1. Korintliler 16

16
Para Yardımına İlişkin Öğütler
1 Kutsallara yapılacak para yardımına gelince: Galatya kiliselerine ne buyurduysam, siz de öyle yapın. 2Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin. Öyle ki, yanınıza geldiğimde para toplamaya gerek kalmasın. 3Oraya vardığımda, bağışlarınızı götürmek üzere uygun gördüğünüz kişileri tanıtıcı mektuplarla Yeruşalim'e göndereceğim. 4Benim de gitmeme değerse, onları yanıma alıp gideceğim.
Pavlus'un Kişisel Dilekleri
5 Makedonya'dan geçtikten sonra yanınıza geleceğim. Çünkü Makedonya'dan geçmek niyetindeyim. 6Belki bir süre yanınızda kalırım, hatta kışı da sizinle geçirebilirim. Öyle ki, sonra nereye gidecek olsam, bana yardım edebilesiniz. 7Sizi öyle kısaca görüp geçmek istemiyorum. Rab'bin izniyle uzunca bir süre yanınızda kalmayı umut ediyorum. 8 Ama Pentikost Günü'ne dek Efes'te kalacağım. 9Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki, bana karşı çıkanlar çoktur.
10 Timoteos yanınıza gelirse, bir şeyden korkmamasına dikkat edin. Çünkü o da benim gibi Rab'bin işini yapıyor. 11Kimse onu hor görmesin. Yanıma gelmesi için onu esenlikle uğurlayın. Kardeşlerle birlikte onun da gelmesini bekliyorum.
12Kardeşimiz Apollos'a gelince, kardeşlerle birlikte size gelmesi için ona çok ricada bulundum, ama şimdilik gelmeye hiç de istekli değil. Fırsat bulunca gelecek.
13Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun. 14Her şeyi sevgiyle yapın.
15-16 Ahaya'da ilk iman eden ve kendilerini kutsalların hizmetine adayan İstefanas'ın ev halkını bilirsiniz. Kardeşler, size yalvarırım, bu gibilere ve onlarla birlikte çalışıp emek verenlerin hepsine bağımlı olun. 17İstefanas, Fortunatus ve Ahaykos'un gelişine sevindim. Yokluğunuzu bana unutturdular. 18Sizin ruhunuzu da benim ruhumu da ferahlattılar. Böylelerinin değerini bilin.
Son Selamlar
19 Asya İli'ndeki kiliseler size selam eder. Akvila ve Priska, evlerinde buluşan toplulukla birlikte Rab'de size çok selam ederler. 20Buradaki bütün kardeşlerin size selamı var. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.
21Ben Pavlus, bu selamı kendi elimle yazıyorum. 22Rab'bi sevmeyene lanet olsun. Maranata[a]! 23Rab İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. 24Hepinize Mesih İsa'da sevgiler! Amin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1 Kutsallara Yeruşalim’deki imanlılara (krş. 1Ko.11:3; Rom.15:26). para yardımına gelince Bkz. 1Ko.7:1; krş. Rom.15:25-28; 2Ko. 8-9. bölümler. Galatya kiliselerine Galatya ve Makedonya kiliselerinin de (2Ko.8:1-2 ; 2Ko.9:1-4) Korintliler’le birlikte para yardımına katılması, bağış toplamanın oldukça yaygın olduğunu gösterir. Yeruşalimli imanlılar, muhtemelen Elç.11:28’de söz edilen kıtlık (yaklaşık İS 44-46) veya gördükleri baskılar yüzünden yoksullukla boğuşuyorlardı (krş. Elç.8:1).
16:2 Haftanın ilk günü herkes... ayırıp İmanlılar her pazar (bkz. Elç.20:7; Va.1:10 ve ilgili not), Rab adına yapılan hizmetler için gelirlerine göre bir miktar para getirecekti. İustinus Martyr “Apologia” ( Savunma) adlı eserinde (1. 67-68), o yıllarda (yaklaşık İS 150) sunuların her pazar günü (Hıristiyanlar’ın ibadet günü) kiliseye getirildiğinden söz eder.
16:3 Parasal konularda güvenilir ve sorumluluk taşıyabilen bu adamlar, Korintliler’in verdiği bağışların denetçisi ve koruyucusu olacaklardı (krş. 2Ko.8:16-21 ve ilgili notlar).
16:4 Benim de gitmeme değerse Kurtuluş müjdesinin o civarda daha çok duyurulması için onlarla birlikte hizmet etmek veya bu parasal armağanları aldıklarında orada olup hangi amaçla verildiğini açıklamak için olabilir.
16:5 Makedonya’dan geçtikten sonra Pavlus, bu mektubu yazdığı yer olan Efes’ten ayrıldıktan sonra (1Ko.16:8) Filipililer’i ve Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan öbür imanlıları ziyaret etmek için Makedonya’ya ve oradan Korint’e gitmeyi tasarlıyordu; ancak bunu gerçekleştiremedi (bkz. 2Ko.1:15-2:4).
16:6 hatta kışı da... geçirebilirim Elç.20:3’te (bkz. ilgili not), Yunanistan’da kaldığı üç aydan söz edilir. bana yardım edebilesiniz Hizmet ettiği yerdeyken maddi yardım kabul etmeyen Pavlus, ancak bulunduğu yerden ayrılırken gideceği yerde yapacağı hizmetler için yardım talep ederdi.
16:8 Pentikost gününe dek Fısıh’tan sonraki ellinci gün (pentikost “50” demektir), yani Yahudiler’in Hasat Bayramı’nı kutladığı zaman (Lev.23:9-16) ; ilkbaharın sonlarına doğru.
16:9 bana karşı çıkanlar çoktur Büyük olasılıkla Artemis Tapınağı’nın gümüşten maketlerini yapan putperest zanaatkârlardan ve onların Pavlus’a karşı kışkırttıkları genel halk kesiminden söz etmektedir (Elç.19:23-34).
16:10 Timoteos... gelirse Pavlus, Timoteos’u (ve Erastus’u) Makedonya’ya göndermiştir (Elç.19:22) ; Timoteos’un oradan Korint’e doğru yoluna devam etmesi gerekmektedir (1Ko.4:17). bir şeyden korkmamasına dikkat edin Timoteos çekingen olduğundan Pavlus, Korintliler’den ona yakınlık göstermelerini istemektedir (bkz. 1Ti.4:12; 2Ti.1Ti.1:7 ve ilgili notlar).
16:11,23 esenlikle... lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
16:11 Kardeşlerle Korintli bir imanlı olan Erastus da dâhil (bkz. Rom.16:23-24; krş. Elç.19:22).
16:12 Apollos’a gelince Korintliler Pavlus’a, Apollos’u ve kendilerine yapacağı ziyareti sormuşlardı (bkz. Apollos’la ilgili, 1Ko.1:12; 1Ko.3:4-6,1Ko.3:22; 1Ko.4:6; krş. Elç.18:24,Elç.18:27; Elç.19:1-2 ; Tit.3:13).
16:15-16 hizmetine İstefanas’ın bütün ev halkı hizmet ediyordu. İstefanas’ın ev halkını Bkz. 1Ko.1:16. Bunlar, kısa süre önce iman etmiş Atinalı birkaç kişiyle birlikte (Elç.17:34), Ahaya’daki (Yunanistan) ilk imanlılardandı.
16:17 Büyük olasılıkla, 1Ko.7:1’de sözü edilen mektubu Korintliler’den Elçi Pavlus’a getirenler.
16:19 Asya İli’ndeki Efes ve çevre kentleri içeren bir Roma ili (bkz. Elç.19:10 ve ilgili not). Pavlus’un Efes’te uzun süren hizmeti sırasında Asya İli’ndeki herkes kurtuluş müjdesini duymuştu. Asya İli’nin sınırlarında bulunan Kolose, Laodikya ve Hierapolis kiliseleri de (krş. Kol.4:13-16; Va.1:11), Va.2-3’teki öbür kiliselerle birlikte bu selama dâhil edilebilir. Akvila ve Priska Korint’teki kilisenin kurulmasında Pavlus’a yardım etmişlerdi (Elç.18:1-4). evlerinde buluşan toplulukla Akvila ve Priska, Pavlus’la Korint’ten ayrılıp Efes’e gitmişti (Elç.18:18-19). İmanlılar onların evinde toplanıyordu. Ev kiliseleri bu ilk dönemde yaygındı (krş. Rom.16:3-5; Flm. 1-2).
16:21 bu selamı kendi elimle Pavlus her zamanki alışkanlığıyla (bkz. Gal.6:11; Kol.4:18; Flm.19), mektubun güvenilirliğine bir işaret olarak (2Se.3:17) mektubu imzalar (krş. Rom.16:22).
16:22 Rab’bi sevmeyene lanet olsun Kurtuluş müjdesini duyup karşılık vermeyen ve Rab İsa Mesih’e iman etmeyen herkes Tanrı’nın gazabına mahkûmdur (bkz. Yu.3:36 ve ilgili not ; krş. Gal.1:8-9; Rom.9:3-4 ve ilgili not). Maranata! Aramice “Rabbimiz, gel!” anlamına gelir. İsa Mesih’in ikinci gelişinin bir an önce gerçekleşmesi dileğini dile getirir.
16:23 Pavlus’un her zamanki kutsamasıyla mektubunu bitirir (bkz. Gal.6:18; Ef.6:24; Flp.4:23). 2Ko.13:14’te Üçlübirlik adına yapılan daha uzun bir kutsama bulunur.
16:24 Her ne kadar Korintliler’e karşı ağır bir dil kullanmış olsa da, Pavlus’un onları Mesih İsa’ya ait imanlılar olarak sevdiğini bilmelerini istediği görülmektedir.

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş