Ester 2:5

5Sus Kalesi'nde Mordekay adında bir Yahudi vardı. Benyamin oymağından olan Mordekay, Kiş oğlu Şimi oğlu Yair'in oğluydu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:5 Sus Kalesi’nde Mordekay adında bir Yahudi vardı İsrail Krallığı’nın İÖ 722-721’ de yıkılışından sonra İsrailliler Med kentlerine sürgüne gönderilmişti (2Kr.17:6). 605-586’ te Babil’e götürülen bir kısım Yahudi halkı, Babil’in Pers Kralı Koreş tarafından 539’da fethedilmesinden sonra doğudaki Pers ve Med kentlerine göç etti. Pers-Med’de varlıklı ve hatırı sayılır bir Yahudi nüfusunun var olduğu, Nipur’da (Güney Mezopotamya) I. Artahşasta ( 465-424) ve II. Darius ( 424-405) dönemlerinden kalma metinlerin keşfiyle doğrulanmıştır. Mordekay Bu ad, Babil ilahı Marduk’tan türemiştir. Kutsal Kitap’ta İsrailliler’in bir İbrani bir de yabancı ada sahip oluşuna ilişkin birkaç örnek bulunur (Est.2:7’ de Ester, Dan.1:6-7’de Daniel ve arkadaşları, Yar.41:45’te Yusuf ve öbürleri gibi). Metinde Mordekay’ın İbranice adı yer almaz. Babil yakınlarındaki Borsippa’da bulunan bir çivi yazısı tablette, Ahaşveroş’un krallığının ilk zamanlarında Sus sarayında bulunan Mardukya adında bir yönetici ya da saymandan söz edilir. Bazı yorumcular, bu kiş inin Mordekay olduğunu ileri sürer. Kiş oğlu Şimi oğlu Yair’in oğluydu Mordekay’ın atası olarak adı geçen Kiş, büyük olasılıkla Yehoyakin ile birlikte İÖ 597’de sürgünde bulunan Kiş değildir; adı geçenlerin, Mordekay’ın Benyamin oymağından gelen (bkz. Kiş, 1Sa.9:1; Şimi, 2Sa.16:5) daha eski kuşaktan ataları olma ihtimali daha büyüktür. Kral Saul’un ailesi ve oymağı ile olan bu ilişki, İsrail ve Amalekliler arasında devam eden çatışmaya zemin hazırlar (bkz. Est.3:1-6’ya ait notlar).

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş