yahuda bölgesinin öbür kentlerinde yaşayan halk, Persler’in yönetimi altındaki Yahuda kentlerine sürülmüştü.
2:2 Zerubbabil Bkz. Ezr.3:2; Ezr.5:2’ye ait notlar. Yeşu Hag.1:1’de söz edilen, sürgüne gönderilen (1Ta.6:15) başkâhin Yehosadak’ın (Ezr.3:2) oğlu. Nehemya Buradaki Nehemya, Nehemya Kitabı’na konu olan kişi değildir. Mordekay Bkz. Est.2:5 ve ilgili not; krş. Yer.50:2.
2:3 Paroş Bu ailenin öbür üyeleri de, 6-14. ayetlerde belirtilen aileler gibi Ezra ile birlikte dönenlerdendi (Ezr.8:3-14).
2:12 Azgat Krş. Ezr.8:12. Bu ad “Gad” (“talih ilahı”, Yşa.65:11) veya Şeria Irmağı’nın karşı kıyısında yaşayan “Gad oymağı” düşünülerek türetilmiş olabilir.
2:21-35 Bu yerlerin çoğu, Yeruşalim’in kuzeyindeki Benyamin topraklarında bulunan köyler ve kentlerdir. Yahuda Krallığı’nın güneyinde bulunan Negev bölgesindeki kentlerden söz edilmemesi dikkate değerdir. Bazı yorumculara göre Nebukadnessar İÖ 597’ de Yahuda’yı işgal ettiğinde (Yer.13:19), Edomlular durumdan faydalanarak bu bölgeyi ele geçirmiştir (bkz. Ovadya Kitabı).
2:23 Anatot Bkz. Yer.1:1’e ait not.
2:28 Beytel Bkz. Yar.12:8’e ait not. Beytel, Mispa, Givon ve Giva gibi kentler Babil saldırısını atlatmış görünmektedir; bununla birlikte Babil ve Pers dönemleri arasındaki geçiş sürecinde Beytel yerle bir edilecektir.
2:31 Bkz. Ezr.2:7.
2:33 Lod Günümüzde Yeruşalim’in 40 km kuzeybatısında yer alan Lidda.
2:36-39 Sayıları 4 289’ u bulan dört kâhin boyu; toplam sayının yaklaşık onda biri. Sayının fazlalığı, sürgündeki halkın yıllardır tapınaktan yoksun kaldığı için kâhinlere verdiği önemin artmasından ötürüdür; sürgün sonrasına ait öbür peygamberlik kitaplarında da tapınağa, kâhinlere ve Tanrı’nın sözüne verilen önemin arttığı görülür.
2:40 Sürgünden dönen Levililer’in sayısının öbürlerine göre az olmasının nedeni (krş. Ezr.8:15), tapınakla ilgili hizmetlerde sıradan işlerden sorumlu olan Levililer’den birçoğunun sürgündeyken kendilerine daha rahat gelen yaşam tarzını seçip Babil’de kalması olabilir.
2:41 Asafoğulları Sorumlulukları 1Ta.15:16-24’te belirtilen, Davut tarafından tapınak ezgicileri olarak atanmış üç Levili boyundan biri (bkz. 1Ta.25:1; 2Ta.5:12; 2Ta.35:15).
2:42 kapı nöbetçileri Bkz. 1Ta.9:17-31; 2Ta.23:4; 2Ta.31:14; 2Ta.35:15; Neh.12:25; Neh.13:22.
2:55,58 Süleyman’ın kullarının soyu Süleyman’ın esir aldığı Kenanlılar’ın soyundan gelenler olabilir (1Kr.9:20-21).
2:59 Babilliler’in, sürgün ettikleri Yahudiler’i yerleştirdikleri Mezopotamya’daki yerler. Tel-Melah, Tel-Harşa İbranice “Tel” sözcüğü, yıkılmış kent veya kentin kalıntılarından meydana gelen tepeyi belirtir (Hak.9:45).
2:61 Gilatlı Barzillay Buradaki kişi, Davut’a yardım eden Barzillay değildir (bkz. 2Sa.17:27-29; 2Sa.19:31-39; 1Kr.2:7).
2:63 Vali Büyük olasılıkla Şeşbessar veya Zerubabbil (bkz. Ezr.1:7-8’e ait not). Urim ile Tummim Bkz. Çık.28:30’a ait not.
2:64 42 360 Ezra Kitabı’nda belirtilen toplam sayı 29 818, Nehemya’da 31 089 ve (Apokrifa’da bulunan) 1. Esdras’da 32 600’ dür. Farkların nedeni, bazı sayımlara kadınların ve (veya) çocukların da dâhil edilmiş olması olabilir ; Ezr.2:61-63’ te söz edilen, soyları belli olmayan kâhinlerin toplama dâhil edilmiş olması da mümkündür. Bazı yorumcular, sayılan grupların Yahuda ve Benyamin’den dönenler, geriye kalanların ise başka oymaklardan dönenler olduğunu ileri sürer.
2:65-67 ezgici Burada belirtilen erkek ve kadın ezgiciler, tamamı erkek olan Ezr.2:41’deki tapınak ezgicilerinden farklı olarak, düğün veya cenazelerde görev alanlar olabilir (2Ta.35:25). at Kral Koreş’in soylulara verdiği bir armağan olabilir. katır Genellikle kraliyet ailesi mensupları ve varlıklı kişiler tarafından kullanılırdı (1Kr.1:33; Yşa.66:20).
2:69 Bkz. Neh.7:70-72. darik Burada söz edilen madeni para, Pers altınıdır (bkz. 1Ta.29:7’ye ait not). Toplam miktar yaklaşık 520 kg altın ve 3 ton gümüştür.
2:70 Daha sonra Nehemya (Ezr.11:1-2), Yeruşalim’in nüfusunu artırmak için halktan kurayla seçilenleri Yeruşalim’e taşıyacaktır.

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş