1. Korintliler 8

8
Putlara Sunulan Kurbanların Eti
1Şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim. “Hepimizin bilgisi var” diyorsunuz, bunu biliyoruz. Bilgi insanı böbürlendirir, sevgiyse geliştirir. 2Bir şey bildiğini sanan, henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur. 3Ama Tanrı'yı seveni Tanrı bilir.
4Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince, biliyoruz ki, “Dünyada put bir hiçtir” ve “Birden fazla Tanrı yoktur”. 5-6Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da –nitekim pek çok “ilah”, pek çok “rab” vardır– bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.
7Ne var ki, herkes bu bilgiye sahip değildir. Hâlâ putperest alışkanlıklarının etkisinde kalan bazıları, yedikleri etin puta sunulduğunu düşünüyorlar. Vicdanları zayıf olduğu için lekeleniyor. 8Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz, yersek de bir kazancımız olmaz. 9Yalnız dikkat edin, bu özgürlüğünüz vicdanı zayıf olanların sürçmesine neden olmasın. 10Eğer zayıf vicdanlı biri, bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görürse, puta sunulan kurbanın etini yemek için cesaret almaz mı? 11Sonuçta bu zayıf vicdanlı kişi, Mesih'in uğruna öldüğü bu kardeş, senin bilgin yüzünden mahvolur! 12Bu şekilde kardeşlere karşı günah işleyip onların zayıf vicdanlarını yaralayarak Mesih'e karşı günah işlemiş olursunuz. 13Bu nedenle, yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa, kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemeyeceğim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 Şimdi... gelelim Bkz. 1Ko.7:1 ve ilgili not. putlara sunulan kurbanların etine Bu kurbanlardan arta kalan etler, putperest tapınaklardaki ziyafetlerde kâhinler, kurban sunan kişi ve arkadaşları tarafından yenir (bkz. 1Ko.1:10’a ait not) veya halka açık et pazarında satılırdı. Bazı Hıristiyanlar, bu kurban etini yiyenlerin putperest tapınmalara katılmış sayıldıklarına inanıyorlardı. Bilgi 2-6. ayetlerde açıklanmıştır. s. evgiyse geliştirir 7-13. ayetlerde açıklanmıştır.
8:2-3 Önemli olan, imanlıların sahip olduğu bilgi değil, Tanrı’ya ve birbirlerine olan sevgileridir. İmanlılardaki bu sevgi, Tanrı’nın onları kabul ettiğinin ve kendisine ait kişiler olarak onlarla ilgilendiğinin göstergesidir (bkz. Gal.4:9).
8:4 put bir hiçtir Gerçek Tanrı’yı temsil etmez ve hiçbir güce sahip değildir (bkz. 1Ko.10:20; Mez.115:4-7; Mez.135:15-17; Yşa.44:9-20).
8:5-6 ilah diye adlandırılanlar Grek ve Roma mitolojisindeki ilahlar. tek bir Tanrı Bkz. Yas.6:4 ve ilgili not. her şeyin kaynağıdır... Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı Bkz. İbr.2:10. Baba Tanrı, bütün yaratılışın kaynağıdır (Elç.4:24; Rom.11:36). Oğul Tanrı, Baba’yla birlikte kendisi aracılığıyla bütün her şeyin var olduğu etkin kişidir (bkz. Yu.1:3; Kol.1:16 ve ilgili not ; İbr.1:2 ; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Üçlübirlik, s. 1433).
8:7 bu bilgiye sahip Putun hiçbir gerçek ilahi varlığı temsil etmeyen boş bir simge olduğu bilgisi. Vicdanları zayıf olduğu için lekeleniyor Putperest sunaklarda kesilen kurban etini yiyerek putperestliğe katıldıklarını ve böylece Mesih’e karşı günah işlediklerini düşünüyorlar.
8:9 özgürlüğünüz ‘Putun bir hiç olduğunu bildiğinizden dolayı putlara sunulan eti yemenin bir anlamı olmadığını bilmeniz’ anlamındadır (1Ko.8:4). zayıf olanların Puta sunulan eti yemenin yanlış olduğunu düşünen imanlılar.
8:10 bilgili Bkz. 1Ko.8:1,1Ko.8:4,1Ko.8:8. bir put tapınağında sofraya oturmuş Puta sunulan etin yendiği yemeğe katılan.
8:12 İmanlı biri, putperest geçmişten gelen kardeşin vicdanını yaralayacağını bile bile putlara sunulan eti yerse, hem Tanrı’ya hem de o kişiye karşı günah işlemiş olur. İmanlının özgürlüğü, vicdanı hassas bir imanlı kardeşin sürçüp düşmesine yol açmamalıdır (krş. Rom.14:15 ve ilgili not; Rom.14:19-20).
8:13 bir daha et yemeyeceğim Pavlus kendisini topluluğa örnek gösterir; imanlıların yararına olan her şeyin bedelini ödemeye hazır olduğunu söyler (krş. Rom.14:21).

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş