Daniel 7

7
Daniel'in Dört Yaratıkla İlgili Düşü
1Babil Kralı Belşassar'ın krallığının birinci yılında, Daniel yatağında yatarken bir düş ve görümler gördü. Sonra düşünün özetini yazdı; 2 şöyle dedi:
“Gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. 3 Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı.
4 “Birinci yaratık aslana benziyordu, kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi.
5“İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında, dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı. Ona, ‘Haydi kalk, yiyebildiğin kadar et ye!’ dediler.
6“Sonra baktım, parsa benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında dört kuş kanadı vardı. Bu yaratığın dört başı vardı ve ona egemenlik verilmişti.
7 “Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı; yiyip parçalıyor, artakalanı ayakları altında çiğniyordu. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. On boynuzu vardı.
8 “Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken, onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı.
9 “Ben bakarken
Tahtlar kuruldu,
Eskiden beri var Olan yerine oturdu.
Giysileri kar gibi beyaz,
Başındaki saçlar yün gibi apaktı.
Tahtı alev alev,
Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi.
10 Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu.
Binlerce binler
O'na hizmet ediyordu;
On binlerce on binler
Önünde duruyordu.
Mahkeme kuruldu,
Kitaplar açıldı.
11“Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım, yaratık gözümün önünde öldürüldü, bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu. 12Öbür yaratıklara gelince, egemenlik onlardan alınmış, ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti.
13 “Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan'ın yanına doğru ilerledi, O'nun önüne getirildi. 14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.”
Düşün Yorumu
15“Ben Daniel'e gelince, ruhum üzüntüyle sarsıldı, gördüğüm görümler beni ürküttü. 16Orada duranlardan birine yaklaştım, bütün bunların gerçek anlamını açıklamasını istedim.
“O da bana bunların ne anlama geldiğini açıkladı: 17‘Bu dört büyük yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dört kraldır. 18 Ama Yüceler Yücesi'nin kutsalları krallığı alacak, sonsuza dek ellerinde tutacaklar. Evet, sonsuzlara dek.’
19“Bundan sonra öbürlerinden farklı, çok korkunç, demirden dişleri, tunçtan tırnakları olan, yiyip parçalayan, artakalanı ayakları altında çiğneyen dördüncü yaratığın ne anlama geldiğini öğrenmek istedim. 20Bunun yanısıra başındaki on boynuzdan sonra çıkan öbür boynuzun ne olduğunu da öğrenmek istedim. Bu boynuzun önünden üç boynuz düşmüştü, sanki ötekilerden daha iriceydi. Gözleri ve böbürlenen bir ağzı vardı. 21 Ben baktığım sırada bu boynuz kutsallarla savaşıyor ve onları yeniyordu. 22 Eskiden beri var Olan –Yüceler Yücesi– gelip kutsallarının lehine yargı verene dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı alma zamanı gelmişti.
23“Bana şu açıklamayı yaptı: ‘Dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Bütün öbür krallıklardan farklı olacak, bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyip parçalayacak. 24 On boynuz bu krallıktan çıkacak on kraldır. Bunlardan sonra öncekilerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp üç kralı tahtlarından indirecek. 25 Yüceler Yücesi'ni kötüleyen sözler söyleyecek, O'nun kutsallarına baskı yapacak. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Kutsallar üç buçuk yıl için[a] eline teslim edilecekler.
26“ ‘Ama mahkeme kurulacak, onun egemenliğine son verilecek, büsbütün yok edilecek. 27 Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler Yücesi'nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona kulluk edip sözünü dinleyecek.’
28“İşte olayın gelişimi burada bitiyor. Ben Daniel'e gelince, düşüncelerim beni çok ürküttü, benzim soldu. Ama bu olayı içimde sakladım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 Belşassar’ın krallığının birinci yılında Büyük olasılıkla İÖ 553. Yedinci bölümde aktarılan olaylar beşinci bölümden önce gerçekleşmiştir. Daniel 7. bölümde 2-7. bölümler arasındaki olayları özetler ve 7-12. bölümlere başlangıç yapar. Hem 2. hem 7. bölüm İsrail’in öbür uluslarla ilişkilerini irdeler. 2. bölüm özellikle İsrail’in geçmişteki krallıklarla (özellikle Babil’le, Nebukadnessar’ın görüm gördüğü zamanla), 7. bölüm ise gelecekteki krallıklarla (ve Mesih Karşıtı’yla) olan ilişkileriyle ilgilidir. Böylece 2. ve 7. bölümler, daha çok tarihsel olayları anlatan 3-6. bölümlere bir çerçeve oluşturur. Bütün bu bölümler Tanrı’nın (2. bölümde düşler ve görümler aracılığıyla 3. bölümde ise doğrudan insanlık tarihine müdahalesiyle) İsrail ve öbür uluslar üzerindeki egemenliğini gözler önüne serer. Düş ve görümlerin gerçekleşmesi imkânsız gibi görünse de, tarihsel olayların anlatıldığı üç bölümde söz edilen mucizelerle Tanrı bunları gerçekleştireceğinin güvencesini verir.
7:2 büyük denize Kutsal Kitap’ta “deniz” çoğunlukla ulusları ve halkları simgeler (bkz. Dan.7:3,Dan.7:17; ayrıca bkz. Yşa.17:12-13; Va.17:1, 15 ve ilgili notlar).
7:4-7 Birinci yaratık Yeni Babil İmparatorluğu’nu temsil eden bir keruvdur (bkz. Yar.3:24 ve ilgili not; Yer.50:17; Hez.17:3,Hez.17:12; Bilgi Kutusu:Melekler, s.1808). 4. ayetin geri kalanı muhtemelen Nebukadnessar’ın küçük düşürülmesini yansıtmaktadır (krş. 4. bölüm). Doğrulmuş ayı, Med-Pers ittifakında Persler’in üstünlüğünü betimler. Üç kaburga kemiği, Persler’in üç büyük fethini temsil ediyor olabilir: Lidya (İÖ 546), Babil (İÖ 539) ve Mısır (İÖ 525). Dört kanadı olan pars, Büyük İskender’in süratle gerçekleştirdiği fetihleri (İÖ 334-330) temsil eder ve dört baş, İÖ 323 (bkz. Dan.8:22) yılındaki beklenmedik ölümünden sonra bu imparatorluğun bölündüğü dört bölgeye karşılık gelir: Makedonya ile Yunanistan (Antipater ve Kassander yönetiminde), Trakya ileAnadolu (Lisimahos yönetiminde), Suriye (I. Selefki yönetiminde), İsrail ile Mısır (I. Ptolemi yönetiminde). Dördüncü yaratık, öncekilerden üstün olan karşı konulmaz gücüyle Roma İmparatorluğu’nu (Apokrifa’dan 2. Esdras Dan.12:11) simgeler. On boynuz, Dan.2:41-42’deki (bkz. Dan.2:32-43’e ait not) on ayak parmağına karşılık gelir.
7:7 demir Bkz. Dan.2:40-43; Dan.2:32-43’e ait not.
7:8 daha küçük başka bir boynuz Mesih Karşıtı ya da ulusların Mesih Karşıtı’nı niteleyen ittifakı. böbürlenen bir ağzı Bkz. Dan.11:36; 2Se.2:4 ve ilgili notlar; Va.13:5-6.
7:9 Eskiden beri var Olan Tanrı. Başındaki saçlar yün gibi apaktı Bkz. Va.1:14 ve ilgili not. tahtı... tekerlekleri Bkz. Hez.1:15-21,Hez.1:26-27. Bunlar Tanrı’nın savaştaki ve yönetimdeki mutlak yetkisinin simgeleridir.
7:10 binler... on binler Bkz. 1Sa.18:7 ve ilgili not. mahkeme kuruldu... kitaplar açıldı Krş. Va.20:12.
7:13 insanoğluna benzer Bkz. Mar.8:31 ve ilgili not; Va.1:13. İsa bu unvanı kendisi için kullanmıştır. O, sonsuza dek (Va.7:14) Tanrı’nın egemenliğine karşı çıkan dört krallık tarafından yanlış biçimde yönetilmiş olan bütün dünyaya egemen olacaktır. göğün bulutlarıyla geldiğini Bkz. Mar.14:62 ve ilgili not; Va.1:7.
7:16 orada duranlardan birine Bir meleğe.
7:17 dört kral Bkz. Dan.2:38-40; Dan.2:32-43’e ait not. yeryüzünde Bkz. “büyük deniz”, Dan.7:2-3 ve ilgili not.
7:18 kutsalları Mesih’i izleyenler, Mesih’in egemenliğinde önemli ayrıcalıklara sahip olacaklardır (Va.20:2-4; bkz. Mat.19:28-29; ayrıca bkz. Luk.22:29-30). krallığı alacak Bkz. Dan.7:22,Dan.7:27 ve ilgili not.
7:24 on kral Dördüncü krallıkta egemenlik sürecek siyasi güçler (bkz. Va.17:12-14); hepsi aynı anda görülmeyebilir (ancak bkz. Dan.2:44 ve ilgili not).
7:25 O’nun Bkz. Dan.7:8 ve ilgili not. üç buçuk yıl için Aramice’den birebir çevirisi: “bir vakte, vakitlere, yarım vakte kadar”.
7:27 kutsallara... verilecek Tanrı ve Mesih, imanlılarla birlikte egemenlik sürecek (krş. Mat.19:28; 2Ti.Mat.2:13 ve ilgili not; Va.19-22. bölümler).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş