Markos 2

2
Bir Felçlinin İyileştirilmesi
(Mat.9:1-8; Luk.5:17-26)
1Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum'a geldiğinde, evde olduğu duyuldu. 2O kadar çok insan toplandı ki, artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. 3Bu arada O'na dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. 4Kalabalıktan O'na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. 5İsa onların imanını görünce felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi.
6-7Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: “Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor! Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?”
8Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, “Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?” dedi. 9“Hangisi daha kolay, felçliye, ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa, ‘Kalk, şilteni topla, yürü’ demek mi? 10-11Ne var ki, İnsanoğlu'nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye...” Sonra felçliye, “Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git!” dedi. 12Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, “Böylesini hiç görmemiştik” diyorlardı.
Levi'nin Öğrencilere Katılması
(Mat.9:9-13; Luk.5:27-32)
13İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi, O da onlara öğretmeye başladı. 14Yoldan geçerken, vergi toplama yerinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona, “Ardımdan gel” dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti.
15Sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken, birçok vergi görevlisiyle günahkâr O'nunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. O'nu izleyen böyle birçok kişi vardı. 16Ferisiler'den bazı din bilginleri, O'nu günahkârlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine, “Niçin vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek yiyor?” diye sordular.
17Bunu duyan İsa onlara, “Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var” dedi. “Ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim.”
Oruçla İlgili Soru
(Mat.9:14-17; Luk.5:33-39)
18Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken, bazı kişiler İsa'ya gelip, “Yahya'nın ve Ferisiler'in öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?” diye sordular.
19İsa şöyle karşılık verdi: “Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar! 20Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar. 21Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur. 22Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur.”
Şabat Günü Sorunu
(Mat.12:1-8; Luk.6:1-5)
23 Bir Şabat Günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. 24Ferisiler İsa'ya, “Bak, Şabat Günü yasak olanı neden yapıyorlar?” dediler.
25 İsa onlara, “Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı?” diye sordu. 26“Başkâhin Aviyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi.” 27Sonra onlara, “İnsan Şabat Günü için değil, Şabat Günü insan için yaratıldı” dedi. 28“Bu nedenle İnsanoğlu Şabat Günü'nün de Rabbi'dir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 evde Büyük olasılıkla Petrus’un evi (bkz. Mar.1:21,Mar.1:29).
2:4 damı delip açarak Dışarıdan merdivenle kolaylıkla ulaşılabilen düz bir dama sahip tipik İsrail evi. Bu tip damlar, çoğunlukla ahşap direklerin taşıdığı hasır ve benzeri dolgu maddelerinin üstünün balçıkla örtülmesiyle yapılır (bkz. Luk.17:31; Elç.10:9 ve ilgili notlar).
2:5 onların imanını görünce Felçli adam ve arkadaşlarının İsa’ya ulaşma gayretleri, imanlarının göstergesidir. günahların bağışlandı İsa öncelikle adamın en derin ihtiyacını karşıladı: bağış lanma.
2:9 Hangisi daha kolay? Her iki eylem de, insanlar için ne kadar imkânsızsa, Tanrı için o kadar kolaydır.
2:10 Ne var ki... bilesiniz diye Bkz. Luk.5:24’e ait not. İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373.
2:3-12 Yahudiler’e göre Mesih bile günahları bağışlayamazdı. İsa’nın yalnızca Tanrı’ya ait olan bir hakka sahip olduğunu iddia etmesi (Mar.2:5) din bilginlerine göre Tanrı’ya küfür demekti (krş. Mar.14:61-65 ve ilgili not). İsa kendisine karşı işlenmemiş günahları bağışladığını söyleyerek Tanrı’yla aynı yetkiye sahip olduğunu ifade etmiş oluyordu (bkz. Yu.2:11; Yu.20:30-31 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Luk.5:24). İsa’nın yetkisi Markos’ta sıkça vurgulanır.
2:14 Alfay oğlu Levi Levi’nin öbür adı Matta’dır (bkz. Mat.9:9 ; Mat.10:2-4 ; krş. Luk.1:27-28). Rab İsa bir süre için Kefarnahum’da hizmet ettiğinden dolayı Levi, İsa’yı daha önceden tanıyor olmalıdır. vergi toplama yeri Levi’nin vergi toplama yeri, büyük olasılıkla Şam’dan Kefarnahum’a ve oradan daAkdeniz kıyısı ve Mısır’a uzanan yol üzerindeydi (Yşa.9:1’de ‘Deniz Yolu’ olarak adlandırılmıştır). Romalılar adına vergi toplamak üzere çalışan ve asıl olarak gümrük vergisi toplayan bu Yahudiler, çoğunlukla makul olmayan ödemeler talep eden, bu yüzden nefret edilen ve toplumdan dışlanan kişilerdi. Ayrıca, Roma adına çalıştıkları için vatan haini olarak da görülüyorlardı.
2:15-16 günahkârlar Yahudiler’in “günahkâr” olarak nitelendirdiği insanlar yalnızca ahlâksız kimseleri değil, aynı zamanda Kutsal Yasa’yı din bilginlerinin yorumladığı şekliyle izlemeyi reddedenenleri de kapsıyordu.
2:16 Ferisiler’den bazı din bilginleri Bkz. Luk.5:17 ve ilgili not.
2:17 Doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim Kendini doğru görenler kurtuluşa ihtiyaçları olduğunun farkına varmazlar, ancak günahlı olduklarını kabul edenler bu ihtiyacın bilincindedirler.
2:19-20 Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? İsa Mesih, öğrencilerini damadın davetlilerine benzetiyor. Rab İsa “güvey” olduğundan, ancak ölümünden sonra bir yas işareti olarak oruç tutmak anlamlı olurdu (bkz. Makale:Oruç, s. 1030).
2:22-3:6 Bkz. Mat.12:1-14 ve ilgili notlar.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş