1. Korintliler 9

9
Elçinin Hakları
1Özgür değil miyim? Elçi değil miyim? Rabbimiz İsa'yı görmedim mi? Sizler Rab yolunda verdiğim emeğin ürünü değil misiniz? 2Başkaları için elçi değilsem bile, sizler için elçiyim ya! Rab yolunda elçiliğimin kanıtı sizsiniz.
3Beni sorguya çekenlere karşı kendimi böyle savunurum. 4Yiyip içmeye hakkımız yok mu bizim? 5Öbür elçiler gibi, Rab'bin kardeşleri ve Kefas gibi, yanımızda imanlı bir eş gezdirmeye hakkımız yok mu? 6Geçimi için çalışması gereken yalnız Barnaba'yla ben miyim? 7Kim kendi parasıyla askerlik yapar? Kim bağ diker de ürününü yemez? Kim sürüyü güder de sütünden içmez?
8İnsansal açıdan mı söylüyorum bunları? Kutsal Yasa da aynı şeyleri söylemiyor mu? 9-10 Musa'nın Yasası'nda, “Harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın” diye yazılmıştır. Tanrı'nın kaygısı öküzler mi, yoksa bunu özellikle bizim için mi söylüyor? Kuşkusuz, bizim için yazılmıştır bu. Çünkü çift sürenin umutla sürmesi, harman dövenin de harmana ortak olma umuduyla dövmesi gerekir. 11 Aranıza ruhsal tohumlar ektiysek, sizden maddesel bir harman biçmemiz çok mu? 12Başkalarının sizden yardım almaya hakları varsa, bizim daha çok hakkımız yok mu? Ama biz bu hakkımızı kullanmadık. Mesih Müjdesi'nin yayılmasına engel olmayalım diye her şeye katlanıyoruz. 13 Tapınakta çalışanların tapınaktan beslendiklerini, sunakta görevli olanların da sunakta adanan adaklardan pay aldıklarını bilmiyor musunuz? 14 Bunun gibi, Rab Müjde'yi yayanların da geçimlerini Müjde'den sağlamasını buyurdu.
15Ama ben bu haklardan hiçbirini kullanmış değilim. Bunlar bana sağlansın diye de yazmıyorum. Bunu yapmaktansa ölmeyi yeğlerim. Kimse beni bu övünçten yoksun bırakmayacaktır! 16Müjde'yi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müjde'yi yaymazsam vay halime! 17Eğer Müjde'yi gönülden yayarsam, ödülüm olur; gönülsüzce yayarsam, yalnızca bana emanet edilen görevi yapmış olurum. 18Peki, ödülüm nedir? Müjde'yi karşılıksız yaymak ve böylece Müjde'yi yaymaktan doğan hakkımı kullanmamaktır.
19Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. 20Yahudiler'i kazanmak için Yahudiler'e Yahudi gibi davrandım. Kendim Kutsal Yasa'nın denetimi altında olmadığım halde, Yasa altında olanları kazanmak için onlara Yasa altındaymışım gibi davrandım. 21Tanrı'nın Yasası'na sahip olmayan biri değilim, Mesih'in Yasası altındayım. Buna karşın, Yasa'ya sahip olmayanları kazanmak için Yasa'ya sahip değilmişim gibi davrandım. 22Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum. 23Bunların hepsini Müjde'de payım olsun diye, Müjde uğruna yapıyorum.
24Koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz? Öyle koşun ki ödülü kazanasınız. 25Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz. 26Bunun içindir ki, amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum. Yumruğumu havayı döver gibi boşa atmıyorum. 27Müjde'yi başkalarına duyurduktan sonra kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1 Özgür değil miyim ? ‘Her imanlının sahip olduğu haklara sahip değil miyim ?’ anlamında. Elçi değil miyim ? ‘O halde elçinin haklarına sahip değil miyim ?’ anlamında.
9:4 Yiyip içmeye hakkımız Tanrı adına hizmet eden Pavlus ve Barnaba, yemek masraflarını ve öbür ihtiyaçlarını imanlılar topluluğundan karşılama hakkına sahip olduklarını ifade ediyorlar (krş. 1Ko.9:6,1Ko.9:13-14).
9:5 yanımızda imanlı bir eş gezdirmeye Pavlus’un evlenmeye hakkı olduğunu belirtmesi onun evli olduğu anlamına gelmez (bkz. 1Ko.9:12; 1Ko.7:7 ve ilgili notlar). Petrus dâhil (bkz. Mar.1:30), diğer elçilerin eşleri vardı.
9:9-10 öküzler mi ? Yas.25:4’te Tanrı gerçekten sahipleri için emek veren öküzlerden söz eder (krş. Yun.4:11) ; bununla birlikte bu yasa (o bağlamda), Tanrı’nın, İsrail halkına ve imanlılara buyurduğu temel bir adalet ilkesini de öğretmektedir. Bu ilke, insanlar söz konusu olduğunda çok daha fazla ahlâksal ağırlık taşı r (bkz. 1Ti.5:18).
9:11 maddesel bir harman Yiyecek, kalacak yer ve parasal yardım (krş. Gal.6:6). Pavlus burada kiliseye hizmet edenlerin kilise tarafından desteklenmesi gerektiğini öne sürüyor (krş. Flp.4:10-19).
9:12 bu hakkımızı kullanmadık Pavlus’un 9. bölümde irdelediği konunun ana fikri. Pavlus, 8. bölümde savunduğu konuyu, 9. bölümde kişisel olarak örneklendirir. Kendisi, Müjde’ye olan adanmışlığından dolayı bazı bireysel haklarını kullanmaktan kaçınmıştır. İmanlılar da Pavlus’u örnek alarak, başkalarına olan sevgilerinden dolayı bazı haklarından vazgeçmeye hazır olmalıdırlar (bkz. Rom.14:15 ve ilgili not).
9:13 Korintli imanlılar bu örneği yalnızca Eski Antlaşma bilgilerinden değil (krş. Lev.7:28-36; Say.18:8-20), Grek dünyasındaki ve Roma’daki putperest tapınaklarda yapılan uygulamalardan da anlayacaklardır.
9:15 bu övünçten Kurtuluş müjdesini karşılıksız duyurmuş olmasının vereceği övünç.
9:16 bunu yapmakla yükümlüyüm Pavlus Rab’bin buyruğundan ötürü kurtuluş müjdesini yaymak zorundaydı (Elç.9:1-16; Elç.26:16-18; ayrıca bkz. Yer.20:9 ve ilgili not). vay halime ! Krş. 1Ko.9:27 ve ilgili not.
9:19 kazanayım diye herkesin kölesi oldum Bu sözler bazı kiş iler tarafından Pavlus’un, insanların Mesih’e iman edip kurtuluşa kavuşması uğruna müjdeyi farklı düzeylerdeki insanlara duyururken neredeyse ikiyüzlü davrandığı şeklinde yorumlanır. Oysa Pavlus tam aksine burada, kişisel ayrıcalıklarıyla hizmetinden doğan haklarını kullanmaktan kaçındığını vurgulamaktadır (1Ko.9:3-7,1Ko.9:14-15,1Ko.9:20-23).
9:20 Yasa altında olanları Yahudiler’i. Yasa altındaymışım gibi davrandım Pavlus, İsa Mesih’in kurtuluş müjdesinin özü zedelenmediği sürece Kutsal Yasa’ya uyuyordu (bkz. Elç.16:3; Elç.18:18 ve ilgili notlar ; Elç.21:20-26 ve ilgili notlar).
9:21 Yasa’ya sahip olmayanları Yahudi olmayanları. Yasa’ya sahip değilmişim gibi davrandım Pavlus, Mesih’e, kurtuluş müjdesine veya onun gerektirdiklerine olan bağlılığını bozmadığı sürece öteki ulusların kültürüne karşı duyarlı davrandı. Mesih’inYasası Mesih’in öğretileri. Buna, YeniAntlaşma’da bulunan her öğreti dâhildir; çünkü hepsinin nihai kaynağı Mesih’tir.
9:22 Güçsüzleri Vicdanı zayıf olanları (1Ko.8:9-12). güçsüz oldum Pavlus puta sunulan kurban etini yemek gibi konularda Hıristiyan olmanın sağladığı özgürlüğü kullanmadı (1Ko.8:9,1Ko.8:13; bkz. Bilgi Kutusu: Adiafora, s.1693). herkesle her şey oldum Pavlus, bir Hıristiyan olarak kurtuluş müjdesinin en etkili şekilde duyurulmasını sağlamak için her kültüre ve her sosyal düzene uydu, ancak müjdeden hiçbir şekilde ödün vermedi (bkz. 1Ko.10:33 ve ilgili not).
9:23 Müjde’de payım Pavlus’un imanlıların gelecekteki görkemlerine paydaş olacağına dair umudu, Mesih’in verdiği elçilik görevini sürdürmesindeki sadakatine dayanır (krş. 1Ko.9:27 ve ilgili not ; bkz. 2Ko.3:1-3; 2Ko.5:10; Flp.2:14-16; 1 Se. Flp.2:19-20 ve ilgili notlar).
9:24 Koşu alanında yarışanların Pavlus, Korintliler’in düzenlediği, iki yılda bir yapılan ve Olimpiyat Oyunları’ndan sonra önem bakımından ikinci sırada gelen İsthmia Oyunları’ndan bir örnek veriyor. ödülü Krş. 1Ko.9:25.
9:25 hiç çürümeyecek bir taç Bkz. 2Ti.1Ko.4:8 ve ilgili not; 1Pe.5:4; krş. 1Se.2:19 ve ilgili not.
9:26 amaçsızca koşan Bkz. Flp.3:13-14 ve ilgili not.
9:27 reddedilmemek için Pavlus, Rab’bin öngördüğü ödülü kaybetmemek için bedensel arzuları sıkı bir şekilde denetlemekten söz ediyor (bkz. 1Ko.3:10-15).

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş