Markos 1

1
Vaftizci Yahya'nın Gelişi
(Mat.3:1-12; Luk.3:1-18; Yu.1:19-28)
1Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.
2 Peygamber Yeşaya'nın Kitabı'nda şöyle yazılmıştır:
“İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum;
O senin yolunu hazırlayacak.”
3 “Çölde haykıran,
‘Rab'bin yolunu hazırlayın,
Geçeceği patikaları düzleyin’ diye sesleniyor.”
4Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. 5Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimliler'in hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz ediliyordu.
6 Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. 7Şu haberi yayıyordu: “Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. 8Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir.”
İsa Görevine Başlıyor
(Mat.3:13-4:22; Luk.3:21-22; 4:1-15; 5:1-11)
9O günlerde Celile'nin Nasıra Kenti'nden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz edildi. 10Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi üzerine indiğini gördü. 11 Göklerden, “Sen benim sevgili Oğlum'sun, senden hoşnudum” diyen bir ses duyuldu.
12O an Ruh, İsa'yı çöle gönderdi. 13İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca Şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı, melekler O'na hizmet ediyordu.
14Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın Müjdesi'ni duyura duyura Celile'ye gitti. 15 “Zaman doldu” diyordu, “Tanrı'nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde'ye inanın!”
16İsa, Celile Gölü'nün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simun ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. 17İsa onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.” 18Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler. 19İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. 20Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
İsa Kötü Ruhları Kovuyor, Hastaları İyileştiriyor
(Mat.8:14-17; Luk.4:31-44)
21Kefarnahum'a girdiler. Şabat Günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. 22 Halk O'nun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. 23-24Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, “Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?” diye bağırdı. “Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın Kutsalı'sın sen!”
25İsa, “Sus, çık adamdan!” diyerek kötü ruhu azarladı. 26Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı.
27Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, “Bu nasıl şey?” diye sormaya başladılar. “Yepyeni bir öğreti! Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor.” 28Böylece İsa'yla ilgili haber, Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı.
29İsa havradan çıkar çıkmaz, Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simun ve Andreas'ın evine gitti. 30Simun'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. 31O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı.
32Akşam olup güneş batınca, bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. 33Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. 34İsa, çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı.
35Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı. 36Simun ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. 37O'nu bulunca, “Herkes seni arıyor!” dediler.
38İsa onlara, “Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim” dedi. “Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim.” 39 Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.
İsa Bir Cüzamlıyı İyileştiriyor
(Mat.8:1-4; Luk.5:12-16)
40İsa'ya cüzamlı biri geldi, diz çökerek, “İstersen beni temiz kılabilirsin” diye yalvardı.
41İsa'nın yüreği sızladı, elini uzatıp adama dokundu, “İsterim, temiz ol!” dedi. 42Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu.
43İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. 44 “Sakın kimseye bir şey söyleme!” dedi. “Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun.”
45Ne var ki, adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki, İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda, ıssız yerlerde kalıyordu. Ve halk her yerden O'na akın ediyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Markos’un temel vurgusu İsa Mesih’in kimliğidir (bkz. Giriş). Müjde’nin Tanrı’nın, İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi aracılığıyla sağladığı kurtuluş mesajı (bkz. Makale: İncil Nedir? s. 1367).
1:2-3 2. ayetteki alıntı Mal.3:1’den (bkz. ilgili not), 3. ayetteki alıntı ise Yşa.40:3’ten (bkz. ilgili not) yapılmıştır. Yeşaya Kitabı, Uzun Peygamberlik kitapları olarak anılan kitapların ilki olduğundan dolayı bu alıntılar yapılırken sadece Yeşaya’dan söz edilmiştir (bkz. bu konudaki başka bir örnek, Mat.27:9-10 ve ilgili not). Yeşaya’nın Tanrı hakkındaki sözleri, Tanrı Oğlu İsa Mesih’e ilişkindir ( Mat.1:1).
1:4 Yahya çölde ortaya çıktı Markos ve Yuhanna’da İsa Mesih’in doğumu anlatılmaz, Yahya’nın hizmetiyle başlanır. çölde Lut Gölü’nün batısındaki kurak bölge. tövbe Bkz. Makale:Tövbe, s. 1438. vaftiz Bkz. Makale:Vaftiz, s. 1591. Yahya tarafından vaftiz edilen Yahudiler’in, tıpkı putperestlikten Yahudilik’e geçenler gibi, günahlı olduklarını kabul etmeleri gerekiyordu; bu öğreti birçoğu için kabul edilemez bir öğretiydi (ayrıca bkz. Mat.3:11 ve ilgili not). Yahya’nın bildirisi, İsrail halkını tövbeye çağırarak RAB’be döndürmeye çalışan EskiAntlaşma peygamberlerinin bildirilerine benziyordu (bkz. örn. Hoş.3:4-5).
1:5 Bütün... hepsi Yahya’nın bildirisine gösterilen ilgiyi betimlemek için böyle söylenir. İsrail’de dört yüz yıldır peygamber görülmemişti. Şeria Irmağı’nda Hermon Dağı’ndan çıkıp Lut Gölü’ne dökülen, İsrail’in başlıca ırmaklarından biri. Yeruşalim’e en yakın noktası yaklaşık 30 km uzaklıktadır.
1:6 Krş. İlyas, 2Kr.1:8 ve ilgili not; Mat.3:4’e ait not.
1:7 çarıklarının bağını çözmeye Bkz. Yu.1:27’ye ait not.
1:8 Kutsal Ruh’la vaftiz Bkz. Mat.3:11’e ait not.
1:9 O günlerde İsa Mesih halka yönelik hizmetine büyük olasılıkla İS 29’da, otuzlu yaşlarında başladı (Luk.3:23). Nasıra İsa’nın yaşamının ilk otuz yılının çoğunu Nasıra’da geçirdiği anlaşılıyor. Yahya tarafından... vaftiz edildi Bkz. Mat.3:13-17 ve ilgili notlar.
1:10 Ruh’un... indiğini İsa, hizmetine başlamak üzere meshediliyor (bkz. Luk.4:1 8-19 ve ilgili not). güvercin gibi Bkz. Mat.3:16; Luk.1:21-22 ve ilgili notlar.
1:12 O an Bu sözcüğün Grekçesi’nin kullanımı, Markos’un üslubunun (daha çok İsa’nın yaptıklarını vurgular) ayırt edici bir özelliğidir; olaylar arasında bağlantı kurmak üzere kullanılan sözcük, “hemen”, “tam o sırada”, “hızla”, “anında” gibi farklı şekillerde çevrilmiştir (bkz. örn. Mar.1:18,Mar.1:20,Mar.1:23-24,Mar.1:28,Mar.1:42-43).
1:13 kırk Bkz. Mat.4:2 ve ilgili not. Yabanıl hayvanlar İsa’nın yaş adığı dönemde, İsrail’de bugünkünden daha fazla (aslanlar da dâhil olmak üzere) yırtıcı hayvan vardı. Sadece Markos, yırtıcı hayvanların varlığını bildirerek Tanrı’nın İsa Mesih’i çölde koruduğunu vurgular. denendi Bkz. Mat.4:1-11’e ait notlar. Melekler O’na hizmet ediyordu Çölde İsrail halkını koruyup kolladıkları gibi (bkz. Çık.23:20,Çık.23:23; Çık.32:34). Melekler, Tanrı’nın isteğini uygulayan veya insanlığa ileten göksel habercilerdir. Bu ruhsal varlıklar farklı yetki derecelerine sahiptirler (Dan.10:13-20). İnsan biçimine bürünebilirler (1Ta.21:16), ulusların kaderlerini etkileyen olaylarda görev alırlar (Dan.10:13,Dan.10:20), Tanrı’nın halkına hizmet ederler ve Tanrı’nın yargısını yerine getirirler (Va.16. bölüm; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Melekler, s. 1808).
1:15 Zaman doldu Tanrı’nın Eski Antlaşma döneminde peygamberler aracılığıyla bildirdiği egemenliğin zamanı gelmiştir. İnsanlar peygamberlerin tövbe çağrısına uymalıdır (bkz. Yşa.9:1-7; 25-26. bölümler; krş. Yer.4:1-2). Tanrı’nın Egemenliği Bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383. Tövbe Bkz. Makale:Tövbe, s. 1438.
1:16 Celile Gölü’nün Yukarı Şeria Irmağı’nın sularıyla beslenen bu göle, Ginnesar Gölü (Luk.5:1) ve Taberiye Gölü (Yu.6:1; Yu.21:1) de denir. Eski Antlaşma döneminde Kinneret Gölü olarak bilinirdi (Say.34:11; bkz. Yşu.11:2’ye ait not). Simun Eski Antlaşma’da geçen Simon (bkz. Elç.15:14’e ait not) adının başka bir ş ekli. İsa, Simun’a Petrus adını vermiştir (bkz. Mar.3:1 3-19 ; ayrıca bkz. Mat.16:18; Yu.1:42 ve ilgili notlar).
1:17 Ardımdan gelin İsa’nın bu çağrısı tam bir adanmışlık gerektirir. Bu, İsa Mesih’in Simun veAndreas’la ilk karşılaşması değildi (bkz. Yu.1:35-42). İnsan tutan balıkçılar Bkz. Mat.4:19 ve ilgili not.
1:21 Bkz. Makale: Antlaşmalar Arası Dönem, s. 1361. Kefarnahum İsa’nın döneminde Celile Gölü civarında bulunan yaklaşık otuz balıkçı köyünün en büyüğü (bkz. Mat.4:13; Luk.10:15 ve ilgili notlar). Havra Sürgün döneminden beri merkezi tapınağı olmayan Yahudiler, havraları hem tapınma hem de Kutsal Yazılar’ı inceleme yeri olarak kullanmışlardır. Havra, en az on evli Yahudi erkeğin bulunduğu her yerde kurulabilirdi (bkz. Elç.13:14). öğretmeye başladı Havra önderlerinin daveti üzerine (bkz. Luk.4:16-17 ve ilgili notlar) ziyaretçi öğretmenlerin ibadete katılıp Kutsal Yazılar’dan okuması bir gelenekti (krş. Elç.13:14-15 ve ilgili notlar; Elç.14:1; 1 Elç.7:2; Elç.18:4).
1:22 ş aşıp kaldı Markos’ta İsa’nın öğretisinin ve eylemlerinin yarattığı şaşkınlık sık sık vurgulanır (bkz. Mar.2:12; Mar.5:20,Mar.5:42; Mar.6:2,Mar.6:51; Mar.7:37; Mar.10:26,Mar.10:32-33; Mar.11:18; Mar.12:17; Mar.15:5). İsa Mesih öğretisini paylaşırken, din bilginlerinin aksine, sözlerini desteklemek için ünlü bilginlere ait kaynaklardan alıntı yapmaz; çünkü O’nun yetkisi doğrudan Tanrı’dan gelmektedir (krş. Luk.2:46-48).
1:23-24 Kötü ruhların, İsa’nın kimliğinin ve onları mahvedebileceğinin farkında olduğu görülmektedir.
1:25 Bkz. Mar.1:34’e ait not.
1:21-28 Rab İsa’nın cinler karşısındaki gücü ve yetkisi vurgulanıyor (krş. İbr.2:14 ; 1Yu.3:8).
1:29-34 Simun’un evinde Şabat yemeği yendikten sonra günbatımında, hastalarını Rab İsa’ya getirmek için Şabat’ın sona ermesini bekleyen insanlar etraflarını sarmıştı (bkz. Yer.17:21-22).
1:34 Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu İsa, kimliğinin cinler tarafından ilan edilmesini, halkın aklındaki yanlış Mesih kavramıyla özdeşleştirilmek istemediğinden dolayı engelliyordu (krş. Mat.12:16 ve ilgili not).
1:36 yanındakiler Andreas, Yakup ve Yuhanna ( Mar.1:16,Mar.1:19,Mar.1:29); ayrıca muhtemelen Filipus ve Natanel (krş. Yu.1:43-45).
1:39 bütün Celile bölgesini dolaştı Celile’deki üç müjdeleme ve iyileştirme gezisinin ilkiydi (ikinci gezi, Luk.8:1; üçüncü gezi, Mar.6:6; Mar.11:1-2).
1:44 bir şey söyleme Bkz. Mat.8:4; Mat.16:20’ye ait notlar. kâhinegörün Kâhin, dinsel açıdan kirlilikten kurtulmuş insanları temiz ilan ederdi (bkz. örn. Lev.13:6,Lev.13:13,Lev.13:17,Lev.13:23; ayrıca bkz. Luk.5:14’e ait notlar).
1:40-45 Bkz. Mat.8:2-4 ve ilgili notlar. Kutsal Yasa’ya göre (Lev.1:3) cüzamlı birine dokunan kişi dinsel açıdan kirlenmiş sayılırdı, ancak İsa Mesih cüzamlıya dokunduğunda ona şifa verdiği için dinsel açıdan kirlenmedi; ayrıca bu adamı iyileştirmekle hem ona Tanrı’nın merhametini hem de Kutsal Yasa’ya ait kurallara olan üstünlüğünü göstermiş oldu.
1:45 artık hiçbir kente giremez oldu Halk arasında giderek daha fazla rağbet görmesi (bkz. Mar.1:28; Mar.3:7-8; Luk.7:17) ve Yahudi önderlerin giderek artan karşıtlığı (bkz. Mar.2:6-7,Mar.2:16,Mar.2:24; Mar.3:2,Mar.3:6,Mar.3:22) yüzünden İsa’nın zaman zaman Celile’den ayrılması gerekmişti.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş