Daniel 3

3
Nebukadnessar'ın Diktiği Altın Heykel
1Kral Nebukadnessar altın bir heykel yaptı; boyu altmış[a], eni altı arşındı[b]. Onu Babil İli'nde, Dura Ovası'na dikti. 2Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illerin bütün öbür yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırttı. 3Böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar, haznedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve illerin bütün öbür yüksek memurları Kral Nebukadnessar'ın diktiği heykeli adama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular. 4Sonra haberci yüksek sesle bağırdı: “Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyruluyor: 5Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnessar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. 6 Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır.” 7Bu yüzden ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşit çalgı sesi duyulsa, bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar yere kapanıp Kral Nebukadnessar'ın diktiği altın heykele tapındılar.
Daniel'in Arkadaşları Suçlanıyor
8Bunun üzerine bazı Kildaniler yaklaşıp Yahudiler'i suçladılar. 9Kral Nebukadnessar'a, “Ey kral, sen çok yaşa!” dediler, 10-11“Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyan herkes yere kapanıp altın heykele tapınacak; kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına atılacak diye bir buyruk çıkardın, ey kral. 12Oysa Babil İli'nde yüksek görevlere atadığın Şadrak, Meşak, Abed-Nego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar, ey kral. Senin ilahlarına kulluk etmiyor, diktiğin altın heykele tapınmıyorlar.”
13Büyük öfkeye kapılan Nebukadnessar, Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yu çağırttı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler. 14Nebukadnessar, “Ey Şadrak, Meşak, Abed-Nego, ilahlarıma kulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu?” diye sordu, 15“Şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi! Ama ona tapınmazsanız, hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak?”
16Şadrak, Meşak, Abed-Nego, “Bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz” diye karşılık verdiler, 17“Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir; senin elinden de bizi kurtaracaktır. 18Ama bizi kurtarmasa bile bil ki, ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz, diktiğin altın heykele tapınmayız.”
Daniel'in Üç Arkadaşı Fırına Atılıyor
19Nebukadnessar Şadrak, Meşak, Abed-Nego'ya çok öfkelendi; onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden yedi kat daha çok ısıtılmasını buyurdu. 20Sonra ordusundaki bazı güçlü askerlere Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yu bağlayıp kızgın fırına atmalarını buyurdu. 21Böylece bu kişiler, şalvarları, kaftanları, sarıkları ve öbür giysileriyle birlikte bağlanıp kızgın fırına atıldılar. 22Kralın buyruğu çok sıkı, fırın da çok ısıtılmış olduğundan, Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yu götüren adamları ateşin alevleri yakıp öldürdü. 23Üç adamsa –Şadrak, Meşak, Abed-Nego– bağlı olarak kızgın fırına düştüler.
24O zaman Kral Nebukadnessar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına, “Biz ateşin içine bağlı üç kişi atmadık mı?” diye sordu.
Danışmanlar, “Kuşkusuz, ey kral” diye karşılık verdiler.
25Kral, “Ben dört kişi görüyorum” dedi, “Ateşin içinde yürüyorlar, bağlarından çözülmüş, hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor.”
26Sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak, “Ey Yüce Tanrı'nın kulları Şadrak, Meşak, Abed-Nego, dışarı çıkıp buraya gelin!” diye seslendi.
Bunun üzerine Şadrak, Meşak, Abed-Nego ateşin içinden çıktılar. 27Satraplar, kaymakamlar, valiler, kralın danışmanları onların çevresinde toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu üzerlerine sinmemişti.
28Bunun üzerine Nebukadnessar, “Şadrak, Meşak ve Abed-Nego'nun Tanrısı'na övgüler olsun!” dedi, “Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler, kendi Tanrıları'ndan başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. 29İşte buyuruyorum: Hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak, Meşak ve Abed-Nego'nun Tanrısı'ndan saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek, evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur.”
30Sonra Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yu Babil İli'nde daha yüksek görevlere atadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 altın bir heykel Tamamı altından değildi, altın kaplamaydı. Boyu altmış... arşın Büyük olasılıkla üzerinde durduğu yüksek kaide dâhil olmak üzere yaklaşık 27 m (krş. Est.5:14 ve ilgili not). Dura Ovası Muhtemelen Babil’in birkaç kilometre güneyinde, günümüzde bir dizi höyüğün bulunduğu yer. “Dura” sözcüğü, ‘duvarlarla çevrelenmiş’ anlamına gelir. Birkaç kent bu adı taşırdı (örn. Dura Kuraşu, Dura Şaruken, Dura Kurigazlu ve Dura Katlimmu).
3:2 Saray görevlileri, heykelin önünde durup yeni kurulan imparatorluğa bağlılık yemini etmek zorundaydılar; heykel büyük olasılıkla ilah Nabu’yu temsil ediyordu (bkz. 2Kr.24:1’e ait not).
3:5 “Boru”, “kanun” ve “arp” diye çevrilen Aramice sözcükler o dile Grekçe’den geçen sözcüklerdir. Grek müzisyenler ve çalgı aletleri, Nebukadnessar’ın döneminden önce yazılan Asur yazıtlarında da karşımıza çıkar. yere kapanıp... heykele tapınacaksınız Bkz. Çık.20:4-5; Çık.20:4’e ait not.
3:8 Yahudiler Bkz. Yer.34:9 ve ilgili not.
3:12 ilahlarına kulluk etmiyor... heykele tapınmıyorlar Krala değil, Tanrı’ya itaat ettiler (Çık.20:3-5).
3:15 hangi ilah sizi elimden kurtaracak? Bu tür övünmeler Mezopotamya hükümdarlarına özgüydü (bkz. Yşa.36:18-20 ve ilgili not).
3:17 Bkz. Dan.3:26-27; İbr.11:34. kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi... kurtarabilir Bkz. örn. Dan.4:37; Dan.6:19-22; krş. Rom.11:23; 2Ko.9:8; İbr.7:25; Yah.24-25 ve ilgili notlar.
3:18 kurtarmasa bile Tanrı’nın isteğine tam teslimiyet gösteren imanları vardı.
3:19 her zamankinden yedi kat daha çok ısıtılmasını Olabilecek en yüksek dereceyi ifade eden mecâzi anlatım.
3:25 Bkz. Mez.91:9-12. ilahi varlık Putperest Nebukadnessar dördüncü kişiyi, Yahudiler’in Tanrısı tarafından (ayrıca bkz. Dan.6:22) gönderilmiş göksel bir varlık (melek, Dan.3:28) olarak kabul etti.
3:26 En Yüce Tanrı Nebukadnessar’ın, Daniel’in inandığı Tanrı hakkında bilgisi vardı (bkz. Dan.2:47).
3:28 kendisine güvenen Bkz. Dan.6:23 ve ilgili not; Mez.11; 16; 23; 31; 52; Özd.3:5 ve ilgili not.
3:29 böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur Bkz. Yşa.44:17; krş. Yu.14:6 ve ilgili not.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş