1. Korintliler 1

1
Selamlar ve Şükranlar
1-3 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam! Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. 4Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrım'a şükrediyorum. 5-6Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih'te her bakımdan –her tür söz ve bilgi bakımından– zenginleştiniz. 7Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. 8Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. 9Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.
İnanlılar Topluluğunda Bölünmeler
10Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum: Hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin. 11Kardeşlerim, Kloi'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim. 12 Şunu demek istiyorum: Her biriniz, “Ben Pavlus yanlısıyım”, “Ben Apollos yanlısıyım”, “Ben Kefas yanlısıyım” ya da “Ben Mesih yanlısıyım” diyormuş.
13Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Pavlus muydu? Pavlus'un adıyla mı vaftiz edildiniz? 14-15 Hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğinizi söylemesin diye Krispus'la Gayus'tan başka hiçbirinizi vaftiz etmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum. 16 Evet, bir de İstefanas'ın ev halkını vaftiz ettim; bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi anımsamıyorum. 17Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye, bilgece sözlere dayanmaksızın Müjde'yi yaymaya gönderdi.
Mesih: Tanrı'nın Gücü ve Bilgeliği
18Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. 19 Nitekim şöyle yazılmıştır:
“Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim,
Akıllıların aklını boşa çıkaracağım.”
20 Hani nerede bilge kişi? Din bilgini nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? 21Mademki dünya Tanrı'nın bilgeliği uyarınca Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. 22Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler'se bilgelik arar. 23Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. 24Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için –ister Yahudi ister Grek olsun– Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. 25Çünkü Tanrı'nın “saçmalığı” insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın “zayıflığı” insan gücünden daha güçlüdür.
26Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. 27Ne var ki, Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. 28Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. 29Öyle ki, Tanrı'nın önünde hiç kimse övünemesin. 30Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. 31 Bunun için yazılmış olduğu gibi, “Övünen, Rab'le övünsün.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-3 Mesih İsa’nın elçisi Bkz. Mar.6:30; İbr.3:1’e ait notlar. Pavlus bu unvanı (Filipililer, 1. ve 2. Selanikliler, Filimon hariç) bütün mektuplarında kullanır. Mesih’in elçisi olarak Pavlus’un yetkisi, Korint’te olduğu gibi, başka yerlerde de sorgulanmıştır (bkz. 2Ko.11. bölüm); bu yüzden Pavlus, mektubuna “Tanrı’nın isteğiyle” ifadesini ekleyerek yetkisinin kaynağını ve kesinliğini gösterir (bkz. 1Ko.15:9-11; Elç.9:1-16; Elç.13:2; Elç.22:6-21; Elç.26:12-18). Pavlus Bkz. Rom.1:1’e ait not. Sostenis Korint’te Grekler tarafından saldırıya uğramış olan havra yöneticisi (Elç.18:17); ya Pavlus’un (Elç.18:18) ya da Apollos’un Korint’teki hizmeti sırasında Hıristiyan olmuştur (Elç.19:1-2). Tanrı’nın... kilisesine Bu ifade, yalnızca Pavlus tarafından ve sadece Elç.20:28’de, burada ve 2Ko.1:1’de kullanılmıştır. Eski Antlaşma’daki “RAB’bin topluluğu” ifadesine benzer (Yas.23:1; bkz. Say.16:3; Say.20:4; 1 Ta. Say.28:8). Mesih İsa’da kutsal kılınmış “Mesih’le özdeşleşerek Tanrı’ya ve Tanrı’nın hizmetine adanmış” anlamında. İsa’nın kendisi kutsal olduğundan dolayı (bkz. Yu.17:19 ve ilgili not; ayrıca bkz. 1Ko.17:17) O’na adananlar da kutsal kılınmış (yani Tanrı’ya hizmet için ayrılmış) olur ve kendilerinden yaşamlarını kutsallık içinde sürdürmeleri beklenir (bkz. Çık.3:5; Çık.19:6; Lev.11:44 ve ilgili not; Rom.6:22 ve ilgili not). her yerde Bkz. 1Se.1:8’e ait not. lütuf ve esenlik Bkz. Rom.1:7 ve ilgili not.
1:4 şükrediyorum Bkz. Rom.1:8 ve ilgili not.
1:5-6 pekiştiği Kurtuluş müjdesinin etkileri Korintliler’in değişen yaşamlarında görülüyordu. söz ve bilgi Kutsal Ruh’un armağanları (bkz. 1Ko.12:8-10 ve ilgili notlar ; ayrıca bkz. 2Ko.8:7).
1:7 hiçbir ruhsal armağandan 12-14. bölümlerdeki ruhsal armağanlardan söz edilmektedir. Ruhsal armağan, kilisenin ihtiyaçlarını karşılamak için Kutsal Ruh tarafından Tanrı’nın lütfuyla verilen yetenektir (bkz. 1Ko.12:7-11; 1Ko.14:3,1Ko.14:12,1Ko.14:17).
1:8 Rab İsa Mesih kendi gününde... sonuna Mesih’in ikinci gelişiyle ş u anki dünya düzeni sona erecek (bkz. Flp.1:6 ve ilgili not).
1:9 Tanrı... güvenilirdir Verdiği sözü tutacaktır (1Ko.1:8; bkz. 1Se.5:24 ve ilgili not).
1:10 Kardeşler Bkz. Rom.1:13’e ait not.
1:11 çekişmeler Bkz. çekişmelerin sebepleri hakkında, Gal.5:19-21; Yak.4:1-2.
1:12 Apollos Korint’te verimli bir hizmet yürütüyordu (Elç.18:24-28; Elç.19:1-2). Kefas Petrus adınınAramice şekli. Korint’te Kefas’ı izleyenler büyük olasılıkla Yahudi kökenli Hıristiyanlar’dı (bkz. Yu.1:42’ye ait not).
1:13 Mesih bölündü mü ? Bkz. 1Ko.12:12-13 ve ilgili notlar.
1:14-15 Krispus’la Elç.18:8’de adı geçen havra yöneticisi. Gayus’tan Büyük olasılıkla Rom.16:23-24’te sözü edilen kişi.
1:16 İstefanas’ın ev halkını Bkz. 1Ko.16:15-16 ve ilgili not. ev halkını Ev halkının vaftiz edildiği öbür örnekler, Kornelius’un (Elç.10:24,Elç.10:48), Lidya’nın (Elç.16:15) ve Filipi’deki zindancının aileleridir (Elç.16:33-34). “Ev halkı”, aile üyelerini, hizmetkârları ve evde yaşayan başkalarını da içerebilir (krş. Yar.17:12-13,Yar.17:23).
1:17 vaftiz etmeye değil Pavlus vaftizi küçümsememektedir ; aksine, Tanrı’nın kendisine verdiği görevin öncelikli olarak kurtuluş müjdesini duyurmak olduğunu belirtmektedir. Nitekim İncil’de İsa’nın da (Yu.4:1-3), Petrus’un da (Elç.10:48) birini vaftiz ettiğinden söz edilmez. ölümü boşa gitmesin diye Kurtuluş müjdesini duyanlar için. Müjdenin içeriği böyle konuşanlardan etkilenmeyecekti. bilgece sözlere Hatipler, Yahudi din öğretmenleri ve Grek filozoflar tarafından geliştirilen söz söyleme sanatıyla ikna tekniğini kullanırlardı; ancak Pavlus kurtuluş müjdesini duyururken böyle bir tekniği kullanmaktan kaçındı.
1:20 bilge kişi Burada, ‘Yahudi olmayan düşünürler’ anlamında kullanılmıştır. Din bilgini Bkz. Mat.2:4. bu çağın hünerli tartışmacısı Muhtemelen uzun ve karmaşık tartışmalara giren Grek bilgicilik (sofizm) akımının temsilcilerinden söz edilmektedir. Tanrı... göstermedi mi ? Bütün felsefi ve ideolojik sistemler anlamsızlıkla sonuçlanır, çünkü Tanrı’yı ve O’nun vahyini temel almazlar.
1:21 bilgeliğiyle... saçma Tanrı, dünyasal bilgelik aracılığıyla tanınamaz (krş. Luk.10:21). Saçma sayılan bildiriyle Yahudiler’in ve Grekler’in saçma bulduğu şey, bildirinin iletiliş biçimi değildi, içeriğiydi (Mesih’in çarmıha gerilmesi ve dirilişi).
1:22 Yahudiler doğaüstü belirtiler ister Kurtuluşları için güvenecekleri kişinin ilahi güce sahip olmasını bekliyorlardı (bkz. Mat.12:38; Mat.16:1,Mat.16:4; Yu.2:18; Yu.6:30). Grekler’se bilgelik arar Grekler, özellikle insanlığın acılarını dindirecek olan dünyasal çözümlere yönelik sezgiyi her şeyden üstün görüyorlardı.
1:23 Çarmıha gerilmiş Mesih’i Bkz. 1Ko.2:2. Yahudiler bunu yüzkarası Onlar çarmıha gerilen değil, siyasal zaferler kazanacak Mesih’i bekliyorlardı (bkz. Elç.1:6 ve ilgili not). öteki uluslar da saçmalık Grekler ve Romalılar saygın ve onurlu birinin çarmıha gerilemeyeceğini düşünüyorlardı ; onlara göre çarmıha gerilmiş bir suçlu ‘Dünyanın Kurtarıcısı’ olamazdı.
1:24 gücü Bkz. Rom.1:2-4,Rom.1:16. bilgeliğidir Bkz. 1Ko.1:30.
1:30 Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız İmanlıların Mesih’le özdeşleşmesini ve paydaşlık etmesini sağlayan, Tanrı’dır. doğruluk Bkz. Makale: Doğruluk, s. 1656; Mat.1:19’a ait not; Rom.3:21-31. kutsallık Bkz. 1Ko.1:1-3’e ait not. kurtuluş Bkz. Rom.3:24’e ait not; Makale: Kurtuluş, s. 1716.
1:26-31 Korintli Hıristiyanlar, kurtuluşun insanın gayretine ve özelliklerine (zeka, mevki, güç gibi) dayanmadığının birer kanıtıydılar. Kurtulmuş olanlar ancak Mesih’le (1Ko.1:31) ve O’nun lütfuyla övünebilirler. Hanna’nın (1Sa.2:1-10) ve Meryem’in (Luk.1:46-55) ezgilerinde buna benzer bir tema vardır.
1:31 Bkz. Yer.9:24 ve ilgili not.

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş