2. Krallar 6

6
Balta Demirinin Su Yüzüne Çıkması
1Bir gün peygamber topluluğu Elişa'ya, “Bak, yaşadığımız yer bize küçük geliyor” dedi, 2“Lütfen izin ver, Şeria Irmağı kıyısına gidelim, ağaç kesip kendimize ev yapalım.”
Elişa, “Gidin” dedi.
3Peygamberlerden biri, “Lütfen kullarınla birlikte sen de gel” dedi.
Elişa, “Olur, gelirim” diye karşılık verdi 4ve onlarla birlikte gitti.
Şeria Irmağı kıyısına varınca ağaç kesmeye başladılar. 5Biri ağaç keserken balta demirini suya düşürdü. “Eyvah, efendim! Onu ödünç almıştım” diye bağırdı.
6Tanrı adamı, “Nereye düştü?” diye sordu. Adam ona demirin düştüğü yeri gösterdi. Elişa bir dal kesip oraya atınca, balta demiri su yüzüne çıktı. 7Elişa, “Al onu!” dedi. Adam elini uzatıp balta demirini aldı.
Aram Ordusu ve Elişa
8Aram Kralı İsrail'le savaş halindeydi. Görevlilerine danıştıktan sonra, “Ordugahımı kuracak bir yer seçtim” dedi.
9Tanrı adamı Elişa, İsrail Kralı'na şu haberi gönderdi: “Sakın oradan geçmeyin, çünkü Aramlılar oraya doğru iniyorlar.” 10İsrail Kralı adam gönderip oradaki durumu denetledi. Böylece Tanrı adamı İsrail Kralı'nı birkaç kez uyardı. Kral da önlem aldı.
11Bu durum Aram Kralı'nı çok öfkelendirdi. Görevlilerini çağırıp, “İçinizden hanginizin İsrail Kralı'ndan yana olduğunu söylemeyecek misiniz?” dedi.
12Görevlilerden biri, “Hiçbirimiz, efendimiz kral” diye karşılık verdi, “Yalnız İsrail'de yaşayan Peygamber Elişa senin yatak odanda söylediklerini bile İsrail Kralı'na bildiriyor.”
13Aram Kralı şöyle buyurdu: “Gidip onun nerede olduğunu öğrenin. Adam gönderip onu yakalayacağım.” Elişa'nın Dotan'da olduğu bildirilince, 14kral oraya atlılar, savaş arabaları ve büyük bir kuvvet gönderdi. Geceleyin varıp kenti kuşattılar.
15Tanrı adamının uşağı erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca kentin askerler, atlılar ve savaş arabalarınca kuşatıldığını gördü. Dönüp Elişa'ya, “Eyvah, efendim, ne yapacağız?” diye sordu.
16Elişa, “Korkma, çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok” diye karşılık verdi.
17Sonra şöyle dua etti: “Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün!” RAB uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa'nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü.
18Aramlılar kendisine doğru ilerleyince Elişa RAB'be şöyle yalvardı: “Ya RAB, lütfen bu halkı kör et.” RAB Elişa'nın yalvarışını duydu ve onları kör etti.
19Bunun üzerine Elişa onlara, “Yanlış yoldasınız” dedi, “Aradığınız kent bu değil. Beni izleyin, sizi aradığınız adama götüreyim.” Sonra onları Samiriye'ye götürdü.
20Samiriye'ye girdiklerinde Elişa şöyle dua etti: “Ya RAB, bu adamların gözlerini aç, görsünler.” RAB gözlerini açınca adamlar Samiriye'nin ortasında olduklarını anladılar.
21İsrail Kralı adamları görünce Elişa'ya, “Onları öldüreyim mi? Öldüreyim mi, baba?” dedi.
22Elişa, “Hayır, öldürme” diye karşılık verdi, “Kendi kılıç ve yayınla tutsak aldığın insanları nasıl öldürürsün. Önlerine yiyecek içecek bir şeyler koy, yiyip içtikten sonra izin ver, krallarına dönsünler.”
23Bunun üzerine İsrail Kralı adamlara büyük bir şölen verdi, yedirip içirdikten sonra da onları krallarına gönderdi. Aramlı akıncılar bir daha İsrail topraklarına ayak basmadılar.
Samiriye'de Kıtlık
24Bir süre sonra, Aram Kralı Ben-Hadat bütün ordusunu toplayıp İsrail'e girdi ve Samiriye'yi kuşattı. 25Samiriye'de büyük bir kıtlık oldu. Kuşatma sonunda bir eşek kellesinin fiyatı seksen şekel[a] gümüşe, dörtte bir kav[b] güvercin gübresinin[c] fiyatı ise beş şekel[ç] gümüşe çıktı.
26İsrail Kralı surların üzerinde yürürken, bir kadın, “Efendim kral, bana yardım et!” diye seslendi.
27Kral, “RAB sana yardım etmiyorsa, ben nasıl yardım edebilirim ki?” diye karşılık verdi, “Buğday mı, yoksa şarap mı istersin? 28Derdin ne?”
Kadın şöyle yanıtladı: “Geçen gün şu kadın bana dedi ki, ‘Oğlunu ver, bugün yiyelim, yarın da benim oğlumu yeriz.’ 29 Böylece oğlumu pişirip yedik. Ertesi gün ona, ‘Oğlunu ver de yiyelim’ dedim. Ama o, oğlunu gizledi.”
30Kadının bu sözlerini duyan kral giysilerini yırttı. Surların üzerinde yürürken, halk onun giysilerinin altına çul giydiğini gördü. 31Kral, “Eğer bugün Şafat oğlu Elişa'nın başı yerinde kalırsa, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!” dedi.
32Elişa o sırada halkın ileri gelenleriyle birlikte evinde oturuyordu. Kral önden bir haberci gönderdi. Ama daha haberci gelmeden, Elişa ileri gelenlere, “Görüyor musunuz caniyi?” dedi, “Kalkmış, başımı kestirmek için adam gönderiyor! Haberci geldiğinde kapıyı kapayın, onu içeri almayın. Çünkü ardından efendisi kral da gelecek.”
33Elişa konuşmasını bitirmeden, haberci yanına geldi ve, “Bu felaket RAB'dendir” dedi, “Neden hâlâ RAB'bi bekleyeyim?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
6:1 peygamber topluluğu Bkz. 2Kr.2:3’ e ait not.
6:2 kendimize ev yapalım İbranice’de bu yer için kullanılan terim, bir tür toplantı salonunu çağrıştırır. 2Kr.4:1-7’ den de anlaşıldığı üzere, peygamberler topluluğu üyelerinin her birinin kendi evleri vardı (bkz. 1Sa.19:18’e ait not).
6:5 Onu ödünç almıştım Bu oldukça pahalı olan aleti ödünç alan kişi kaybederse, bedelini geri ödeyene kadar ödünç aldığı kişi için köle olarak çalışmak zorunda kalırdı.
6:6 Elişa bir dal kesip oraya atınca, balta demiri su yüzüne çıktı Krş. 2Kr.4:41. Bu mucize, (1) Tanrı’nın sıkıntı içindekilere duyduğu merhametinin görülmesini; (2) Tanrı’nın kudretinin peygamberler aracılığıyla sergilenmesini; (3) Elişa’nın yetkisinin onaylandığını gösterdi ve çevresindeki genç peygamberlerin imanda güçlenmesini sağladı.
6:8 Aram Kralı Bkz. 2Kr.5:1’e ait not. İsrail’le savaş halindeydi Muhtemelen topyekun bir savaştan ziyade, Aram Kralı’nın talan ve yağma amacıyla İsrail kentleri üzerine akıncılar göndermesi söz konusudur (2Kr.6:23).
6:9 Tanrı adamı Elişa (bkz. 2Kr.6:10,2Kr.6:12). İsrail Kralı’na Muhtemelen Yoram’a (bkz. 2Kr.1:17; 2Kr.3:1; 2Kr.9:24).
6:13 Dotan’da Kraliyet saraylarının yer aldığı Yizreel ile Samiriye’nin arasında, bir tepe üzerindedir (bkz. 2Kr.1:2; 2Kr.3:1; 2Kr.8:29; 2Kr.9:15; 2Kr.10:1; 1Kr.21:1).
6:16 bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok Bkz. 2Ta.32:7-8; Mez.34:7; 1Yu.4:4.
6:22-23 RAB’bin amacı Aramlılar’a, İsrailliler’e ve onların krallarına, İsrail’in ulusal güvenliğinin gerçekte askeri güçlere veya tasarılara değil, RAB’be bağlı olduğunu göstermekti.
6:24 Ben-Hadat Samiriye’yi daha önce de kuşatma altına almıştı (bkz. 1Kr.20:1’e ait not). Bu seferki kuşatmanın İÖ 850’ de gerçekleştiği tahmin ediliyor.
6:25 eşek kellesinin Samiriye’de görülen büyük kıtlıktan ötürü, dinsel açıdan kirlilikle ilgili yasalar göz ardı ediliyordu (bkz. Lev.11:2-7; Yas.14:4-8) ; eşeğin en yenilmeyecek kısmına bile yüksek fiyatlar biçilmeye başlanmıştı. güvercin gübresi İbranice’den “keçiboynuzu tohumu” diye de çevrilebilir.
6:28 yarın da benim oğlumu yeriz Kralın ve halkın günahları o kadar büyüktü ki Lev.26:29 ve Yas.28:53,Yas.28:57’de söz edilen lanetler birer birer yerine geliyordu.
6:30 Kral bunu, günahları için duyduğu pişmanlıktan ötürü veya bir tövbe ifadesi olarak değil, Elişa ve RAB’be karşı hiddetlendiği için yapmıştır (bkz. 2Kr.6:31). çul Bkz. Yar.37:34’e ait not.
6:31 Yoram, kentin bu durumundan Elişa’yı sorumlu tutar (krş. 1Kr.18:10,1Kr.18:16-17;1Kr.21:20). Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın Bkz. 1Sa.3:17’ye ait not.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş