1. Korintliler 3

3
Toplulukta Uyum
1Kardeşler, ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi konuşamadım. Benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. 2 Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. 3Çünkü hâlâ benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması, benliğe uyduğunuzu, öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu? 4 Biriniz, “Ben Pavlus yanlısıyım”, ötekiniz, “Ben Apollos yanlısıyım” diyorsa, öbür insanlardan ne farkınız kalır?
5Apollos kim, Pavlus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkârlardır. Rab her birimize bir görev vermiştir. 6 Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. 7Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır. 8Ekenle sulayanın değeri birdir. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır. 9Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız.
10Tanrı'nın bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım, başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin. 11Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. 12Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. 13Herkesin yaptığı iş belli olacak, yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. 14Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa, o kimse ödülünü alacak. 15Yaptıkları yanarsa, zarar edecek. Kendisi kurtulacak, ama ateşten geçmiş gibi olacaktır.
16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhu'nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? 17Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.
18Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için “akılsız” olsun! 19 Çünkü bu dünyanın bilgeliği Tanrı'nın gözünde akılsızlıktır. Yazılmış olduğu gibi, “O, bilgeleri kurnazlıklarında yakalar.” 20 Yine, “Rab bilgelerin düşüncelerinin boş olduğunu bilir” diye yazılmıştır. 21Bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir. 22Pavlus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman, her şey sizindir. 23Siz Mesih'insiniz, Mesih de Tanrı'nındır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Kardeşler Bkz. 1Ko.1:10 ve ilgili not.
3:2 süt... katı yiyecek değil Bkz. İbr.5:12-14 ve ilgili notlar.
3:3 öbür insanlar Ruhsallıktan yoksun, dünyasal değerleri izleyenler.
2:14-3:4 Bu ayetler, insanların çoğunun gerçek bilgeliği neden kavrayamadığını (1Ko.2:9) açıklar:Bu bilgelik sadece Kutsal Ruh’un aydınlatmasıyla algılanabilir (1Ko.2:14-16; krş. 1Ko.2:6). Ne var ki, Korintliler hâlâ dünyasal değerleri ön planda tutuyorlardı (1Ko.3:1-4); aralarındaki ayrılıklar da bunun kanıtıydı (1Ko.3:3-4).
3:4 Ben Pavlus... Apollos yanlısıyım Bkz. 1Ko.1:12.
3:6 ben ektim Pavlus, kurtuluş müjdesini, daha önce kimsenin duyurmadığı yerlerde duyurmakla görevlidir (bkz. Elç.18:4-11; Rom.15:20-21; 2Ko.10:13-16). Apollos suladı Bkz. Elç.18:24-28. Apollos, Pavlus aracılığıyla iman edenlere ders veriyor, onları teşvik ediyordu.
3:9 Tanrı’nın binasısınız Krş. 1Ko.1:16-17.Antik çağda insanların iki temel uğraşı vardı: toprağı işlemek ve bir ev (ya da kent veya tapınak) inşa etmek. Pavlus bu benzetmeyle insanın, Tanrı’ya hizmetteki önceliğini vurguluyor.
3:10 temel attım Mesih’in ölüm ve dirilişini duyurarak (1Ko.2:2). Başkaları da Bunlardan biri Apollos’tur.
3:12 kimi... inşa edecek Hizmetleriyle imanlılar topluluğunu geliştiren kişilerden söz etmektedir. altın, gümüş ya da değerli taşlarla Pak Hıristiyan öğretisi ve yaşayışı. tahta, ot ya da kamışla İmanlıların aklını karıştıran veya onları yanlış yola sürükleyen öğreti veya yaşam biçimi.
3:13 Krş. 1Ko.4:5; 2Ko.5:10 ve ilgili not. yargı günü Bkz. 1Ko.1:8 ve ilgili not. ateşle ‘Tanrı’nın yargısı’ anlamındadır (krş. Zek.1Ko.3:2). Tanrı’nın sözünü doğru öğretmenin ciddiyetini ve önemini vurgular.
3:15 Yargı gününde herkes gibi yargılanan imanlılar suçlu bulundukları konulardan ötürü gazaba mahkum olmayacaktır, ancak verilecek ödülden yoksun kalacak (zarar edecek) ve yaptıklarından Mesih’in önünde “ateşten geçmiş gibi” utanç duyacaklardır (bkz. Luk.19:11-27; 2Ko.5:10 ; 2Ti.2Ko.4:8 ve ilgili not; 2Yu.8; Makale: Yargı, s.260).
3:16 Tanrı’nın tapınağı Burada yerel imanlılar topluluğu (bkz. Ef.2:21-22 ve ilgili notlar), Ef.6:19’da ise her bir imanlı Kutsal Ruh’un tapınağı olarak tasvir edilir.
3:17 Tanrı da onu yıkacak Pavlus bu ayette (1-4. bölümlerin ışığı nda), kurtuluş müjdesine ve ruhsal hizmete ilişkin farklı anlayışları yüzünden, ayrılıklar ve çekişmeler yaratarak yerel kiliselerde bölünmelere yol açan kişilerden söz etmektedir (1Ko.1:11-12). kutsaldır Bkz. 1Ko.1:1-3’e ait not.
3:18 bilge olmak için Krş. 1Ko.1:21,1Ko.1:24 ve ilgili notlar. “akılsız” olsun İnsan bilgeliği açısından (krş. 1Ko.1:18).
3:21 insanlarla Özellikle önderler ve ruhsal öğretmenler söz konusudur (1Ko.3:4; bkz. 1Ko.1:12 ve ilgili not ; krş. 1Ko.1:31; 1Ko.4:6).
3:21-22 İmanlılar, Mesih aracılığıyla Tanrı’yla olan ilişkileri sayesinde ( 1Ko.3:23), kurtuluş müjdesini sadakatle bildiren herkesin hizmetlerinin sonuçlarına ortaktırlar. Buna, dünyanın bilgelerinin kendi bilgelikleriyle başardıklarını iddia ettikleri her şey de dâhildir (1Ko.3:18-19; bkz. Rom.8:17 ve ilgili not); çünkü egemen Tanrı bu bilgeliklerin de sahibi ve kaynağıdır. Bundan ötürü bilge kişileri (ister imanlı olsun ister olmasın) bir ayrılık nedeni yapmaya kalkış anlar aslında Tanrı’nın imanlılara sunduğu ortak bereketleri göz ardı etmiş olurlar.
3:23 Siz Mesih’insiniz İmanlılar Mesih’le özdeşleşerek O’na ait olurlar (bkz. 1Ko.1:30 ve ilgili not). Mesih de Tanrı’nındır Mesih, Baba Tanrı’yla birlik içindedir (bkz. Yu.10:30 ve ilgili not).

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş