2. Krallar 5

5
Naaman Deri Hastalığından Nasıl Kurtuldu
1 Aram Kralı'nın ordu komutanı Naaman efendisinin gözünde saygın, değerli bir adamdı. Çünkü RAB onun aracılığıyla Aramlılar'ı zafere ulaştırmıştı. Naaman yiğit bir askerdi, ama bir deri hastalığına yakalanmıştı.
2Aramlılar düzenledikleri akınlar sırasında İsrail'den küçük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman'ın karısının hizmetine verilmişti. 3Bir gün hanımına, “Keşke efendim Samiriye'deki peygamberin yanına gitse! Peygamber onu deri hastalığından kurtarırdı” dedi.
4Naaman gidip İsrailli kızın söylediklerini efendisi krala anlattı. 5Aram Kralı şöyle karşılık verdi: “Kalk git, seninle İsrail Kralı'na bir mektup göndereceğim.” Naaman yanına on talant[a] gümüş, altı bin şekel[b] altın ve on takım giysi alıp gitti. 6Mektubu İsrail Kralı'na verdi. Mektupta şunlar yazılıydı: “Bu mektupla birlikte sana kulum Naaman'ı gönderiyorum. Onu deri hastalığından kurtarmanı dilerim.”
7İsrail Kralı mektubu okuyunca giysilerini yırtıp şöyle haykırdı: “Ben Tanrı mıyım, can alıp can vereyim? Nasıl bana bir adam gönderip onu deri hastalığından kurtar der? Görüyor musunuz, açıkça benimle kavga çıkarmaya çalışıyor!”
8İsrail Kralı'nın giysilerini yırttığını duyan Tanrı adamı Elişa ona şu haberi gönderdi: “Neden giysilerini yırttın? Adam bana gelsin, İsrail'de bir peygamber olduğunu anlasın!”
9Böylece Naaman atları ve savaş arabalarıyla birlikte gidip Elişa'nın evinin kapısı önünde durdu. 10Elişa ona şu haberi gönderdi: “Git, Şeria Irmağı'nda yedi kez yıkan. Tenin eski halini alacak, tertemiz olacaksın.”
11Gelgelelim Naaman oradan öfkeyle ayrıldı. “Sandım ki dışarı çıkıp yanıma gelecek, Tanrısı RAB'bi adıyla çağırarak eliyle hastalıklı derime dokunup beni iyileştirecek” dedi, 12“Şam'ın Avana ve Farpar ırmakları İsrail'in bütün ırmaklarından daha iyi değil mi? Oralarda yıkanıp paklanamaz mıydım sanki?” Sonra öfkeyle dönüp gitti.
13Naaman'ın görevlileri yanına varıp, “Efendim, peygamber senden daha zor bir şey istemiş olsaydı, yapmaz mıydın?” dediler, “Oysa o sana sadece, ‘Yıkan, temizlen’ diyor.” 14Bunun üzerine Naaman Tanrı adamının sözü uyarınca gidip Şeria Irmağı'nda yedi kez suya daldı. Teni eski haline döndü, bebek teni gibi tertemiz oldu.
15Naaman adamlarıyla birlikte Tanrı adamının yanına döndü. Onun önünde durup şöyle dedi: “Şimdi anladım ki, İsrail dışında dünyanın hiçbir yerinde Tanrı yoktur. Lütfen, bu kulunun armağanını kabul et.”
16Elişa, “Hizmetinde olduğum yaşayan RAB'bin adıyla ant içerim ki, hiçbir şey alamam” diye karşılık verdi. Naaman direttiyse de, Elişa almak istemedi.
17Bunun üzerine Naaman, “Madem armağan istemiyorsun, öyleyse buradan iki katır yükü toprak almama izin ver” dedi, “Çünkü bu kulun artık RAB'bin dışında başka ilahlara yakmalık sunu ve kurban sunmayacaktır. 18Ama RAB kulunu bir konuda bağışlasın. Efendim tapınmak için Rimmon Tapınağı'na girip kendisine eşlik etmemi isteyince, tapınakta onunla birlikte yere kapandığımda RAB bu kulunu bağışlasın.”
19Elişa ona, “Esenlikle git” dedi.
Naaman oradan ayrılıp biraz uzaklaşınca, 20Tanrı adamı Elişa'nın uşağı Gehazi, “Efendim, Aramlı Naaman'a çok yumuşak davrandı; getirdiği armağanları kabul etmedi” dedi, “Yaşayan RAB'bin hakkı için, peşinden koşup ondan bir şey alacağım.”
21Böylece Gehazi Naaman'ın peşine düştü. Naaman ardından birinin koştuğunu görünce, arabasından inip onu karşıladı ve, “Ne oldu?” diye sordu.
22Gehazi, “Bir şey yok” dedi, “Yalnız efendimin bir ricası var. Biraz önce Efrayim'in dağlık bölgesinden iki genç peygamber geldi. Efendim onlara bir talant[c] gümüşle iki takım giysi vermen için beni gönderdi.”
23Naaman, “Lütfen iki talant[ç] al!” dedi ve ısrarla iki talant gümüşü iki torbaya koyup bağladı. Ayrıca iki uşağına da birer takım giysi verdi. Uşaklar Gehazi'nin önüsıra bunları taşıdılar. 24Tepeye varınca Gehazi eşyaları ellerinden alıp eve koydu, adamları da geri gönderdi. 25Sonra gidip efendisi Elişa'nın huzuruna çıktı. Elişa, “Neredeydin, Gehazi?” diye sordu.
Gehazi, “Kulun hiçbir yere gitmedi” diye karşılık verdi.
26Bunun üzerine Elişa, “O adam arabasından inip seni karşılarken ruhum seninle değil miydi?” diye sordu, “Şimdi gümüş ya da giysi, zeytinlik, bağ, koyun, sığır, erkek ve kadın köle almanın zamanı mı? 27Bu yüzden Naaman'ın deri hastalığı sonsuza dek senin ve soyunun üzerinde kalacak.” Böylece Gehazi Elişa'nın huzurundan kar gibi beyaz bir deri hastalığıyla ayrıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
5:1 Aram Kralı’nın Muhtemelen II. Ben-Hadat’ın (bkz. 1Kr.20:1’e ait not). RAB... Aramlılar’ı zafere ulaştırmıştı İÖ 853 Karkar Savaşı’nın ardından, muhtemelen Aramlılar’ın Asurlular’a karşı kazandığı belgelenmemiş bir savaştan söz edilmektedir (bkz. 1Kr.22:1’e ait not).
5:2 Aramlılar düzenledikleri akınlar Aramlılar’la barış antlaşması yapılmasına karşın (bkz. 1Kr.20:34) Ramot-Gilat’ı ele geçirmek için girilen ve Ahav’ın ölümüyle sonuçlanan savaşın ardından (bkz. 1Kr.22:4’e ait not; ayrıca bkz. 1Kr.22:35), iki ülke arasında küçük çapta sınır çatışmaları sürmeye devam etti.
5:3 Samiriye’deki peygamberin Elişa’nın (bkz. 2Kr.5:9; 2Kr.6:32).
5:5 Gümüşün ağırlığı yaklaşık 345 kg, altının ağırlığı yaklaşık 70 kg’dı. İsrail Kralı’na Yoram’a (bkz. 2Kr.1:17; 2Kr.3:1; 2Kr.9:24).
5:6 Onu deri hastalığından kurtarmanı dilerim Ben-Hadat, kızın sözünü ettiği peygamberin, kralın yetkisi altında olduğunu ve değerli armağanlar karşılığında hizmetinin satın alınabileceğini düşünüyordu.
5:10 Şeria Irmağı’nda yedi kez yıkan Bu buyruğun amacı, Naaman’a, RAB’bin peygamberinin sözüne itaat ederse RAB’bin gücüyle iyileşebileceğini göstermekti.
5:12 Avana ve Farpar Grekler, Avana Irmağı’na (bugünkü Barada),Altın Irmak adını verir; bu ırmak,Anti Lübnan dağlarından doğar, Şam Kenti içinden geçer. Farpar Irmağı, doğuda Hermon Dağı’ndan doğup Şam’ın tam güneyine doğru akar.
5:14 Bkz. 2Kr.1:15 ve ilgili not. İtaat ettiği için RAB’bin lütfuna eren Naaman, itaatsizlik eden İsrailliler için bir örnekti. İsrail halkı antlaşmaya sadık kalmadığında, RAB, sözüne itaat edecek başka halklardan insanlar bulacağını göstermiştir (bkz. 1Kr.17:9-24’e ait notlar; ayrıca bkz. Mat.8:10-12; Luk.4:27).
5:15 Naaman’ın itirafı, hem Baal’a hem de RAB’be tapınan, tek ilahın RAB olup olmadığı konusunda bocalayan (bkz. 1Kr.1 2Kr.8:21’ e ait not) İsrailliler’i utandıracak niteliktedir.
5:16 hiçbir şey alamam Bkz. Mat.10:8.
5:17 iki katır yükü toprak almama izin ver O çağda yaygın bir inanca göre, bir ilaha yalnızca ona bağlı olan ülke toprağı üzerinde tapınılabilirdi; çünkü ilahlar çoğunlukla yerel halklara ait yerel ilahlardı. Naaman bu nedenle, Şam’da RAB’be tapınacak bir yer yapmak amacıyla gittiği yere İsrail toprağı götürmek istemiş olmalıdır.
5:18 Rimmon Fırtına ve savaş ilahı olarak bilinir. Kenan ve Fenike’de “Baal” adıyla tanınıyordu.
5:22-26 Gehazi bu hareketiyle, Tanrı’nın Naaman’a gösterdiği lütfu küçümsemiş ve Elişa’nın hizmetini para karşılığı iş yapan sahte peygamberlerinki ile bir tutmuştur.
5:27 sonsuza dek senin ve soyunun üzerinde Bkz. Çık.20:5 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşu.7:24’e ait not.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş