Markos 3

3
Eli Sakat Bir Adam İyileştiriliyor
(Mat.12:9-14; Luk.6:6-11)
1İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. 2Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla, Şabat Günü hastayı iyileştirecek mi diye O'nu gözlüyorlardı. 3İsa, eli sakat adama, “Kalk, öne çık!” dedi. 4Sonra havradakilere, “Kutsal Yasa'ya göre Şabat Günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı?” diye sordu. Onlardan ses çıkmadı.
5İsa, çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu O'nu kederlendirmişti. Adama, “Elini uzat!” dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi.
6Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar, İsa'yı yok etmek için Hirodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar.
İsa, Celile Gölü'nün Kıyısında
7-8İsa, öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık O'nun ardından geldi. Ayrıca, bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. 9 İsa, kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. 10Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan, çeşitli hastalıklara yakalananlar O'na dokunmak için üzerine üşüşüyordu. 11Kötü ruhlar O'nu görünce ayaklarına kapanıyor, “Sen Tanrı'nın Oğlu'sun!” diye bağırıyorlardı. 12Ama İsa, kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı.
İsa On İki Elçisini Seçiyor
(Mat.10:1-4; Luk.6:12-16)
13İsa, dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. 14-19İsa bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır: Petrus adını verdiği Simun, Beni-Regeş, yani Gökgürültüsü Oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simun ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.
İsa ve Baalzevul
(Mat.12:22-32; Luk.11:14-23; 12:10)
20İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki, İsa'yla öğrencileri yemek bile yiyemediler. 21Yakınları bunu duyunca, “Aklını kaçırmış” diyerek O'nu almaya geldiler.
22 Yeruşalim'den gelen din bilginleri ise, “Baalzevul O'nun içine girmiş” ve “Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor” diyorlardı.
23Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. “Şeytan, Şeytan'ı nasıl kovabilir?” dedi. 24“Bir ülke kendi içinde bölünmüşse, ayakta kalamaz. 25Bir ev kendi içinde bölünmüşse, ayakta kalamaz. 26Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse, artık ayakta kalamaz; sonu gelmiş demektir. 27Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. 28-29Size doğrusunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama Kutsal Ruh'a küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan, asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur.”
30İsa bu sözleri, “O'nda kötü ruh var” dedikleri için söyledi.
İsa'nın Annesiyle Kardeşleri
(Mat.12:46-50; Luk.8:19-21)
31Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip O'nu çağırdılar. 32İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, “Bak” dediler, “Annenle kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar.”
33İsa buna karşılık onlara, “Kimdir annem ve kardeşlerim?” dedi. 34Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi: “İşte annem, işte kardeşlerim! 35Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kızkardeşim ve annem odur.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:22-3:6 Bkz. Mat.12:1-14 ve ilgili notlar.
3:7-8 Rab İsa’ya duyulan ilgi gittikçe artmaktaydı. Markos’ta, Rab’bin İsrail’in neredeyse dört bir yanında ve komşu bölgelerin çoğunda gerçekleştirdiği hizmetleri anlatılır (Celile, Mar.1:14; Şeria Irmağı’nın doğusundaki bölge, Mar.5:1; Mar.10:1; Yahudiye, Mar.10:1; Yeruşalim, Mar.11:11; Sur ve Sayda, Mar.7:24,Mar.7:31).
3:13 dağa Büyük olasılıkla Celile’nin göl yakınındaki dağlık bölgesinden söz ediliyor.
3:14-19 Bkz. Mat.10:2-4’e ait notlar. yanında bulundurmak Onikiler’in eğitimi, yalnızca hizmet konusundaki öğretileri ve uygulamaları değil, (her şeyden önemlisi) İsa Mesih’le sürekli ve yakın bir ilişkiyi de kapsamaktadır. Taday Yakup oğlu Yahuda’nın öbür adı (bkz. Luk.6:13-16; Elç.1:13). Yurtsever Yurtseverler, 1. yüzyılda Romalı askerleri Yahudiye’den kovmayı amaçlayan aşırı milliyetçi bir Yahudi partisiydi. İskariot Büyük olasılıkla ‘Keriyotlu adam’ anlamındadır. Hevron’un yaklaşık 20 km güneyindeki Keriyot-Hesron kasabası olabilir. Yahuda, Onikiler arasında Celileli olmayan tek kişidir (Yşu.15:25; bkz. Mar.14:10-11, 43-46).
3:27 Bu ayette “güçlü bir adam” Şeytan’ı, “malları” da Şeytan’a tutsak olmuş kişileri temsil eder.
3:28-29 Size doğrusunu söyleyeyim Yalnızca tanrısal yetkiye sahip olan İsa’nın, EskiAntlaşma’da geçen ‘RAB diyor ki’ gibi ifadelere eşdeğer olan bu sözleri (2Ta.34:27; Yer.1:19; Hez.37:14; Sef.1:3; Zek.Sef.1:4), yetkisini vurgulamak üzere kullanmaya hakkı vardır (bkz. Mar.8:12; Mar.9:1,Mar.9:41; Mar.10:15,Mar.10:29-30; Mar.11:23; Mar.12:43; Mar.13:30; Mar.14:9, 18,25,30; ayrıca bkz. Yu.1:51). Kutsal Ruh’a küfreden asla bağış lanmayacak Bkz. Mat.12:31’e ait not.
3:20-30 Bkz. Mat.11:28-31’ e ait notlar.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş