2. Krallar 8

8
Şunemli Kadının Dönüşü
1 Elişa, oğlunu diriltmiş olduğu Şunemli kadına şöyle demişti: “Kalk, ailenle birlikte buradan git, geçici olarak kalabileceğin bir yer bul. Çünkü RAB ülkeye yedi yıl sürecek bir kıtlık göndermeye karar verdi.” 2Kadın Tanrı adamının öğüdüne uyarak ailesiyle birlikte kalkıp Filist ülkesine gitti ve orada yedi yıl kaldı.
3Yedi yıl sonra Filist'ten döndü. Evini, tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye gitti. 4O sırada kral Tanrı adamının uşağı Gehazi'yle konuşuyor, “Bana Elişa'nın yaptığı bütün mucizeleri anlat” diyordu. 5İşte Gehazi tam Elişa'nın ölüyü nasıl dirilttiğini krala anlatırken, oğlu diriltilen kadın eviyle tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye geldi. Gehazi krala, “Efendim kral, sözünü ettiğim kadın budur. Yanındaki oğlu da Elişa'nın dirilttiği çocuktur” dedi. 6Kral kadına sorunca kadın her şeyi anlattı. Bunun üzerine kral bir görevli çağırtıp şu buyruğu verdi: “Bu kadına her şeyini, ülkeden ayrıldığı günden bugüne kadar biriken bütün geliriyle birlikte tarlasını geri verin.”
Elişa ile Aram Kralı Ben-Hadat
7Aram Kralı Ben-Hadat hastalandığı sırada Elişa Şam'a gitti. Tanrı adamının Şam'a geldiği krala bildirildi. 8Kral, Hazael'e, “Bir armağan al, Tanrı adamını karşılamaya git” dedi, “Onun aracılığıyla RAB'be danış, bu hastalıktan kurtulup kurtulamayacağımı sor.”
9Hazael, Şam'ın en iyi mallarından oluşan kırk deve yükü armağanı yanına alarak, Tanrı adamını karşılamaya gitti. Elişa'nın önünde durup şöyle dedi: “Kulun Aram Kralı Ben-Hadat, hastalığından kurtulup kurtulamayacağını sormam için beni gönderdi.”
10Elişa, “Git ona, ‘Kesinlikle iyileşeceksin’ de; ama RAB bana onun kesinlikle öleceğini açıkladı” diye karşılık verdi. 11Tanrı adamı, Hazael'i utandırıncaya kadar dik dik yüzüne baktı. Ardından ağlamaya başladı.
12Hazael, “Efendim, niçin ağlıyorsun?” diye sordu.
Elişa, “Senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum” diye yanıtladı, “Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin.”
13 Hazael, “Bir köpekten farksız olan bu kulun, bütün bu işleri nasıl yapabilir?” dedi.
Elişa, “RAB bana senin Aram Kralı olacağını gösterdi” diye yanıtladı.
14Bunun üzerine Hazael Elişa'dan ayrılıp efendisi Ben-Hadat'ın yanına döndü. Ben-Hadat ona, “Elişa sana ne söyledi?” diye sordu.
Hazael, “Kesinlikle iyileşeceğini söyledi” diye yanıtladı. 15Gelgelelim ertesi gün Hazael ıslattığı bir örtüyü kralın yüzüne kapatıp onu boğdu. Böylece kral öldü, yerine Hazael geçti.
Yehoram'ın Yahuda Krallığı
(2Ta.21:1-20)
16İsrail Kralı Ahav oğlu Yoram'ın krallığının beşinci yılında, Yehoşafat'ın Yahuda Kralı olduğu sırada, Yehoşafat'ın oğlu Yehoram Yahuda'yı yönetmeye başladı. 17Yehoram otuz iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de sekiz yıl krallık yaptı. 18Karısı Ahav'ın kızı olduğu için, o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. 19 Ama RAB kulu Davut'un hatırı için Yahuda'yı yok etmek istemedi. Çünkü Davut'a ve soyuna sönmeyen bir ışık vereceğine söz vermişti.
20 Yehoram'ın krallığı döneminde Edomlular Yahudalılar'a karşı ayaklanarak kendi krallıklarını kurdular. 21Yehoram bütün savaş arabalarıyla Sair'e gitti. Edomlular onu ve savaş arabalarının komutanlarını kuşattılar. Ama Yehoram gece kalkıp kuşatmayı yararak kaçtı. Askerleri de kaçarak evlerine döndü. 22O sırada Livna Kenti ayaklandı. Edomlular'ın Yahuda'ya karşı başkaldırması bugün de sürüyor.
23Yehoram'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. 24Yehoram ölüp atalarına kavuştu ve Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahazya kral oldu.
Ahazya'nın Yahuda Krallığı
(2Ta.22:1-6)
25İsrail Kralı Ahav oğlu Yoram'ın krallığının on ikinci yılında Yehoram oğlu Ahazya Yahuda Kralı oldu. 26Ahazya yirmi iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de bir yıl krallık yaptı. Annesi İsrail Kralı Omri'nin torunu Atalya'ydı. 27Ahazya evlilik yoluyla Ahav'a akraba olduğu için Ahav ailesinin yolunu izledi ve onlar gibi RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. 28Ahazya, Aram Kralı Hazael'le savaşmak üzere Ahav oğlu Yoram'la birlikte Ramot-Gilat'a gitti. Aramlılar Yoram'ı yaraladılar. 29Kral Yoram Ramot-Gilat'ta Aram Kralı Hazael'le savaşırken aldığı yaraların iyileşmesi için Yizreel'e döndü. Yahuda Kralı Yehoram oğlu Ahazya da yaralanan Ahav oğlu Yoram'ı görmek için Yizreel'e gitti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
8:1 RAB... bir kıtlık göndermeye karar verdi Bu kıtlık, İsrail Krallığı halkının günahları yüzünden başlarına gelen bir lanetti (bkz. 2Kr.2:19’a ait not).
8:3 Evini, tarlasını geri almak için Kadının Filist’e gitmesinden sonra tarlası ya birileri tarafından işgal edilmişti ya da kralın mülkiyetine geçmişti.
8:4 Bana Elişa’nın yaptığı bütün mucizeleri anlat Kralın Elişa’nın yaptıklarından haberdar olmaması, bu olayın Elişa’yla defalarca karşılaşmış olan Yoram’ın krallığı döneminde değil (bkz. 2Kr.3:13-14; 2Kr.5:7-10; 2Kr.6:10-7:20), Yehu’nun krallığının ilk yıllarında gerçekleştiğine işaret eder.
8:6 Bu kadına her şeyini... geri verin Dul kadın ve oğlu, RAB’bin peygamberleri aracılığıyla bildirdiği sözlere itaat edenlerin berekete kavuşacağının canlı örnekleriydi.
8:7 Elişa Şam’a gitti Tahminen İÖ 843’te. Elişa’nın, ilk olarak İlyas’a Horev Dağı’nda verilen üç görevden ilkini yerine getirmesinin vakti gelmiştir (bkz. 1Kr.19:15-16’ya ait notlar).
8:9 Şam’ın... armağanı Şam, Mısır, Asya İli ve Mezopotamya arasındaki ticaretin merkezi konumundaydı. Ben-Hadat, cömert bir armağanın Elişa’nın bildirisini etkileyeceğini düşünmüştü (krş. 2Kr.1:2; 2Kr.5:5).
8:10 Kesinlikle iyileşeceksin... kesinlikle öleceğini Ben-Hadat’ın ölümü yakalandığı hastalıktan değil, Hazael’in elinden olacaktı (2Kr.8:14-15).
8:12 İsrail halkına yapacağın kötülükleri Bkz. 2Kr.9:14-16; 2Kr.10:32; 2Kr.12:17-18; 2Kr.13:3,2Kr.13:22. gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin Bu zalimliğin amacı, yenilgiye uğrayan halkın yıllar sonra ülkeyi geri almak üzere ayaklanacak erkek çocukların doğmasını önlemekti. O çağda, zafer kazanan savaşçılar bunun gibi vahşi katliamlar yapardı (bkz. 2Kr.15:16; Hoş.13:16; Amo.1:13).
8:13 Bir köpekten farksız olan bu kulun, bütün bu işleri nasıl yapabilir? Bkz. 2Sa.9:8 ve ilgili not. seninAram Kralı olacağını Elişa’nın peygamberliği, Hazael’in Ben-Hadat’ın doğal vârisi olmadığını akla getirir.
8:15 yerine Hazael geçti Hazael, yaklaşık olarak İÖ 841-801 yıllarında Suriye’yi yönetecektir. RAB, Yehu ve Elişa gibi, Hazael aracılığıyla da kendi halkını yargılayacaktır (bkz. 1Kr.19:15-17).
8:16 Yoram’ın krallığının beşinci yılında İÖ 848. Yoram, İÖ 853’ ten beri ülkeyi babasıyla beraber yönetmekteydi (bkz. 2Kr.1:17’ye ait not), ancak artık tek başına kraldı.
8:17 Yeruşalim’de sekiz yıl krallık yaptı Yehoram, İÖ 848-841 yıllarında tek başına krallık yaptı.
8:18 KarısıAhav’ın kızı Yehoram’ın karısıAhav’ın muhtemelen İzebel’den olmayan kızı Atalya’dır (bkz. 2Kr.1:26; 2Ta.18:1). Atalya’nın Yehoram üzerindeki etkisi, İzebel’in Ahav üzerindeki etkisine benzer (bkz. 1Kr.18:4; 1Kr.19:1-2; 2Ta.21:6). Ahav’ın ailesigibi Yehoram, tıpkı Ahav’ın kuzeydeki krallıkta yaptığı gibi (1Kr.16:31-33), krallığa Baal’a tapınmayla ilgili uygulamaların girmesine yol açtı.
8:19 sönmeyen bir ışık Bkz. 1Kr.11:36’ya ait not. RAB’bin Davut’la yaptığı antlaşma (bkz. 2Sa.7:16,2Sa.7:29; Mez.132:17).
8:20 kendi krallıklarını kurdular Edomlular, daha önce Yahuda Krallığı’na bağlıydı ve bir vali tarafından yönetiliyorlardı (bkz. 2Kr.3:9’a ait not; ayrıca bkz. 1Kr.22:47).
8:22 Livna Kenti, Filist sınırı yakınlarında Lakiş’e komşu bölgede yer alıyordu (bkz. 2Kr.19:8). Livna’nın ayaklanması, muhtemelen Filistliler’in ve Araplar’ın 2Ta.21:16-17’de söz edilen ayaklanmasıyla bağlantılıdır. Edom’un ayaklaması, Yahuda Krallığı’nın ticaret yollarının kesiştiği Negef’in denetimini kaybetmesinden kaynaklanıyor olmalıdır. bugün de 1. ve 2. Krallar kitaplarının yazıldığı tarih.
8:23 Yehoram’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar Bkz. 2Ta.21:4-20. Yahuda krallarının tarihinde Bkz. 1Kr.14:19’a ait not.
8:26 Atalya’ydı Bkz. 2Kr.8:18’ e ait not.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş