Daniel 4

4
Nebukadnessar'ın İkinci Düşü
1Kral Nebukadnessar dünyadaki bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şu bildiriyi gönderdi:
“Esenliğiniz bol olsun! 2Yüce Tanrı'nın benim için gerçekleştirdiği belirtileri ve şaşılası işleri size bildirmeyi uygun gördüm.
3“Belirtileri ne büyük!
Şaşılası işleri ne yüce!
Krallığı ebedi krallıktır,
Egemenliği kuşaklar boyu sürecek.
4“Ben, Nebukadnessar, evimde huzur, sarayımda gönenç içindeydim. 5Beni korkutan bir düş gördüm. Yatağımda yatarken düşüncelerimle görümlerim beni ürküttü. 6Düşün ne anlama geldiğini açıklamaları için Babil'in bütün bilgelerinin yanıma getirilmesini buyurdum. 7Sihirbazlar, yıldızbilimciler, falcılar yanıma gelince, gördüğüm düşü onlara anlattımsa da ne anlama geldiğini açıklayamadılar. 8Sonunda ilahımın adından gelen Belteşassar adıyla çağrılan ve kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan Daniel yanıma geldi. Gördüğüm düşü ona anlattım. 9“Ona şöyle dedim: Ey sihirbazların başkanı Belteşassar, sende kutsal ilahların ruhu olduğunu, her gizi açıklayabileceğini biliyorum. İşte gördüğüm düş: Ne anlama geldiğini bana açıkla. 10Yatarken gördüğüm görümler şunlar: Dünyanın ortasında çok yüksek bir ağaç gördüm. 11Ağaç büyüdü, güçlendi, boyu göklere erişti. Dünyanın dört bucağından görülüyordu. 12Yaprakları güzeldi, herkese yetecek kadar bol meyvesi vardı. Yabanıl hayvanlar gölgesinde barınıyor, gökte uçan kuşlar dallarına tünüyordu. Her canlı ondan besleniyordu. 13“Yatağımda yatarken gördüğüm görümlerde gökten inen bir gözcü, kutsal bir varlık gördüm. 14Yüksek sesle, ‘Ağacı ve dallarını kesin, yapraklarını yolun, meyvesini atın’ diye bağırdı, ‘Altında barınan hayvanlarla dallarına tüneyen kuşlar kaçsın. 15Ama köklerin bulunduğu kütüğü demirle, tunçla çevreleyip yerde, otların içinde bırakın. “ ‘Göğün çiyiyle ıslansın, hayvanlarla birlikte yerdeki otlardan pay alsın. 16Ondaki insan yüreği değiştirilsin, yerine hayvan yüreği verilsin. Üzerinden yedi vakit geçsin. 17Bu yargıyı gözcüler, kararı kutsallar verdi. Öyle ki, her canlı Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye, en hor görülen birine bile verebileceğini bilsin.’ 18“İşte ben Kral Nebukadnessar'ın gördüğü düş! Şimdi, ey Belteşassar, bunun ne anlama geldiğini söyle. Çünkü krallığımdaki bilgelerin hiçbiri bu düşün ne anlama geldiğini bana açıklayamadı. Ama sen açıklayabilirsin, çünkü kutsal ilahların ruhu var sende.”
Daniel Düşü Yorumluyor
19O zaman öbür adı Belteşassar olan Daniel bir süre şaşkın şaşkın durdu, düşünceleri onu ürküttü. Bunun üzerine kral, “Ey Belteşassar, bu düş de yorumu da seni ürkütmesin” dedi. Belteşassar, “Ey efendim, keşke bu düş senden nefret edenlerin, yorumu da düşmanlarının başına gelseydi!” diye karşılık verdi, 20“Büyüyen, güçlenen, boyu göklere erişen, dünyadaki herkesçe görülebilen bir ağaç gördün. 21Yaprakları güzeldi, meyvesi herkese yetecek kadar boldu. Yabanıl hayvanlar altında barınır, gökte uçan kuşlar dallarına tünerdi. 22Ey kral, o ağaç sensin! Sen büyüdün, güçlendin. Büyüklüğün giderek göklere erişti, egemenliğin dünyanın dört bucağına yayıldı. 23“Sen, ey kral, bir gözcünün, kutsal bir varlığın gökten indiğini gördün. ‘Ağacı kesip yok edin, ama köklerin bulunduğu kütüğü demirle, tunçla çevreleyip yerde, otların içinde bırakın. Göğün çiyiyle ıslansın; üzerinden yedi vakit geçinceye dek yabanıl hayvanlarla birlikte pay alsın’ diyordu. 24“Ey efendim kral, düşün anlamı ve Yüce Olan'ın senin başına getireceği yargı şudur: 25İnsanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın; öküz gibi otla beslenecek, göğün çiyiyle ıslanacaksın. Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yedi vakit geçecek. 26Köklerin bulunduğu kütüğün bırakılması için buyruk verildi. Bunun anlamı şu: Sen göklerin egemenlik sürdüğünü anlayınca krallığın sana geri verilecek. 27Bu yüzden, ey kral, öğüdümü benimse: Doğru olanı yaparak günahından, düşkünlere iyilik ederek suçlarından vazgeç. Olur ya, gönencin uzun sürer.”
Düş Gerçekleşiyor
28Bunların hepsi Kral Nebukadnessar'ın başına geldi. 29On iki ay sonra kral Babil Sarayı'nın damında geziniyordu. 30Kral, “İşte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil!” dedi. 31Daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu: “Ey Kral Nebukadnessar, krallık senden alındı. 32İnsanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Yüce Olan'ın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yedi vakit geçecek.” 33Nebukadnessar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlar arasından kovuldu. Öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiyiyle ıslandı. Saçı kartal tüyü, tırnakları kuş pençesi gibi uzadı. 34Belirlenen sürenin sonunda ben Nebukadnessar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce Olan'ı övdüm. Sonsuza dek Diri Olan'ı onurlandırıp yücelttim.
O'nun egemenliği ebedi egemenliktir,
Krallığı kuşaklar boyu sürecek.
35Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır.
O gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara da
Dilediğini yapar.
O'nun elini durduracak,
O'na, “Ne yapıyorsun?” diyecek kimse yoktur.
36O anda aklım başıma geldi. Krallığımın yüceliği için onurum ve görkemim bana geri verildi. Danışmanlarımla soylu adamlarım beni aradılar. Krallığıma kavuştum, bana daha büyük yücelik verildi. 37Ben Nebukadnessar Göklerin Kralı'na şükrederim. O'nu över, yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur; kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:3 Krallığı... kuşaklar boyu sürecek Bkz. Dan.4:34 ve ilgili not.
4:8 ilahımın adından Bkz. Dan.1:7’ye ait not.
4:9 sihirbazların başkanı Bkz. Dan.2:48.
4:10 ağaç Bkz. Dan.4:22.
4:11 büyüdü, güçlendi Nebukadnessar’ın duvar yazıtlarından birinde Babil, büyüyen ağaca benzetilir (krş. Dan.4:22). boyu göklereerişti Bkz. Yar.11:4 ve ilgili not.
4:13 gözcü Melek.
4:15 Kralın (bkz. Dan.4:22) yeniden kral olacağı ima ediliyor (bkz. Dan.4:26).
4:16 yedi vakit Bkz. Dan.7:25 ve ilgili not. “Vakit”, burada büyük olasılıkla yıl anlamında kullanılır, ama uzunluğu belirsiz bir süreyi kastediyor da olabilir.
4:17 kutsallar Kararın (bkz. Dan.4:24) kaynağı olan Tanrı’nın temsilcileri. Yüce Olan... egemenlik sürdüğünü Bkz. Giriş.
4:22 ey kral, o ağaç sensin Krş. Dan.2:37-38. egemenliğin dünyanın dört bucağına yayıldı Nebukadnessar’ın imparatorluğu, o zamana dek dünyanın o bölgesinde gelmiş geçmiş en büyük ve en güçlü imparatorluktu.
4:25 öküz gibi otla beslenecek Büyük olasılıkla Nebukadnessar, bu tür davranışlara neden olan ve nadir görülen bir akıl hastalığına tutulacaktı (Dan.4:33-34). Nebukadnessar’ın başına gelenler onu terbiye etmeyi amaçlayan RAB’bin belirlediği yargıdır. Yüce Olan’ın... egemenlik sürdüğünü... anlayıncaya Krş. Dan.4:30,Dan.4:37.
4:26 göklerin Yahudiler RAB’bin (Yahve’nin) adını anmanın Çık.20:7’de geçen buyruğa aykırı olabileceğini kabul ettiklerinden bunun yerine “gök”, “gökler” gibi ifadeleri kullanırlardı (krş. örn. Mat.5:3 ile Luk.6:20).
4:28 Bunların hepsi... başına geldi Nebukadnessar’ın, Daniel’in öğüdünü dinlemediği anlaşılıyor (Dan.4:27).
4:30 büyük Babil Kentin büyüklüğü surlarının, tapınaklarının ve asma bahçelerinin (bkz. Yşa.13:19’a ait not) ihtişamından anlaşı lıyordu.
4:33 bu söz yerine geldi Krş. Özd.11:2 ve ilgili not. kovuldu Büyük olasılıkla saray bahçelerine. Daniel (bkz. Dan.2:48-49) de dâhil olmak üzere tüm danışmanları, krallığın yönetimini düzgün biçimde sürdürmeye yeterliydi.
4:34 Belirlenen sürenin sonunda Bkz. Dan.4:16 ve ilgili not. O’nun egemenliği... kuşaklar boyu Nebukadnessar sözlerinin başında dile getirdiği önemli konuya geri dönüyor (bkz. Dan.4:3; ayrıca bkz. Dan.6:26; Dan.7:14).
4:35 Bkz. Mez.115:3 ve ilgili not.
4:37 bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur Bkz. Hez.18:25’e ait not. kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter Bkz. Özd.3:34.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş