1. Korintliler 7

7
Evlilik Konusu
1Şimdi bana yazdığınız konulara gelelim: “Erkeğin kadına dokunmaması iyidir” diyorsunuz. 2Ama fuhuştan ötürü her erkek karısıyla, her kadın da kocasıyla yaşasın. 3Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin. 4Kadının bedeni kendisine değil, kocasına aittir. Bunun gibi, erkeğin bedeni de kendisine değil, karısına aittir. 5Geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki, kendinizi denetleyemediğiniz için Şeytan sizi ayartmasın.
6Bunu bir buyruk olarak değil, bir uzlaşma yolu olarak söylüyorum. 7Herkesin benim gibi olmasını dilerdim. Ama herkesin Tanrı'dan aldığı ruhsal bir armağanı vardır; kiminin şöyle, kiminin böyle.
8Yine de evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim: Benim gibi kalsalar kendileri için iyi olur. 9Ama kendilerini denetleyemiyorlarsa, evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyidir.
10 Evlilereyse şunu buyuruyorum, daha doğrusu Rab buyuruyor: Kadın kocasından ayrılmasın. 11Ayrılırsa evlenmesin, ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın.
12Geri kalanlara Rab değil, ben söylüyorum: Eğer bir kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, onu boşamasın. 13Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, kadın onu boşamasın. 14Çünkü iman etmemiş koca karısı aracılığıyla, iman etmemiş kadın da imanlı kocası aracılığıyla kutsanır. Yoksa çocuklarınız murdar olurdu. Ama şimdi kutsaldırlar. 15İman etmeyen ayrılırsa ayrılsın. Kardeş ya da kızkardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı. 16Ey kadın, kocanı kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun? Ey erkek, karını kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun?
Aldığınız Çağrıya Göre Yaşayın
17Ancak herkes Rab'bin kendisi için belirlediği duruma uygun biçimde, Tanrı'dan aldığı çağrıya göre yaşasın. Bunu bütün kiliselere buyuruyorum. 18Biri sünnetliyken mi çağrıldı, sünnetsiz olmasın. Bir başkası sünnetsizken mi çağrıldı, sünnet olmasın. 19Sünnetli olup olmamak önemli değildir. Önemli olan, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir. 20Herkes ne durumda çağrıldıysa, o durumda kalsın. 21Köleyken mi çağrıldın, üzülme. Ama özgür olabilirsen, fırsatı kaçırma! 22Çünkü Rab'bin çağrısını aldığı zaman köle olan kimse, şimdi Rab'bin özgürüdür. Özgürken çağrılan kişi de Mesih'in kölesidir. 23Bir bedel karşılığı satın alındınız, insanlara köle olmayın. 24Kardeşler, herkes ne durumda çağrıldıysa, Tanrı önünde o durumda kalsın.
Evli Olmayanlar
25Kızlara gelince, Rab'den onlarla ilgili bir buyruk almış değilim. Ama Rab'bin merhameti sayesinde güvenilir biri olarak düşündüklerimi söylüyorum. 26Öyle sanıyorum ki, şimdiki sıkıntılar nedeniyle insanın olduğu gibi kalması iyidir. 27Karın varsa, boşanmayı isteme. Karın yoksa, kendine eş arama. 28Ama evlenirsen günah işlemiş olmazsın. Bir kız da evlenirse günah işlemiş olmaz. Ne var ki, evlenenler bu yaşamda sıkıntılarla karşılaşacak. Ben sizi bu sıkıntılardan esirgemek istiyorum. 29-31Kardeşler, şunu demek istiyorum: Zaman daralmıştır. Bundan böyle, karısı olanlar karıları yokmuş gibi, yas tutanlar yas tutmuyormuş gibi, sevinenler sevinmiyormuş gibi, mal alanlar malları yokmuş gibi, dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsun. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir.
32Kaygısız olmanızı istiyorum. Evli olmayan erkek, Rab'bi nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rab'bin işleri için kaygılanır. 33Evli erkekse karısını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır. 34Böylece ilgisi bölünür. Evli olmayan kadın ya da kız hem bedence hem ruhça kutsal olmak amacıyla Rab'bin işleri için kaygılanır. Evli kadınsa kocasını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır. 35Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyorum, özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil. İlginizi dağıtmadan, Rab'be adanmış olarak, O'na yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum.
36Bir kimse nişanlı olduğu kıza yakışıksız davrandığını düşünüyorsa, aşırı tutkuları varsa ve evlenmesi gerekiyorsa, istediğini yapsın, günah işlemiş olmaz; evlensinler. 37Ama zorunluluk altında bulunmayan, yüreği kararlı, istediğini yapabilecek durumdaki kişi, nişanlısıyla evlenmemeye yüreğinde karar vermişse, iyi eder. 38Kısacası nişanlısıyla evlenen iyi eder, evlenmeyense daha iyi eder.[a]
39Kadın, kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür; yeter ki, o kişi Rab'be ait biri olsun. 40Ama dul kadın, olduğu gibi kalırsa daha mutlu olur. Ben böyle düşünüyorum ve sanırım bende de Tanrı'nın Ruhu vardır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 yazdığınız konulara gelelim Korintliler bir dizi soru sormuşlardı (bkz. Giriş; 1Ko.8:1; 1Ko.12:1; 1Ko.16:1). “Erkeğin kadına dokunmaması iyidir” Korintli imanlıların bir kısmı, Mesih’in gelişiyle birlikte başlayan çağda sadece ruhla ilgili konuları değerli sayıp dünyasal her şeye (cinsel ilişki gibi) sırt çevirmeye yönelik yanlış bir teoloji benimsemişlerdi (bkz. Elç.17:18’e ait not). Pavlus, bu görüşten yola çıkarak kullanılan bir deyimi alıntılayarak (bkz. 1Ko.6:12-13,1Ko.6:18’e ait notlar), evlilikte cinsel ilişkinin caiz olduğunu belirtiyor.
7:3-4 hakkını versin Evli çiftler birbirlerinin cinsel ihtiyaçları konusunda duyarlı olmalı, birbirlerini uzun süre bu ilişkiden yoksun bırakmamalıdır. Bunun gibi Hem erkek hem de kadın, eşlik haklarına sahiptir ve her biri cinsel anlamda öbürünün bedeninin tek sahibidir.
7:5 mahrum etmeyin Cinsel birliktelikten.
7:6 Bunu... söylüyorum Bkz. 1Ko.7:2. buyruk olarak değil, bir uzlaşma yolu Evlilik, çoğu kez arzulanan ve Tanrı’nın tasarısına uygun bir ilişki olduğu halde, zorunlu değildir (bkz. 1Ko.7:25-38).
7:7 benim gibi Evlenmemiş. Pavlus bekâr yaşam tarzını bir Tanrı armağanı olarak görüyordu; böylece bunu benimsemesi ve Rab’bin hizmetinde kullanması mümkün oldu.
7:10 buyuruyorum... Rab buyuruyor Rab İsa’dan bir buyruk (Mat.5:32; Mat.19:3-9; Mar.10:2-12; Luk.16:18); Pavlus büyük olasılıkla bunu İsa’nın öbür elçilerinden duymuştu (krş. Gal.1:18-19).
7:11 Bkz. Mat.5:32 ve ilgili not.
7:12 Rab değil, ben söylüyorum İsa Mesih bu konuya doğrudan değinmemişti; ancak Pavlus, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamak için bu konuya elçisel yetkisine dayanarak cevap verir. bir kardeşin karısı iman etmemişse Burada (ve 1Ko.7:13’te), zaten evli olan çiftlerden birinin iman etmesinden söz edilmektedir. İnanmayan eş evliliği sürdürmeyi reddetmedikçe çiftler evli kalmalıdır (1Ko.7:15).
7:14 karısı aracılığıyla... imanlı kocası aracılığıyla kutsanır Eşlerden birinin iman etmemiş olması evliliğin kutsallığını bozmaz (bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not) ; dolayısıyla çocukları da kutsanmış bir evliliğin meşru ürünleridir.
7:15 böyle durumlarda özgürdür İmanlı olmayan eşin ayrılmak istemesi durumunda. barış içinde yaşamaya Ayrılmayı seçen imansız kişi, imanlı eşle yaşamaya zorlanırsa, evde huzur kalmaz.
7:17 Rab’bin kendisi için belirlediği duruma uygun biçimde Hangi konumda olurlarsa olsunlar, imanlıların Rab için yaşamaları gerekir (bkz. 1Ko.7:18). Konumlarındaki hiçbir değişiklik kurtuluşlarını etkilemez.
7:18 sünnetliyken... sünnetsiz Bkz. 1Ko.7:20; Elç.15:1-5; Gal.5:1-3.
7:19 Bkz. Gal.5:6.
7:21 Köleyken mi Hıristiyan köleler sosyal ve ekonomik bakımdan özgür olmasalar da, Mesih’te özgür olduklarını bilerek yaş amalıydılar (1Ko.7:22; krş. Gal.3:28). özgür olabilirsen fırsatı kaçırma Roma İmparatorluğu’nda köleler, bazen sahipleri tarafından serbest bırakılırdı. Kişinin sosyal durumunu iyileştirmeye çalışmasında yanlış bir şey yoktur ; böyle bir gayret kişinin Tanrı ile olan ilişkisini etkilemez.
7:22 Rab’bin özgürüdür İmanlı, Mesih’e bir köle gibi hizmet etmek üzere günaha tutsaklıktan özgür kılınmıştır (bkz. Rom.6:18, 22; İbr.9:15; krş. Yu.8:34,Yu.8:36; 1Pe.2:16) ; tıpkı İsrail’in Tanrı’nın hizmetkâr halkı olabilmesi için Mısır’daki tutsaklıktan özgür kılınması gibi (bkz. Çık.6:6-7; Çık.19:4-6).
7:23 Bir bedel karşılığı satın alındınız, insanlara köle olmayın Hıristiyanlar, kendilerini kanıyla satın alan Mesih’e bağlı olduklarını unutmamalılar (bkz. 1Ko.6:20; 1Pe.1:18-19 ve ilgili not), çünkü tek efendileri Mesih’tir.
7:25 Kızlara gelince Korintliler’in muhtemelen nişanlı kızlarla ilgili olarak sordukları diğer bir soru (1Ko.7:1). güvenilir biri olarak düşündüklerimi söylüyorum Pavlus burada İsa’nın buyruğunu değil, kendi fikrini bildiriyor (krş. 1Ko.7:10; Elç.20:35’e ait not); ancak Tanrı Ruhu’nun etkisi altında yazdığı için (bkz. 1Ko.7:40 ve ilgili not) öğütleri en iyi seçenektir.
7:26 ş imdiki sıkıntılar Hıristiyan’ın ahlâksız ve düşman bir dünyada yaşarken karşılaştığı baskılardan söz edilmektedir (krş. 1Ko.1:28; 1Ko.5:1; 2Ti.1Ko.3:1-12).
7:28 sıkıntılarla Mesih uğruna acı çeken ve zulüm gören evli kiş iler, ailevi sorumluluklarla birlikte bu acıyı ve zulmü daha derinden hissedeceklerdir.
7:29-31 Mesih’in ikinci gelişinde dünyanın şu anki hâli geçip gidecektir ; bu nedenle imanlılar, içinde bulundukları durumun önemini bu gerçeğin ışığında değerlendirmelidirler. Kardeşler Bkz. Rom.1:13’e ait not. dünyanın şimdiki hali geçicidir Krş. 1Yu.2:17.
7:34 ilgisi bölünür Evli olan bir imanlı, evliliğin getirdiği sorumluluklardan dolayı, kendini tamamen Mesih’in hizmetine veremez (1Ko.7:35); özellikle zulüm zamanlarında bu daha çok geçerlidir.
7:37 istediğini yapabilecek durumdaki kişi... iyi eder Bu koşullar altında nişanlısıyla evlenmesine gerek olmadığına karar veren adam da iyi bir karar vermiş olur ( 1Ko.7:38). Pavlus tutkularını denetleyebilen bir adamdan söz ediyor olabilir (krş. 1Ko.7:7,1Ko.7:9).
7:36-38 Bu ayetler şu anlama da gelebilir: “Bir kimse kızına haksız davrandığını düşünüyorsa, kızın yaşı geçiyor ve evlenmesi gerekiyorsa, o kimse istediğini yapsın, günah işlemiş olmaz; niş anlılar evlensinler.Ama zorunluluk altında bulunmayan, yüreği kararlı, istediğini yapabilecek durumdaki kişi, kızını evlendirmemeye yüreğinde karar verirse, iyi eder. Kısacası, kızını evlendiren iyi eder, evlendirmeyense daha iyi eder.”.
7:39 Kocası ölürse Ölüm evliliği sonlandırır ; imanlı kişi bu durumda Rab’be iman eden başka biriyle evlenmekte serbesttir.
7:40 olduğu gibi Dul olarak.

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş