Daniel 5

5
Kral Belşassar'ın Verdiği Şölen
1Kral Belşassar soylu adamlarından bin kişiye büyük bir şölen verdi, onlarla şarap içti. 2Şarabını keyifle içerken, atası Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve gümüş kapların getirilmesini buyurdu. Öyle ki, kendisi, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içsinler. 3Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağından alınan altın kaplar getirildi; kral, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içtiler. 4Şaraplarını içerken altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdüler.
5Ansızın bir insan elinin parmakları belirdi, kandilliğin yanındaki saray duvarının sıvası üzerine yazmaya başladı. Kral yazan eli gördü, 6aklından geçenler onu ürküttü, benzi soldu; eli ayağı tutmaz oldu, dizlerinin bağı çözüldü.
7Yüksek sesle Babil'in bilgelerini –falcılarla yıldızbilimcileri– çağırttı. Onlara, “Bu yazıyı kim okuyup ne anlama geldiğini bana açıklarsa, kendisine mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak ve ülkede üçüncü önder olacak” dedi.
8Kralın bütün bilgeleri geldiyse de yazıyı kimse okuyamadı, ne anlama geldiğini de açıklayamadı. 9Bu yüzden Kral Belşassar daha da korktu, benzi büsbütün soldu. Soylu adamlarıysa şaşkındı.
10Kralla soyluların seslerini duyan kraliçe[a] şölen salonuna geldi. “Çok yaşa, ey kral!” dedi, “Aklından geçenler seni ürkütmesin, benzin solmasın! 11Ülkende kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan biri var. Atan Kral Nebukadnessar'ın döneminde kavrayışa, sağduyuya, ilahlara özgü bilgeliğe sahip olmakla tanınırdı. Atan Kral Nebukadnessar onu sihirbazların, yıldızbilimcilerin, falcıların başkanlığına atadı. 12Kralın Belteşassar diye çağırdığı Daniel olağanüstü bir ruha, bilgiye, sağduyuya sahiptir. Üstelik düşleri yorumlama, bilmeceleri çözme, gizemleri açıklama yeteneği de vardır. Daniel'i çağırt, yazının ne anlama geldiğini o sana söyleyecektir.”
13Böylece Daniel'i kralın önüne getirdiler. Kral, “Kral atamın Yahuda'dan getirdiği, Yahuda sürgünlerinden Daniel sen misin?” diye sordu, 14“Sende ilahların ruhu bulunduğunu, kavrayış, sağduyu ve olağanüstü bilgelikle donanmış olduğunu duydum. 15Bu yazıyı okuyup ne anlama geldiğini söylemeleri için bilgelerle falcıları çağırttım. Ama ne anlama geldiğini açıklayamadılar. 16Senin yorum yapabildiğini, gizemleri açıklayabildiğini duydum. Bu yazıyı okur, ne anlama geldiğini açıklayabilirsen, sana mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak; ülkede üçüncü önder olacaksın.”
17Daniel, “Armağanların senin olsun, ödüllerini de bir başkasına ver” diye karşılık verdi, “Ama ben yine de yazıyı okuyup ne anlama geldiğini sana açıklayacağım.
18“Ey kral, Yüce Tanrı atan Nebukadnessar'a krallığı, büyüklüğü, yüceliği, görkemi verdi. 19Tanrı'nın sağladığı büyüklük yüzünden bütün halklar, uluslar, her dilden insan ondan korkup titredi. Dilediğini öldürür, dilediğini yaşatırdı; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırdı. 20Ne var ki, gurura kapılıp saygısızlıkta direnince krallık tahtından indirildi, yüceliği kendisinden alındı. 21İnsanlar arasından kovuldu ve ona hayvan yüreği verildi. Yüce Tanrı'nın insanların krallığı üzerinde egemenlik sürdüğünü, onu dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yaban eşekleri arasında yaşadı, öküz gibi otla beslendi, bedeni göğün çiyiyle ıslandı.
22“Ama ey sen, onun torunu Belşassar, bunların hepsini bildiğin halde alçakgönüllülüğü benimsemedin. 23Bunun yerine göğün Rabbi'ne karşı kendini yükselttin. O'nun tapınağından aldıkları kapları sana getirdiler. Sen, karıların, cariyelerin, soylu adamların onlarla şarap içtiniz. Görmeyen, duymayan, anlamayan altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdün. Soluğunu elinde tutan, bütün yollarını gözeten Tanrı'yı ise yüceltmedin. 24Bu yüzden Tanrı o yazıyı yazan eli gönderdi.
25“Yazılan yazı şudur:
MENE, MENE, TEKEL ve PARSİN.
26“Bu sözcüklerin anlamı şudur:
MENE[b]: Tanrı senin krallığının günlerini saydı ve ona son verdi.
27TEKEL[c]: Terazide tartıldın ve eksik bulundun.
28PERES[ç]: Krallığın ikiye bölünerek Medler'le Persler'e verildi.”
29Belşassar'ın buyruğu üzerine Daniel'e mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takıldı ve ülkede üçüncü önder ilan edildi.
30Kildan Kralı Belşassar o gece öldürüldü. 31Altmış iki yaşında olan Medli Darius krallığı eline geçirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 Kral Belşassar, Nebukadnessar’ın oğlu olan Nabonidus’un oğluydu ve bir süre babasıyla birlikte krallık yapmıştı (ayrıca bkz. Dan.5:10’a ait not).
5:2 Nebukadnessar’ın... tapınaktan... getirdiği altın Nebukadnessar’ın, krallığının sekizinci yılında Yeruşalim’den getirdiği altından söz ediliyor (İÖ 597; bkz. 2Kr.24:12-13; 2Kr.24:12’ye ait not).
5:1-4 Bu tür toplantılarda düzenlenen çılgınca eğlencelerden Grek tarihçileri Heredot ve Ksenofon da söz eder.
5:7 ülkede üçüncü önder Birincisi Nabonidus, ikincisi Belşassar’dı; krallığı birlikte yönetiyorlardı.
5:10 kraliçe Kral Belşassar’ın annesi veya ninesi.
5:11 Nebukadnessar’ın döneminde Bu sözlerin söylendiği yıl İÖ 539’dur. Nebukadnessar İÖ 562 yılında ölmüştü.
5:17 armağanların senin olsun Bkz. Yar.14:23; 2Kr.5:16 ve ilgili notlar.
5:21 ona hayvan yüreği verildi... anlayana dek Bkz. Dan.4:25’e ait not.
5:23 Ulusların sahte ilahları ile tek gerçek Tanrı arasında görülen çarpıcı farklılık, peygamberlik yazılarında yaygın biçimde işlenen bir konudur (bkz. örn. Dan.3:29 ve ilgili not; Yşa.41:5-10; Yşa.44:9-20; Yer.10:1-16; Hez.8-9. bölümler; Hoş.13:1-8; Hab.2:18-20; ayrıca bkz. Mez.115:2-8; Mez.135:15-18).
5:26 MENE ‘Sayılan’ anlamına gelir.
5:27 TEKEL ‘Tartılan’ anlamına gelir. Terazide tartıldın ‘Tanrı’nın değerlerine göre sınandın’ anlamında (bkz. Eyü.31:6 ve ilgili not; Mez.62:9).
5:28 PERES ‘Bölünen’ anlamına gelmekle birlikte “Persler” sözcüğünü de çağrıştırır. Peres, “Parsin”in tekilidir. Peres... ikiye bölünerek Daniel burada sözcük oyunu yapıyor. Medler’le Persler’e İkinci bölümde bildirilen dört krallığın ikincisidir (bkz. Giriş).
5:29 boynuna altın zincir takıldı Yetki sembolü olarak (bkz. Yar.41:42 ve ilgili not).
5:31 Medli Darius Babil yazıtlarında Koreş’in, ele geçirilen Babil topraklarının başına getirdiği kişi olduğu belirtilen Gubaru’nun öbür adı veya Koreş’in Babil krallık adı olabilir (bkz. benzer örnek, 1Ta.5:26 ve ilgili not). krallığı eline geçirdi İÖ 539. Yıllar önce edilen peygamberlik (Dan.2:39) gerçekleşmiştir.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş