Daniel 1

1
Daniel Babil'de Eğitiliyor
1 Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. 2 Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinar[a] ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi.
3-4Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildaniler'in dilini ve yazısını öğretecekti. 5Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. Üç yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı. 6Seçilen gençler arasında Yahudalılar'dan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı. 7Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya Abed-Nego adını verdi.
8Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. 9Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı. 10Adam Daniel'e, “Yiyecek içecek payınızı ayıran efendimiz kraldan korkarım” dedi, “Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse, başımı tehlikeye sokmuş olursunuz.”
11-12Daniel, saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael, Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip, “Lütfen kullarınıza on gün olanak tanıyın” dedi, “Bu on gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin. 13Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın.” 14Gözetici bu isteği kabul etti ve onlara on gün deneme fırsatı verdi.
15On gün sonra dört genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. 16Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler için ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü.
17Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu.
18Kralın belirlediği süre tamamlanınca, saray görevlileri yöneticisi gençleri Nebukadnessar'a götürdü. 19Kral onlarla görüştü; içlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı. 20Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadı ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün buldu.
21Kral Koreş'in[b] krallığının birinci yılına dek Daniel sarayda kaldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Yehoyakim’in... üçüncü yılında Babilliler’in kralların egemenlik sürelerini hesaplama sistemine göre Yehoyakim’in tahta çıkışı İÖ 608’de yeni yılın ilk gününden itibaren sayıldığından dolayı, Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılı İÖ 605 olmalıdır.Ancak tahta çıktığı yılı krallığının birinci yılı olarak hesaplayan Yahuda sistemine göre bu, Yehoyakim’in krallığının dördüncü yılıdır (Yer.25:1; Yer.46:2; bkz. ilgili notlar). Yahuda Kralı Yehoyakim Bkz. 2Kr.23:34; 2Ta.36:5-8 ve ilgili notlar. Babil Kralı Nebukadnessar İÖ 605 onun krallığının da ilk yılıydı (bkz. Yer.25:1; 2Kr.24:1 ve ilgili not).
1:2 götürüp Yahuda halkı, Tanrı’yla olan antlaşmayı çiğnediği, özel olarak da Şabat yıllarını (Lev.25:4) tutmayıp putperestlik ettiği için Babil’e sürgüne gönderildi (bkz. Dan.26:27-35; Yas.28:15-68; 2Ta.36:20-21 ve ilgili not; bkz. 2Kr.17. bölüm). Sürgün üç aşamada gerçekleşti: Birinci sürgüne (İÖ 605) Daniel de dâhildi (Dan.1:2). İkinci sürgün İÖ 597’de gerçekleşti; sürülenler arasında Hezekiel de vardı (bkz. Hez.1:1-2). Üçüncü sürgün İÖ 586’da gerçekleşti; Babilliler hem Yeruşalim’i hem de Süleyman’ın inşa ettiği tapınağı yıktılar. kendi ilahının Marduk’un (bkz. Yşa.45:4’e ait not). Marduk ‘ilahların kralı’ olarak bilinirdi.
1:3-4 Kildaniler’in dilini ve yazısını öğretecekti Bu eğitime (çivi yazısıyla yazılmış) Sümer veAkad yazıtları da dâhildi; ancak Babil’de günlük yaşamda kullanılan dil Aramice’ydi (bkz. Dan.2:4 ve ilgili not).
1:6 Daniel ‘Tanrı Yargıcımdır’ anlamındadır. Hananya ‘RAB lütuf gösterir’ anlamındadır. Mişael “Mikael”inAramicesi’dir, ‘Tanrı gibi kim var?’ anlamındadır. Azarya ‘RAB yardım eder’ anlamındadır.
1:7 onlara yeni adlar koydu Artık Nebukadnessar’ın yetkisinde olduklarının göstergesiydi (bkz. örn. Yar.17:5; Yar.41:45; 2Kr.23:34; 2Kr.24:17 ve ilgili notlar). Belteşassar Babil dilinde ‘Bel (yani ilah Marduk), onun hayatını koru!’ anlamındadır. Şadrak ‘Aku’nun (Sümerler’in ay tanrısı) buyruğu’ anlamındadır. Meşak ‘Aku gibi kim var?’ anlamındadır. Abed-Nego ‘Nego’nun (yani ilah Nabu veya Nebo; Marduk’un oğlu ve bilgelik ilahı) hizmetkârı’ anlamındadır.
1:8 kralın onlara ayırdığı yemekler... ve şarap İsrailliler Nebukadnessar’ın sofrasından gelen yiyecekleri murdar sayarlardı; çünkü hayvanlar Yahudiler’in dinsel kurallarına aykırı şekilde kesiliyordu. Üstelik bu yiyeceklerin bir kısmı önce ilahlara sunuluyor, şarabın bir kısmı da putların sunağına dökülüyordu.
1:9 Yusuf ile Daniel’in yaşamları pek çok açıdan benzerlik gösterir (bkz. Yar.39-41. bölümler).
1:11-12 kullarınıza... olanak tanıyın Daniel isyan etmek yerine sağduyulu davranarak makul bir seçenek sundu.
1:17 Tanrı’nın yardımıyla, Daniel ve arkadaşları yıldızbilim ve öngörü (önceden bilme, esinlenme anlamında) hakkındaki Babil edebiyatında ustalaşmışlardı; Tanrı, Daniel ve arkadaşlarına verdiği bu yetenekler aracılığıyla kendi halkını koruyordu. Tanrı’nın özel vahyi olmadıkça (Dan.2:17-28) düşlerin yorumunu yapmak ve olacakları önceden bildirmek (bkz. Dan.2:2-11; Dan.4:6-7) mümkün olamaz.
1:20 sihirbazlar Bkz. Yar.41:8’e ait not.
1:21 Kral Koreş’in krallığının birinci yılı Koreş’in Babil krallığı söz konusudur (İÖ 539). Daniel Babil’de yaklaşık yetmiş yıl kaldı ve İÖ 537 yılında hâlâ hayatta olduğundan dolayı (Dan.10:1) halkın Babil’deki sürgünden Yahuda’ya döndüğünü görebildi.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş