2. Krallar 24:1

24
1 Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığı döneminde Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda'ya saldırdı. Yehoyakim üç yıl ona boyun eğdiyse de sonradan fikrini değiştirerek Nebukadnessar'a başkaldırdı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1 Nebukadnessar İÖ 612-539 yıllarında varlığını sürdüren yenilenmiş Babil İmparatorluğu’nun en güçlü kralı oldu. İÖ 605-562 yıllarında krallık yaptı (bkz. Dan.1-4. bölümler). Nebukadnessar, İÖ 605’ te henüz genç bir prens ve Babil ordusunun komutanı olduğu sırada, Firavun Neko yönetimindeki Mısır ordusunu Karkamış’ta ve ardından Hama’da yenilgiye uğrattı (bkz. 2Kr.23:29; Yer.46:2). Bu zaferler, Doğu Akdeniz dünyasının siyasetinde geniş kapsamlı sonuçlar doğurdu. Nebukadnessar daha sonra, Babil kaynaklarında Yeruşalim’in tanımlandığı ş ekliyle “Yahuda kentini” ve tüm İsrail’i ele geçirdi. O sıralarda ele geçen Yahudalı tutsaklar arasında Daniel de vardı (bkz. Dan.1:1). Nebukadnessar İÖ 601’ de bir kez daha batıya, Mısır’a sefer düzenledi ; ancak güçlü bir Mısır direnişiyle karşılaşarak geri püskürtüldü. Bu olay, Yeremya’nın uyarılarına karşın Yehoyakim’e Babil’e karşı ayaklanmak için cesaret verdi (bkz. Yer.27:9-11).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş