2. Krallar 16

16
Ahaz'ın Yahuda Krallığı
(2Ta.28:1-27)
1İsrail Kralı Remalya oğlu Pekah'ın krallığının on yedinci yılında Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralı oldu. 2Ahaz yirmi yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on altı yıl krallık yaptı. Tanrısı RAB'bin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı. 3 İsrail krallarının yolunu izledi; hatta RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğlunu ateşte kurban etti. 4Puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı.
5 Aram Kralı Resin'le İsrail Kralı Remalya oğlu Pekah Yeruşalim'e yürüdüler. Kenti kuşattılarsa da Ahaz'ı yenemediler. 6O sırada Aram Kralı Resin Eylat'ı geri alıp Yahudalılar'ı oradan sürdü. Edomlular Eylat'a yerleşti. Bugün de orada yaşıyorlar.
7Ahaz, Asur Kralı Tiglat-Pileser'e: “Senin kulun kölenim; gel, bana saldıran Aram ve İsrail krallarının elinden beni kurtar” diye ulaklar gönderdi. 8RAB'bin Tapınağı'nda ve sarayın hazinelerinde bulunan altın ve gümüşü armağan olarak Asur Kralı'na gönderdi. 9Asur Kralı Ahaz'ın isteğini olumlu karşıladı, saldırıp Şam'ı ele geçirdi. Kent halkını Kîr'e sürüp Resin'i öldürdü.
10Kral Ahaz, Asur Kralı Tiglat-Pileser'i karşılamak için Şam'a gittiğinde, oradaki sunağı gördü. Aynısını yaptırmak için sunağın bütün ayrıntılarını gösteren bir planı ve maketi Kâhin Uriya'ya gönderdi. 11Kâhin Uriya, Kral Ahaz Şam'dan dönünceye kadar, onun göndermiş olduğu maketin tıpkısı bir sunak yaptı. 12Kral Şam'dan dönünce sunağı gördü, yaklaşıp üzerinde sunular sundu. 13Yakmalık sunuları ve tahıl sunularını sundu, dökmelik sunuyu boşalttı, esenlik sunusunun kanını sunağın üzerine döktü. 14 RAB'bin huzurundaki tunç sunağı tapınağın önünden, yeni sunakla tapınağın arasındaki yerinden getirtip yeni sunağın kuzeyine yerleştirdi.
15Kral Ahaz Kâhin Uriya'ya şu buyrukları verdi: “Sabahın yakmalık sunusuyla akşamın tahıl sunusunu, kralın yakmalık ve tahıl sunusunu, ayrıca ülke halkının yakmalık, tahıl ve dökmelik sunularını bu büyük sunağın üzerinde sun; yakmalık sunuların ve kurbanların kanını onun üzerine dök. Ama tunç sunağı geleceği bilmek için kendim kullanacağım.” 16Kâhin Uriya Kral Ahaz'ın bütün buyruklarını yerine getirdi.
17 Kral Ahaz tapınaktaki kazanların üzerine oturduğu ayaklıkların yan aynalıklarını söküp kazanları kaldırdı. Havuzu tunç boğaların üzerinden indirip taş bir döşeme üzerine yerleştirdi. 18Asur Kralı'nı hoşnut etmek için RAB'bin Tapınağı'na konan kral kürsüsünün setini[a] kaldırıp kralın tapınağa girmek için kullandığı özel kapıyı kapattı.
19Ahaz'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. 20 Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
16:1 Pekah’ın krallığının on yedinci yılında İÖ 735’ te (bkz. 2Kr.15:27,2Kr.15:33,2Kr.15:37’ ye ait notlar). Yotam oğluAhaz Yahuda Kralı Yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında, 1996’ da, üzerinde “Yahuda Kralı Yotam (oğlu) Ahaz’a aittir” yazılı bir kil mührün baskısı bulunmuştur. Bölünmüş krallık döneminde kullanılan eski İbrani dilindeki bu yazı, bir Yahuda kralıyla ilgili ilk özgün mühür baskısıdır.
16:2 yirmi yaşında kral oldu İÖ 735’ te (bkz. 2Kr.16:1; 2Kr.15:37’ ye ait not). on altı yıl Ahaz’ın tek başına krallık ettiği yıllar (İÖ 732-715) söz konusudur.
16:3 İsrail krallarının yolunu Ahav da putperestliğe bulaşmıştır (bkz. 1Kr.16:31-33 ve ilgili not; ayrıca bkz. 2Ta.28:2). oğlunu ateşte kurban etti RAB, bu uygulamayı yasaklamıştı (bkz. Lev.18:21; Yas.18:10). Bunun yerine ilk oğul RAB’be adanmalı ve canının bedeli olarak kâhinlere beş şekel ödenmeliydi (bkz. Çık.13:1,Çık.13:11-13; Say.18:16).
16:4 Puta tapılan yerlerde Önceleri RAB’be tapınmak amacıyla yapılan bu yerler, Baal’a tapınmanın İsrailliler arasında da yaygınlaşmasıyla putlara tapılan yerlere dönüştü. bol yapraklı her ağacın altında Kenanlılar tarafından verimlilik simgesi olarak görülen bol yapraklı ağaçların altına kurulmuş bu tapınma yerlerinde, ahlâk dışı putperest ibadetler yapılırdı. Kutsal Yasa’da açıkça yasaklanmış olmasına karşın İsrailliler de bunlara katılırdı (bkz. 2Kr.17:10; 1Kr.14:23; Yas.12:2; Yer.2:20; Yer.3:6; Yer.17:2; Hez.6:13; Hez.20:28; Hoş.4:13-14).
16:5 Resin’le... Pekah Resin ile Pekah,Asur karşıtı ittifaklarını güçlendirmek amacıyla, Ahaz’ı Yahuda tahtından indirip yerine Taveal’in oğlunu geçirmeyi tasarlıyorlardı (bkz. 2Kr.15:19,2Kr.15:25’ e ait notlar; Yşa.7:1-17; 2Ta.28:5-21). RAB, yaptıkları tüm kötülüklere karşın, Davut’la yaptığı antlaşmada verdiği vaatler uğruna Yahuda Krallığı’nı ve Kral Ahaz’ı bu tehlikeden kurtardı (bkz. 1Kr.11:36; 2Sa.7:13; Yşa.7:3-7,Yşa.7:14).
16:6 Eylat’ı Bkz. 2Kr.14:22’ye ait not.
16:7 Tiglat-Pileser’e Bkz. 2Kr.15:19,2Kr.15:29’a ait notlar. kulun kölenim Ahaz, RAB’be itaat edip vaatlerine güvenmek yerine Yahuda’nın güvenliği içinAsurlular’la antlaşma yolunu seçti (bkz. Çık.23:22; Yşa.7:10-16).
16:9 saldırıp Şam’ı ele geçirdi İÖ 732’ de (bkz. Yşa.7:16 ;Amo.1:3-5). halkını Kîr’e sürüp Aramlılar’ın Şam’dan sürülüp yurtlarına gönderilmesiyle Amos’un bildirisi yerine gelmiş olur (Amo.1:3-5 ; Amo.9:7).
16:10 Şam’a... oradaki sunağı Ya ilah Rimmon’a ait bir sunaktır (bkz. 2Kr.5:18; 2Ta.28:23) ya da daha büyük olasılıkla Tiglat-Pileser’e ait kraliyet sunağıdır. Ahaz’ın bu sunağın aynısını yaptırması, Asurlular’a teslimiyetinin bir simgesi olacaktı.
16:13 sunuları Dökmelik sunu hariç, Süleyman’ın inşa ettirdiği tapınağın adanma töreni sırasında sunulanların aynısı sunuldu (1Kr.8:64).
16:14 yeni sunağın kuzeyine Bu taş sunak, RAB’be tapınmada kullanılan tunç sunaktan daha büyüktü (bkz. 2Ta.4:1).
16:15 tunç sunağı geleceği bilmek için kendim kullanacağım Ahaz, RAB’bin isteğini öğrenmek için Asurlular’ın falcılıkta kullandığı yöntemleri uygulamak ister. Ortadoğu’ya ait tarihsel kaynaklarda da, kurban edilen hayvanların iç organlarına bakarak kehanette bulunma uygulamasından söz edilir.
16:17 Bkz. 1Kr.7:23-39.
16:18 Asur kralını hoşnut etmek için Tiglat-Pileser’e tâbi bir kral olanAhaz, kendi kraliyetine ait bazı simgelerden vazgeçmek zorundaydı. RAB’bin Tapınağı’na konan kral kürsüsünün seti Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Şabat günleri RAB’bin Tapınağı’na gitmek için kullanılan üstü kapalı yol” diye geçer.
16:19 Ahaz’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar Bkz. 2Ta.28. bölüm.
16:20 Yerine oğlu Hizkiya kral oldu Bkz. 2Kr.18:1-20:21.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş