2. Krallar 20

20
Hizkiya'nın Hastalığı
(2Ta.32:24-26; Yşa.38:1-8; 21-22)
1O günlerde Hizkiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amots oğlu Peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi: “RAB diyor ki, ‘Ev işlerini düzene sok. Çünkü iyileşmeyecek, öleceksin.’ ”
2Hizkiya yüzünü duvara dönüp RAB'be yalvardı: 3“Ya RAB, yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen.” Sonra acı acı ağlamaya başladı.
4Yeşaya sarayın orta avlusundan çıkmadan önce RAB ona şöyle dedi: 5“Geri dön ve halkımı yöneten Hizkiya'ya şunu söyle: ‘Atan Davut'un Tanrısı RAB diyor ki: Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. Üç gün içinde RAB'bin Tapınağı'na çıkacaksın. 6Ömrünü on beş yıl daha uzatacağım. Seni de kenti de Asur Kralı'nın elinden kurtaracağım. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunacağım.’ ”
7Sonra Yeşaya, “İncir pestili getirin” dedi. Getirip çıbanına koydular ve Hizkiya iyileşti.
8Hizkiya Yeşaya'ya, “RAB'bin beni iyileştireceğine ve üç gün içinde RAB'bin Tapınağı'na çıkacağıma ilişkin belirti nedir?” diye sormuştu.
9Yeşaya şöyle karşılık vermişti: “RAB'bin verdiği sözü tutacağına ilişkin belirti şu olacak: Gölge on basamak uzasın mı, kısalsın mı?”
10Hizkiya, “Gölgenin on basamak uzaması kolaydır, on basamak kısalsın” demişti.
11Bunun üzerine Peygamber Yeşaya RAB'be yakardı ve RAB Ahaz'ın merdiveninden aşağı düşmüş olan gölgeyi on basamak kısaltmıştı.
Hizkiya'nın Akılsızlığı
(2Ta.32:32-33; Yşa.39:1-8)
12O sırada Hizkiya'nın hastalandığını duyan Baladan oğlu Babil Kralı Merodak-Baladan, ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi. 13Hizkiya elçileri kabul etti. Deposundaki bütün değerli eşyaları –altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi– elçilere gösterdi. Sarayında da krallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı.
14Peygamber Yeşaya Kral Hizkiya'ya gidip, “Bu adamlar sana ne dediler, nereden gelmişler?” diye sordu.
Hizkiya, “Uzak bir ülkeden, Babil'den gelmişler” diye karşılık verdi.
15Yeşaya, “Sarayında ne gördüler?” diye sordu.
Hizkiya, “Sarayımdaki her şeyi gördüler, hazinelerimde onlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı” diye yanıtladı.
16Bunun üzerine Yeşaya şöyle dedi: “RAB'bin sözüne kulak ver. 17 RAB diyor ki, ‘Gün gelecek, sarayındaki her şey, atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak. 18 Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek, Babil Kralı'nın sarayında hadım edilecek.’ ”
19Hizkiya, “RAB'den ilettiğin bu söz iyi” dedi. Çünkü, “Nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak” diye düşünüyordu.
20Hizkiya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün başarıları, bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl getirdiği, Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. 21Hizkiya ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Manaşşe kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

20:1 O günlerde Hizkiya’nın hastalığı ( 2Kr.21:1-11) ve Babil’den gelen elçileri kabul etmesi ( 2Kr.21:12-19), Asurlular’ın İÖ 701’ de başlattığı seferin öncesinde olmuştur (bkz. 2Kr.21:6; ayrıca bkz. 2Kr.20:12-13’ e ait notlar). Ev işlerini düzene sok Hizkiya’ya, özellikle kendinden sonra tahta kimin geçeceğiyle ilgili olarak vasiyetini hazırlaması buyrulur. öleceksin Hizkiya’nın İÖ 715’ te yirmi beş yaşında iken tek başına kral olduğu (bkz. 2Kr.18:2) ve ölümünden yaklaşık on beş yıl önce bu hastalığı geçirdiği göz önüne alınarak (bkz. 2Kr.20:6’ ya ait not), bu olayın Hizkiya otuz yedi veya otuz sekiz yaşındayken gerçekleştiği tahmin edilir.
20:3 Hizkiya’nın duası, RAB’bin kendisine gayretle hizmet edenlere lütuf göstereceği gerçeğine dayanır (bkz. 2Sa.22:21’e ait not).
20:6 Ömrünü on beş yıl daha uzatacağım Hizkiya İÖ 686’ da ölecektir. Kendim için ve kulum Davut’un hatırı için Bkz. 2Kr.19:34; ayrıca bkz. 1Kr.11:13’e ait not.
20:12 Merodak-Baladan Babil’i, Asur Kralı II. Sargon’a bağlılığı nı ilan etmeden önce, İÖ 721-710 yıllarında yönetti. Sargon’un İÖ 705’ teki ölümünden sonra kısa bir süre için Babil’i tekrar özgürlüğüne kavuşturdu ve İÖ 703’te Sanherib onu kaçmaya zorlayana dek Babil’i yönetmeyi sürdürdü. mektuplarla birlikte bir armağan Merodak-Baladan’ın,Asur’a karşı Hizkiya’yla bir ittifak kurma çabasında olduğu anlaşılıyor.
20:13 elçileri kabul etti... her şeyi elçilere gösterdi Hizkiya’nın Babil’den gelen elçileri kabul etmesi, konukseverliğin de ötesinde bir davranıştı. Muhtemelen, krallığının serveti ve gücüyle Babilliler’i etkileyerek Yahuda Krallığı’nın güvenliğini güçlendirmek üzere onlarlaAsur’a karşı ittifak kurmak istiyordu. Hizkiya’nın, babasıAhaz’ınAsur yanlısı siyasetini sürdürmemesi (bkz. 2Kr.16:7) ve Asur’a karşı ayaklanması (bkz. 2Kr.18:7) doğru adımlardı, ancak İsrail’in güvenliği için RAB’be güvenmek yerine Babil ve Mısır’a yönelmekle hata etmişti (bkz. 2Ta.32:31; Yşa.30-31. bölümler; bkz. 1Sa.17:11; 1Kr.15:19’a ait not). gümüşü... değerli yağı Bu hazinelerin Yeruşalim’de bulunması, söz konusu olayın İÖ 701’ de Sanherib’e yüklü miktarda haraç ödenmesinden önce gerçekleştiğini kanıtlar (bkz. 2Kr.18:15-16).
20:17 Babil’e taşınacak Hizkiya’nın Babil’den sağlayacağı kazancı düşünerek yaptığı ittifak, krallığın kayıplar vermesine yol açacaktı. Yeşaya’nın Babil sürgününü 115 yıl öncesinden bildirmesi dikkate değer, çünkü bu sözleri ilettiği dönemde Yahuda Krallığı’nın tehdit olarak gördüğü ülke Babil değil, Asur İmparatorluğu’ydu.
20:18 Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek Bkz. örn. Hizkiya’nın kendi oğlu Manaşşe, 2Ta.33:11; ayrıca bkz 2Kr.24:15; 2Kr.25:7; Dan.1:3.
20:19 bu söz iyi Hizkiya’nın bu sözü ya bencilce bir karşılıktır (söz konusu sıkıntıları bizzat yaşamayacağı için) ya da RAB’bin yargısını alçakgönüllülükle kabul ettiğinin (bkz. 2Ta.32:26) ve halkına sağladığı barış dönemi için RAB’be duyduğu minnettarlığın göstergesidir.
20:20 bir havuz ve tünel Hizkiya, Gihon Irmağı’yla (bkz. 1Kr.1:33,1Kr.1:38) kent surları içindeki havuzu (2Ta.32:30) birleştiren bir tünel yaptırdı. Böylece Yeruşalim’in su ihtiyacı sürekli biçimde karşılandı ve kuşatmalar sırasında yaşanan susuzluk sorunu önemli ölçüde azaltıldı. Kaya içinden oyulan tünel yaklaşık 520 m uzunluğundaydı.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş